Kindercursussen bij Kreater 1 van der linde van ’t hof makelaardij PARKER- PEN 3?5 Verkeersproef met 340 scholieren DISKETTE BOX met slot 795 slechts ER IN DE BOCHT! VADERDAG DolfinG Senioren Mode DE KNIPPERIJ Kerkweg-Oost 287 2741 HE Waddinxveen (0182) 61 16 18 z gïS CONTRASCN fa? 9bL IfaexwMad tütdt 1945 Maak kennis met de Gouwe Residence. Zie achterpagina. Motorrijder onderuit kalkhoven Uaderdag- tip V B BURGER r” Opbrengst collecte Speeltuin De Paddestoel gesloten De Rank houdt jeugdbijeenkomst Amateur kunstenaars in Agnietenkapel Gewonden bij dieren bescherming v 5 Kijk eens bij gezocht in de telefoongids? SNEL HAIRSTYLING INTERIEURVERZORGING KNIKARI -TA fonder THERMEN II F 1V JL; Fr* Ol 1 1 j V A middag is druk bezet. vrijwillige brandweer van Waddinxveen bestreed de brand in de tennishal Waddinxveen aan de Sniepweg met drie iseenheaen en een ladderwagen. (Foto: s/aat Hoteboom). bestond er ook geen gevaar hoofdzakelijk woedde in de f j ■M ^TROUWPLANNEN?^ jd. Bestel nu! OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN kunnen zaken Voor al uw binnen- en buitenzonwering De i bluseênhei COENECOOP 589 WADDINXVEEN Tel. (0182)61 42 46 Dinsdag en donderdag gesloten HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2542 WOENSDAG 14 MEI 1997 BFELLOWES zonnesei Als je alles op een rijtje zet ga je gelijk naar van 1 Hof 1 Graveren mogelijk 0.75 per letter voor de omgeving. Wel is het naastgelegen Gou- webad een dag gesloten ge weest vanwege het feit dat de luchtbehandelingsinstal latie hinderlijke rook naar binnen zoog. Onder toezicht van de Mi lieudienst Midden-Holland is de asbest opgeruimd. INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen De dakplaten van het ge bouw waren van asbest. Door het constant nat hou den van het materiaal, is voorkomen dat asbestdeel- spuitgasten de brand, die tjes konden gaan zweven en Uiteraard feliciteert WN, af deling Waddinxveen de leer lingen die geslaagd zijn. WN hoopt en verwacht dat deze verkeersproef bij draagt aan een juiste uitvoering van al onze verkeersregels. Helaas is de praktijk anders.De meeste verkeersslachtoffers liggen in de leeftijd van 12-20 jaar. En daarom: houdt het veilig voor jezelf en daardoor ook voor je medeweggebrui kers. De posten bemand door voor namelijk moeders van leer lingen, de fietsen gekeurd en zenuwachtige leerlingen. Het weer liet ons ook dit jaar niet in de steek, derhalve waren het weer twee prettige dagen voor de proef. De start van de eerste twee kandidaten, Jaap van Elk en Anne Grootendorst van de Bethelschool, werd uitge voerd door onze wethouder de heer Neele.Dit jaar is het sla gingspercentage lager dan vorig jaar. Van de 340 leerlin gen slaagden voor de prakti sche verkeersproef 315 leer lingen, 5 scholen hebben geen gezakten, de minste fouten werden gemaakt op post 1 en de meeste op post 4. Van de 16 scholen had de WADDINXVEEN - Voor de 12e maal organiseerde een team vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland, afde ling Waddinxveen de praktische verkeersproef op dins dagmorgen 3 en woensdagmorgen 4 juni voor de leer lingen van groep 8 van de basisscholen van Waddinx veen. a voorlichting, speciaal :ht op kinderen, kan wor- ontwikkeld en bijgedra- kan worden aan zaken persoonlijke hulpverle- speciaal onderwijs en jatieactiviteiten voor sen met een ernstige i van epilepsie. Woordeinde 59 Zevenhuizen Tel. 079-5933012 Fax 079-5932681 WADDINXVEEN - Na de zomervakantie gaan de kindercursussen weer van start bij Kreater. Zo ook die voor de muziek. Kinderen van groep 2 en 3 van de basisschool kunnen meedoen met de Kleuter- cursus muziek. Een bijzon der leuke cursus met als leidraad het muzikale ver haal verhaal van Piep en Miep, twee muizen die al lerlei avonturen beleven. Door deze opzet beleeft de kleuter op een geheel eigen wijze muziek. Deze jaarcur sus wordt op donderdag 15.30 uur gegeven door do cent Chaja Beek en kost 240,-. De AMV-cursus (Spelen met Muziek I en II) is een Prins Willem Alexander- school (lokatie Oranjelaan) ook dit jaar de minste straf- punten.Door de politie, die de keuring van de fietsen heeft verzorgd, werden er geen fiet sen afgekeurd, er was door 100 leerlingen gebruik ge maakt van de service van de rijwielhandelaren. Verwacht boeken software schrijfsels globes ADDINXVEEN - De collec- van het Nationaal Epilep- s Fonds heeft in Waddinx- en 6278,80 opgebracht. Bt de opbrengst zal aan de strijding van epilepsie wor- WADDINXVEEN - In ver band met het aanbrengen van veiligheidzone’s is de speeltuin De Paddestoel aan de Lijsterbesstraat van maandag 9 tot en met don derdag 19 juni gesloten. 