LUILAK KORTING BASTI N 2e Pinksterdag OPEN! Stichting Nationale Feestdagen Waddinxveen Hartelijk dank... Ben Mandemakersjs de beste in keukens. O En de grootste! Behandeling ouderen beneden alle peil (5) Behandeling bejaarden beneden alle peil (6) Overgebleven meubels rommelmarkt vernietigd Voorinschrijving voor wandelnvondvierdangse Keukencentrum Zwemmers Gouwestaete gaan goed van start Geen verzoeken voor vroegere kerkdienst Sportweek op WSE-complex op brillen en glazen Actie Marchant Sport levert ruim elf mille op Bijeenkomst 'Samen Verder' Bingo De Boog PAGINA 23 WOENSDAG 14 MEI 1997 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN r om deze in te richten en dus trekking tot naastenliefde. zaterdag 17 mei zijn wij er weer vroeg bij. De koffie staat klaar! bedankt onderstaande bedrijven voor de sponsoring van het z Voor de ’’vroeg vogels” hebben wij van 7-8 uur 15% korting van 8-9 uur 10% korting Van Noort transport Project ontwikkelaar William Property I Start Bouw Axis aandrijvingen Holland Shipping Rabobank Gebr. Bakker meubelen Van Beynum Automo bielbedrijf Van Erk Rijschool Ubel BV transport DGS Wijn kopers Bakker project ontwikkeling Euro line Toyota Van Leeuwen Bresser van ’t Wout Funderingstechniek Bost Milieu-adviseurs Koppen van Lethem Baas Beheer Heiwer ken van ’t Wout Rikxoort Bouw bv Machinefabriek v.d. Loo. Ook op onze prachtige zonnebrillencollectie! Namens het bestuur SNFW G. van Ringelenstein voorz. landerveen) en Helicon (Ber- kel en Rodenrijs) hebben fen? Daar zijn toch de spaar centen voor? De mensen van het eerste rij- aan Politie Brandweer EHBO Vis Gassendepot Gebr. van Vliet Gemeente werken en de vele leden van Voetbalvereni ging WSE voor hun spontane medewerking aan dit grootse evenement, dat mede door hun inzet een groot succes is geworden en probleemloos is verlopen. Géén aanbetaling Hl v J. RAVENSBERGEN Elzenhorst 40 Waddinxveen RUBEN BEKX Bosboom Toussaintsingel 16 Waddinxveen DS. A.W. VAN DER PLAS Stationsstraat 55 Waddinxveen L. MASTWIJK De Visserhoeve 28 Wad dinxveen Als reactie op de ingezonden brief van L.J. v.d. Hoeven over de behandeling van de bejaarden - tegenwoordig ou deren - die beneden alle peil zou zijn wil ik het volgende even kwijt. rentie mee. Met een tijd van 19.08.5 werd het tenslotte de derde plaats. Marcel Zijder- hand tikte bij de jongens on der 17 jaar eveneens als der de aan (18.37.3). Bij de jongens onder 19 jaar was de bezetting niet sterk. Mark v.d. Schrier zwom een tijd van 19.16.6 maar werd toch met zilver beloond. 2.350,-. Wie laat zich die 50 meter verhuizen door een verhuisbedrijf? Bijna alle on betaald worden. Afhankelijk van het inkomen en het spaargeld kost’dat de oude ren tussen 100,- en ƒ1.000,- Een hoop ouderen heeft dit slapeloze nachten gekost of ze er nu wel of niet aan mee moeten doen. Het resultaat is dan ook dat bijna niemand van de oude ren hieraan meedoet. Als dochter van één van de bewo ners van de Prins Bemhard- laan zie ik veel positieve kan- ke kinderen die worden be handeld en verpleegd in het Kinder- en Jeugdcentrum van het Academisch Zieken huis. Deze kliniek is één van de centra in Nederland waar kinderen met kanker worden behandeld. Het is bovendien hèt centrum in Nederland waar beenmergtransplanta ties bij kinderen worden uit gevoerd en andere gespeciali seerde behandelingen. Dit al les vergt vaak een langdurig verblijf in het ziekenhuis. De patiënten komen vaak uit de hele regio en de rest van het land, soms ook uit het buiten- BOSKOOP - Ruim elf mille, om precies te zijn 11.365 gul den en vijfentwintig cent. Dat is de opbrengst van de actie die Marchant Sport in april organiseerde voor het Ronald McDonald huis in Leiden. Af gelopen week kon, nadat de laatste toegezegde