mensen Burgemeesterspaar is verhuisd r Derde ballonfestijn trekt zo'n twaalfduizend Kg i'-d Hervormden dwars over vroege kerkdienst 4 mei Ton de Waardt ICW-voorzitter o I ALLES VOOR S ÜWOPEL... PARKET SHOP 1945 Braderie op 7 juni GERANIUM- MARKT ZATERDAG 10 MEI kalkhoven HARWA MOEDERDAG TIP 3 HALEN NU 2 BETALEN Van Elswijk b.v. Half miljoen klinkers weg Beveiliging Coenecoop werkt goed Twee workshops aquarelleren Zuidplas afspeelden. OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN JE KIJKT JE OGEN UIT bieden en daarom zeer ge schikt zijn voor startende on dernemers. ‘Daarbij geeft de mogelijk heid tot combinatie van wo nen en werken op deze terrei nen een extra voordeel. De GROOT ASSORTIMENT PERK- EN KUIPPLANTEN WADDINXVEEN - Za terdag 7 juni wordt er door de winkeliersver eniging Dorpstraat weer een braderie in de Dorp straat gehouden. Een dag lang zullen het publiek diverse attrac ties voorgeschoteld krij gen. Er zijn reeds diverse ar tiesten en kramenhou- ders gecontracteerd. Wij doen meer voor dezelfde premie OP ONZE GEHELE COLLECTIE FOTOLIJSTJES officieel Opel service dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 X. Hazerswoude-Dorp J mers vaak ook de onderne mers. Bovendien voorkomt zo’n combinatie het ontstaan van saaie vergrijzende woon- nieuwe terreinen voor drijfsuitbreiding nodig daaraan moet met een voor uitziende blik gewerkt wor den. WADDINXVEEN - Het is gebleken dat de Centrale Her vormde Gemeente van Waddinxveen tot het laatst toe onverzoenlijk dwars is blijven liggen over de jaarlijkse Dodenherdenking op zondagavond 4 mei. WADDINXVEEN - Uit handen van scheidend voorzitter Adri Brand van de ondernemerskring Industrieel Con tact Waddinxveen (ICW) heeft drs. Ton de Waardt tij dens de vorige week maandagavond in restaurant ’Bi belot’ (Limaweg) gehouden ICW-ledenvergadering de voorzittershamer overhandigd gekregen. INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen WADDINXVEEN - Afgelopen halfjaar zijn volgens de Wad- dinxveense politie aan de Zuidelijke Dwarsweg onge veer een half miljoen klinkers ontvreemd. Het ging om ge bruikte betonklinkers die op een hoop lagen. sneden dorp met een langge rekte lintbebouwing. ‘Er moet niet alleen worden gestreefd naar een veilige si tuatie van de bewoner, maar ook naar een goede bereik baarheid voor de Waddinx- veense bedrijven', stelde drs. Ton de Waardt. ‘De gemeente kan zich ruim laten adviseren door allerlei consultants, wat voor het ICW niet mogelijk is, maar wij hebben veel kennis uit de praktijk en het gezonde ver stand. Die willen wij inzetten voor het ondernemersbelang in Waddinxveen. Daar staan we voor'. De nieuwe ICW-voorzitter zei de oudere bedrijfsterreinen in het noorden en zuiden van Waddinxveente te willen koesteren, omdat zij volgens hem betaalbare huisvesting IN HARWA’S De grootste sortering van Waddinxveen in: laminaat lamelparket massiefparket kurkparket (Wicanders) Kom eens langs voor een vrijblijvend advies. Verzoeken van burgemeester Fedde Jonkman om met na me de wekelijkse kerkdienst in De Hoeksteen (Esdoorn- laan) te vervroegen van half zeven naar vijf uur werden uiteindelijk niet gehonoreerd. Het enige wat van gemeente wege werd bereikt is dat de kerkdienst van de Centrale Hervormde Gemeente, waar in ds. C. Visser uit Langerak voorging, iets korter zou du ren dan gebruikelijk, maar aan het aanvangstijdstip kon niet worden gesleuteld. Om die reden kende Wad dinxveen op de avond van de vierde mei twee verschillende stromen mensen. De ene met voornamelijk huiswaarts gaande mensen kwam uit De Hoeksteen, waar