31A inch Inhoud 50 stuks WADDINXVEEN - Woensdag 18 juni aanstaande brengt ma begint, bezoekt het colle- het gemeentebestuur op de fiets een bezoek aan de Oranjewijk en Vondelwijk. Het programma voor de naplein, Jeu de boulesvereni- ging Waddinxveen, de alge mene begraafplaats aan de Alberdingk Thijmlaan en ne men webos. buurtbeheer. Rond 18.00 uur wordt het be- die terug te vinden zijn in het stuur in Zorgcentrum Sou- toekomstbeeld dat de ge- burgh verwacht, waar samen meente Waddinxveen voor met de Cliëntenraad, Ma nagement en Middenkader de maaltijd wordt gebruikt. Voordat het avondprogram- WADDINXVEEN - Op zon dag 15 juni houdt de Her vormde Stichting De Rank uit Waddinxveen haar eerste jeugdbijeenkomst. Deze bij eenkomst waarin ds. P. Schalk uit Ter Heijde zal voorgaan, heeft het thema: Heb het lef eens! meegekre gen. Dit thema is door de voorbe reidingscommissie, samen met ds. Schalk, uitgewerkt. Er zal weer medewerking verleend worden door een muziekgroepje. De samenkomst begint om 18.30 uur in het gebouw van de Remonstrantse gemeente aan de Zuidkade 59. Na af loop kan men napraten over de bijeenkomst, onder het ge not van een kopje koffie of thee. MMH ge de Openbare Bibliotheek waar de tentoonstelling Kerkweg door de eeuwen heen te zien is. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. Kerkweg Oost 285 2741HE Waddinxveen Tel. (0182)61 48 63 Fax (0182)61 21 02 J Collegeleden en fractievoor zitter gaan in vier groepen door de wijken. Als eerste staan een aantal huiskamer- bezoeken op het programma. Daarna brengt het gemeente bestuur een bezoek aan Stichting Vluchtelingenwerk Waddinxveen, Hooge Burch, buurt- en clubhuis de Boog, speeltuinvereniging Oranje wijk, de winkeliersvereniging aan het Koningin Wilhelmi- Het avondprogramma be staat uit een discussie-avond over o.a. (integrale)veilig- zij een kijkje in het Gou- heid, leefbaarheid, wijk en Onderwerpen GaarshaÜrW WADDINXVEEN - Vrijdag morgen 6 juni even na elf uur brak brand uit in de ten nishal Waddinxveen aan de Sniepweg. Het vuur ontstond aan de rand van het platte dak als gevolg van herstelwerk zaamheden. De dakbedek- kers waren bezig met de af- WADDINXVEEN - In juni exposeren enkele amateur- kunstenaars in Gouda in de Agnietenkapel. Uit Waddinx veen: Marian Jongeneel laat haar zelfgemaakte poppen zien; Ans Wekking is verte genwoordigd met schilderijen en acrylverf, Ingrid van Haaren is er met keramiek en Martien van Haaren met krijt- en pentekeningen. Wil ma Tuytel-Koops uit Schoon- 9 hoven toont aquarellen. S Het werk van deze kunste- naars is te zien op donderdag 19 juni van 12.00-21.00 uur. Op vrijdag 20 juni van 10.00- 18.00 uur en zaterdag 21 juni s van 10.00-17.00 uur. Toegang j is gratis en iedereen is wel kom. Dolfing Senioren Mode Overtocht 23 2411 BS Bodegraven Telefoon (0172) 65 08 71 toekomstbeeld dat de meente Waddinxveen ogen heeft. Burgemeester Jonkman houdt een korte in leiding over de onontbeerlijke inbreng en participatie van inwoners, die voor de toe komst mede bepalend zijn voor positie en dienstverle ning van de lokale overheid. De discussie-avond wordt ge houden in de sportkantine van de Voetbalvereniging WSE aan sportpark Oranje wijk aan de Willem de Rijke- laan en begint om 19.30 uur. Vanaf 20.45 uur is er gele genheid voor inwoners om in dividueel met een collegelid te praten. Om 21.30 uur ein digt het wijkbezoek. Suggesties en onderwerpen voor de discussie-avond kun nen nog