M 1 van der linde van ’t hof makelaardij z DISKETTE BOX met slot 795 slechts f IN DE BOCHT! PARKER- PEN 3.95 O Kindercursussen bij Kreater CONTRASCN DolfinG Senioren Mode r Verkeersproef met 340 scholieren tel Uitslaande brand in tennishal Waddinxveen i\ VADERDAG Maak kennis met de Gouwe Residence. Zie achterpagina. Motorrijder onderuit KNIPPERIJ De Rank houdt jeugdbijeenkomst kalkhoven Amateur kunstenaars in Agnietenkapel SfehOuwer M Speeltuin De Paddestoel gesloten f Vaderdag- A tip B BURGERS» Waddinxveen Dorpstraat 39 yrel. (0182) 61 22 98-Fax (0182) 63 02 30, Opbrengst collecte Gewonden bij dieren bescherming Kijk eens bij gezocht in de telefoongids? SNEL HAIRSTYLING INTERIEURVERZORGING 1 KNIKARM THERMEN &i4id4, */45 vrijwillige brandweer van Waddinxveen bestreed de brand in de tennishal Waddinxveen aan de Sniepweg met drie iseenheden en een ladderwagen. (foto$/W Noteboom). NVM afgelegd. TROUWPLANNEN’^ Voorkom OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN ijd. Bestel nu! 1FELLOWES COMPUTER WAR E j Voor al uw binnen- en buitenzonwering COENECOOP 589 WADDINXVEEN Tel. (0182) 61 42 46 Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. Dolfing Senioren Mode Overtocht 23 2411 BS Bodegraven Telefoon (0172) 65 08 71 Kerkweg-Oost 287 2741 HE Waddinxveen (0182)61 16 18 HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2542 WOENSDAG 14 MEt 1997 INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen Noordeinde59 Zevenhuizen Tel. 079-5933012 Fax 079-5932681 b Verwacht 37z inch Inhoud 50 stuks Graveren mogelijk 0.75 per letter databanken vanaf fl. 31,50 boeken software schrijfsels globes zonnesgKei rodrkje^ bluseenheden en een ladderwagen. De start van een deelnemer die foutloos het parcours heeft jeugdbijeenkomst. Deze bij eenkomst waarin ds. P. Schalk uit Ter Heijde zal voorgaan, heeft het thema: Heb het lef eens! meegekre gen. irNrolluiken ^Screeps kollektie. I 616519. l z ij a x Wijbi Weekblad voor addinxveen i i Gemeentebestuur op wijkbezoek middag is druk bezet. j zo goed afgelopen. Door (MAKELAAR 5880 (Foto: VVN-afdeling Waddinxveen). 4 z I G - MMMMNH EZ Als je alles op een rijtje zet ga je gelijk naar van 1 Hof 1 WADDINXVEEN - Woensdag 18 juni aanstaande brengt voor de Dorpstraat 38, Waddinxveen, (0182) ól 23 73. Zijde 3, Boskoop, (0172) 21 25 44. het gemeentebestuur op de fiets een bezoek aan de Oranjewijk en Vondelwijk. Het programma vcci dc Tel. (0182) 61 30 61, 6191 15 Tel. (0182)61 30 61. 6191 15 Dinsdag en donderdag gesloten ALLE PRIJZEN INCL. MONTAGE EN BTW. NIEUW VENTIEL. BALANCEREN EN MILIEUBIJDRAGE PER BAND Gouwestraat 21 Boskoop 0172-212506 L MlfT Kantoorboekhandel Kon. Wilhelminaplein 6, Waddinxveen Tel. (0182)- k fax (0182) Kantoorboekhandel Kon. Wilhelminaplein 6. Waddinxveen Tel. (0182)- fax (0182) WADDINXVEEN - Op zon dag 15 juni houdt de Her vormde Stichting De Rank uit Waddinxveen haar eerste RTTOVCOAUSTIN -w Kerkweg Oost 285 2741HE Waddinxveen Tel. (0182)61 48 63 Fax (0182) 61 21 02 Uiteraard feliciteert WN, af deling Waddinxveen de leer lingen die geslaagd zijn. WN hoopt en verwacht dat deze verkeersproef bij draagt aan een juiste uitvoering van al onze verkeersregels. Helaas is de praktijk anders.De meeste verkeersslachtoffers liggen in de leeftijd van 12-20 jaar. En daarom: houdt het veilig voor jezelf en daardoor ook voor je medeweggebrui kers. WADDINXVEEN - Voor de 12e maal organiseerde een team vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland, afde ling Waddinxveen de praktische verkeersproef op dins dagmorgen 3 en woensdagmorgen 4 juni voor de leer lingen van groep 8 van de basisscholen van Waddinx veen. T isolatie tussen de dakplaten en de betimmering aan de binnenzijde, onder contgrole. De dakplaten van het ge bouw waren van asbest. Door het constant nat hou den van het materiaal, is voorkomen dat asbestdeel- tjes konden gaan zweven en bestond er ook geen gevaar laas is de braderie in de Dorpstraat ook voor de eigentijdse mode, voor de jongere en oudere senioren Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 OPENINGSTIJDEN: iedere