giften wa ren binnengekomen, een che que worden overhandigd aan Mattie Fabian van het Ro nald McDonald huis. Die toonde zich aangenaam ver rast door het mooie resultaat van de actie. Ook de organi satoren, L. Marchant en E. Schot, waren best tevreden met het resultaat van hun in spanningen. Besloten is de complete opbrengst van de actie voor het doel beschik- LEZERS SCHRIJVEN De mooiste collectie Onberispelijke service De grootste keuze 5 Jaar garantie Nu reserveren, levering tot 12 maanden I later zonder meerprijs I Levering door heel Nederland Naschrift redactie: Uit onze informatie blijkt dat het ver- vroegen van de avonddienst in De Hoeksteen op zondag 4 mei van half zeven naar vijf uur wel degelijk in de marge van de door briefschrijver genoem de besprekingen als gewenste mogelijkheid aan de orde is gekomen, alleen bleek er al snel geen enkele bereidheid om te bezien of de dienst even tueel vervroegd kon worden met het oog op de dodenher denking. Daarbij werden van kerkelij ke zijde overigens ook nog an dere tegenargumenten, ge noemd, zoals het gegeven dat - de gastpredikant niet eerder dan tegen half zeven in Wad dinxveen zou kunnen zijn. Tot slot. Inderdaad, gaat het ten diepste om een waardige herdenking van ’degenen die hun leven gaven voor de vrij heid’, zoals de briefschrijver dat zegt. Het was dan ook voor ons en anderen verbijsterend te zien- dat in het vlak voor de doden herdenking verschenen Her vormd Kerkblad van de Cen trale Hervormde Gemeente van 2 mei jl. hieraan geen en-" kei, maar dan ook geen enkel, woord was gewijd. Inge v.d. Schrier leverde een uitstekende prestatie door in het, als traag bekend staan de, 50 meterbad de 400 m wisselslag bij de meisjes on der 17 jaar in een tijd van 5.19.6 te winnen. Deze tijd ligt ruim onder de limiet voor de nationale jeugdkampioen schappen. Wilke v.d. Valk bracht een tijd van 5.53.8 op de klok en werd tweede, terwijl Michelle Nahon met een tijd van praten. Dan kan je pas gaan zeggen: we worden niet goed behandeld. U wilt toch ook graag ouder worden zonder al te veel zor gen aan uw hoofd? Dan moet u wel als één blok, net als vroeger, op de barricade gaan staan en laten horen dat u aanwezig bent. Ons sociaal- en woongenot moet u niet laten verpesten door te gaan denken: we zijn te oud, want de duivel is oud. Ik ben twee jaar bezig ge weest over de stook- en servi cekosten voor een flat met 80% aan inwoners die ouder waren dan 65 jaar. Alle bewoners van deze flat hebben door hen teveel be taalde stook- en servicekos ten terug ontvangen en wat hoor je dan van deze zelfde bewoners: het zal wel goed zijn. OPTIEK BRILLEN OOGMETINGEN CONTACTLENZEN HOORTOESTELLEN Groensvoorde 14, Waddinxveen tel. (0182) 63 02 40 huis heeft ene firma 12.000,- beraamd. Nou dit lijkt mij wel erg veel, waarom ook geen offerte van een an dere firma gevraagd? Het verplaatsen van aanpas singen (handgrepen, douch- steunen) wordt geraamd op 500,-, maar de nieuwe huizen worden aangepast aan oude ren. Al met al kan je met ƒ5.000,- een heel eind komen. Misschien dat er iets van de spaarcenten bij zou moeten, maar hoeveel mensen wilden toch al nieuwe vloerbedek- U schrijft ook in het Week blad voor Waddinxveen over de toeslagen die door de rege ring worden beloofd. Nou en dat is nogal logisch. Het spreekwoord zegt het al: eerst zaaien en dan oogsten. De regering heeft ook duide lijk niets aan de ouderen. Die kosten telkens maar geld en brengen niets op. Maar nu de verkiezingen weer naderen worden alle registers tegen over de ouderen, de minema en de gehandicapten weer open getrokken, want ze heb ben u nu wel nodig. Bij deze hoop ik dat bij alle mensen eindelijk hun ogen zullen opengaan en gaan stemmen op de partij die het meeste belooft en dat is