Dubbelconcert van Concordia Woubrecht' onderdeel van ASVZ Zuid West Reorganisatie bij Hooge Buren nadert voltooiing Golden King Award voor Auto Baas Het Oude Dorp: Gemeente handelt tegenstrijdig open VBOK was op braderie Familiedag St. Victor Flatwoningen opengebrolcen Geslaagd huis Kreater Illegalen opgespoord VBO-leerlingen aan het werk in Frankrijk Vechtpartij Zuidplashof 4 PAGINA 11 WOENSDAG 11 JUNI 1997 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN appartementencomplex gerealiseerd moet gaan worden op authentieke Waddinx- De gemeente heeft op haar Besluit tegen de zware muren van de dorpskerk, gerestaureerd. jaar opnieuw bewijzen, dat ze WADDINXVEEN - Auto Baas BV aan de Zuidelijke Rondweg behoort tot de allerbeste Nissan-dealers. Het Waddinxveense bedrijf is namelijk onderscheiden met de Golden King Award 1997. De omwonenden mogen ook niet' de dupe worden van de Baas BV. Al sinds 1991 toetst Nissan Motor Nederland de dealers Nieuwe deuren en schilder werk gaven ook de buiten kant een geheel ander aan zien. Op de laatste dag kon dan ook het champagneglas gehe ven worden op een zeer ge slaagd bouwproject. aan een bouwproject. In het kader van de jaarlijkse projectreizen hebben zij res tauratiewerkzaamheden uit- zich steeds meer op het indi vidu. Niet de aanbieder van de zorg, maar de vrager be paalt welke zorg er wordt ge- Deze eenheden hebben een eenvoudige structuur, waarin slagvaardig en doelmatig kan worden gewerkt aan een goe de zorgverlening. Nu in de eindfase van de re organisatie komt ook de faci- WADDINXVEEN/SLIEDRECHT - ASVZ Merwebolder en ASVZ Zuid-Holland zijn gefuseerd tot ASVZ Zuid-West. De organisatie beschikt in Waddinxveen over het ge zinsvervangend tehuis Woubrecht aan het Woubrech- terf. WADDINXVEEN - De Ver eniging ter bescherming van het ongeboren kind (VBOK) was ook weer met een stand aanwezig op de braderie in de Dorpstraat. De VBOK heeft dit jaar als dekt die zich verdacht gedra gen moeten niet aarzelen de politie te bellen. Woensdag ochtend om half negen is er ingebroken in een woning aan de Jan Dorrekenskade- Hooge Burch wil haar bewo ners zo ’normaal’ mogelijk in de maatschappij laten wo nen. Normalisatie en Inte- raad van toezicht, samenge steld uit een aantal leden van de raad van toezicht ASVZ J.W. Wehrmeijer en het bestuur van ASVZ Zuid- Holland onder voorzitter schap van G.P. Jongeneel. Ongewijzigd De raad van bestuur blijft ongewijzigd: A.A.F.M. Breu kers, voorzitter; mevrouw A.C. Kalkman en W.J. Kos, die al directeur ad interim was van ASVZ Zuid-Holland. Ie vormen van zorg dienstverlening, zodat er een vraaggestuurde organisatie ontstaat. Alle activiteiten stonden in het teken van het circus. Zo werden er door diverse leden optredens verzorgd. Verder waren er veel spelletjes en uitdagingen voor alle deelne mers. orde. De plannen daarvoor zijn thans gereed. De zorg voor mensen met een deur grof opengebroken en verstandelijke handicap richt het hele huis doorzocht. De buit bestond uit cd’s en sie- haaks op eerder gemaakte bouwplannen, en is derhalve in strijd met de gewekte ver- volkshuisvestingsplan wachtingen. Voorts is er niet of nauwelijks ruimte vrijgemaakt voor WADDINXVEEN - Zaterdag 7 juni zijn er door scouting St. Victor rond het clubhuis aan de J.W. Frisoweg diverse ac tiviteiten gehouden voor le den en hun familieleden. WADDINXVEEN/MONTFOORT - Zaterdagavond 14 ju ni om acht uur ontvangt de Montfoortse muziekvereni ging Sint Carolus de Waddinxveense