donderdag en vrijdag van 10.00 uur tot 18.00 uur iedere zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. rolstoelvriendelijke winkel WADDINXVEEN - Bij een ongeval op de Beet- hovenlaan ging een 22 ja rige motorrijder uit Roe- lofarendsveen in de bocht onderuit. De motor be landde op de linker weg helft en vloog tegen een tegemoet komende be stelauto. De motorrijder had alleen nekklachten. ■jexpert WADDINXVEEN - In juni exposeren enkele amateur- kunstenaars in Gouda in de Agnietenkapel. Uit Waddinx veen: Marian Jongeneel laat haar zelfgemaakte poppen zien; Ans Wekking is verte genwoordigd met schilderijen en acrylverf, Ingrid van Haaren is er met keramiek en Martien van Haaren met krijt- en pentekeningen. Wil ma Tuytel-Koops uit Schoon hoven toont aquarellen. Het werk van deze kunste naars is te zien op donderdag 19 juni van 12.00-21.00 uur. Op vrijdag 20 juni van 10.00- 18.00 uur en zaterdag 21 juni van 10.00-17.00 uur. Toegang is gratis en iedereen is wel kom. De posten bemand door voor namelijk moeders van leer lingen, de fietsen gekeurd en zenuwachtige leerlingen. Het weer liet ons ook dit jaar niet in de steek, derhalve waren het weer twee prettige dagen voor de proef. j De start van de eerste twee kandidaten, Jaap van Elk en Anne Grootendorst van de Bethelschool, werd uitge- I voerd door onze wethouder de s heer Neele.Dit jaar is het sla gingspercentage lager dan vorig jaar. Van de 340 leerlin gen slaagden voor de prakti sche verkeersproef 315 leer lingen, 5 scholen hebben geen gezakten, de minste fouten werden gemaakt op post 1 en de meeste op post 4. Van de 16 scholen had de voor de omgeving. Wel is het naastgelegen Gou- webad een dag gesloten ge weest vanwege net feit dat de luchtbehandelingsinstal latie hinderlijke rook naar binnen zoog. Onder toezicht van de Mi lieudienst Midden-Holland is de asbest opgeruimd. WADDINXVEEN - Vrijdag morgen 6 juni even na elf uur brak brand uit in de ten nishal Waddinxveen aan de Sniepweg. Het vuur ontstond aan de rand van het platte dak als gevolg van herstelwerk zaamheden. De dakbedek- kers waren bezig met de af- NIEUW VENTIEL. BALANCEREN EN BANDEN MILIEUBIJDRAGE PER BAND WADDINXVEEN - Na de zomervakantie gaan de kindercursussen weer van start bij Kreater. Zo ook die voor de muziek. Kinderen van groep 2 en 3 van de basisschool kunnen meedoen met de Kleuter- cursus muziek. Een bijzon der leuke cursus met als leidraad het muzikale ver haal verhaal van Piep en Miep, twee muizen die al lerlei avonturen beleven. Door deze opzet beleeft de kleuter op een geheel eigen wijze muziek. Deze jaarcur sus wordt op donderdag 15.30 uur gegeven door do cent Chaja Beek en kost 240,-. De AMV-cursus (Spelen met Muziek I en II) is een Prins Willem Alexander- school (lokatie Oranjelaan) ook dit jaar de minste straf- punten.Door de politie, die de keuring van de fietsen heeft verzorgd, werden er geen fiet sen afgekeurd, er was door 100 leerlingen gebruik ge maakt van de service van de rijwielhandelaren. WADDINXVEEN - In ver band met het aanbrengen van veiligheidzone’s is de speeltuin De Paddestoel aan de Lijsterbesstraat van maandag 9 tot en met don derdag 19 juni gesloten. ma begint, bezoekt het colle ge de Openbare Bibliotheek waar de tentoonstelling Kerkweg door de eeuwen heen te zien is. werking van een grote repa ratieklus. De vrijwillige brandweer sprak over een middelbrand en bestreed het vuur met drie bluseenheden en een ladderwagen. Rond twaalf uur hadden de spuitgasten de brand, die hoofdzakelijk woedde in de I GRATIS LIKKER BAKKIE KOfflW Collegeleden en fractievoor zitter gaan in vier groepen door de wijken. Als eerste staan een aantal huiskamer- bezoeken op het programma. Daarna brengt het gemeente bestuur een bezoek aan Stichting Vluchtelingenwerk Waddinxveen, Hooge Burch, buurt- en clubhuis de Boog, speeltuinvereniging Oranje wijk, de winkeliersvereniging aan het Koningin Wilhelmi- MHMHMM Stehouwer is dealer van Barum banden die als beste werden getest. Behalve goed is deze band ook goedkoop. Daarom is Stehouwer Banden duidelijk de voordeligste fitter uit de