Metamorfose achtertuin Woubrecht WA 25-jarig Gouwebos Zaterdag feest in VANSTRAATEN GERANIUM- MARKT DE TUIN Opening van nieuw bedrijfspand XisF Kritiek CDA op sportbeleidsplan Expositie van Kreater* cursisten in Pelhrimov tl Qsharwa r ALLES VOOR UW OPEL... meubelen PARKET SHOP voor verdere info zie elders in dit blad. Klassemeubelen voor lage prijzen kalkhoven Van Elswijk b.v. •K Winkelcentrum GROENSVOORDE DUWaddinxveen Vermiste man (63) gevonden Asielzoeker verwondt zich Politie houdt rijschoolhouder opnieuw aan Weer actie onkruidvrij in Boskoop I I van de tuin achter het gezinsvervangc tor het TROS-televisieprogramma 'Mei (Bleis- ■■■■■■■hmi I NU 19,95 OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN GEGARANDEERD VAKKUNDIG HERSTEL JE KIJKT JE OGEN UIT van van Van der Loo Yachtinteri- ors BV op het bedrijvenpark Gespecialiseerd in eiken (blank, donker en honing), modem, grenen en kersen. 5000 m! toonzalen! Groot assortiment perk- en kuipplanten. van® Loo het Woubrechterf filmden tertuin. verplanten G.D. v.d. Werf (Reenwijk) en Van Schie lend tehuis aan het Woubrechterf jer Tuinplezier' van presentator HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2543 WOENSDAG 21 MEI 1997 Wij doen meer voor dezelfde premie - AUTOSCHADE 1 o 'K Zaterdag 24 mei INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen officieel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp KI Tuinplanten planten- Koetsier ENCYCLOPEDIE Demonstratie- groep Paardendal uit Bo skoop geeft naast diverse de monstraties in het Gouwebos Een getekende doorsnede van het nieuwe bedrijfspand van Van der Loo Yachtinteriors op het bedrijvenpark Coenecoop. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. De activiteiten, die om twaalf ganisatie. uur officieel worden geopend door voorzitter A.M. van leeu- wen-Meidam van het recre atieschap, worden gehouden aan kinderen de mogelijkheid rondom het basketbalveld en trapveld in het oostelijk deel Basketbalvereniging van het Gouwebos aan de kant van Boskoop. Aan de feestelijkheden kunnen jong en oud deelnemen. De Boskoopse atletiekvereni ging AV47 en de Waddinx- veense sportclub Antilope or ganiseren gezamenlijk om 12.30 en 13.30 uur en bij vol doende belangstelling ook om 14.30 een looptraining met een afsluitende korte loop. Ie dereen die hieraan wil mee doen kan zich op genoemde tijdstippen melden bij de or- WADDINXVEEN/BOSKOOP - Het recreatieschap Gou webos bestaat 25 jaar. Hoewel 1 februari jl. de officiële datum was, worden er in de groene long tussen Wad dinxveen en Boskoop komende zaterdagmiddag 24 mei van twee tot vier uur diverse activiteiten georgani seerd ter gelegenheid van het zilveren jubileum. - 'iw laten. De officiële openings plechtigheid op vrijdag 6 juni bij Van der Loo Yachtinteri- ors BV duurt van half vier tot zes uur. WADDINXVEEN - De sinds zondagmiddag 11 mei omst reeks kwart over een ’s mid dags vermiste 63-jarige Wad- dinxvener P. Visser van de Jan Campertlaan is zaterdag levenloos in Reeuwijk aange troffen. Na onderzoek bleek er van een misdrijf geen sprake. De man, die vermoedelijk reeds op de dag van zijn vermissing is overleden, was op zijn groe ne herenfiets in overspannen toestand met onbekende be stemming vertrokken. S - JL bij het winkelcentrum Zuidplas WADDINXVEEN - Vrijdag 6 Coenecoop. Het bedrijfspand, juni is de officiële opening waarin sinds januari al wordt het nieuwe bedrijfspand gewwerkt, komt in de plaats van het complex aan de Dorp straat, dat na 150 jaar is ver- WADDINXVEEN - Het CDA en andere politie partijen hebben kritische kanttekeningen geplaatst bij het con- cept-sportbeleidsplan dat bij het college van Burge meester en Wethouders in de maak is. WADDINXVEEN - Een 31- jarige uitgeprocedeerde Ir- aanse asielzoeker van het asielzoekerscentrum (Zuide lijke Rondweg) heeft in een brief justitie gedreigd met zelfverbranding. Deze drei ging werd gezien eerdere er varingen met de man serieus genomen. Om deze zelfverwonding te voorkomen werd de man dan ook vrijdagochtend aange houden. Na fouillering werd de Iraniër in een verhoorka mer enige minuten alleen ge laten. Bij terugkomst van de politie mensen bleek dat hij met een klein mesje enige vleeswon den op zijn beide polsen had aangebracht. Na eerste hulp is de man per ambulance overgebracht naar de EHBO- afdeling van het Groene Hart Ziekenhuis. Daar