muziekvereniging Concordia voor een gratis toegankelijk dubbelconcert in het Sint Joseph-gebouw. Het voorprogramma wordt verzorgd door de harmonie van Sint Carolus. De Montf oortse slagwerkgroep geeft een demonstratie van Afri kaans slagwerk. Sint Carolus uit Montfoort en Concordia uit Waddinxveen hebben met elkaar als over eenkomst dat Pieter Boer hun beider dirigent is. Hij heeft de amateurorkesten met elkaar in contact ge bracht. Vorig jaar was Caro lus te gast in Waddinxveen. Concordia brengt nu het ge bruikelijke tegenbezoek. Op het programma staan zo wel klassieke als populaire raden, foto- en stereoappara- werken, zoals het publiek van Carolus dat gewend is. Deze programmering wordt van wege de afwisseling zeer ge waardeerd. De orkesten spe len beide genres graag. Elke muzieksoort vraagt om zijn eigen -specifieke techniek. Door zowel klassieke als pop is er een poging tot inbraak varing; het huishouden wordt daar al jaren door bewoners en medewerkers samen gere geld. In een geslaagde proef op een tweetal woningen op het hoofdterrein verlegt Hooge WADDINXVEEN/ZWAMMERDAM - De Stichting Hooge Burch reorganiseert. Met ingang van dit jaar zijn alle diensten en afdelingen die met de directe zorg voor de bewoners van Hooge Burch te maken hebben overge gaan in vier zorgeenheden. schooltje van het departe ment Aisne in het dorpje Bancigni. Dit gebouwtje - leunend te gen de zware muren van de dorpskerk - was toe aan een de aangrenzende grondige opknapbeurt. Lange tijd heeft het gediend als stal ling van de plaatselijke Er dient rekening gehouden brandweerwagen. te worden met de infrastruc turele beperkingen van deze locatie. Direct-belanghebben- den, ih deze vertegenwoor- ASVZ Merwebolder is een in tramurale en ASVZ Zuid- Holland een semimurale or ganisatie voor zorg en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke han dicap. Deze termen zijn restanten van aanbodgericht denken. Voor de cliënt zijn ze echter niet belangrijk. Die wil een antwoord op zijn vragen. In de nieuwe, transmurale organisatie ASVZ Zuid West worden beletsels zoveel mo- (Foto: Cotnttoop Colltgt). gelijk weggehaald tussen al en - De ouderenverenigingen van beide organisaties zijn op dit moment in gesprek over sa menwerking en integratie. De beide ondernemingsra den werken aan de totstand koming van één onderne mingsraad. De fusie heeft geen nadelige gevolgen voor de in totaal ruim 1.100 medewerkers. De arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden blijven gehandhaafd. WADDINXVEEN - Opnieuw is er overdag ingebroken in twee flatwoningen. Ze von den plaats tussen tien en drie litaire dienstverlening aan de uur aan de Juliana van Stol- berglaan. In beide gevallen is de voor plan blijkt namelijk dat er in Waddinxveen behoefte be staat aan het uitbreiden van het aantal eengezinswonin gen, zowel in de huur- als de koopsector. Het uitbreiden van het aan tal meergezinswoningen zal leiden tot een overschot, om dat de vraag naar dergelijke woningen vanuit de aanwezi ge yoorraad kan worden vol daan. Met dit bouwplan lijkt der halve afbreuk te worden ge daan aan één van de centrale doelstellingen van het volks huisvestingsbeleid van Wad dinxveen, namelijk het stre ven naar een voldoende en gedifferentieerd aanbod van woningen, afgestemd op de behoefte van de Waddinx veense woningzoekenden. Volgens de bewonersvereni- ging moet het bouwplan her zien worden, waarbij de vol gende randvoorwaarden moe- hebben in Frankrijk gewerkt ten