hele omtrek. Bovendien krijgt u vóóraf een scherpe all-in prijs! Kijk zelf maar: naplein, Jeu de boulesvereni- ging Waddinxveen, de alge mene begraafplaats aan de Alberdingk Thijmlaan en ne men zij een kijkje in het Gou- webos. Rond 18.00 uur wordt het be stuur in Zorgcentrum Sou- burgh verwacht, waar samen met de Cliëntenraad, Ma nagement en Middenkader de maaltijd wordt gebruikt. Voordat het avondprogram- De mooiste |«uhuhi mor vader «iidt u bij: de kantoorspecialisl ECO - BAND Het avondprogramma be staat uit een discussie-avond over o.a. (integrale)veilig- heid, leefbaarheid, wijk en buurtbeheer. Onderwerpen die terug te vinden zijn in het toekomstbeeld dat de ge meente Waddinxveen voor ogen heeft. Burgemeester Jonkman houdt een korte in leiding over de onontbeerlijke inbreng en participatie van inwoners, die voor de toe komst mede bepalend zijn voor positie en dienstverle ning van de lokale overheid. De discussie-avond wordt ge houden in de sportkantine van de Voetbalvereniging WSE aan sportpark Oranje wijk aan de Willem de Rijke- laan en begint om 19.30 uur. Vanaf 20.45 uur is er gele genheid voor inwoners om in dividueel met een collegelid te praten. Om 21.30 uur ein digt het wijkbezoek. Suggesties en onderwerpen voor de discussie-avond kun- 1 nen nog aangeleverd worden bij Ine Jansen, telefoon I 624625. twee-jarige cursus en is voor kinderen van groep 4 en 5 van de basisschool. In deze cursus maken kinde ren kennis met allerlei be grippen uit de muziek (bv. hoog/laag, maat en ritme etc.) Zij doen dit op een ei gentijdse en leeftijd gerich te manier. De leerlingen le ren ook de blokfluit te be spelen en krijgen oriëntatie op de verschillende lesins trumenten van Kreater. Ook wordt bv. in dit kader een repetitie van het orkest van Concordia bijgewoond. Deze jaarcursussen worden op woensdag en donderdag gegeven door docent Rine- ke Marwitz en kosten re spectievelijk ƒ240,- en ƒ225,-. Dit thema is door de voorbe reidingscommissie, samen met ds. Schalk, uitgewerkt. Er zal weer medewerking verleend worden door een muziekgroepje. De samenkomst begint om 18.30 uur in het gebouw van de Remonstrantse gemeente aan de Zuidkade 59. Na af loop kan men napraten over de bijeenkomst, onder het ge not van een kopje koffie of thee. WADDINXVEEN - De collec te van het Nationaal Epilep sie Fonds heeft in Waddinx veen 6278,80 opgebracht. Met de opbrengst zal aan de bestrijding van epilepsie wor den gewerkt. Op wetenschap pelijk gebied kunnen zaken nader worden onderzocht. Extra voorlichting, speciaal gericht op kinderen, kan wor- - den ontwikkeld en bijgedra gen kan worden aan zaken als persoonlijke hulpverle ning, speciaal onderwijs en recreatieactiviteiten voor mensen met een ernstige vorm van epilepsie. I WADDINXVEEN - He- laas is de braderie in de Dorpstraat ook voor de Dierenbescherming niet de hevige storm is het te- genoverstaande spring- kussen/luchtkasteel eerst de lucht ingeblazen en ramde daarna met grote kracht de dierenbescher- mingkraam, die daarop geheel instortte. Van de drie vrijwillig- sters liep er één zware kneuzingen op en kon niet meer zelfstandig overeind komen, toege- J schoten omstanders bo den direct de helpende hand en sleepten haar J onder de kraam vandaan. Een ander moest zich J voor een verwondiong on- i der doktersbehandeling stellen,maar kon daarna gelukkig op eigen kracht weer naar huis. De derde kwam met de schrik vrij. Van de inventaris is veel verloren gegaan of door de regen beschadigd. Hierbij zijn jammer ge noeg óók de gegevens ver- j loren gegaan van de men- f sen die meededen met de actie voor de beer, zodat deze nu niet meer als I winnende prijs kan wor- f den uitgereikt, we vragen hiervoor uw begrip. Het geld is niet verloren gegaan en komt ook nu i weer geheel ten goede aan de dieren! Tevens vragen wij die mensen die zich opgaven als lid of collectant zich nogmaals te willen melden, nu bij mevrouw Oort, tel. 0182- >145/80 R13 60- >155/80 R13 .-60,-m >175/70 R13 65,h >185/60 R14 73, o >195/50 R15^—86' ilSsÖB 13 BOR13 'i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 1