tu NS BADKAMERS i ANTI-SLIP DELEN eten ■va Bekendmaking definitieve beschikking Wet verontreiniging oppervlaktewateren Bekendmaking voor al uw hout- en plaatmateriaal Noordeinde 76a Waddinxveen Tel. 0182-612596 Bekendmaking aanvraag en ontwerp-beschikking Wet verontreiniging oppervlaktewateren Rijnland Rijnland LHARDHOUTEN PALEN POORTDEUR Huis Aanbod DIVERSE TUINBANKEN EINDWAAIERSCHERM BANKIRAI SCHERM Inspraak Milieu-effectrapportage polderpeil N.A.P. minus 2,15 m. ONROEREND GOED TE KOOP BEDRUFSSCHADEVERZEKERING: i. Bel (0348) 50 16 33 of Fax (0348) 50 23 31! Wij werken alleen met gemotiveerde cliënten. U kunt een folder met meer informatie aanvragen. 4 rrK>ten en Peperstraat 64 - 2801 RG Gouda - tel. (0182) 58 26 66 en fax (0182) 58 41 55 BEZORGD’ Onderlinge Reeuwijk U.A. Alphen aan den Rijn, 14 mei 1997. Het dagelijks bestuur, dr. J.W. Hekkelman, dijkgraaf. K. Heinen, secretaris. TUINHOUT, GEÏMPREGNEERD OF DUURZAAM HARDHOUT TUINSCHERMEN, DEUREN EN OF HEKWERK Scheidingsbemiddeling: Wij zijn specialist in scheidingsregelingen voor man en vrouw samen. Relatie- en individuele gesprekken: Wanneer u door zelfonderzoek de kwaliteit van uw relatie, uw leven of uw werk wil verbeteren. Onze aanpak is diepgaand en gericht op doen- Mr. drs. Arjen van den Berg advocaa t-scheid ings- bemiddelaar en psycholoog Hanneke Baars relatie- en individueel therapeute Het ontwerp-peilbesluit ligt gedurende vier weken, van maandag 19 mei tot en met maandag 16 juni 1997, tijdens kantooruren voor iedereen ter inzage in het waterschaps- huis, Prins Bernhardlaan 8 te Alphen aan den Rijn. Het ontwerp ligt ook ter inzage in het ge meentehuis van Rijnwoude, Frederik van Ee- denpiein 4 te Hazerswoude-Rijndijk. Dit peil komt overeen met het winterpeil van de voormalige Riethoornsepolder. Omdat de Rietveldsepolder sinds 1991 een zelfstandige waterstaatkundige eenheid is, moet het peil worden vastgelegd in een afzonderlijk peil- besluit. Het peil wordt in praktijk echter niet gewijzigd. zoniw Zonwering voor binnen en buiten. Gespecialiseerd in maatwerk tegen concurrerende prijzen. Leverancier - van Velux accessoires en Hamstra 1 horren. Bel ons voor een offerte of afspraak, telefoon: (0172) 213338 Gedurende de termijn van terinzageligging kunnen schriftelijke of mondelinge reacties op het ontwerp-peilbesluit worden ingediend bij het dagelijks bestuur. Het ontwerp-peilbesluit wordt naar verwachting behandeld in de openbare vergadering van het algemeen be stuur van 17 september 1997. Het voorstel aan het algemeen bestuur vermeldt de gehouden inspraakprocedure en de beschou wingen van het dagelijks bestuur over de kenbaar gemaakte meningen. Degene die zijn persoonlijke mening kenbaar maakt kan verzoeken dat zijn persoonlijke gegevens niet in de stukken worden vermeld. PEILBESLUIT RIETVELDSEPOLDER Het dagelijks bestuur van het waterschap De Gouwelanden maakt bekend dat een ontwerp-peilbesluit voor de Rietveldsepolder in voorbereiding is. De Rietveldsepolder is gelegen in de gemeente Rijnwoude en wordt globaal begrensd door de Papenvaart, de Ten Heuvelhofweg, de Compierekade, de Pade- scheweteringkade, de Voorweg en de water- schapsgrens met het waterschap Meer en Woude. Het peilbesluit voorziet in vaststelling van een peil van: PLANKENSCHERM DE LUXE '■er ik i eCwWTi Provincie Zuid-Holland Buiten kantooruren is inzage van de stukken mogelijk na telefonische afspraak. vaststelling van de herziene Aansluitverordening Rijnland. DWM/132 309 Zuid-holland Leiden, 29 april 1997. Geldig tot 21 mei 1997. Prijswijzigingen voorbehouden. Uw bezittingen in waarde gestegen. De startnotitie voor de MER-procedure ligt met ingang van 20 mei 1997 tot en met 16 juni 1997 tijdens kantooruren ter inzage: - in het (voormalige) Provinciehuis, Koningskade 1 te Den Haag, kamer D 437 tel.nr. (070) 4416697; - in het kantoor van het Hoogheemraadschap van Rijnland, Breestraat 59, te Leiden, tel.nr. (071) 5168268. Opmerkingen met betrekking tot de inhoud van de te geven richtlijnen kunnen tot en met 16 juni 1997 schriftelijk worden ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP 's-Gravenhage. Procedure Voor deze uitbreiding moeten vergunningen op grond van de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) worden aangevraagd. Inspraak Voordat de richtlijnen worden vastgesteld kan eenieder opmerkingen en wensen met betrekking tot de inhoud van de richtlijnen kenbaar maken aan het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Dit college coördineert de voorbereiding en de behandeling van deze MER-procedure. Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer J.N.B. Verwoerd, tel.nr. (070) 4417455 of mevrouw S. Veraar, tel.nr. (070) 4416697. MER op maat De provincie Zuid-Holland streeft er naar om de milieu-effectrapportage toe te spitsen op de maatgevende milieu-aspecten. In het onderhavige geval betekent dit dat vooral de milieuaspecten lucht (geur/stof), geluid en oppervlaktewater in het MER aan de orde moeten komen. Omdat het om uitbreiding van de bestaande inrichting gaat zullen geen locatie-alternatieven worden gevraagd. De afvalstoffen kunnen met behulp van de bestaande installaties worden bewerkt. Derhalve zal er in het MER voor wat betreft het bewerken van afvalstoffen uitgegaan worden van de bestaande bewerkingsinstallaties binnen de inrichting. Het composteren van groenafval zal op een andere plaats binnen de inrichting gaan plaatsvinden. Voor de vergunningverlening in het kader van de Wvo is het Hoogheemraadschap van Rijnland te Leiden het bevoegd gezag. Voor de vergunningverlening in het kader van de Wm is het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bevoegd gezag. Het Hoogheemraadschap van Rijnland en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland stellen de richtlijnen op waaraan het MER zal moeten voldoen. Alvorens deze vergunningen kunnen worden aangevraagd en in behandeling kunnen worden genomen moet eerst duidelijk zijn wat de effecten zijn van deze activiteiten op het milieu. Dit wordt beschreven in een Milieu-effectrapport (MER). Hardhout Vanaf Dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland maken bekend dat van woensdag 14 mei tot en met 5 augustus 1997 ter inzage ligt het besluit van 16 april 1997 van Rijnlands Verenigde Ver gadering tot: De Aansluitverordening Rijnland 1997 treedt op zaterdag 24 mei 1997 in werking. Het besluit en de Aansluitverordening met toelichting kunnen tijdens kantooruren worden ingezien bij het hoogheemraad schap van Rijnland, Breestraat 48 te Leiden. Informatie kan wor den ingewonnen bij J.P.C. van Mameren, tel. (071) 516 83 59. De definitieve beschikking W.v.o. wordt van kracht op 27 juni 1997. Ter inzage De definitieve beschikking W.v.o., de aanvraag met bijlagen, en de overige van belang zijnde stukken liggen van 15 mei toten met 26 juni 1997 geduren de 6 weken ter inzage. - Mts. C. de Jong en Zn., gevestigd te Boskoop voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van voormeld tuinbouwbedrijf (boomkwekerij met kas sen en buitenteelt) gelegen achter Reyerskoop 150 te Boskoop, op een watergang in de Gouwepolder; - Ministerie van Verkeer en Waterstaat Dir. Zuid Holland Dienstkring Leiden, gevestigd te Leiden voor het lozen van consolidatie- en percolatiewater afkomstig van een slibdepot gelegen in de buiten berm van Rijksweg A12 tussen de rijksweg en de parallelweg in de gemeente Waddinxveen. De lozing vindt plaats in de bermsloot van de A12. Dijkgraaf en hoogheemraden voornoemd hebben besloten de gevraagde lozingsvergunningen onder het stellen van voorschriften te verlenen. De definitieve beschikkingen W.v.o. zijn ten opzich te van de ontwerp-beschikkingen niet gewijzigd. Overeenkomstig de geldende procedure van hoofd stuk 3 (Afd. 3.5) van de Algemene wet bestuursrecht (A.w.b.) worden thans de definitieve beschikkingen W.v.o. bekendgemaakt en ter inzage gelegd. Ter inzage De definitieve beschikkingen W.v.o., de aanvragen met bijlagen, en de overige van belang zijnde stuk ken liggen van 15 mei toten met 26 juni 1997 gedu rende 6 weken ter inzage. De stukken zijn in te zien bij: - het Hoogheemraadschap van Rijnland, afd. Ver gunningen, Breestraat 48 te Leiden, op werkdagen tijdens