gelden: Er kunnen maximaal dertig woningen worden gebouwd. Er is immers geen reden van uit het volkshuisvestingsplan gevoerd aan het allereerste om op deze locatie meer wo ningen te bouwen. Het plan dient optimaal geïntegreerd te worden in de omgeving van de bouwlocatie, te weten Dorpstraat, Veenkade, Klei- kade en Zuidplaspolder. De VBOK heeft als doelstel ling ongewenste zwangere vrouwen en meisjes hulp te bieden. Deze hulp varieert van een gesprek met een maatschappelijk werkster tot en met praktische hulp zoals huisvesting, baby-uitzet. Op de braderie was de VBOK aanwezig zijn met cadeau-ar- tikelen en zelfgemaakte spul len. Vanwege het slechte VBOK op de rails’. Doordat vorig jaar de actie voor een ei gen opvanghuis centraal heeft gestaan is er voor het andere werk minder aan dacht geweest. En is er dus ook minder geld binnen geko men. Vooral de stationsreclame is vrij kostbaar, maar is eigen lijk wel erg nodig. Door deze reclame kloppen veel meisjes en vrouwen aan bij de VBOK. de award waard zijn. De lat Zij worden op het goede spoor komt immer hoger te liggen, gezet. Vandaar het thema, omdat eisen van Nissan rij ders ook steeds verder reiken. ‘Het betekent, dat we ieder ondere- jaar alert moeten blijven. We willen de wensen van onze klanten kennen om daarop met goede service in te kun nen spelen. Alleen zo kunnen we een continu hoog presta tieniveau bereiken. Want ui teraard zullen we alles in het werk stellen om ook volgend Een scholingsprogramma on dersteunt eventuele her plaatsingen binnen de orga nisatie. Het gekozen model lijkt sterk op het onlangs in het nieuws gekomen ’Heine ken model’. De reorganisatie van de faci litaire dienstverlening maakt deel uit van de ingrijpende reorganisatie van heel Hooge Burch, die daarmee zijn vol tooiing nadert. De veranderingen bieden Hooge Burch de mogelijkheid om zoveel mogelijk te investe ren in de directe zorg, waarbij de mens met een verstande lijke handicap centraal staat in een dynamische en moder ne zorgorganisatie. stuk van een afwisselende muzikale avond. ling van het nieuwe bouw plan. Het bestuur van de bewo- nersvereniging heeft dit standpunt overgebracht aan de service en het bedrijfsma nagement. Bovendien speelt de beoordeling door de klan ten, aangeduid met een CSI- index, een zeer belangrijke rol. ‘Het commentaar van de klanten benutten we als ge reedschap om ons bedrijf de toegenomen. Het percentage onderscheiden dealers be draagt nu zelfs 47 procent. de organisatie, administratie, ‘Dat is beduidend hoger dan vorig jaar, toen we op 42 pro cent uitkwamen. Het illus treert dat in een jaar tijd be langrijke vorderingen zijn ge- landelijk thema ’Houd de maakt. Zes dealers hebben voor de eerste keer een Gol den King Award gekregen. Verder is het verheugend te constateren, dat veel dealers constant hoog scoren. Maar liefst 33 bedrijven zijn zelfs voor de zevende keer onder scheiden1, vertelt Peter Brac- we te maken ke, president van Nissan Mo een grillige tor Nederland. markt die volop in beweging De dealers moeten zich elk is‘, schetst Auto Baas BV. Juist de score op een aantal nieuwe onderdelen, zoals on der meer de Quality Line Oc- cassions, Quality Repair Schadeherstel en het reini gen van auto’s na boud, heeft voor de awards van dit jaar veel gewicht in de schaal gelegd. Op deze terreinen kan de Nis- WADDINXVEEN - Zater dag 7 juni organiseerde Kreater het jaarlijkse Open Huis. Dit Open Huis was ook een onderdeel van de Braderie in de