ook veel waard, vindt u niet? Zaterdag 19 april was ik op de rommelmarkt aan de Dreef, georganiseerd door de Centrale Hervormde Ge meente. Er was een gezellige drukte, waarin een ieder wat zocht dat hem schikte. Ook vanuit het asielzoekers centrum was er veel belang stelling. Voor deze groep uit onze samenleving biedt een rommelmarkt een uitsteken de mogelijkheid om aankopen te doen die normaal buiten hun zeer kleine budget val len. Tot mijn grote verbazing werd direct na de rommel markt begonnen met de ver nietiging van de, in de meeste gevallen in redelijk goede staat verkerende, meubels. Kinderen werd de vrijheid ge geven om hun lusten bot te vieren op het meubilair. Deze manier van handelen stootte mij tegen de borst. Het is asociaal ten opzichte van degenen die de meubels promoten tijdens de vier daagse. De voorbereidingen van het comité ’Waddinxveen wan delt’ zijn in een afrondende fase gekomen. Om de wan delvierdaagse optimaal te balvereniging Be Fair. Bij Be begeleiden heeft PTT Tele com de meest moderne com municatieapparatuur voor de organisatoren ter be schikking gesteld. geschonken hebben aan de kerk. Voorts hadden deze meubels veel beter gegeven kunnen worden aan bijvoorbeeld asielzoekers, die een woning toegewezen hebben gekregen en nauwelijks geld hebben om deze in te richten en dus geholpen zouden zijn met de ze meubels. Ook zou gedacht kunnen wor- S den aan kringloopwinkels, opvanghuizen voor daklozen of aan andere plaatsen waar I er behoefte aan is. Als laat- ste, maar niet als minste is deze manier van handelen naar mijn mening niet in j overeenstemming met de overtuiging die de kerk zou moeten hebben, in navolging i van Jezus Christus, met be- trekking tot naastenliefde. 5.56.0 de bronzen medaille voor zich opeiste. Bij de meisjes onder 15 jaar kon Kim Middendorp haar beste tijd op de 400 m wissel slag niet benaderen en moest genoegen nemen met zilver (5.46.6). Ramona Linting deed het goed met haar tijd van 5.48.0 en mocht brons in ontvangst nemen. Arijanne v.d. Valk liet bij de meisjes onder 13 jaar een tijd van 5.57.9 noteren en maakte Ik kan deze ingezonden brief goed begrijpen, maar hoe komt het dat de ouderen op deze manier worden behan deld? Dat zal ik u uitleggen. De ouderen zijn niet produc tief, dus ze kosten veel geld en zorg. De ouderen wil best ouder worden, maar dat mag niet te veel kosten. Maar nu verder. Veel oude ren hebben dit ook wel een beetje aan zichzelf te danken. Ik zal u een paar voorbeelden geven. Hoog genoteerd de top tien: 1. Het zal mijn tijd wel uitdie nen; 2. Het zal wel goed zijn, want ik heb er geen verstand van; 3. Ik ben weduwe, waar om zal ik de moeite nemen; 4. Ze doen maar, want ik heb toch niets te zeggen; 5. Wat moet ik daar toch aan doen; 6. Mijn man keek altijd alles na en het klopte altijd; 7. Ik moet aan mijn uitkering den ken; 8. Niet te veel zeggen, anders word ik gekort; 9. Ik ga wel lenen bij mijn kinde ren 10. Ik heb daar geen tijd voor. En zo kan ik wel een tijdje door gaan. Nederland ver grijst, ook in denken en pra ten. Als ik als politiek mede werker voor de ouderen regel matig bij een raadsfractie en raadsvergaderingen aanwe zig ben, dan kan ik de aanwe zige ouderen op één hand tel len en soms zijn ze helemaal niet aanwezig. Dan niet zeggen ze doen maar. Maar op een oudere partij gaan stemmen en mee- mei, dinsdag 20 mei, woens dag 21 mei, vrijdag 23 mei, zaterdag 24 mei en vrijdag 30 mei. Aan het voetbalfestijn nemen bedrijven, verenigingsteams, straat- en buurtelftallen en speeltuinverenigingen, be staande uit zowel dames als heren, deel. Fair is op de slotavond een barbecue en zal een disco verzorgd worden door dj Ed win Scheuierman. Voorinschrijving voor de Inmiddels is ook meer be- vierdaagse