4 it Anton Geesink geeft les aan leden Den Edel ft f PvdA'debat over verkeerscirculatie De Nieuwe Passage is een feit (2) Waterdrager De nieuwe Passage is een feit (1) t intratuin f Winkeldief (14)aangehouden Drie disco's in Het Zuidhonk WADDINXVEEN - Vrijdag avond 13 juni organiseert de Stichting Wijkwerk De Zuid- plas in wijkgebouw Het Zuid honk (Zuidplaslaan) een dis co voor de jeugd in de leef tijdsklasse van 11 tot en met 16 jaar. De avond begint om Klank en kleur bij Anke Mensink Vrouwen laten stem horen (11) Snelkraak Beethovenlaan Politie en brandweer werken samen tijdens storm W'veense kunstenaars op Kunstestafette Flatwoningen opengebroken COLOPHON 4 l MEDISCHE DIENSTEN dienst: ink. ‘medische WADDINXVEEN - Leden van sportschool Den Edel uit Waddinxveen hebben afgelo- KERKDIENSTEN 19.30 uur ds. M. van Kooten F r. Wachttorenbe- (in samenwerking met de .j.ooo.oooj y 9.30 uur ds. J.C. de Moor 17.00 uur ds. A. Verdoom, Waddinxveen (SoW-dienst) Voor de praktijk van de huisartsen Alberts, Van den Brule, Van der Linde en Vreeken (groep I) heeft 10.00 uur dr. H. Meijering, Oegstgeest Weekblad voor Waddinxveen dA, zal de opvattingen van de PvdA aangeven en vertellen wat zijn partij gaat doen in de gemeenteraad met de sugges ties uit de inspraakavonden voor de bevolking. Aan de Middelweg in Moerkapelle waaide het dak van een manage. Een paard dat hieronder te recht was gekomen moest worden bevrijd. T.S. Wilms, Troelstra- hoeve 66, tel. 618613 9.30 uur ds. M. van Campen 17.00 uur ds. H. Schipaan- boord Knap 10.30 uur Evangelie studie- klassen 11.20 uur Algemene verga dering 19.30 uur ds. J. van Prooij- en 15.00 uur ds. D. Griffioen, Voorburg 9.30 uur leesdienst 15.30 uur ds. J. Driessen 19.30 uur ds. M.J. van Gel der N. SPEKSNIJDER-VER- MEULEN Pr. Beatrixlaan 38 9.30 uur ds. C.D. Zonneberg 17.00 uur ds. A. van Brum- melen, Huizen 10.00 urn- leesdienst 18.00 uur leesdienst 9.30 uur ds. M.J. Oosting 18.30 uur ds. M.J. Oosting TEKORT WADDINXVEEN - Zater- ■r Eucharistieviering op zon dag om 9.30 uur en op woensdag om 19.00 uur. heeft hij een stempel gedrukt op de internationale judo- sport. De opzet van de lessen heeft een hoge vormende waarde. Voor hun sociaal-maatschap- pelijke functioneren is het voor alle jeugdigen belangrijk dat ze hun horizon verbreden en uitdagingen oppakken. Die kans krijgen ze in de ju- doweken volop. Tijdens de lessen wordt gestimuleerd dat judoka’s onbekende part ners - er wordt nooit gespro- atelier aan Peppelhorst 110, open stellen van 11.00-17.00 uur voor de ex positie Klank en Kleur. 10.00 uur Openbare toe spraak 11.00 uur spreking WEEKBLAD-CARTOON VAN ELIAS - 9.30 uur ds. H. Schipaan- boord 15.00 uur ds. C.D. Zonnen- berg (aangepaste dienst) 18.30 uur ds. H. Visser, Katwijk aan Zee 9.30 uur ds. J.W. Goossen, Vriezenveen 17.00 uur ds. A.W. van der Plas WADDINXVEEN - Met het oog op de gemeenteraadsver kiezingen in maart 1998 la ten op initiatief van de Stich ting Vrouwenraad Waddinx veen in het Weekblad voor Waddinxveen geregeld vrou wen (en soms mannen) hun stem horen om het belang van politiek voor vrouwen en het belang van vrouwen in politieke functies te onder strepen. In april heeft de raad zijn fiat gegeven aan de samenwer kingsovereenkomst tussen gemeente en Passage-ontwik- kelaars. Het