Dorpsstraat. Om 10.00 uur werd het Open Huis en de Braderie geopend door burgemees ter Jonkman, die veel lo vende woorden sprak over de vele samenwerkingen die Kreater heeft, o.a. met de Harmonievereniging Concordia en de Biblio theek. Na deze hartverwarmen de opening gaf het Harmo nieorkest Concordia o.l.v. Pieter Boer een prachtig concert. Hiermee werd ook symbolisch het start sein gegeven voor de sa menwerking met Kreater. Er zal alleen een aanhangsel aan het contract komen, waarin wordt aangegeven dat de medewerker werk zaam is bij ASVZ Zuid West. De fusie is een groeiproces, waarbij alleen wijzigingen in de organisatie zullen worden aangebracht als die leiden tot een betere zorg en dienst verlening. WADDINXVEEN - In het ka der van de intensivering op het toezicht van vreemdelin gen heeft de politie donder dag samen met de Arbeidsin spectie een controle gehou den bij een aantal bedrijven aan de Abraham Kroesweg. Van de 25 gecontroleerde per sonen zijn er vier voor nader onderzoek overgebracht naar een politiebureau. Drie perso nen van Turkse nationaliteit, die in het bezit bleken van valse papieren en naar bleek illegaal in Nederland verble ven, zijn vastgehouden en worden uitgezet. ook na aanpassing van de te keningen onverkort de be zwaren gelden dat het lande lijk en open karakter van het -1611 be- dé bouwhoogte te sterk wordt bezocht en enthousiast ge beuren waar velen met bijzonder veel plezier op terugkijken. Importeur Missan Motor Ne derland kent deze titel toe aan dealers die het afgelopen jaar uitstekend presteerden en een hoge waardering van hun klanten kregen. Opvallend is de stijging van het aantal i awards. Nissan-dealers be reiken duidelijk een steeds functioneren en hoger niveau in de waarde- bedrijf als totaal', aldus Auto ring van hun klanten. De beoordeling voor de Gol den King Award, die al sinds 1991 bestaat, is een cmvang- jaarlijks voor de Golden King rijk proces. Nissan Motor Ne- Award. Het aantal bedrijven, derland hanteert bij de toet- dat de award heeft gekregen, sing voor de Golden King is in de afgelopen jaren sterk Award een lijst van maar liefst 125 verschillende eisen. Deze hebben betrekking op Intussen blijft men niet stil zitten, maar wordt er hard gewerkt aan een alternatief plan, dat de bewonersvereni- ging eind deze maand hoopt te presenteren. In maart van dit jaar is het besluit genomen tot een juri dische fusie tussen ASVZ Merwebolder te Sliedrecht en ASVZ Zuid-Holland te Gorinchem. De fusie was op 1 juni en de nieuwe organisa tie heeft de naam ASVZ Zuid West gekregen. Men beschikt over 20 loca ties en deellocaties verspreid over de regio Zuid-Holland Zuid. In 2003, na realisatie van de bouwplannen, zullen er circa 40 locaties en deello caties zijn. De organisatie heeft een uit gebreid pakket aan zorg en dienstverlening uitgaande van de individuele mogelijk heden van mensen met een verstandelijke handicap en biedt diverse woonvormen, dagbesteding en begeleiding- behandeling afgestemd op hun zorgvragen. In de afgelopen jaren is er al sprake geweest van samen werking tussen de beide or ganisaties, onder andere op het gebied van thuiszorg, ar- bobeleid, ambulante onder steuning en kwaliteitsbeleid. ASVZ Merwebolder heeft meer ervaring in specialisti sche zorgvormen; ASVZ Zuid-Holland werkt al heel lang decentraal en geeft bij voorbeeld individuele woon begeleiding. Beide organisaties kunnen elkaar dus op positieve wijze beïnvloeden. ASVZ Zuid West heeft één zen op de