(0182) 61 89 50 VAKANTIE- BEZORGERS m/v TOOS danst in Schouwburg fl Ivoetstujc bij Fly D LEUKSTE WOONADRES VAN GOUDA Zonnebanken/-hemels 36900 Schoolvoetbal- toernooi voorbij Korfbaljeugd Korbis geniet van vakantie Zomeravondcompetitie hengelaars van start Jeu de boulers spelen voor promotie WADDINXVEEN - Wad dinxveen 1 bestaande uit Roy Hulskamp, Marco van Wageningen en Hans Cammeraat zijn tijdens de Nationale Kampioen schappen als tweede ge ëindigd in de eerste klasse. Gouwestaete wint sportontmoetingen Auto in sloot 89,oo 39,oo I69,oo bij Be Fair tennis DONDERDAG EN VRIJDAG KOOPAVON TOT 21,00u. Autoinbrook Mini-kampioenen hii Ra Fair tannic Muziekdag Het Zuidhonk 1395,- Weekblad voor Waddinxveen S k 14.95 150. PAGINA 17 WOENSDAG 11 JUNI WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN de De dames van FoKus zijn klaar voor de schouwburgvoorstelling Triple II. is op zoek naar minimum leeftijd 15 jaar om Interesse? Bel dan i •JtTi Direct mee te nemen Kwaliteitsgarantie Exclusief assortiment Eenvoudig te monteren onderlinge aandurfde. Dit was ook in 1996 het geval. Uiteinde- Let op: 's avonds geopend wond en zijn overgebracht naar het Groene Hart zieken- huis-lokatie Bleuland. De mee, na behandeling konden zij het ziekenhuis verlaten. strijden is steeds om 20.00 uur. De biljartcommissie no te Z&PC Gouwestaete, 2e de multi- sportvereniging TOOS, 3e de combinatie BC Aeolus/Flori- da, 4e de Waddinxveen Fly ers, 5e KC WVN Be-Fair, 6e w WSE, 7e TTV Kwiek. hoge kortingen op o.a. diverse showroom modellen verenigin- WADDINXVEEN - Zaterdag 14 juni zal de jazzdemonstratiegroep FoKus van de Wad- dinxveense Gymnastiekvereniging Toos in de Goudse Schouwburg een theatervoor stelling geven. 'Van 439^-voor taties op het veld betreffen, maar er springen er enkele uit. Cl werd glansrijk kam pioen van kun competitie, C2 werd tweede en C3 werd een middenmoter. De A-teams ein digde middenin. De B-teams hadden wisselend succes, B3 werd tweede BI middenmoter en B2 eindigde onderin. Het D-team, evenals de E- teams eindigde in het midden van de ranglijst en F1 werd nog net tweede, maar alle ogen waren op het laatst ge richt op de G-teams. Eindigde G1 en G2 nogal on derin en G4 verrassend op de vierde plaats, G3 liet echter van zich spreken, leek daar Weidevogels uit Bleiswijk niet meer in te halen, op de laast- ste speeldag verloor deze ploeg en won Korbis G3 met mini maal verschil, 21.20 van GDI en werd daardoor net kam pioen. WADDINXVEEN Woensdag 4 juni j.l. is in de woensdag middag mi ni tennis competitie het jongens team in de groep t/m 10 jaar kampioen ge worden. Onder aanvoe ring van captain Bart v.d. Zalm moesten de speler tjes in de jongste groep hun laatste inhaal wed strijd spelen. Het seizoen dat in augustus 1996 begon met een veldcom- petitie, gevolgd in november door een zaalcompetitie en vanaf april ’97 nog een veld- competitie. In deze drie com petities is de korfballende jeugd zeer succesvol geweest. Naast sportieve successen, is het grootste succes geweest de toename van de leden, van vooroal de zeer jeugdige. Met name na de schoolkorfbaltoer- nooien, die al jaren door Kor bis op haar complex worden georganiseerd, hebben zij te maken met een flink aantal aanmeldingen. Dat heeft ertoe geleid dat maar liefst 4 G- teams, kinderen van 5 en 6 jaar, aan de laatste competitie konden deelnemen, hetgeen ook een bijzondere verdienst kan worden genoemd van de jeugdcommissie. Op sportief gebied kunnen alle teams wor den gehuldigd, wat hun pres- WADDINXVEEN - Bij een auto-inbraak, zaterdagmid dag aan de Oranjelaan, werd door middel van het inslaan van een autoruit een telefoon buitgemaakt. De druk van een mogelij ke titel werd door het team dat naast Bart be stond uit Robin Land weer, Koen Verwey, Gil les Bresser, Jan v.d. Lin den en Guido van Groot Battavé, uitstekend ver dragen en na een aantal bijzonder spannende par tijen konden zij dan toch de titel voor zich op eisen. WADDINXVEEN - Zondag ochtend omstreeks half zes Frankcentrum, die door het lag op de rijbaan richting Den gesteund Haag van rijksweg A12 een auto langs de weg in de sloot. Beide inzittenden 20 en 25 sportweekcomité wordt is zeer druk bezocht. Voor deze aktiviteit zetten zich heel veel vrijwillegers in jaar uit Arnhem bleken ge- die op deze wijze veel steun verlenen aan de organisatie van diverse 60+ aktiviteiten. huis-lokatie Bleuland. Op woensdag 11 juni om verwondingen vielen achteraf 13.45 uur wordt in het Anne Frankcentrum het klaverjas- WADDINXVEEN - Het sportweekvoetbaltoernooi op de voetbalvelden van WSE, in de Oranjewijk is geëindigd. In het herentoemooi is gespeeld tussen 17 teams, ter wijl bij de dames 4 teams hadden ingeschreven. Bij de heren is de finale gespeeld op vrijdag 30 mei. Helaas moesten de zes kamp, georganiseerd door TOOS en het waterpolo, georganiseerd door Gou- De Regenboog A, 5e Dick Brunaschool A. Poule C jongens: le Oranje- laanschool A, 2e Eben-Hae- zerschool A, 3e Kard. Alfrink- school A, 4e St. Jozefschool, 5e Kon. Beatrixschool B. Poule D jongens: le Dick Bru naschool B, 2e Kard. Alfrink- tweekJuidt dit jaar als volgt: school B, 3e Theo Thyssen- school, 4e Rehobothschool A, 5e Kon. Julianaschool A. Poule E jongens: le de Regen boog B, 2e Bethelschool B, 3e de Leilinde B, 4e Wingerd, 5e Kon Beatrixschool C. Poule F jongens: le Kard. Alf- De atletiekvereniging Antilo- rinkschool C, 2e Dick Bruna school C, 3e Kon. Juliana school B, 4e Rehobothschool B, 5e Kon. Beatrixschool D. Poule G jongens: le de Re genboog C, 2e Oranjelaan- school B, 3e Bethelschool C, 4e Eben-Haezerschool B. Op de zaterdag 31 mei is het Het sportweekschoolvoetbaltoer- nooi voor de groepen 7 en 8 gehouden. Er hadden 33 voet balteams, 15 meisjes- en 18 jartteams mee in twee poules, jongensteams, voor dit toer nooi ingeschreven. De win naar bij de meisjesteams is geworden de Leilinde A met als 2e de Leilinde B, die het team van de Koningin Julia na school na het nemen van strafschoppen naar de 3e plaats verwees. gen uit de omliggende plaat sen deelnamen, was het korps van de HSW weinig succesvol. Slechts een achtste plaats was haar deel. Indivi dueel visten A.van Leeuwen en M.Reichard zich wel in de prijzen. sen 60+ in het kader van de sportweek georganiseerd. Op donderdag 5 juni is in het Gouwebad de Sniep het spor- 25 jaar in het be.stuur tweekschoolzwemmen gehou- den. De sportweek organisa tie werkt hierbij samen met de zwem- en polovereniging de Gouwestaete. De 12 scho len die zich met 282 deelne mende kinderen hadden in geschreven hebben een heel spannend toernooi gezwom men. De einduitslag van zwemwedstijden luidt school, 2e Kardinaal Alfrink- 3e Prins Willem- Alexanderschool O., 4e Eben- Haezerschool, 5e Dick Brunaschool, 6e De Leilinde, 7e de Regenboog, 8e Bethel school, 9e Rehobothschool, 10e Pins Willem-Alexander- school W., 11e Koningin Ju lianaschool. De Bridgeclub Waddinxveen kinderen heeft de jaarlijks terugkeren de sportweekbridgedrive dit jaar in het buurthuis het meegedaan. De deelnemende/organise- rende