aangeleverd worden bij Ine Jansen, telefoon 624625. twee-jarige cursus en is voor kinderen van groep 4 en 5 van de basisschool. In deze cursus maken kinde ren kennis met allerlei be grippen uit de muziek (bv. hoog/laag, maat en ritme etc.) Zij doen dit op een ei gentijdse en leeftijd gerich te manier. De leerlingen le ren ook de blokfluit te be spelen en krijgen oriëntatie op de verschillende lesins trumenten van Kreater. Ook wordt bv. in dit kader een repetitie van het orkest van Concordia bijgewoond. Deze jaarcursussen worden op woensdag en donderdag gegeven door docent Rine- ke Marwitz en kosten re spectievelijk ƒ240,- en ƒ225,-. De start van een deelnemer die foutloos het parcours heeft afgelegd. S" 13 ...77.-1176/70 R13“|,75,70 R13 lS/50 R 15 -120,-1185/6£1195/50 R15 WADDINXVEEN - Bij een ongeval op de Beet hovenlaan ging een 22 ja rige motorrijder uit Roe- lofarendsveen in de bocht onderuit. De motor be landde op de linker weg helft en vloog tegen een tegemoet komende be stelauto. De motorrijder had alleen nekklachten. inXrolluiken ■^crebns gebreide kollektie. WADDINXVEEN - He laas is de braderie in de Dorpstraat ook voor de Dierenbescherming niet zo goed afgelopen. Door de hevige storm is het te genoverstaande spring- kussen/luchtkasteel eerst de lucht ingeblazen en ramde daarna met grote kracht de dierenbescher- mingkraam, die daarop geheel instortte. Van de drie vrijwillig sters liep er één zware kneuzingen op en kon niet meer zelfstandig overeind komen, toege schoten omstanders bo den direct de helpende hand en sleepten haar onder de kraam vandaan. Een ander moest zich voor een verwondiong on der doktersbehandeling stellen,maar kon daarna gelukkig op eigen kracht weer naar huis. De derde kwam met de schrik vrij. Van de inventaris is veel verloren gegaan of door de regen beschadigd. Hierbij zijn jammer ge noeg óók de gegevens ver loren gegaan van de men sen die meededen met de actie voor de beer, zodat deze nu niet meer als winnende prijs kan wor den uitgereikt, we vragen hiervoor uw begrip. Het geld is niet verloren gegaan en komt ook nu weer geheel ten goede aan de dieren! Tevens vragen wij die mensen die zich opgaven als lid of collectant zich nogmaals te willen melden, nu bij mevrouw Gort, tel. 0182- 616519. werking van een grote repa- isolatie tussen de dakplaten ratieklus. en de betimmering aan de De vrijwillige brandweer binnenzijde, onder contgrole. sprak over een middelbrand en bestreed het vuur met drie bluseenheden en een ladderwagen. Rond twaalf uur hadden de Wijbi j I V; Weekblad voor addinxveen MAKELAAR (Foto: WN-afdeling Waddinxveen). ECO - BAND H Dorpstraat 38, Waddinxveen, (01 82) 61 23 73. Zijde 3, Boskoop, (0172) 21 25 44. NIEUW VENTIEL. BALANCEREN EN MILIEUBIJDRAGE PER BAND Tel. (0182) 61 30 61, 61 91 15 Tel. (0182) 61 30 61, 6191 15 Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 COMPUTERWARE 1 f M Kantoorboekhandel Kon. Wilhelminaplein 6, Waddinxveen Tel. (0182) fax (0182) Q 9^ <7/ Gemeentebestuur op wijkbezoek B (sloten ■RJexport eigentijdse mode, voor de jongere en oudere senioren OPENINGSTIJDEN:' iedere donderdag en vrijdag van 10.00 uur tot 18.00 uur iedere zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. rolstoelvriendelijke winkel Gouwestraat 21 Boskoop 0172-212506 Kon. Wilhelminaplein 6, Waddinxveen Tel. (0182) fax 0182 l145/80 R13 -ƒ 60,- 60," ,...65“ ....73,“ 86“ AM ALLE PRIJZEN INCL. MONTAGE EN BTW. ww 1 NIEUW VENTIEL. BALANCEREN EN BANDEN MILIEUBIJDRAGE PER BANDI databanken vanaf fl. 3t,5O De mooiste piebdei voor vader vindt a bij: de kantoorspecialist Waddinxveen Dorpstraat 39 Tel. (0182) 61 22 98-Fax (0182) 63 02 30 Stehouwer is dealer van Barum banden die als beste werden getest. Behalve goed is deze band ook goedkoop. Daarom is Stehouwer Banden duidelijk de voordeligste fitter uit de hele omtrek. Bovendien krijgt u vóóraf een scherpe all-in prijs! Kijk zelf maar: BRIUAN1T GETESI 1rt****FWl 1175/70 R 13 ..-86,- |l75/70 R14 l185/60 R14 4^-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 1