behoefte aan appar- omwonenden, alsmede tementen in de prijsklasse van tweehonderdduizend tot driehonderdduizend gulden. leerd in het door de gemeen teraad vastgestelde volks huisvestingsplan. Hierbij werd met name gewe- WADDINXVEEN - Het bestuur van de bewonersvereniging Het Oude Dorp heeft de laatste maanden regelmatig haar ongerustheid uitgesproken over de voorgenomen woningbouwontwikkeling op de locatie Veenkade-Dorpstraat, waarbij een massief appartementencomplex gerealiseerd moet gaan worden op authentieke Waddinx veense grond. die omsloeg in een kleine vechtpartij. Na wat klappen met vuist en fietspomp gingen de aan stichters er op de bromscoot er vandoor. aan de rand van de poldei twijfelt dan ook aan i zaak van deze vorm bouwing. Daarnaast is men niet tevre den over de informatievoor ziening vanuit de gemeente. F beurt laten weten dat het Bovendien is de bestaande in- bouwplan voldoet aan de uit- frastructuur absoluut niet gangspunten zoals geformu- toegesneden op de aanzienlij- Vanaf 10.30 uur waren er tal van activiteiten waar aan kon worden deelgeno men of waarnaar gekeken c.q. geluisterd kon wor den. Zo was er op het bin nenplein een infomarkt met kramen van Concor dia, het Filmhuis Gouda, kamermuziekconcerten, ballet, tekenen/schilde- ren, fotografie, beeldhou wen, de Stichting Wad- dinxveens Welzijnswerk, de Waddinxveense Kunst kring. Yoga, Krea Musica en de Alliance Francaise. In het gebouw waren mu- ziekdemonstraties en in formatie, workshops AMV, kleutermuziek,lite raire vorming (creatief schrijven), toneel en bal let. ïn de foyer en de hal was een tentoonstelling ingericht met werk van de cursisten tekenen/schilde- ren, beeldhouwen en foto grafie. Buiten voor de deur traden diverse orkes ten met succes op, zoals het al genoemde concert van Concordia en later ook de Big Band o.l.v. Ruud Bos en een leerlin genorkest. Het geheel was een druk komende jaren verder uit te -bouwen en waar nodig te per fectioneren. Die flexibele in stelling moeten we vasthou den, zeker nu hebben met In het Franse dorpje Bancigni werd een schooltje, leunend rpskerk, gerestaureerd. (Toto: Coenetoop Ciollege) VBO-leerlingen van het Coenecoop College aan het werk in Frankrijk. WADDINXVEEN - Leerlin gen van klas 3 VBO van het Coenecoop College (Dreef) Burch deze manier van ’huis houden’ nu ook voor de rest van de woongroepen naar de bewoners. Woningassisten- tes, schoonmaakmedewer- kers en garderobe-dames werken al vele jaren dichtbij de bewoners. Zo wordt rond de bewoners in de leefgroepen een ’huishou ding’ gecreëerd, die precies die huishoudelijke zorg le vert, waar de bewoners om vragen. Dit heeft op termijn tot ge volg dat de centrale keuken, wasserij en linnenkamer in hun huidige vorm niet meer zullen blijven bestaan. Waar nodig kan men echter toch gebruik blijven maken van centrale voorzieningen als bijvoorbeeld een wasserij bedrijf of een gemeenschap pelijke keuken. De ’oude’ facilitaire dienst zal daarom voor een deel worden ondergebracht bij bestaande afdelingen of wooneenheden. Daarnaast blijft een centrale facilitaire dienst bestaan, zij het in beperkte omvang. Net als bij de rest van de re organisatie geldt ook voor de reorganisatie van de facilitai re dienstverlening het uit gangspunt van werk- en sala risgarantie. ke toename van het bestem- mings- en overig verkeer, wat zal leiden tot een hoge mate van verkeersoverlast voor de een toename van de parkeerpro- blematiek. Hierdoor komt de verkeers- Mede