verenigingen waren: WBC Aeolus/Florida (bad minton), Keukencentrum Waddinxveen Be Fair (vol leybal), Waddinxveen Fly- Op woensdag 18 juni om (basketbal), Z&PC 20.00 uur volgt een evalu atiegesprek voor alle ver enigingen, al of niet deel nemer, in de kantine van de Schuttersvereniging. Iedereen die iets, over de Sportweek in het alge meen en de Sportontmoe- strijddag kampioen werd. WADDINXVEEN - Voor de jeugd van Korbis korfbal is het vakantie! De gehele jeugd van deze korfbalvereni ging uit Waddinxveen kan terugkijken op een uitste kend seizoen. pe zal op woensdag 11 juni om 20.30 uur de Gouwebos- loop houden. Deelnemers kunnen zich inschrijven op de 2,5 km, 5km of 10 km. Het in schrijven is in het clubge bouw aan de Alberdinck Thymlaan. sportweekbiljartkam- pioenschap voor teams is al enige tijd aan de gang. Er doen 8 Waddinxveense bil- AAN DE GOUDKADE (bij Praxis) Tien deelnemers vingen geza menlijk slechts tien kilo wit- vis. Derhalve een slecht begin van deze competitie. Op de eerste plaats eindigde A.van Leeuwen met 2.810 gram, ge volgd door H.Romeijn met 1.500 gram en J.Verhoef met 1.270 gram. Beter waren de vangsten af gelopen zaterdag in de drie- kamp tussen de hengelver- enigingen van Moordrecht, Waddinxveen (HSW) en Ze- venhuizen/Moerkapelle (HZM). Ook in de Oude Rijn, maar nu bij Nieuwerbrug, streden 34 deelnemers om de persoonlijke eer en de korp sen van de verenigingen om de wisselbokaal. HSW, afge lopen jaar houder van de bo kaal, moest deze weer af staan aan Moordrecht. Het korps van Moordrecht kwam met 27.080 gram het beste uit de bus, gevolgd door dat van de HSW met 16.990 gram en HZM met 11.510 gram. J.van Elswijk was voor de HSW wel succesvol. Met 10.770 gram werd hij individueel winnaar. W.Houtman viel eveneens in de prijzen. In de Ring Gouda, een hen- gelcompetitie over drie wed strijden waaraan I m WADDINXVEEN - Voor de vierde keer in successie orga niseert Stichting Wijkwerk De Zuidplas de Muziekdag. Het uitgebreide programma belooft zowel voor jong als oud aantrekkelijk te zijn. De dag begint om 10.00 uur met een Kinderrommel- markt. Daarna wordt u tot 23.00 uur een muzikaal pro gramma voorgeschoteld dat zijn weerga niet kent! Om u vast in de stemming te brengen: playbackshow, di verse life-artiesten waaron der Rick Company en New Revelation, het koor Pi-Care, diverse optredens van mede werkers van pianohandel Mos en Spetter. Meer infor matie over het volledige pro gramma kunt u vinden in het Zuidhonk. WADDINXVEEN - Voor de eerste wedstrijd van de zo meravondcompetitie van de Hengelsportvereniging Waddinxveen werd gevist in de Oude Rijn bij Zwam- merdam. s» ■rm Samen met twee andere dansgroepen, Los Zand uit Rotterdam en Movements uit Reeuwijk zal een complete theatervoorstelling worden gedanst. Twee jaar geleden heeft Toos samen met twee andere jazzdansgroepen al eerder de theatervoorstelling Triple gegeven in de Goudse Schouwburg. Deze voorstel ling was bij zowel publiek als de dansgroepen positief erva ren zodat de choreograaf van de dansgroep van FoKus we derom het initiatief heeft ge nomen om een tweede schouwburgvoorstelling te maken. Deze voorstelling heet Triple II. De dansgroep FoKus van Toos bestaat uit 12 dames en tuxon TMM door twee derde plaatsen ook met de koppositie te bemoeien. Doch toen Gou westaete (le met 52 pun ten) achtereenvolgens het badminton en basketball won, was in feite het pleit beslecht. De spanning richtte zich verder op de tweede plaats, hetgeen bij het voetbal uiteindelijk werd