is nog mogelijk kend over de slotavond. De zaterdag 17 mei van 10.00 het slagen van de actie is dit niet geweest. Acties en geldinzamelingen als deze zijn van levensbe lang voor het Ronald McDo nald huis in Leiden, te vinden op 300 meter van het AZL ziekenhuis. Het heeft zeven- gastenkamers, een eet/zitkamer en gemeen schappelijke ruimtes voor ko ken, spelen en een biblio theek. Een Ronald McDonald huis laat zich het best om schrijven als een ’thuis ver van huis’. In Leiden biedt het onderdak aan ouders en ver zorgers, maar ook aan broer tjes en zusjes van ernstig zie- GOUDA - De Zuid-Hollandse vereniging ‘Samen Verder1 voor CVA-getrollenen en hun part ners houdt zaterdag 17 mei van 11.00 tot 13.00 uur een bijeen komst in de vergaderzaal van het verpleeghuis Bloemendaal te Gouda. Leden, belangstellenden en allen die te maken hebben (gehad) met een CVA (Cerebro Vasculair Ac cident), ook wel beroerte, hersen bloeding ofwel herseninfarct ge noemd, zijn van harte welkom. Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij J. van Dijk, bereikbaar onder telefoon nummer 0182-617964. WADDINXVEEN - Vrijdag avond 16 mei om acht uur is er weer bingo in buurtcentrum ’De Boog1 (C. Huygenslaan). Er zijn mooie prijzen te winnen. Iedereen is van harte welkom. Op de 4x200 m vrije slag es tafette bij de heren kwam de ploeg van Gouwestaete niet in de sterkste samenstelling aan de start, maar Jos Kiens, Viktor Terlaky, Marcel Zij- derhand en Mark v.d. Schrier haalden alles uit de kast en waren met een tijd van 8.58.2 goed voor zilver. Voor de overige deelnemers bedraagt het inschrijfgeld bij voorinschrijving 6,50 per persoon. Na-inschrijving is nog mogelijk bij de start op 10 juni tussen 17.00 en 18.00 uur, doch dan bedragen de inschrijfgelden respectieve lijk 7,50 en 8,50. land. Het Ronald McDonald huis biedt deze kinderen de mogelijkheid hun ouders, broertjes of zusjes een tijdje bij zich te hebben. Elk Ronald McDonald huis wordt beheerd door een huis- manager, tevens de enige be taalde kracht. Hij of zij wordt' bijgestaan door een groep vrijwilligers. Het is geen ho tel, ouders worden vanuit het Kinder- en Jeugdcentrum ge wezen op de mogelijkheid er tijdelijk, tegen een schappe lijke vergoeding te wonen. De opbrengst daarvan is niet vol doende, ook krijgen de huizen geen overheidssteun waar door ze sterk afhankelijk zijn van giften, donaties en acties voor fondswerving. uur tot en met 13.00 en za terdag 24 mei van 10.00 uur tot en met 16.00 uur in de be stuurskamer van de voetbal vereniging Be Fair (War- naarplantsoen). Inschrijving geschiedt onder inlevering van een volledig ingevuld deelnameformulier en na contante betaling ter plaatse. De kosten bedragen bij de voorinschrijving 5,50 per persoon in school- of ver enigingsverband. Inwoners van het Gouwe- muziekkorpsen Cormula’s dorp reageren zeer positief (Waddinxveen), DSS (Aar- en veel scholen en verenigin gen hebben hun deelname toegezegd om zich te kunnen hun medewerking toegezegd aan het muzikaal opluiste ren van de grote intocht. Deze intocht is vanaf het evenemententerrein aan de Dreef via de wijk Zuidplas naar het terrein van de voet- WADDINXVEEN - Inmid dels hebben alle inwoners van Waddinxveen het pro grammaboekje van de eerste Waddinxveense wandel- avondvierdaagse ontvangen dat in de volgende maand wordt gehouden en waarvoor de eerste inschrijfdag al is gehouden. In het boekje staat dat de ge neeskundige verzorging in handen is van EHBO Neder land afdeling Waddinxveen. Dit moet echter zijn dat er eerste hulp verleend wordt door de EHBO Waddinx veen. Het Waddinxveense wande levenement wordt gehouden van dinsdag 10 juni tot en met vrijdag 13 juni. Na de eerste inschrijfdag zijn de verwachtingen hoopvol. WADDINXVEEN - De be- drijfsvoetbalcompetitie van de Sportweek Waddinxveen wordt deze maand gehouden op het WSE-voetbalcomplex in de Oranjewijk. Voor het evenement zijn nog de volgende data gereser veerd: woensdag 14 mei, don derdag 15 mei, vrijdag 16 f200 beukens BIJ meKA Rechtvaart 8. Kaatsheuvel. 