zijn de wonden gehecht en kon hij weer’ ingesloten worden in het politiebureau te Waddinxveen. Inmiddels was zijn 32-jarige eveneens uitgeprocedeerde broer zeer overstuur geraakt door de in formatie dat zijn broer zich had verwond. Hij vernielde onder andere een telefoon in het asielzoe kerscentrum en werd vervol gens op grond van een bedrei ging van de openbare orde eveneens ingesloten in het politiebureau. Omdat hij na enige tijd weer tot rust gekomen was, is hij in overleg met justitie weer in vrijheid gesteld. De uitzet tingsprocedure voor de 31-ja- rige man is verder in gang ge zet. Ook de overige fracties lieten een week geleden kritische geluiden horen ten aanzien van het plan en de voorstel len van B. en W., evenals de aanwezige vertegenwoordi gers van de sportverenigin gen op de publieke tribune. ‘Hopelijk komen B. en W. met voor alle partijen aanvaard bare nadere voorstellen over het sportbeleidsplan1, aldus CDA-fractielid drs. Wout Neutel. PEHLRIMOV/WADDINXVEEN - In aanwezigheid van vertegenwoordigers van het gemeentebestuur van Pelhrimov en van zeven bestuursleden van de Stich ting Vriendschapsband Waddinxveen-Pelhrimov is in de St. Vituskerk van Waddinxveens Tjechische zuster- gemeente een tentoonstelling geopend van schilderij en, tekeningen, foto’s en beelden van cursisten van het centrum voor kunstzinnige vorming Kreater (Kerk straat). Een beeld van de Waddinxveense expositie van Kreater- cursisten in de St. Vituskerk in het Tsjechische Pelhrimov. Cottage dealer. Dorpsstraat 119, Zevenhuizen Telefoon 0180-631111 Fax: 0180-633024. Tot 18.00 uur geopend. Vrijdag koopavond tot 21.00 uur. WADDINXVEEN - Naar aanleiding van ontvangen aangiften heeft de politie een nieuw onderzoek te gen een 48-jarige rijin- structeur uit Waddinx veen insteld. De aangiften zijn ontvan gen als reactie op kranten berichten over een eerdere veroordeling. Volgens de politie gaat het om zeden delicten uit eerdere perio des die nu bij de politie be kend zijn geworden. De betrokkene is aange houden en inverzekering gesteld. Tuinproducten wijk). BOSKOOP - Binnenkort start de gemeente Boskoop opnieuw met de actie ’On kruidvrij, dat doen wij’. Bewoners kunnen mee doen door de huis aan huis bezorgde groene kaart dui delijk zichtbaar voor het raam te plaatsen en het onkruid rond hun woning te verwijderen. Daarmee voorkomt men dat mede werkers van de afdeling Groenvoorziening langs komen om het onkruid met chemische middelen te be strijden. De gemeente be gint vanaf maandag 3 juni met spuiten aan de west kant van de Gouwe. Vanaf 12 juni gebeurt dat in Bo- skoop-oost. Voor meer informatie kunt u bellen naar de afdeling Groen en Recreatie, tel. 219568 of 219594. De metamorfose i werd gefilmd door het TROS-televisieprogramma Bert Huls. WADDINXVEEN - Van daag (woensdag 21 mei) moet de achtertuin van het gezinsvervangend te huis ’Woubrecht’ voor verstandelijk gehandi capten aan het Wou brechterf 4-10 in de wijk Zuidplas een metamorfo se hebben ondergaan. Dat is het resultaat van het initiatief van het TROS-televisieprogram ma ’Meer Tuinplezier’, waarin presentator Bert Huls maandagavond 26 mei om zeven op Neder land 2 verslag zal doen. De voor een waarde van 20.000 gulden heringe richte achtertuin, voor zien van een vijver, een bruggetje, een terras en een kippenhok, werd met behulp van enkele bewo ners compleet opgeknapt en gerenoveerd. Het karwei, waarvoor de bewoners van de vier eengezinswoningen van de stichting ASVZ Zuid- West met succes het tv- programma hadden inge schakeld, had vorige week al klaar moeten zijn, maar de leveringen van alle benodigde mate rialen liet wat op zich wachten. Het bijzondere project is mede mogelijk gemaakt door sponsors. Zo werd het kraanwerk gratis gedaan, werden de klinkers gratis geleverd, kwam er gratis vijverfo- lie, werd er gratis hout geleverd en konden vaste planten en beplanting te gemoet worden gezien. Het Waddinxveense be drijf G.J. Wijsman Top- hoveniers (Tweede Bloks- weg) nam een flink deel van de arbeid voor haar rekening en een gedeelte van de materialen. Het kraanwerk werd ver zorgd door - De Jong Paans Loonbedrijf uit Moerkapelle. Andere deelnemers wa ren loonbedrijf Uitbeijer- se en Zn. (Waddinxveen), Greenlink (Boskoop), vaste kwekerij Gebr. (Boskoop), water- en oe- IN HARWA’S De grootste sortering van Waddinxveen in: laminaat