beslist. Ondanks de over- - Het G3-team van Korbis korfbal, dat op de laatste wed- (foto: Korbis/Rlon Saarloos). worden gedanst, onder ande re van Peter Andre, Spice Girls, Melissa Etheridge maar ook Marillon, Chris Rea, Prince en Allan Parsons. Ook komen in Triple II ver schillende dansstijlen aan bod, uiteenlopend van moder ne dans tot streetdance. Er worden twee voorstelling gegeven in de Goudse Schouwburg, een middag voorstelling om 14.30 uur en een avondvoorstelling 20.30 uur. De avondvoorstelling is al uitverkocht maar voor de middagvoorstelling zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Kaarten kunnen worden be steld via het telefoonnummer 0182 -611702. WADDINXVEEN - Evenals in 1996 is Gouwestaete ook in 1997 winnaar geworden van de jaarlijkse Sportontmoetingen in het kader van de Sportweek Waddinxveen. Toch zijn de ontmoetingen geen on verdeeld succes geworden. Daardoor hebben zij zich geplaatst voor de promotie wedstrijden naar Hoofdklasse Ook Waddinxveen 2 be staande uit Nel Oudijk, Wim van Bockom Maas en Norbert Schifferling, die derde werden in de tweede klasse, spelen voor promo tie naar de eerste klasse. De Voorjaarscompetitie Triplette is gewonnen door Toos Wubben, Stephan Tabben en Joop Dries. De tweede plaats is voor Hans Cammeraat, Roy Huls kamp en Marco van Wage ningen. De derde plaats is voor het team bestaande uit Elly en Gerben Nieuw- lapd en Wout Versluis. ers (basketbal), Z&PC Gouwestaete (waterpolo), TTV Kwiek (tafeltennis), TOOS (zeskamp), WSE (voetbal). Nadat de eerste twee on derdelen niet waren door gegaan werd het tafelten nis gewonnen door Gouwe- tingen in het bijzonder, staete met Be Fair als heeft te melden, is daarbij goede tweede. Toen de van harte welkom. Wekelijks zijn er wedstrijden gespeeld op diverse lokaties in Waddinxveen. Men strijd om de PC van der Hooftbo- kaal. De kruisfinale wordt ge houden bij de Diamond op donderdag 12 juni, de verlie- zersronde wordt op dinsdag 17 juni in Café Royal ge- Het toernooi bij de jongens is speeld en de finale is op 24 ju- gewonnen door het team van ni in Café de Sport aan de de Wingerd met als goede 2e Kerkstraat, waar ook de de Koningin Beatrixschool A, prijsuitreiking zal plaatsvin- die het team Koningin Beat- den. De aanvang van de wed- rixschool B na het nemen vamn strafschoppen verslaat, op de 4e plaats eindigde hier digt iedereen die biljarten het team van de Dick Bruna- een leuke sport vindt uit om school B. op een van de genoemde De sportiviteitsbekers die avonden te komen kijken, door de houthandel Houtex beschikbaar waren gesteld gingen bij de meisjes naar het team van de Bethelschool en bij de jongens naar het team van de Eben Haezerschool B. De bingo 60+ in het Anne combinatie Aeolus/Florida daarna het volleybal won leek het een spannende - competitie te worden. In- westaete, door afzeggingen middels leek TOOS zich worden afgelast. Ook bij de overige evenementen werd niet door alle verenigin gen, die zich hadden aan gemeld, deelgenomen. In tegenstelling tot bij voorbeeld Alphen a/d Rijn lukt het in Waddinxveen niet een echt gemeentebre- de interesse te ontwikke len voor de Sportontmoe tingen. Na een inventari satie onder de verenigingen begin 1997 winning door Aeolus/Flori- bleek dat uiteindelijk een da wist TOOS met een achttal verenigingen de tweede plek ook de tweede confrontatie plaats overall (met 43 pun ten) voor zich op te eisen. Aeolus/Florida werd daar lijk werd in beide jaren door derde (met 42 punten) door slechts een zestal