was voor de ge meente een onvoordelig on derhandelingsresultaat. Waar in januari 1996 de raad nog voltallig riep dat de ge meentelijke bijdrage abso luut beperkt moest blijven tot een bedrag van 1,1 ton, stond nu in genoemde overeen komst dat de gemeente ter waarde van rond 5 miljoen zal bijdragen. De Prinses Beatrixlaan wordt voor een bedrag van drie ton verplaats, als het de ontwik kelaars belieft. En dat alle maal voor een commercieel project. In de maand mei wordt de raad als door een donderslag bij heldere hemel verrast door het verzoek van de projectwethouder Hielema om een krediet voor het pro ject aan te vullen tot bijna een miljoen. Kan het nog gek ker in Waddinxveen? Inmiddels blijkt uit een door de Werkgroep Passage Rond om uitgebracht rapport dat de projectontwikkelaar mil joenen teveel berekent voor haar inspanningen en voor de A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 616801 veen), Anke Mensink (Wad dinxveen) en Josiah Onemu (Waddinxveen). Alle kunstenaars nemen ook deel aan de Salon van Gouda: Confrontatie, de grote over zichtstentoonstelling die dit jaar het centrale thema vormt van de Kunstestafette ’97. Deze kunstmanifestatie is een project van de provin cie Zuid-Holland, bedoeld om 7AVOol mr>rrn]iiV rnon SBH keil- ken over tegenstanders - op zoeken. De sporters troffen elkaar het afgelopen weekend niet al leen op de mat. Ze verbleven met z’n allen op de WigWam- Wereld; het wigwamdorp naast Attractiepark Slagha ren. De judoka’s konden tij dens hun verblijf kosteloos gebruik maken van de attrac ties en zwembaden van het amusementsterrein en de di verse shows en voorstellingen bezoeken. WADDINXVEEN - Welke straten krijgen een fiets- of voetpad? Wat gebeurt aan de veiligheid van spelende kinderen? Welke wegen worden eenrichtingsverkeer? Komt er een rondweg door het Gouwebos en een nieu we brug over de Gouwe? Voor de praktijk van de huisartsen Glaser, Van Heel, Siemons, Voskamp en Wilms (groep II) heeft dienst: WADDINXVEEN - Vrijdag avond werd aan de Kerkweg- Oost een 14 jarige Waddinx- veense knaap aangehouden die pakjes sigaretten had ge stolen. Hij werd aangehouden en overgedragen aan de politie. Hij zal zijn straf via bureau HALT ondergaan. WADDINXVEEN - In de nacht van donderdag op vrij dag vónd aan de Beethoven laan een snelkraak plaats. Bij een fietsenzaak werd een ruit ingeslagen en een daar achter staande ATB meege nomen. De PvdA wil graag zoveel mo gelijk reacties horen van bur gers en organisaties. Die brengen zij dan in als het ver keerscirculatieplan binnen kort in de gemeenteraad aan de orde is. De PvdA nodigt iedereen voor deze interessante bijeen komst uit. Deze en andere vragen kun nen gesteld worden tijdens een bijeenkomst die de Partij van de Arbeid Waddinxveen op 26 juni houdt over het ver keerscirculatieplan. De bij eenkomst wordt gehouden in Kreater aan de Kerkstraat 13 en begint om acht uur. Twee sprekers zullen inlei dingen houden. De heer Ti cheloven van het bureau dat het plan heeft opgesteld zal een toelichting geven op de achtergronden en de stand van zaken. Charles Wijnen, gemeenteraadslid van de Pv- D.C. van Doorn, Prins Bernhardlaan 65, tel. 614162 (ill.o Vrijzinnige Hervormden) 10.00 uur ds. A.W. Davidse 10.00 uur G. van Engelen hoven 18.30 