dankzij de inspanning veiligheid in het geding. De van burgemeester Fedde geplande bebouwing deto- Jonkman kreeg de vereniging neert te sterk met de be- vlak voor de recent gehouden staande bebouwing. Dit tuur. Evenals bij vorige in braken zijn de vermoedelijke boden, daders door getuigen gezien. Het gaat om mensen met een Zuid-Europees uiterlijk, zwart achterovergekamd haar, verzorgd uiterlijk, 1.70 meter lang en tussen de 25 en gratie zijn daarom kembe- 30 jaar oud. Ze droegen don- grippen bij het organiseren ulaire muziek te spelen, ont- kerkleurige kleding. van de zorg. Ouders, mede- wikkelt een orkest zich tot De politie verzoekt niet al- werkers en ondememings- een all round ensemble. leen getuigen van dit voorval raad ondersteunen deze ont- Voorafgaand aan de optre- zich te melden, maar ook om wikkeling van harte. dens van de beide orkesten, alertheid. Wie in een flat of Uitgangspunt is dat alle functies zo dicht mogelijk bij de leefomgeving van de bewo ners worden gepositioneerd. Facilitaire dienstverlening moet zo doelmatig mogelijk worden verleend, zodat het totaal aan overhead en hië- Oost. Door een fietser werd rarchische lagen wordt gere de ruit ingeslagen en een tas duceerd ten gunste van de di- met goederen gestolen. In- recte zorgverlening. middels is een deel weer te- Zeker op het gebied van huis- ruggevonden in het Gouweb- houdelijk werk, zoals koken os. In de nacht van woensdag op donderdag is er ingebro ken in een bedrijf aan de Piasweg. Het openbreken van een s bij een poging en uit een geld kistje is een onbekend bedrag gestolen. Een aantal cd’s en snoepgoed werd meegenomen maar even buiten het pand weer De politie verzoekt niet al leen getuigen van dit voorval zich te melden, maar ook om alertheid. Wie in een flat of Uitgangspunt is speelt het harmonie-orkest portiekwoning mensen ont- van Carolus met het leerlin genorkest van Concordia. De muzikanten zijn nog in oplei ding. Zij laten graag en met enthousiasme horen waartoe zij na enige jaren muziekles in staat zijn. Tussen de optredens van bei de grote orkesten speelt de slagwerkgroep van Sint Ca rolus een slagwerkstuk op originele Afrikaanse instru menten. De melodische en ritmische figuren zijn opzwe pend en spreken zeer tot de verbeelding. De bevlogen slagwerkers creëren in enkele ogenblik ken een exotische sfeer die niemand onberoerd laat. De slagwerkers hebben hiermee het eigen publiek bij het Ko- ninginnedagconcert op ver rassende wijze getracteerd. Aan het eind van het concert voegen beide orkesten zich bij elkaar. Zodoende ontstaat een harmonie-orkest van meer dan honderd muzikan ten. Dit spektakel is het klap- Nu schuilen de dorpskinde ren er tegen de regen als ze staan te wachten op de digd door de bewonersvereni- schoolbus. Op feestdagen ont ging Het Oude Dorp, dienen moeten de dorpelingen er el- vanaf de aanvang te worden kaar onder het genot van een betrokken bij de ontwikke- goed glaasje wijn. Het gebouw heeft dus een grote functie in het dorpsle ven. Daarom was de burge meester ook heel blij met de komst van de scholieren van de gemeente, maar heeft hier het Coenecoop College. nog geen officiële reactie op De leerlingen slaagden er in ontvangen. om binnen drie volle werkda- Vooralsnog lijkt de conclusie gen het interieur van het ge- gerechtvaardigd dat de ge- bouw volledig op te knappen, meente een plan ondersteunt waar de Waddinxveense be volking niet op zit te wach ten. WADDINXVEEN - Drie jon gens op de fiets