ver- en de Waddinxveen Flyers enigingen daadwerkelijk legden beslag op de vierde plaats (met 36 punten). De volleyballers van Be Fair werden 5e met 24 punten, WSE-voetbal 6e met 19 punten en laatste TTV Kwiek met 13 punten. staat onder leiding van Arienne Zwijnenburg. De groep traint normaliter 2 uur in de week maar hebben voor deze theatervoorstelling vele extra uren getraind om alle dansen goed onder de knie te krijgen. Ze zijn al ongeveer een jaar bezig met de voorbe reiding van de voorstelling. Het is niet de eerste keer dat de groep in een theater staat, verschillende keren is er al opgetreden in theater tijdens de Landelijke Demogyjada van de KNGB, tijdens het amateurdansfestival maar ook met een optreden tijdens het Slet festival in Tsjechië. In de voorstelling van aan staande zaterdag zal op ver schillende soorten muziek De prijzen werden uitgereikt door de organisator van dit sportweektoernooi de J.van der Lans die dit seizoen al weer van voetbalvereniging WSE zit. Hij bedankte in het bij zonder de scheidsrechters voor het leiden van de vele wedstrijden gedurende dit toernooi. In de finale wist het team HIG 2 met 5-1 te win nen van het team ’t Gemaal. De rest van de stand luidt als volgt: 3e Wieri Boys, 4e Bozo De einduitslag van deze United, 5e Stadzicht Rotter- zwemwedstijden luidt als dam, 6e Hofman, 7e Vijf volgt: le Koningin Beatrix- Woorden Café Royal, 8e Unigro. De uitslag bij de da- school, mes is: le Horsman Ladies, 2e Waddinxveen Flyers, 3e Bozo Girls en 4e de Tornados. De kinderen van de groepen 5 en 6 van de Waddinxveense basisscholen het jaarlijkse sportweekschoolvoetbaltoer- nooi gespeeld op de voetbal velden van de WSE in de Oranjewijk. De streden om de eerste plaatsen in de acht poules. De standen in de poules lui- Zuidhonk gehouden. Het was den: Poule A meisjes: le De op deze warme avond zeer ge- Leilinde, 2e De Regenboog, 3e zellig maar ook zeer span- Eben-Haezerschool, 4e Oran- nend. De deelnemers hebben jelaanschool. nog lang nagekaart. Poule B jongens: le Bethel- De sportontmoetingen in de- school A, 2e de Leilinde A, 3e ze sportweek zijn afgesloten Koningin Beatrixschool A, 4e bij de voetbalvereniging WSE met een estafette en een voet baltoernooi voor zeventallen over een half voetbalveld. De Badmintonvereniging Aeolus heeft hier het voetbaltoernooi gewonnen. De einduitslag van de spor tontmoetingen van deze spor- is op zoek naar inü (foto: Toot). kledingrek reau CD rek dimmer. Hoogte VOOR 19,- Betaling in termijnen is mogelijk Diverse Lease-mogelijkheden B Lid van Profzon en Sanezo (erkend door K.W.F. en Huidfonds). Regentesseplantsoen 52 (centrum hoek Kleiweg bij Kleiwegbrug) 2801 CM Gouda. Telefoon (0182) 52 99 04 zaterdag van 10.00-17.30 uur De allernieuwste modellen in onze showroom. Verkoop van: Alisun Hapro - Cleosun - Palm Beach - Philips KLEDINGREK FIRST In zwart of wit. VanJiSf- GEOPEND ma. t/m vrij, van 10.00-21.00 uur VLOERLAMPj Halogeen met 190 cm in wit, r /art of Alu.89,- at-» 249,- NU 169,- Vanaf UVA snelbruinings- lampen vanaf 3 weken verhuur zonnehemels slechts I TV/HIFI MEUBEL NABUCCO Met draaiplateau. Beuken fineer Zwart of wit Goudkade 4, Gouda. Tel.: 0182 - S99306. Maan-/dins-/woens- 9.00-18.00 uur, donder- 9.00-21.00, uur, vrij- 9.00-21.00 uur, zaterdag 9.00-17.00 uur CD REK ALU NU 39,- lamp CD rek 3?^ j CD REK FAHRI Per stuk 19,- NU 2 VOOR 29,- COMPUTERBUREAU uitschuifbladen en beuken decor. Van 439/VOOR 369,- KeStel statief TyPe

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 17