uur H. Wulfraat bouwen?' Ik wacht nog steeds op ant woord. Ik weet wel, ze kun nen geen antwoord geven want dat is er gewoon niet. De problemen zijn niet te overzien, want er is domweg geen ruimte om de hoofdwe1 gen uit te breiden en om volj doende parkeerplaatsen aan te leggen. Dit is ook weer zoiets, een ‘mooi' centrum maar geen centraal parkeerterrein. De brokjes liggen namelijk her en der verspreid. De Sta tionsstraat moet eenrichting verkeer worden om zoekver keer tegen te gaan. Ik moet u zeggen als ik mijn auto wil parkeren dan moet ik heel lang zoeken om een lege par keerplaats te vinden en dien ik dus al deze her en der ver? spreide parkeerplaatsen af te gaan: zeer bevorderlijk dus. Geef mij dan maar lekker het Stadshart in Zoetermeer, goede bereikbaarheid, grote parkeergarages, waar je nog niets voor hoeft te betalen ook (wat wil een ‘echte' Ne derlander nou nog meer!) Het slagen van een nieuw centrum is volgens mij dus mede afhankelijk van de goe de bereikbaarheid en de par- keermogelijkheden, daarom kan ik de ondernemers ook niet begrijpen hoe zij hebben kunnen instemmen met dit plan. De Be-Fair locatie heeft al der ze problemen niet, want daar is ruimte namelijk 4 voetbal velden. Dit betekent dat er geen ellende had hoeven té zijn voor de bewoners van de flats bij de Passage, geen overlast en omzetverlies voof de ondernemers in de passa ge door bouwstremmingen. Een goede bereikbaarheid en voldoende parkeergelegen heid. Er had een nieuw ge meentehuis kunnen worden gebouwd, welke nu voor ca. 2 miljoen is verbouwd en nog steeds lelijk is. De wekelijkse markt zou daar gehouden kunnen wor den. Met andere woorden, het had een echt centrum kun nen zijn en nu-gaat het ge woon een uit zijn krachten gegroeide uitvoering van de bestaande Passage worden, met de daarbij behorende verkeersproblemen. Dit plan is er door de. politiek ‘door- heengeschopt' met CDA en WD voorop. Jammer dat dit in een democratisch land nog steeds mogelijk is. Bedenk dit goed als u volgend jaar gaat stemmen! Eucharistieviering op za terdag om 19.00 uur, op zondag om 11.15 uur, op dinsdag om 9.00 uur en op donderdag om 9.00 uur. gedurende dezelfde uren als waarop er in het week einde spreekuur wordt ge houden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. 10.00 uur samenkomst op zaterdag en zondag van 10.00 - 11.00 uur en van 16.00 -17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te wor den. 19.30 uur en de toegangsprijs bedraagt f. 2,50 inclusief een consumptiebon. De jongere kinderen komen aan bod op zaterdagavond 14 juni. Deze disco vangt aan om 18.30 uur en duurt tot 20.00 uur. De kosten bedragen f. 2,50 inclusief een consump tiebon en een lootje voor de loterij. Daarna kunnen de ouders swingen tijdens de disco voor 30-plussers. Stichting Wijk werk De Zuidplas heeft reeds di verse malen een 30+ disco ge organiseerd, en deze avonden mogen zich in een stijgende populariteit verheugen. De disco zal speciaal op deze leef tijdsgroep worden afgestemd. De avond begint om 21.00 uur en de entree bedraagt f. 5,- per persoon. De laatste tijd is het rustig geweest, weinig ingezonden stukjes omtrent de Nieuwe Passage. Logisch want woensdag 28 mei werd het definitief: de samenwerkings overeenkomst tussen de ge meente en de