de kantooruren van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur; buiten voornoemde tijden is inzage mogelijk na telefonische afspraak met de afd. Vergunningen, tel. (071) 516 82 18 of 516 82 04; voor nadere informatie kunt u zich wenden tot voor noemde afdeling. buitenteelt) gelegen aan Laag Boskoop 104 en 109 te Boskoop, op een watergang in de polder Laag Boskoop. Dijkgraaf en hoogheemraden voornoemd hebben het voornemen de gevraagde lozingsvergunningen onder het stellen van voorschriften te verlenen. Overeenkomstig de geldende procedure van hoofd stuk 3 (Afd. 3.5) van de Algemene wet bestuursrecht (A.w.b.) worden thans de aanvragen en ontwerp beschikkingen W.v.o. bekendgemaakt en ter inzage gelegd. Vervolgens zullen de definitieve beschikkin gen W.v.o. worden vastgesteld en bekend worden gemaakt. De definitieve beschikkingen W.v.o. worden van kracht op 27 juni 1997. Ter inzage De aanvragen met bijlagen en de op basis daarvan opgestelde ontwerp-beschikkingen W.v.o. liggen voor iedereen van 15 mei tot en met 12 juni 1997 gedurende 4 weken ter inzage. De stukken zijn in te zien bij: - de gemeente Boskoop, het Raadhuisplein 3, op werkdagen van 09.00 tot 12.15 uur; buiten deze uren is inzage mogelijk na telefonische afspraak met de afd. Bestuurszaken, tel. (0172) 21 95 16; - het Hoogheemraadschap van Rijnland, afd. Ver gunningen, Breestraat 48 te Leiden, op werkdagen tijdens de kantooruren van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur; buiten voornoemde tijden is inzage mogelijk na telefonische afspraak met de afd. Vergunningen, tel. (071) 516 82 18 of 516 82 04; voor nadere informatie kunt u zich wenden tot voor noemde afdeling. Beroepsmogelijkheid Gedurende voormelde termijn van 6 weken kan naar aanleiding van de definitieve beschikking daartegen beroep worden ingesteld door: a. de aanvrager; b. de wettelijke adviseurs; c. degenen die tegen de aanvraag en de ontwerp beschikking bedenkingen hebben ingediend; d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de aanvraag en de ontwerp- beschiklgng; e. degenen die bedenkingen hebben tegen in de definitieve beschikking aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-beschikking. Het beroepschrift moet vóór 26 juni 1997 worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Zij die beroep instellen, kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet eveneens vóór laatstgenoemde datum worden gericht aan: de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van Sta te, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De beschik king wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Beroepsmogelijkheid Gedurende voormelde termijn van 6 weken kan naar aanleiding van de definitieve beschikkingen daarte gen beroep worden ingesteld door: a. de aanvrager; b. de wettelijke adviseurs; c. degenen die tegen de aanvragen en de ontwerp beschikkingen bedenkingen hebben ingediend; d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de aanvragen en de ontwerp beschikkingen. Zij die beroep instellen, kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet eveneens vóór laatstgenoemde datum worden gericht aan: de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van Sta te, Postbus 20019,2500 EA Den Haag. De beschikkin gen worden niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Bedenkingen Gedurende de termijn van 4 weken kan iedereen naar aanleiding van de aanvragen en de ontwerp beschikkingen W.v.o. schriftelijk - en op verzoek ook mondeling - gemotiveerde bedenkingen indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. De persoonlijke gegevens van degene die zijrVhaar bedenkingen indient worden, indien deze daarom verzoekt, niet bekend gemaakt. Een zodanig verzoek moet schriftelijk en afzonder lijk, doch tegelijkertijd met de brief met zijn/haar bedenkingen bij Rijnland worden ingediend. Tevens bestaat voor een ieder de mogelijkheid tot een gedachtewisseling over het ontwerp van de besluiten. Men dient zich daartoe te wenden tot voornoemde afdeling. Er zal dan gelegenheid worden geboden om met de aanvrager, een