de gebrui kelijke late hervormde kerk dienst op zondag werd gehou den, de andere kwam uit de Ontmoetingskerk (Groens- voorde), waar een oecumeni- ditiegetrouw weer behulp zaam met het hijsen van de halfstok hangende vlaggen. De Waddinxveense muziek vereniging ’Concordia’ en het Gereformeerd Kerkkoor ’Dient den Heer’ verzorgden de muzikale omlijsting tij dens deze herdenking. Na de twee minuten stilte om acht uur las Hans Geel ge woontegetrouw een verzets gedicht voor. Hij had daar voor dit keer ’Celbrief geko zen, geschreven door de dichter Muus Jacobse voor zijn ter dood veroordeelde vriend, die in november 1941 werd gefusilleerd wegens het verlenen van hulp aan Engel se piloten. Uit de door Hans Geel voor gedragen dichtregels van Tn memoriam Harmen van der Leek’ (redacteur van het lite rair tijdschrift ’Opwaartse Wegen’) viel te horen hoe Muus Jacobse de nacht van de dood zag veranderen in een zon-dag. Maar ook hoe geloof bergen verzette, de berg van de onderdrukking en de bergen van angst. actieve ondernemerskring. Die kan door gezamenlijk de problemen aan te pakken, de ondernemer veel tijd bespa ren. Uitbreiding van het aan tal leden is daarom van groot belang*. De nieuwe ICW-voorzitter riep tot slot de rijksoverheid krachtig op van het bedrijvi ge Groene Hart geen ’Avifau na of safaripark’ te maken, zodat Midden-Holland een stukje Nederland kan blijven waar geleefd én ook gewerkt kan worden. bliek. Omdat er in feite alleen be drijven konden intekenen voor een heteluchtballon hadden daardoor particulie re belangstellenden (onder wie verstandelijk gehandi capten, asielzoekers en ou deren) opnieuw letterlijk en figuurlijk het nakijken aan de Willem de Rijkelaan. Verwacht mag daarom wor den dat de Stichting Natio nale Feestdagen Waddinx veen er naar zal streven vol gend jaar meer inhoud te geven aan een niet onbe langrijk nevenprogramma voor jongeren en ouderen. Hierdoor kan ook de lange wachttijd op het WSE-voet- balcomplex voorafgaande aan het (wellicht meer ver spreider) de lucht ingaan van de heteluchtballonnen veraangenaamd worden. Voorts valt te denken aan een nieuwe opzet van het ballonfestijn waardoor het ook voor individuele particu lieren beter mogelijk wordt eens een altijd weer unieke en overigens ook betaalbaar gehouden ballonvaart mee te maken. sche herdenkingsdienst met pater T. Buitendijk en ds. P.A.C. Bongers werd afgeslo ten met een stille tocht naar het oorlogsmonument. Evenals in voorgaande jaren was de oecumenische herden kingsbijeenkomst in de Ont moetingskerk een initiatief van het overlegorgaan ’Sa menspraak’ van de rooms-ka- tholieke St. Victorparochie, de hervormde Immanuël- kerkgemeente, de Remonst rantse Kerk en de Gerefor meerde Kerk. Bij het oorlogsmonument heeft Waddinxveens burge meester Fedde Jonkman voor de eerste maal, daarbij gehol pen door leerlingen van de openbare Dick Brunaschool en de rooms-katholieke schóól De Regenboog, een krans gelegd. Verkenners van de Waddinx veense scoutinggroepen Sint Victor en Klimop waren tra- WADDINXVEEN - Waddinxveen kijkt terug op een mooie en zonnige Koninginnedag 1997, die zich voor namelijk dankzij activiteiten van de diverse wijk- en buurtverenigingen in de woonwijken ’de Sniep’ (Bo- menwijk), Groenswaard 3, Oostpolderwijk, Oranje- wijk, St. Victorwijk, Vondelwijk, Zeeheldenbuurt en WADDINXVEEN - De parti culiere bedrijfsbeveiliging op het bedrijvenpark Coenecoop werkt heel goed. Waren er in 1995 nog 19 bedrijfsinbraken, in 1996 was er slechts sprake van één poging tot inbraak. Dat heeft vice-voorzitter To ny Duits van de