ontwikkelaars werd ondertekend. Dit is triest, heel triest! De problemen die door deze Nieuwe Passage ontstaan voor de komende 10 jaar zijn niet te overzien. Maar daar heeft de heer Hielema dan geen last van, want die stapt over 1 jaar uit het bestuur (als hij slim is, of als hij nog meer slippertjes maakt van 1 miljoen gulden). Ik begrijp nog steeds niet hoe het mogelijk is dat de Nieuwe Passage is goedgekeurd en wel om het volgende: Door dit plan krijgen we gigantische verkeersproblemen, welke opgelost dienen te worden door een Westelijke randweg en een eventuele burg over de Gouwe. Deze randweg en brug zullen pas over 10 jaar gereed zijn (als er al toestem ming wordt verleend door de Provincie). De komende 10 jaar moeten we het dus doen met de hef- brug. Elke inwoner weet dat je de Hefbrug moet vermij den, want öf hij is omhoog, öf er staat een file tot aan de Stationsstraat en verga je van de uitlaatgassen. Wan neer er gestart gaat worden met de bouw van de Nieuwe Passage wordt het alleen maar drukker door al het bouwverkeer en voor de ko mende jaren is al sowieso een landelijke toename verwacht van het autoverkeer. Maar, zegt de gemeente, dat is geen probleem, dat lossen we op in het VCP. Dit plan bestaat uit mooie eenrich- tingverkeerswegen en afslui tingen van bepaalde straten om sluipverkeer tegen te gaan. ‘Het verkeer moet ge concentreerd worden op de hoofdwegen1. Alleen, deze hoofdwegen zijn al overbelast, en deze wegen zullen dus nog drukker wor den dan ze al zijn. De Kanaal straat is zo’n hoofdweg, wan neer de Hefbrug omhoog is, in de spits, staat het verkeer in deze straat nu al vast. Dit lijkt mij dus geen goed plan, maar volgens de geleerden is dit een heel goed plan. Ik heb nu twee vergaderin gen over de Nieuwe Passage bijgewoond en telkens heb ik deze vraag gesteld. ‘Waddinx veen heeft één knelpunt en dat is rondom de hefbrug. Waarom gaat de gemeente nu 100 meter verwijderd van de ze brug een Nieuwe Passage realisering van het winkel centrum. Goed onderbouwdë berekeningen tonen dit aan. Een sterk gemeentebestuur had geen cent hoeven bijdra gen. Een kwestie van onder handelen. En dan te bedenken dat ge noemd rapport naar alle raadsleden is verzonden. Wat hebben ze ermee gedaan. Het is treurig te moeten vaststel len, dat de politiek voor de zo veelste maal te kennen hééft gegeven niet te willen luiste ren, en niet te willen accepte ren wat deskundige burgers in het belang van ons dorp aandragen. Het is triest te moeten aan zien op welk laag niveau de gemeente onze zaken afdoet. De burger draait op voor kos ten. En wat staat ons nog te wachten? Dat onderzoeksrapport van de Werkgroep Passage Rond om, dat moet me van -het hart, wat een voortreffelijk werkstuk is dat. Vraag-het maar ter inzage, u leest~h+t zó uit. C.J. DERKSEN Pr. Beatrixlaan 36, Wad dinxveen WADDINXVEEN - Za terdagmiddag hadden de politie en brandweer van Waddinxveen de handen vol aan de korte maar he vige storm die Waddinx veen trof, de brandweer- dag 44 en zondag 15 juni commandant bevond zich zal Anke Mensink haar het politiebureau. Politie en brandweer kre gen een 40-tal meldingen te verwerken. De meeste meldingen betrof schade naar aanleiding van om gewaaide bomen of afge waaide takken en afge waaide dakpannen. Op een camping aan