vertegenwoordiger van dijkgraaf en hoogheemraden en andere aanwezigen van gedach ten te wisselen. Het beroepschrift moet vóór 26 juni 1997 worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,2500 EA Den Haag. J.L. Treur Pr. Margrietstraat 3 3466 LL Waarder Geïmpregneerd of hardhout, 28x145 mm. Hardhout, per meter fl. 8,50 Geïmpregneerd, per meter fl. 5,50 Nr. V.32371 Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheem raadschap van Rijnland maken hierbij bekend dat bij hen een aanvraag voor vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (W.v.o.) is binnengekomen van C. van 't Wout, gevestigd te Hazerswoude Dorp voor het lozen van bedrijfsafval water, afkomstig van het tuinbouwbedrijf van aan vrager (boomkwekerij met buitenteelt) resp. gele gen aan Ten Heuvelhofweg 83 te Hazerswoude, Tempeldijk 16 te Reeuwijk en aan Laag Boskoop 124 te Boskoop. De lozingen vinden plaats op een water gang in resp. de Riethoornsepolder (Hazerswoude), de Tempelpolder (Reeuwijk) en de polder Laag Boskoop (Boskoop). Dijkgraaf en hoogheemraden voornoemd hebben besloten de gevraagde lozingsvergunning onder het stellen van voorschriften te verlenen. De definitieve beschikking W.v.o. is ten opzichte van de ontwerp-beschikking gewijzigd. Overeenkomstig de geldende procedure van hoofd stuk 3 (Afd. 3.5) van de Algemene wet bestuursrecht (A.w.b.) wordt thans de definitieve beschikking W.v.o. bekendgemaakt en ter inzage gelegd. Nrs. V.32409/V.32411/V.32412/V.32417/V.32418/ V.32419/V.32420/V.32593 Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheem raadschap van Rijnland maken hierbij bekend dat bij hen aanvragen voor vergunningen ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (W.v.o.) zijn binnengekomen van: - J.G. van Boheemen, gevestigd te Boskoop voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van het tuin bouwbedrijf van aanvrager (boomkwekerij met kas sen en buitenteelt) gelegen aan Laag Boskoop 56 te Boskoop, op een watergang in de polder Laag Boskoop; - Mts. W.A. van der Werf, gevestigd te Boskoop voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van het tuinbouwbedrijf van aanvrager (boomkwekerij met kassen en buitenteelt) gelegen aan Reyerskoop 317 te Boskoop, op een watergang in de Gouwepolder; - A.W.M. van der Werf, gevestigd te Boskoop voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van het tuinbouwbedrijf van aanvrager (boomkwekerij met kassen en buitenteelt) gelegen achter Reyers koop 317 te Boskoop, op een watergang in de Gouwepolder; - RJ. Thieme, gevestigd te Alphen aan den Rijn voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van het tuinbouwbedrijf van aanvrager (boomkwekerij met buitenteelt), gelegen achter Reyerskoop 331 te Boskoop, op een watergang in de Gouwepolder; C.G. Kuijf, gevestigd te Boskoop voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van het tuinbouw bedrijf van aanvrager (boomkwekerij met kassen en buitenteelt) gelegen aan Reyerskoop 174 te Boskoop, op een watergang in de Gouwepolder; - Fa. G.J. Kuijf en Zn., gevestigd te Boskoop voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van voor meld tuinbouwbedrijf (boomkwekerij met kassen en buitenteelt) gelegen aan Reyerskoop 170 te Boskoop, op een watergang in de Gouwepolder; De stukken voor de nrs. V.32409/V.32411/V.32412/ V.32417/V.32418/V.32419/V.32420 zijn tevens in te zien bij: - de gemeente Boskoop, het Raadhuisplein 3, op werkdagen van 09.00 tot 12.15 uur; buiten deze uren is inzage mogelijk na telefonische afspraak met de afd. Bestuurszaken, tel. (0172) 21 95 16. De stukken zijn in te zien bij: - de gemeente Rijnwoude, Frederik van Eedenplein 4 te Hazerswoude, op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur; inzage buiten de kantooruren is mogelijk na telefonische afspraak, tel. (071) 341 90 15; - de gemeente Reeuwijk (Bureau Bestuurszaken), Raadhuisweg 3, op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur; buiten deze uren na telefonische afspraak met voormelde afdeling, tel. (0182) 39 88 00; - de gemeente Boskoop, het Raadhuisplein 3, op werkdagen van 09.00 tot 12.15 uur; buiten