WADDINXVE Spelen we het Ethiopiërs op bezoek spelletje mee? bii Kern9roeP Waddinxveen Boeken- en rommelmarkt OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN WEEK N° Gouwebosloop op 11 juni WADDINXVEEN - De sport club Antilope houdt woens dagavond 11 juni om half acht de jaarlijkse Gouwebos loop over drie verschillende afstanden. De deelnemers kunnen kiezen voor 2,5 km, 5 km of 10 km. Het parcours ligt geheel in het Gouwebos. De inschrijving vindt plaats in het clubgebouw van Anti lope aan de Alberdingk Thymlaan. De kosten voor deelname bedragen ƒ3,- per persoon. Speciaal voor de deelnemers aan de fittest, die in samenwerking met de KNAU is opgezet, vormt de Gouwebosloop de afsluiting van de 12 trainingsavonden die men na de fittest op 22 maart kon gaan volgen. Info-ochtend Fibromyalgie E U K T E R B R N G M E E E St. Carolus optreden. en ‘Met inzet van enkele honder den of enkele duizenden gul dens worden u gouden bergen beloofd en in sommige geval len ook uitgekeerd, wanneer u WIJKBEZOEK 18 JUNI 1997 Waddinxveen begeleid en rondgeleid door de Kern groep Ontwikkelingssamenwerking. De Ethiopische RUIMTELIJKE ORDENING WET GELUIDHINDER BOUWZAKEN vrouw Boekhorst een duide- van en over het bedrijf. De Ethiopi sche gasten stelden ook hier tal van vragen omdat men in Ethiopië erg geïnteresseerd is in landbouw en veeteelt. Vervolgens werd het volks- Allereerst werd een bezoek gebracht aan de openbare Dick Brunaschool aan de Sperwerhoek. Daar hadden de leerlingen een hut van bamboe gemaakt en ingericht zoals dat ook in Ethiopië ge beurt. Ook verschillende ma terialen waren aanwezig. De leerlingen maakten matjes en hoedjes van bamboe en ook werd getoond hoe de wa- VERGADERINGEN WADDINXVEEN - Op donder dag 19 juni organiseert de Ge zondheidswijzer van De Vier- stroom samen met de Fibromy algie Vereniging Eendrachtig Sterk (FES) een inloopochtend voor informatie over fibromyal gie. De inloopochtend vindt plaats bij de balie van de Ge zondheidswijzer. De Gezond heidswijzer is geopend op maandag van 13.30-17.00 uur en op dinsdag t/m vrijdag van 10.00-15.00 uur. COLLECTEROOSTER uzies doordat mensen grote hoeveelheden geld verliezen door een dergelijk spel. Maar laten we oppassen met ons oordeel over mensen die deel- tervoorziening in Ethiopië is. nemen aan een piramidespel, aldus de spreker. Want wat is gen bezocht. Grote interesse hadden de gasten voor de ma nier waarop kleinschalig toch in een zekere behoefte wordt voorzien door zelfwerkzaam heid. Aan het einde van de middag werd de zeer moder ne tomatenkwekerij van van der Lans aan de Tuinbouw- weg bezocht. De heer en me vrouw van der Lans vertel den uitvoerig hoe dit super moderne bedrijf werkt, op welke wijze de productie het best tot haar recht komt en Tijdens dit concert zullen ook het opleidingsorkest van beide verenigingen en het slagwerkensemble van naar heeft gekozen in Tigray in Ethiopië. Dit optreden wordt op za terdag 14 juni gevolgd door een gezamenlijk concert zucht. We raken verblind door de dollartekens die in onze ogen blinken. En ten koste van wat? Het kan alles leiden tot verstrekkende sociale gevol- maar voldoende nieuwe inleg- gen! Bijvoorbeeld familier- gers weet te vinden, maar in de meerste gevallen wordt u het geld afhandig gemaakt en dat veelal door uw directe fa milie en uw beste vrienden*. Zö sprak ds. C. van Vliet de aanwezigen aan over deelna me aan piramidespelen. Veel mensen roepen dan nog dat het een verantwoorde wij ze van beleggen is. Een vrome saus volgens de spreker, want het gaat wel over de rug van een ander. Enkele mensen worden rijk ten koste van vele mensen die hun geld kwijt zijn, dat is kort samengevat een piramidespel. Ds. van Vliet hekelde de Dagobert WADDINX VEEN - Op vrijdag 27 ju ni organiseert muziekver eniging Con cordia Wad dinxveen een boeken- en mini-rommelmarkt. Zo vlak voor de zomerva kantie zullen zeker de boe ken zeer in trek zijn. Deze markt wordt gehouden in het clubgebouw De Hoge Noot aan de J.W. Frisoweg van 14.00 uur ’s middags tot +/- 21.00 uur ’s avonds. Tijdens deze middag en avond zullen er boeken en wat kleine rommelmarkt artikelen uitgestald staan. Muziekvereniging Concor