de Henegouwerweg in Wad dinxveen ondervonden caravans veel schade. De braderie aan de Dorp straat die nog vol in be drijf was waaide volledig uit elkaar. De kramen waaiden weg en er was enorm veel schade aan de koopwaar. C.N. Vreeken, Weide- zoom 50, tel. 612979 De judoweekenden in het at tractiepark bestaan al sinds 1983 en vanaf dat jaar heb ben duizenden judoka’s uit binnen- en buitenland in Slagharen onder supervisie van Anton Geesink hun judo- technieken kunnen verfijnen. De lessen hebben plaats op een zeshonderd vierkante meter grote mat. De judoreus deelt tijdens de colleges zijn revolutionaire visie op de judosport met ju- dotalenten. Met die visie WADDINXVEEN - In het ka der van de Kunstestafette wordt in het weekend van za terdag 14 en zondag 15 juni de Open Ateliers voor de re gio Reeuwijk/Bodegraven/W ad- dinxveen/Boskoop gehouden. Er doen zes kunstenaars aan mee: Peter Bartels (Bodegra ven, Gea Vonk (Boskoop), Magda Knap (Reeuwijk), f l'U nn Ho Ti V&T r* H H i v» v 9.30 uur ds. H.J. van der Steen, Rotterdam 17.00 uur SoW-dienst in Ontmoetingskerk ‘Li 18.30 uur ds. P. Schalk, Ter Heide J.C. Oldenbandringh en J.C.H. van Dorst, Katten- singel 17, Gouda, tel. 0182- 510958; Woubrechterf 42, Waddinxveen, tel. 0182- 613112. Kleine huisdieren spreekuur voor spoedgeval len ieder weekeinde vol gens afspraak. J. Slager, Kerkweg-Oost 220, Waddinxveen, tel. 0182-612737 (bij afwezig heid dierenarts Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 0182-518995 of dierenarts W.C.M. van den Heuvel, Pelmolenerf 59, Gouda, tel. 0182-511215). C. de Vos en B. de Vos- Kroeze, Prins Bernhard laan 79, tel. 0182-610462. WADDINXVEEN - Aan We- remeus Buninglaan werden vrijdagochtend twee flatwo ningen opengebroken. In bei de gevallen werd de voordeur geforceerd. Bij beide inbra ken werden fototoestellen ontvreemd. De regeling weekeinddienst' is uitslui tend bedoeld voor dringen de gevallen, waarvan de be handeling niet tot de eerst volgende werkdag kan wachten. Triomfaterkapel, Haven- straat 10.00 uur ds. H.G. Koek koek 18.30 uur ds. H.G. Koek koek nis te alten maken met de verscheidenheid aan eigen tijdse kunst. Kunstgebouw (stichting Kunst en Cultuur Zuid-Holland) coördineert de Kunstestafette. De organisa tie op locatie is in handen van de negen deelnemende ge meenten: Alphen aan den Rijn, Delft, Dordrecht, Gouda, Leerdam, Leiden, Schiedam, Vlaardingen en Zoetermeer. pen weekend les gekregen van de bekende judoka Anton Geesink. Samen met ande re judotalenten uit ons land volgden zij judo-colleges onder leiding van de oud- Olympisch kampioen in Attractiepark Slagharen. Na alle positieve ontwik kelingen rond haar werk in de afgelopen periode leek het haar een goed mo ment om haar atelier voor bezoek open te stellen. Zo dat u met eigen ogen kunt zien hoe zij werkt. De keramiste Gees van Vliet zal hieraan ook mee werken. Zij zal een deel van haar nieuwste bollen, schalen en vazen tonen. Vandaag de bijdrage van Paula van de Ark, docente N van de Stichting Roosje Vos. Alles wat je doet, of juist niet doet, heeft gevolg. Daarom het zo belangrijk om bewust met het leven om te gaan. Be wuste keuzes maken is daar om altijd belangrijk. Voor alle vrouwen, zeker ook voor al lochtone vrouwen, ishet daar om van belang om in ieder ge val te gaan stemmen. De in vloed van stemmen wordt vaak onderschat. LEZERS SCHRIJVEN XE PAGINA 7 WOENSDAG 8 JANUARI 1997 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN I Leden van sportschool Den Edel uit Waddinxveen met oud-Olympisch kampioen Anton Gees ZONDAG 15 JUNI 1997 V/)E ZAL DAT BETALEN ZOETE LIEVE JANTJE.... 