onderne merskring Industrieel Con tact Waddinxveen gezegd tij dens de vorige week maandagavond gehouden le denvergadering in restaurant ’Bibelot’ (Limaweg). Onder leiding van scheidend ICW-voorzitter Adri Brand kwam er uiteindelijk een ge zamenlijk beveiligingsplan voor Coenecoop, waaraan door PreNed uitvoering werd gegeven. De op Coenecoop gevestigde bedrijven maken deel uit van de Coöperatieve Vereniging Coenraad, die sinds 1992 een onderdeel vormt van het ICW. Waddinxveners met de Wad- dinxveners voelen. Ze hebben er naar uitgezien een woning in het Gouwedorp te betrek ken en nog wel op loopaf stand van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein. Waddinxveens eerste burger werkt hier sinds maandag 20 januari. Vrijdag 17 januari werd hij tijdens een bijzonde re gemeenteraadsvergade ring, waar acht sprekers hem enthousiast onthaalden, offi cieel geïnstalleerd. Grotere evenementen als de 18e Lions Kindermarkt (Beukenhof), de tweede hands boekenmarkt (Ont moetingskerk), een aantal sportwedstrijden en vooral het 3e Ballonfestijn trokken veel publiek. De verkleedop- tochten in de Oostpolderwijk en in Groenswaard II en III, met muziekkorpsen uit Haastrecht en uit Nieuwer- kerk aan den IJssel, konden zich echter aan het begin van de avond in een minder grote belangstelling verheu gen. Dat heeft waarschijnlijk al les te maken met de 10.000 tot 12.000 bezoekers van het derde ballonfestijn op het WSE-voetbalcomplex, waar ook de Floraband uit Rijns- burg optrad. Rondom drie voetbalvelden vergaapten de drie rijen dik toegestroomde toeschouwers zich twee uur lang aan zo’n 25-tal heteluchtballonnen, waaronder heel speciale zo als die in de vorm van een gele molen, een kleurrijke pauw en een tweelingballon. Ondanks de laaghangende bewolking konden uiteinde lijk toch alle heteluchtbal lonnen tussen half acht en acht uur definitief het Wad dinxveense luchtruim kiezen om ongeveer een uur later weer op de graslanden in de buurt van Stolwijk neer te dalen. Dankzij het spon sorende bedrijfsleven be hoorden onder de tientallen ’ballonvaarders’ opnieuw di verse directeuren, managers en andere belangrijke perso nen. De projectontwikke laars van ’De Nieuwe Passa ge’ hadden er voor gezorgd dat ook het voltallige college van Burgemeester en Wet houders en de gemeentese- WADDINXVEEN - De Wad dinxveense kunstenares Martina Pruijmboom-van Beek gaat in haar ’Heksen- tuin’ aan de Brugweg deze en volgende maand twee drie daagse workshops aquarelle ren houden. De data van de beide works hops zijn woensdag 28, don derdag 29 en vrijdag 30 mei en woensdag 11, donderdag 12 en vrijdag 13 juni, dage lijks van 10.30-15.00 uur. De kosten per drie dagen be dragen 125,- per persoon, in clusief lunch en exclusief ma terialen. Enige ervaring is ge wenst. Voor opgave kan men bellen 0182-614360. WADDINXVEEN - Vlak voor het afgelopen weekeinde zijn burgemeester Fedde Jonk man en zijn vrouw verhuisd van Rijnsburg naar Waddinx veen. Ze hebben allebei en thousiast hun intrek geno men in de in 1978 gebouwde en goed onderhouden koop woning Jan Dorrekenskade- Oost 25. Het tweetal woont daar nu samen want ook hun thuiswonende zoon heeft als laatste van de drie kinderen de ouderlijke woning verla- cretaris het luchtruim kon den kiezen, zodat het geheel ongewild een hoog ’bobo’-ge- halte kreeg. De Stichting Nationale Feestdagen Waddinxveen, die van plan is op Koningin nedag 1998 voor de vierde maal een ballonfestijn te gaan houden, heeft overi gens inmiddels diverse sug gesties gekregen om te pro beren het voortreffelijke pu blieksevenement