dia heeft nog een aantal ak- tiviteiten op het program ma staan voordat de va kantie kan gaan beginnen. Zo heeft de harmonie op za terdag 7 juni een concert gegeven ter gelegenheid van de open dag van Kre- ater en omdat in het nieu we seizoen de opleiding voor de leden van Concor dia verzorgt zal gaan wor den door Kreater. Tijdens dit concert werden er diver se muziekwerken, populair en klassiek door elkaar, ten gehore gebracht. Optreden op welke manier het beste re sultaat kan worden verkre gen. ’s-Avonds was er in buurtcentrum de Boog een openbare informatieavond over het door de kerngroep gekozen project. Aan de hand van dia’s werd een en ander vertoond en toegelicht door een van de Ethiopische gas ten. Vooral de watervoorzie ning is een groot gebrek in dat land. Hij vertelde welke afstanden vrouwen moeten lopen om water te kunnen krijgen. Het door de kern groep gekozen project heeft betrekking op het slaan van waterputten en -pompen, zo dat water dan dichter bij de mensen wordt gebracht. Ook irrigatie van landbouw gronden is van groot belang. Op vrijdag 20 juni wordt er in het clubgebouw De Hoge Noot een slotmiddag voor de AMV-lessen (algemene muzikale vorming) georga niseerd. Tijdens deze mid dag zullen de leerlingen hun kunnen laten zien en horen voor ouders en evt. belangstellenden. Deze middag staat onder leiding van Pieter Boer. GEMEENTELIJKE VERORDENINGEN Met deze vraag keerde de aan wezigen huiswaarts, na een boeiende avond die een ieder Ethiopiërs heeft aangezet tot nadenken. r met de muziek vereni ging St. Carolus uit Montf- oort. Dit keer zal dit con cert plaatsvinden in Montf- oort. Naast de gezamenlij ke werken die beide verenigingen zullen spelen, waar onder Star trek th rough the generations, een meadly uit de diverse t.v. series en films, Orpheus in de onderwereld, een mead ly van operamelodieen en Concerto d’amore, een luch tig klassiek muziekwerk, zullen ook beide verenigin gen apart enkele muziek werken ten gehore bren gen. Concert Tijdens de middaguren werd een bezoek gebracht aan een het verschil met roekeloos spe- gemengd boerenbedrijf van culeren of zwart werken of Boekhorst aan de Tweede wanneer we menen gaten in Bloksweg. Op een bijzonder het belastingstelsel te hebben enthousiaste manier gaf me- gevonden. Ten diepste alle- - - maal hebzucht. Ds. van Vliet lijke uiteenzetting stelde de aanwezigen dan ook de vraag welk levensdoel zij voor ogen hebben en wat zij daarvoor over hebben en ten koste van wat? Hebben we lie- over vrede met God en de naas- o Duck mentaliteit die zowel in te of kiezen we voor ons geld? tuinencomplex van de volks kerk als in maatschappij over- Met deze vraag keerde de aan- tuinvereniging Ons Genoe- heerst. Want uiteindelijk is wezigen huiswaarts, na een deelname aan piramidespelen boeiende avond die een ieder Ethiopiërs bezoeken de terug te voeren op pure heb- heeft aangezet tot nadenken. Kerngroep Waddinxveen. WADDINXVEEN Woensdag bracht een delegatie uit WADDINXVEEN - Op dinsdag 3 juni jongstleden sprak Ethiopië een bezoek aan Waddinxveen. Zij werden in oud-waddinxvener ds. C. van Vliet voor de SGP-studie- vereniging ‘Jongerenperspectief1 over piramidespelen. Het werd duidelijk op deze avond dat van dit soort spe- bezoekers kwamen op uitnodiging van NOVIB speciaal len een grote aantrekkingskracht uitgaat. Ds. C. van naar Waddinxveen, omdat de kerngroep een project Vliet confronteerde de aanwezigen met voorbeelden en sprak een ieder aan op zijn gedrag. Immers worden wij ook niet vaak door hebzucht gedreven? PAGINA 3 WOENSDAG 11 JUNI 1997 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN VERZOEK OM VRIJSTELLING de tentoonstelling "Kerkweg door de eeuwen EXPLOITATIEVERORDENING VERORDENING LEERLINGENVERVOER Raadhuisplein 1 nar 1 I Vanaf 20.45 uur is er nog gelegenheid voor inwoners om individueel met een collegelid te praten. Om 21.30 uur eindigt het wijkbezoek. De agendastukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren in de leeskamer van het gemeentehuis ter inzage. COLLEGE MET VOL PROGRAMMA DE WIJK IN GOEDGEKEURD BESTEMMINGSPLAN NOORD KADE '96 08.30 - 14.00 uur 08.30 - 12.30 uur 19.00 - 20.30 uur VERZOEK HOGERE