0416 279269. Finse Golf 2. Woerden. 0348-480460. Geopend maandag t/m zaterdag, vrijdag koopavond. Volg de borden! KATWIJK/WADDINXVEEN - In het Katwijkse zwembad ‘Aquamar* hield de kring Gouwe-Rijnstreek van de KNZB de eerste wedstrijd gehouden in het kader van de kringkampioenschappen 1997. De zwemmers van het Waddinxveense Gouwestaete zorgden voor een goe de start. die dat wilde, had de mogelijk- heid, de herdenking bij te wo nen en daar is gelukkig door velen gebruik van gemaakt. Ik vraag mij tenslotte af, waarom zoveel stampij ge maakt moest worden over een betrekkelijk geringe zaak. Welk doel werd gediend met uitdrukkingen als ’Hervorm den dwars etc’, ’tot het laatst j toe onverzoenlijk dwars*? Dit suggereert een houding die geheel in tegenstelling staat tot de intentie die de Centrale Kerkenraad in deze had. Het was beter geweest om te vermelden, dat degenen die hun leven gaven voor de vrijheid, ook dit jaar op een waardige wijze herdacht zijn. Daar ging het tenslotte toch om? worden. Inmiddels was de aanvangstijd van 18.30 uur echter al in ons Hervormd Kerkblad aangekondigd. Ik constateerde bij de doden herdenking, dat de belangstel lenden - een veelvoud van de deelnemers aan de stille tocht - van alle kanten toestroom den. Naar mijn inschatting was de stille tocht vrijwel bij het mo nument aangekomen, toen de dienst in De Hoeksteen uit ging. Ik heb gezien, dat kerk- gangers uit de Hoeksteen zich bij de belangstellenden voor de herdenking voegden. Het is overdreven, om te stellen dat er ’twee stromen mensen in Waddinxveen waren’. Ieder, met veel plezier de gang naar het erepodium om de bronzen medaille te incasseren. Bij de dames eindigde Miranda Boer met een tijd van 5.44.9 als derde. Voor de jongens en heren stond de 1500 m vrije slag op het programma, een hele klus. Joost Krommenhoek zwom bij de jongens onder 13 jaar een prachtige race, die met goud werd bekroond. Met zijn tijd van 18.40.1 bleef Joost maar liefst 50 seconden onder de limiet voor de natio nale juniorenkampioen schappen. Bij de jongens onder 15 jaar was liet Patrick van Keulen zich van zijn beste kant zien en ging lang met de concur- baar te stellen, zonder aftrek van de gemaakte kosten. De actie op 5 april bestond uit een sponsorloop en een mini- kermis buiten. Binnen traden er bands en koren op, werden demonstraties gegeven en konden liefhebbers op de foto met de bokser Regilio Tuur, tien Het evenement vergde een gedegen organisatie waarbij een aantal bedrijven een handje hielp. Een tegenvaller was dat Feyenoord-keeper Ed de Goeij zonder opgaaf van reden verstek liet gaan en het penaltyschieten daarom moest worden geschrapt. Maar van grote invloed op Graag wil ik reageren op de negatieve stukjes over de ge dwongen verhuizing van de ouderen van de Prins Bem- hardlaan naar het nieuwe zorgcentrum. De huisjes voldoen niet meer aan de eisen van nu. Nou dat klopt, want zit je in een rol stoel of loop je achter een rol- lator dan zijn de huisjes veel te klein. Wordt je ziek of hulpbehoe vend en er is geen thuisver pleging mogelijk, dan wordt je gedwongen te verhuizen en wel naar een verzorgings- of king of gordijnen aanschaf- verpleeghuis. Nu krijgen onze ouderen de kans te verhuizen naar een mooie, grotere woning waar tje die tweemaal moeten ver- je normaal met een rolstoel huizen krijgen 3.000,- ex- kan rijden en waar je als het tra, dus in totaal 8.000,-. nodig is bij ziekte verzorgd Nu hebben enkele kinderen