lamelparket massiefparket kurkparket (Wicanders) Kom eens langs voor een vrijblijvend advies. over het sportbeleidsplan, het beleidsterrein van VVD-wet- houder Maria Wientjens-van der Velden. Het CDA is namelijk van me ning dat sport een bindend element is in de samenleving en dat sport belangrijk is voor de maatschappij. Sportverenigingen en het ge meentebestuur hebben elk een eigen verantwoordelijk heid, maar een gezamenlijk belang bij een goed sportbe leid. ‘Wat bereik je met het plan en is er een kader gecreëerd voor de komende jaren‘, zo vroeg Wout Neutel zich af in de commissievergadering. De CDA-gemeenteraadsfrac- tie hield begin vorige maand een bijeenkomst met ver schillende Waddinxveense sportverenigingen. Onder werp van gesprek was het sportbeleidsplan van de ge meente Waddinxveen. Het sportbeleidsplan kan vol gens de christen-democraten alleen succesvol zijn als er een breed draagvlak voor het plan bestaat. Naar aanlei ding van de eerdere bijeen komst heeft de CDA-fractie de indruk dat het draagvlak op dit moment nog niet (volle dig) aanwezig is. In april kwam duidelijk naar voren dat verscheidene sport verenigingen niet erg tevre den waren. Vanaf het begin waren zij wel betrokken ge weest bij het tot stand komen van het sportbeleidsplan, maar zij voelden zich niet se rieus genomen. Bij de laatste informatiebij eenkomst in maart hadden de verenigingen zich daarom ook niet laten horen. Tot dan toe had de gemeente weinig tot niets met de kritiek van de verenigingen gedaan. Waar het vooral om draait zijn de volgende punten. Zo ervaren de verenigingen het plan en de voorstellen van Burgemeester en Wethou ders als bezuiniging. Voorts is er geen sprake van ontwikkeling van een sport beleid, maar meer van een in ventarisatie. Bovendien is er met name veel kritiek op de slechte communicatie met de gemeente. Na de bijeenkomst van april én de discussie binnen het CDA heeft het CDA-fractielid drs. Wout Neutel tijdens de commissievergadering van woensdag 14 mei kritische kanttekeningen gemaakt bij het concept-raadsvoorstel Na het officiële gedeelte was er een ongedwongen samen zijn onder het genot van een drankje en een hapje. Er wer den oude contacten geconti nueerd en nieuwe contacten gelegd. Volgende week vrijdag 30 mei zal de expositie worden beëindigd. Verwacht mag worden dat er zal teruggezien kunnen worden op een ge plaagd evenement. op een pony te rijden. dinxveen Flyers houdt een straatbasketbaltoemooi en de hondensportvereniging Waddinxveen laat>zien waar toe de trouwe viervoeters in staat zijn als ze één van de cursussen hebben gevolgd. Om kwart over twee geeft muziekvereniging Excelsior uit Boskoop een openlucht concert bij de visvijver. Elk uur vanaf 13.00 uur verzorgt de werkgroep Natuur en Mi lieu Educatie (NME) natuur wandelingen door het Gou webos, waarbij de mogelijk heid wordt geboden op een speciale manier de hoogte van bomen te meten. Cursisten van Aleid Abels, docente van het centrum voor kunstzinnige vorming Kre ater (Kerkstraat), laten zien waartoe zij in staat zijn in de teken- en schilderkunst. Het Gouwebos wordt op die manier ’voor eeuwig* vastge legd. De heer Van Os, imker aan het Noordeinde, laat zien hoe bijen leven en de heer Eb- bink uit Hazerswoude de monstreert hoe schapen ge schoren moeten worden. Ook de bewoners van het gezinsvervangend tehuis aan ae metamorfose van hun ach» De officiële opening gebeurde door de voorzitter van de Stichting Vriendschapsband Waddinxveen-Pelhrimov en zijn collega-voorzitter in Pelhrimov. Direecteur Aad Koremans van Kreater gaf in zijn inleiding tekst en uitleg over het ontstaan en de werk wijze van Kreater. De ope ning werd muzikaal opgeluis terd door het Oostenrijkse kwartet Sankt Valentine. tv r Weekblad voor addinxveen 6 'i A U VINDT ONS HIER: WUOÖiKXVSEN KOM OP 30 MEI VOOR EXTRA AANBIEDINGEN NAAR ONZE KRAAM TREFFERS VERZEKERINGEN Goudse Rijweg 180 2771 AV Boskoop, (0172) 21 20 80 Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 |M (sloten ■RJexpert MIDDELBLOK 144A GOUDA/GOUDERAK J TEL: 0182 374 555 L GRATIS OPHAALSERVICE - VERVANGEND VERVOER VOORBROOD Rijnlondstroat 4 2741 GZ Waddinxveen Tel. (0182) 616119, fax (0182) 616638 MO I Kantoorboekhandel Kon. Wilhelminaplein 6. Waddinxveen Tel. (0182) 61 30 61, Fax (0182) 61 91 15 Wad 1 t I Ut

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 1