1 DE GRATIS BROCHURE OVER WATER IN DE TUIN LIGT VOOR U KLAAR. A s I I 4 Arts: De Morgenster, Sterrenlaan E r DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Crabethstraat, Gouda WOENSDAG 18 JUNI GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage 9.30 uur ds. A. Geelhoed, Monster GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg WOENSDAG 11 JUNI NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk, Kerkweg-Oost OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Merturiusweg: CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 9.30 uur ds. N. v.d. Want 17.00 uur ds. N. v.d. Want WOENSDAG 11 JUNI CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERK BOSKOOP Kerkgebouw Nieuwstraat 79 V/INKEL CÉNTflUM c o Q 5 •o up i co up f -O ZATERDAG 14 EN ZONDAG 15 JUNI origineel vaderdagkado. Het is leuk uitpakken, deze 60 cm hoge Tunesische kruik van terracotta; Decoratief in de tuin of op het terras. Neem er één of meer en u creëert een echt Mediterrane sfeer. Van 29,95 voor 14-5 Openingstijden: Maandag t/m Vrijdag 08.30 - 17.00 uur. ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Virtorkerk, Zuidkade JEHOVA'S GETUIGEN Koninkrijkzaal, Burgemeester Trooststraat i' vnrmoi voorde De Hoeksteen, Esdoornlaan GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk, Groens- 2Ï Bethelkerk, Bilderdijklaan Dienstdoende verloskundi ge: Klachten bezorging: Donderdag voor 17.00 uur. Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen Telefoon 0182 - 63 03 32 wNMNRBRNNRNRWRNNRBHRNRRBNNRNWHRHRRBBRNBRRNMHHBBNNMRBIKNKRBMRMMNRNRBNMNHRNNKM Dienstdoende apotheek: REMONSTRANTSE i GEMEENTE Kerkgebouw Zuidkade 10 00 nnr dr H TVfpiip EVANGELISCHE GEMEEN TE PAROUSIA GOUDA Aula Joh. Calvijn-MAVO, Winterdijk BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Kreater, Kerk straat Ontmoetingskerk, Groens- voorde Aanvraag visites RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Het Nieuwe Trefpunt, Stationsstraat Spreekuur waarnemend huisarts Arts: Immanuëlkerkgemeente, Prinses Beatrixlaan Hervormde Stithting 'De Rank', Zuidkade 59 (Rem. Kerk) Weekeinddienst dieren arts: Mededeling: BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN 15t§9 Kijk, da’s nog eens een origineel •o c5 ro N s <D t (Uitgave: Dagblad van Rijn en ■Gouwe BV, Raoul Wallenbergplein 9, Postbus 12400 AA Alphen a/d Rijn Redactie-adres: Kanaalstraat 10 Postbus 372 2741 HH Waddinxveen Telefoon: 0182 - 63 03 32 Telefax: 0182 - 63 26 33 Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het weekblad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden ge weigerd. Anonieme brieven worden niet gelzen. Brieven onder pseudoniem worden wel ge- l plaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. TER AAR Veldweg l(ingang Kerkweg) Tel. 0172-602241 HET GROENE WARENHUIS Koopavond: donderdag en vrijdag tot 21.00 uur. Maandag t/m zaterdag: vanaf 9.00 uur open I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 7