werden bij de Zuidplashof achterna gere den door twee jongens op een bromscooter. Om onduidelijke reden kwam het tot een woordenwisseling san-dealer zich immers be wijzen met zijn uitmundende service. Met occassions, on derhoud en schadereparatie is de gehanteerde slogan TJw jaar de Golden King Award in tevredenheid is ons visite- de wacht te slepen1, besluit weer in de middag is de prijs kaartje* heel direct gestalte te Auto Baas BV. vraag niet door gegaan. geven. Nissan heeft kwaliteit al ja ren hoog in het vaandel staan. ‘Als dealer van dit Ja panse merk zijn we gewend de verantwoording daar te Voor de dag werd ook de gro- leggen waar dat nodig is. Dat te tent gebruikt. Deze tent uitgereikte vereist een kritische houding kon door Scouting St. Victor ten aanzien van het eigen aangeschaft worden dankzij functioneren en dat van het een gift van de serviceclubs na de succesvolle Bedrijven- sportdag. vlak voor de recent gehouden staande bebouwing. Dit ledenvergadering alsnog de bouwplan staat dann ook beschikking over de concept- tekeningen van het bouw plan, alsmede een kopie van het van Waddinxveen. De bewonersvereniging Het ruimte vrijgemaakt Oude Dorp blijft na de leden- groen- en speelvoorzieningen. vergadering onveranderd de F plannen van de gemeente voor de bouw van apparte- kosten van de bodemsanering mentenblokken op de locatie op deze locatie, als gevolg van Veenkade-Dorpstraat afwij- de bodemverontreiniging, zen. De bewonersvereniging hul- De ten opzichte van het ont- digt het standpunt dat op de- werp aangebrachte wijzigin- ze kleine locatie maximaal gen zijn dermate beperkt, dat dertig woningen kunnen wor- het voor de bewonersvereni- den gerealiseerd, waarbij de ging geen aanleiding vormt dakgoothoogte maximaal zes het standpunt te herzien. meter mag bedragen. Volgens het bestuur van de Slechts op deze wijze wordt bewonersvereniging blijven volgens de vereniging zo min mogelijk afbreuk gedaan aan V het kleinschalige en open lan- ‘'“'T delijke karakter van het ge bied. Tevens kan de verkeersont- sluiting dan op een verant woordelijke en met name vei lige wijze plaatsvinden, en is er voldoende ruimte voor groen- en speelvoorzieningen. Bovendien heeft het bestuur van de bewonersvereniging na lezing van het volkshuis vestingsplan van Waddinx veen moeten constateren dat de bewering van de gemeen te, dat er in Waddinxveen grote behoefte is aan apparte menten in de prijsklasse van tweehonderdduizend tot drie honderdduizend gulden, niet gestaafd wordt door dit rap port. Uit het volkshuisvestings- Zeker op het gebied van huis- en wassen is een centrale fa cilitaire dienstverlening min der gewenst. Dit heeft tot ge volg, dat in elk geval het was sigarettenautomaat bleef sen, strijken en koken zoveel mogelijk plaats zal vinden op de leefgroepen van de bewo ners. Veel instellingen zijn de in stelling hierin voorgegaan, achtergelaten. In de Bij haar sociowoningen heeft nacht van zaterdag op zondag Hooge Burch reeds ruime er- i gedaan in een woning aan de Akker. Via een openstaand bovenraampje trachtte men het onderliggende raam te openen. Door de daar aange brachte sloten lukte dit niet. Het bestuur is van mening dat hoogbouw ongepast is op deze landelijk gelegen locatie :r en de nood- gebied door de bouwmassa van 1 aangetast, waardoor de con touren van Waddinxveen als dorp in Het Groene Hart te veel worden aangetast. ■MRMMMMMSM 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

WvW | 1997 | | pagina 11