een wat algemener karakter te geven en verder uit te breiden. Het beperkte nevenpro gramma voor de kinderen moest bijvoorbeeld nu plot seling worden afgelast, om dat vanwege de wind de aan een lijn zittende ’jo-jo-ballon’ niet de lucht in kon. Een al ternatief was niet voorhan den. Het. aantal muziekkorpsen was ditmaal uit financieel oogpunt teruggebracht van vier naar één, waardoor het eerder beoogde taptoe-as- pect in het nevenprogramma weer was verdwenen. Elders in het Gouwedorp marcheer den echter muziekkorpsen zonder noemenswaardig pu- ten. De aan de Kerkstraat 9 in Rijnsburg achtergelaten en nu lege ambtswoning zal worden betrokken door CDA- burgemeester A. van der Lee (57), die met ingang van vrij dag 16 mei het Limburgse Thom, de buurgemeente van Heel waar Waddinxveens oud-wethouder Karei van Soest de scepter zwaait, ver ruilt voor Rijnsburg. Fedde Jonkman (vorige week maandag 56 jaar geworden) en zijn vrouw kunnen zich nu Drs. Ton de Waardt, direc teur van bouwmaterialen handel De Waardt Bestuurs- mij BV, geeft daarmee voor taan leiding aan een club van bijna 140 leden-bedrijven. Dat waren er acht jaar gele den nog 57 toen Adri Brand, bewoners van de wijk zijn im- de volgend jaar met pensioen gaande directeur van Air Pro ducts BV, in 1989 aan het be wind kwam, na eerst twee jaar ICW-bestuurslid te zijn wijken en bij donker verlaten geweest. bedrijfsterreinen'. De nieuwe ICW-voorman Behalve behoud van oude be- aanvaardde zijn benoeming drijfsvestigingen, zijn vol- van de ledenvergadering met gens drs. Ton de Waardt ook een rede waarin hij aankon- nieuwe terreinen voor be- digde het gemeentebestuur drijfsuitbreiding nodig en kritisch te zullen volgen bij het zoeken naar oplossingen voor de locale verkeersafwik keling en het beter ontsluiten ‘Er zijn allerlei maatschappe- van oudere bedrijfsterreinen lijke ontwikkelingen, die de in het noorden en het züiden samenleving in beweging in het door de Gouwe door- brengen: de aandacht voor sneden dorp met een langge- het milieu, de allochtonen, de mobiliteit. Dit vraagt om een 1 eekblad voor oddinxveen Komend voorzitter von de ondernemerskring Industrieel Contact Waddinxveen (ICW), drs. IW3NING1 U VINDT ONS HIER: BIJ HET WINKELCENTRUM ZUIDPLAS Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. doe-het-zelf-materialen keukens - kasten wand- en vloertegels tuinhout - sierbestrating (0182)61 25 96 Noordeinde 76a Waddinxveen HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2541 DINSDAG 6 MEI 1997 TREFFERS VERZEKERINGEN Goudse Rijweg 180 2771 AV Boskoop, (0172) 21 20 80 Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 Fax (0182) 52 29 26 Rijnlandstraat 4 2741 GZ Waddinxveen Tel. (0182) 616119, fax (0182) 616638 Kantoorboekhandel Kon. Wilhelminaplein 6, Waddinxveen Tel. (0182) 61 30 61Fax (0182) 61 91 15 B (sloten expert WHMMUC inn Burqemeester Fedde Jonkman en zijn vrouw waren vrijdagmiddag druk bezig hun spullen de nieuwe koopwonining aan de Jan Dorrekenskade-Oost 25 binnen te dragen. (Foto: Sjaak Noteboom). i Ton de Waardt (links op de foto), krijgt tijdens de ledenvergadering in restaurant 'Bibelot' (Limaweg) van vertrekkend ICW-voorzitter Adri Brand de voorzittershamer uitgereikt. (Fo to: ICW - Sjaak Noteboom). Het 10.000 tot 12.000-koppiqe publiek stond op de avond van Koninginnedag 1997 drie rijen dik rond drie voetbal velden van WSE in de Oranjewijk te genieten van de derde editie van het ballonfestijn van de Stichting Nationale Feest dagen Waddinxveen. (Foto: Sjaak Noteboom). V 3^4

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 1