wordt, die verzorging hoeft van deze ouderen (comité men niet te kopen, maar daar BBB) een advocaat ingescha- betaal je een eigen bijdrage keld om te proberen meer naar inkomen voor, zoals ie- verhuiskosten te krijgen, dere ingezetene van ons land Natuurlijk moet die advocaat moet betalen, dus niets meer. Logisch dat hiervoob een ho gere huur moet worden be taald. Er zijn veel voordelen aan het nieuwe huis (groter, beter geisoleerd dus minder stookkosten, verpleging in ei gen huis). Mensen met een laag inkomen komen in aan merking voor huursubsidie. En dan al die commotie over die verhuiskosten van 5.000,-. Het comité BBB heeft een begroting gemaakt over de kosten die deze verhuizing ten aan deze ‘gedwongen* ver niet zich mee brengt. huizing. Volgens een verhuisbedrijf Als er iets met mijn moeder komen de verhuiskosten op zal gebeuren (ziek of hulpbe hoevend) dan weet ik dat ze niet naar een verpleeghuis moet maar in haar eigen huis deren hebben kinderen of kan blijven, kennissen mag ik aannemen die hun ouders of bekenden helpen verhuizen. Voor het aankleden van het De toonzetting van het artikel over de dodenherdenking in het Weekblad voor Waddinx veen van 6 mei heeft mij ver bijsterd. Moest dat echt zo? Zo’n uitval naar onze Centrale Hervormde Gemeente had ik niet verwacht, zonder vooraf om informatie gevraagd te zijn. Dit temeer, omdat de fei ten anders zijn dan gesugge reerd wordt. Burgemeester F. Jonkman heeft nooit een verzoek (laat staan vezoeken) gedaan aan de Centrale Hervormde Ge- •meente om de aanvangstijd van de dienst in De Hoeksteen (Esdoomlaan) te vervroegen. De Centrale Kerkenraad heeft op 19 maart besloten, dat op 4 mei in de diensten aandacht gegeven zou worden aan de bevrijding van ons land en de offers, die dat kostte. Dit is gebeurd, in sommige kerkgebouwen zowel ’s mor gens als ’s avonds. Om het voor ieder mogelijk te maken de dodenherdenking bij te wo nen, werd ook besloten, de dienst in De Hoeksteen om 19.35 uur, uiterlijk 19.40 uur te beëindigen. Gezien de locatie van dit kerk gebouw, had ieder daarna ge legenheid naar het monument te gaan. Alle kerkklokken zouden vanaf 19.45 uur lui den. Dit is op 22 maart met burge meester Jonkman besproken. De wens om de dienst in De Hoeksteen te vervroegen, kwam daarbij niet ter sprake. Voorzitter G. van Ringelen stein van de Stichting Natio nale Feestdagen Waddinx veen heeft als enige op 19 april mij telefonisch benaderd met de vraag, of de aanvangs tijd van de dienst in De Hoek steen vervroegd zou kunnen worden tot 17.00 uur. Hij noemde daarbij voor het eerst het mogelijke bezwaar, dat het einde van de dienst zou kunnen samenvallen met de komst van de stille tocht naar het monument. Ik heb toegezegd, dit te be spreken. Het bleek echter on mogelijk op zo’n korte termijn nog een overleg met de Cen- trale Kerkenraad te hebben. Bovendien verwachtten we niet, dat het uitgaan van de kerkdienst en de stille tocht elkaar zouden hinderen. Daarom werd het besluit van de Centrale Kerkenraad aldus uitgevoerd. Van een ’onverzoenlijk dwarse houding’ was geen sprake. Ze ker gezien de piëteit, die bij een dodenherdenking hoort, zou dat ongepast zijn geweest en in het geheel niet in de geest van wat in de Centrale Kerkenraad besproken was. Zonder medeweten van de Centrale Hervormde Gemeen te berichtte het Weekblad voor Waddinxveen enkele da gen later tot onze verbazing, dat de dienst in De Hoeksteen naar 17.00 uur verplaatst zou BALLONNENFESTIVAL 1997 Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het weekblad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden ge weigerd. Anonieme brieven worden niet gelzen. Brieven onder pseudoniem worden wel ge- plaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 21