GRENSWAARDE OPENBARE ZITTING BINNENGEKOMEN BOUWAANVRAGEN/INGE- DIENDE MELDINGEN Ingevolge het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet maken Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen bekend de volgende aanvragen te hebben ontvangen: Tijdens bovengenoemde vergaderingen kunnen niet- leden gebruikmaken van het spreekrecht. Over de regels die daarbij gelden is in het gemeentehuis een brochure verkrijgbaar. De Centrale balie Publieksvoorlichting is dagelijks geopend van 08.30 -14.00 uur (vrijdag 12.30 uur). Daarna kunt u voor informatie terecht bij de receptie. De receptie is dagelijks geopend van 08.30 - 17.00 uur (op vrijdag tot 16.30 uur). OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS Alle afdelingen elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. In de middag kunt u alleen terecht op afspraak. OPENINGSTIJDEN AFVALSTATION, Zuidelijke Rondweg 250 Voor afgifte (grof)vuil en K.C.A. elke werkdag van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. Opname in deze publicatie houdt uitdrukkelijk geen uitspraak in omtrent de definitieve besluitvorming. Evenmin kan in dit stadium een bezwaarschrift worden ingediend tegen een voorgenomen bouwplan. Voorts stellen Bufgemeester en Wethouders eenieder in de gelegenheid opmerkingen te maken ten aanzien van het ontwerp-verzoek tijdens de openbare zitting, die voor dat doel wordt belegd op woensdag 25 juni 1997, van 16.00 tot 17.00 uur, in het gemeentehuis van Waddinxveen. Genoemde aanvragen zijn opgenomen in het Openbaar Register, dat op werkdagen tussen 08.30 uur en 12.30 uur voor eenieder ter inzage ligt bij de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. SPREEKUREN Burgemeester en wethouders alleen na afspraak via de secretaresses. Sociaal raadsvrouw op werkdagen (behoudens de woens dagen) van 09.00 tot 12.30 uur of na telefonisch afspraak. Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestem mingsplan Noordkade 1996 liggen met ingang van donderdag 12 juni 1997, gedurende zes weken, ter inzage in het gemeentehuis op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur (afdeling VROM). Burgemeester en Wethouders maken op grond van artikel 139 van de Gemeentewet bekend dat de gemeenteraad op 28 mei 1997 een nieuwe Verordening leerlingenvervoer gemeente Waddinx veen heeft vastgesteld. Herziening van de verordening is noodzakelijk in verband met inperking danwel stabilisering van de kosten die het leerlingenvervoer COMMISSIE VOOR ALGEMEEN BESTUURLIJKE ZAKEN op dinsdag 17 juni 1997, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Burgemeester en Wethouders maken op grond van artikel 139 van de Gemeentewet bekend dat de gemeenteraad op 28 mei 1997 heeft besloten het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad en de Verordening regelende de samenstelling en bevoegdheden van vaste commissies van advies, bedoeld in artikel 91 van de Gemeentewet, aan te passen. De aanpassingen hebben te maken met de handhaving van de orde tijdens vergaderingen van de raad en de vaste commissies van advies. De raads besluiten liggen voor iedereen kosteloos ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting en zijn tegen betaling van de legeskosten daar verkrijgbaar. 15 tot en met 21 juni 1997 Nederlandse Lever Darm Stichting 624680 624622 624767 624500 Centraal Meldpunt Zorg Pr. Bernhardlaan 9 610401 Gouwebad "De Sniep" Sniepweg 13d 612570 Andere belangrijke telefoonnummers in de gemeentegids van zes weken. Het besluit van keuring treedt in werking daags 1 (0182) 624624 Postbus 400, 2740 AK Het college wil graag weten wat er leeft onder de bevolking. Zij stellen het zeer op prijs als u van deze gelegenheid gebruik wilt maken om met elkaar van gedachten te wisselen en suggesties te doen. Burgemeester en Wethouders maken op grond van artikel 139 van de Gemeentewet bekend dat de gemeenteraad op 22 april 1997 de Exploitatieverordening op grond van artikel 42 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening heeft vastgesteld. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 28 mei 1997 onder nummer 136644 hun goedkeuring gehecht aan dit raadsbesluit. De Exploitatieverordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking. De verordening ligt voor iedereen kosteloos ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting en is tegen betaling van de legeskosten daar verkrijgbaar. met zich meebrengt. Door de herziening wordt het landelijk beleid inzake de bekostiging en voorwaarden van het leerlingenvervoer gevolgd. De verordening treedt in werking met ingang van 1 augustus 1997. Op dat moment vervalt de huidige Verordening Leerlingenvervoer gemeente Waddinxveen. De verordening ligt voor iedereen kosteloos ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting en is tegen betaling van de legeskosten daar verkrijgbaar. Het register van verleende bouwvergunningen en meldingen waarmee is ingestemd ligt ter inzage bij de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Sterrenlaan 76, het oprichten van een tuinberging Piasweg 16, het oprichten van een tuinberging Kromme Esse 5 t/m 19 (oneven). Trompstraat 15 t/m 25 (oneven) en Trompstraat 26 t/m 32 (even), het gedeeltelijk veranderen van 18 woningen Pater Jornaweg 15, het oprichten van een berging Zuidelijke Rondweg 5a, het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een bedrijfsgebouw Diederik van Schagenplantsoen 5, het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woonhuis Abr. Kroesweg 32, het oprichten van een buffertank Vijverlaan 52, het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak Willem de Zwijgerlaan 74, het plaatsen van een dak kapel op het voorgeveldakvlak en een dakkapel op het achtergeveldakvlak OPENINGSTIJDEN AFDELING PUBLIEKSZAKEN Balie voor Burgerlijke Stand, Burgerzaken, Reis- Rijdocumenten: maandag tot en met donderdag vrijdag dinsdag- en donderdagavond Gemeentehuis postadres telefax Publieksvoorlichting Inst. Sociaal Raadslieden - Meldpunt discriminatie Afval; ophalen grofvuil, informatie en klachten Pr. Bernhardlaan 9 Sniepweg 13d Gedurende de bovenvermelde termijn kan alleen beroep worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich overeenkomstig artikel 27, eerste of tweede lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, tot Gedeputeerde Staten te wenden. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, binnen de bovengenoemde termijn Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen maken bekend dat zij het voornemen hebben bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een verzoek in te dienen tot het vaststellen van een hogere grens waarde als bedoeld in het "Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen" voor de geluidsbelasting van percelen aan de westelijke zijde van de Passage (aan de zijde van het Stationsplein). Voor dit perceel is een bouwplan ontvangen voor het oprichten van 22 wonin gen (appartementen), ten behoeve waarvan een vrijstellingsprocedure als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening dient te worden gevoerd. Deze locatie is als woningbouwlocatie opgenomen in het in voorbereiding zijnde ontwerp- bestemmingsplan "Centrum '97". Het ontwerp van het verzoek en de daarbij behorende stukken liggen ter inzage bij de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen, met ingang van donderdag 12 juni 1997 gedurende twee weken, tijdens werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Gedurende deze termijn wordt eenieder in de gelegenheid gesteld het ontwerp en de daarbij behorende stukken in te zien en opmerkingen ten aanzien van het ontwerp schriftelijk te maken en in te dienen bij Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK WADDINXVEEN). Op de agenda o.a.: Voorstel tot instemming met het regionaal softdrugs beleid. Voorstel tot vervanging/inrichting meubilair bestuurs- vleugel, raad- en trouwzaal, commissiekamers, vergaderruimtes, kantine en ambtelijke werkplekken. De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat een verzoek tot het verlenen van vrijstelling is ingediend voor het bouwplan voor de herinrichting van het Passagegebied, omvattende het geheel of gedeeltelijk veranderen en vernieuwen, het vergroten en het oprichten van winkelruimten met bijbehorende voorzieningen, alsmede het oprichten van 22 woningen (appartementen) aan de zijde van het