deze uren is inzage mogelijk na telefonische afspraak met de afd. Bestuurszaken, tel. (0172) 21 95 16; - het Hoogheemraadschap van Rijnland, afd. Ver gunningen, Breestraat 48 te Leiden, op werkdagen tijdens de kantooruren van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur; buiten voornoemde tijden is inzage mogelijk na telefonische afspraak met de afd. Vergunningen, tel. (071) 516 82 18 of 516 82 04; voor nadere informatie kunt u zich wenden tot voor noemde afdeling. De stukken voor nr. V.32593 zijn tevens in te zien bij: - de gemeente Waddinxveen, afd. Ruimte en Bouw, Raadhuisplein 1, op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur; voor inzage buiten genoemde uren na telefonische afspraak met voornoemde afdeling, tel. (0182)61 44 33. Onderwerp Alphen Recycling B.V. te Alphen aan den Rijn wil de bestaande inrichting aan De Schans te Alphen aan den Rijn uitbreiden. Met deze uitbreiding wil men grotere hoeveelheden afval kunnen bewerken. Door de bewerking zullen residu- stromen ontstaan die afgezet kunnen worden voor hergebruik of andere nuttige toepassingen. De bewerkingsactiviteiten zijn (afhankelijk van de afvalsoort): sorteren, zeven, breken, ontwateren en composteren. Daarnaast is men voornemens om een overslagkade voor GFT- en huishoudelijk afval te realiseren. Door het realiseren van een overslagkade zal transport van residustromen niet alleen, zoals nu het geval is, over de weg, maar voor een belangrijk deel ook over water kunnen plaatsvinden (naar verwachting circa 17.500 containers per jaar). Hoogheemraadschap van Hoogheemraadschap van 50 X 50 mm, 185 cm lang. Per stuk W.tortch.p D. Gouw.l.nd.n Pt BwnhartJaan 8 Po.Bui 356 2400 AJ Aiph»n a/d Rijn Tel (0’72,-495949 Fex (0172'^424393 18 H< ve 12 Bé 80 cm itale of e planken mm reliëf ti reliëf 12 x 95 mm, per meter fl. 2,45 Recht of boog. 90 x 180 cm Planken 16 x 145 mm Leiden, 13 mei 1997. Dijkgraaf en hoogheemraden, E.H. van Tuyll van Serooskerken, dijkgraaf. H.J.G. Bruens, secretaris-rentmeester. is de naam van een magazine boordevol onroerend goed in Nederland buitenland. Koop én huur! Voor 3,95 te koop bij tijdschriftenwinkel of V&D. Info: 0172-537485. .fff GOUDA, J. Luijkenstr. 43. T.k. huis (191 m3, 3 sik) nabij cen- trum/CS. Tuin op ZW, schuur, achterom. Vrp. 210.000. Tel. 0182-599009. Nrs. V.32475/V.32599/V.32607/V.32615/V.32625 Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheem raadschap van Rijnland maken hierbij bekend dat bij hen aanvragen voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (W.v.o.) zijn binnengekomen van: - C.A. Colsen, gevestigd te Boskoop voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van het tuinbouw bedrijf van aanvrager (boomkwekerij met kassen en buitenteelt) gelegen aan Laag Boskoop achter 121 te Boskoop, op een watergang in de polder Laag Boskoop; - V.o.f. R.A. Vurens, gevestigd te Boskoop voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van voor noemd tuinbouwbedrijf (boomkwekerij met buiten teelt) gelegen aan Zuidkade 105 en achter Zuidkade 103 te Boskoop, op een watergang in de Voorofsche- polder; - Fa. AJ. van Gemeten Jr„ gevestigd te Boskoop voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van het tuinbouwbedrijf van aanvrager (boomkwekerij met buitenteelt), gelegen aan Laag Boskoop 157 te Boskoop, op een watergang in de polder Laag Boskoop; - L. Laros, gevestigd te Boskoop voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van het tuinbouwbe drijf van aanvrager (boomkwekerij met kassen en buitenteelt) gelegen aan Laag Boskoop 153 te Boskoop, op een watergang in de polder Laag Boskoop; - H. Geers, gevestigd te Boskoop voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van het tuinbouwbe drijf van aanvrager (boomkwekerij met kassen en KIJKEN I NAAR ONS ruime ASSORTIMENT! -Waterschap-»-— De Gouwelande^I •••- INSPRAAK Garageboxen 323 Tk. dubbele garagebox v.v. electriciteit. Topaasplantsoen 12 en 14 te Alphen a/d Rijn. Vrpr. 40.000,-k.k. Inl.: Vande Meent Mak. 0172-472602. 1 16 x 145 mm I||h. HUURMAN...

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 31