Stationsplein. Dit verzoek kan slechts worden ingewilligd na het verlenen van vrijstelling als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, aangezien het bouwplan in strijd is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Stationsstraat", en voorts na ontvangst van verklaringen van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en in artikel 50, lid 5, van de Woningwet. Burgemeester en Wethouders hebben het voornemen de gevraagde vrijstelling te verlenen, met het oog hierop bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de vooraf benodigde verklaringen van geen bezwaar aan te vragen en na ontvangst van die verklaringen een bouwvergunning te verlenen. In verband hiermede ligt het verzoek om vrijstelling met de daarbij behorende stukken, waaronder bouw- en situatietekeningen, ter inzage met ingang van datum donderdag 12 juni 1997 gedurende twee weken, voor eenieder tijdens werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur bij de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen. Gedurende deze termijn kunnen tegen het voornemen om vrijstelling te verlenen door eenieder schriftelijk bedenkingen worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK WADDINXVEEN). REGLEMENT VAN ORDE voor de vergaderingen van de raad VERORDENING regelende samenstelling en bevoegdheden van de vaste commissies van advies. VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN/INGE- STEMDE MELDINGEN Het avondprogramma bestaat uit een discussie-avond over onder andere (integrale) veiligheid, leefbaarheid, wijk- en buurtbeheer. Onderwerpen die terug te vinden zijn in het toekomstbeeld dat de gemeente Waddinxveen voor ogen heeft. De discussie-avond wordt gehouden in de kantine van de voetbalvereniging W.S.E. en begint om 19.30 uur. Onderwerpen en suggesties voor dit avondprogramma kunt u nog aanleveren. Zijn er onderwerpen actueel en wilt u daarover met het college discussiëren, belt u dan met Ine Jansen, telefoonnummer 624625. Eenieder, die meent rechtstreeks in zijn/haar belang te zijn getroffen door verlening van een bouwvergunning danwel instemming met een melding, kan gedurende een termijn van zes weken na de dag van verzending/uitreiking van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Informatie omtrent beschikkingen is verkrijgbaar bij de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (telefoonnummer 0182-624831). Sterrenlaan 74, het oprichten van een tuinberging Sterrenlaan 62, het oprichten van een tuinberging Julianastraat 1het opheffen van funderingsgebreken Coenecoop 91a, het gedeeltelijk veranderen van een bedrijfsgebouw Coenecoop naast nr. 655, het oprichten van een bedrijfsgebouw Zuidkade/Alpherwetering, het oprichten van twee voetgangers- annex fietsbruggen - Onderweg 2a, het oprichten van een garage Gedeputeerde Staten inzake goed- J 1 na afloop van de hierboven genoemde beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is ingediend. Dan treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Overeenkomstig artikel 28, lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening maakt het college van Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen bekend dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bij besluit van 29 april 1997, nr. DRG/ARB/131852 goed keuring hebben verleend aan het bestemmingsplan Noordkade 1996. Woensdag 18 juni a.s. brengt het gemeentebestuur op de fiets een bezoek aan de Oranjewijk en Vondelwijk. Het programma voor de middag is druk bezet. Collegeleden en fractievoorzitters gaan in vier groepen door de wijken. Als eerste staan een aantal huiskamerbezoeken op het programma. Daarna brengt het gemeentebestuur een bezoek aan stichting Vluchtelingenwerk Waddinxveen, het dagactiviteitencentrum van de Hooge Burch, buurt- en clubhuis de Boog, speeltuin vereniging Oranjewijk, de winkeliersvereniging aan het Koningin Wilhelminaplein, Jeu de boulesvereniging Waddinxveen, de algemene begraafplaats aan de Alberdingk Thijmlaan en nemen zij een kijkje in het Gouwebos. Voordat het avondprogramma begint bezoekt het college de Openbare Bibliotheek waar heen" te zien is.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 3