is een oject Amokmaker opgepakt Kd bi Gouden SVS-speld voor directeur Opleidingen K.WJ.M. van de Kamp Nieuw lesmateriaal voor stukadoors SGP en RPF apart verkiezingen in PAKJES Inloopdag van Gouwe College Ruit ingegooid School beklad Insulinepen uit auto gestolen Immanuelkerk bij RTW-radio CV-ketels en kranen gestolen AFGEPRUSDi Toch MER voor Goudse randweg Boiler gestolen Au krijgt 20% KORTING als u vóór de schoolvakanties (7 juli a.s.) bij ons een PIANO of VLEUGEL aanschaft. Dat onderstreept zijn betrokken heid bij het opleiden van vakmensen Zorgcentrum Betn-San 25 jaar in Moerkapelle Goudse infomiddag psoriasis- patiënten en Gouwe College Contract WOENSDAG 11 JUNI 1997WEEKBLAI PAGINA 21 waddi: Alphen aan den Rijn lesmo het I MOS EN SPETTER, ST. VICTORPLEIN 2 WADDINXVEEN-ZUID TEL.(0182)61 16 97 Twee- en driedelig moten: 38 t/m 48 (Dit kan u honderden, zo niet duizenden guldens schelen!) B T a' v aa a J.a a ;a j K.WJ.M. van de Kamp (rechts) overhandigt de eerste set nappen aan de heer B. Benner, docent stukadoren van ROl Amsterdam. (foto: A.M. Nagel fotografie, Veenendaal). Bij zijn afscheid als directeur Omleidingen bij het Opleidingscentrum SVS ontving K.WJ.M. (foto: fotostudio Rijnmond, Vlaardingen). In dienst 1 (NAP) andere gebie- opgespeld GOUDA/ALPHEN AAN DEN RIJN i opge- eerste afgestemd op de kwali- v J gramma, gevolgd door de kerkdienst uit de Immanuel kerk met als voorganger ds. H. J. van der Steen uit Rotter dam. Het programma wordt daar na om kwart voor elf voortge zet met een g SOW-project huiscatechese. Directeur Opleidingen K.W.J.M. van de Kamp over handigde de eerste set les mappen aan B. Benner (do cent stukadoren aan het ROC In zijn inleiding sprak Van de Kamp zijn waardering uit ling die hj land. Hoewel de heer Van de Kamp pas in 1991 in dienst is getre den bij. het Opleidingscen trum SVS, zette hij zich al ruim voor die tijd in voor de vakopleiding van stukadoors. Hij bracht zijn deskundigheid in bij het ontwikkelen van op leidingen en bij het afnemen WADDINXVEEN/VUGHT - K.W.J.M. van de Kamp uit Sint-Michielsgestel heeft ter gelegenheid van zijn af scheid als directeur Opleidingen en plaatsvervangend algemeen directeur van het Opleidingscentrum SVS in Waddinxveen de gouden SVS-speld in ontvangst geno men. WADDINXVEEN - Afgelopen week werd een ruit vernield en een aantal deuren beklad van een school aan de Ka naalstraat. gens bijbelse principes goed is voor heel de samenleving en roe pen de christenen in Zevenhui- zen-Moerkapelle op de christelij ke politiek te steunen door voor bede te doen. AS .'•«■Boor het eerst over •••JSie informatie kun- Hen beschikt. »i^Mde hoofddoea-n van ■as® •rfijnin-v van metho- vorden gebruikt om My!-Ver’ '-1'” van i):l’ $B>orspellen. ^Berzoek zal zeker bij- W tot een beter begrip B? effecten van het in- Ben van palen op het Igver mogen. WADDINXVEEN - Bij een in braak in een voormalige school aan de Herman Heijer- manslaan werd in de nacht van woensdag op donderdag door middel van het demonte ren van raam een wasemkap, oven en boiler gestolen. De partijbesturen hebben uiter aard de intentie om na de verkie zingen zoveel als mogelijk sa men te werken. Ze zijn namelijk van mening dat het besturen van een plaatselijke gemeente vol- 1 WADDINXVEEN - Zondag morgen 15 juni van 09.00 tot 12.00 uur wordt de wekelijk se kerkuitzending bij de loca le omroep RTW verzorgd door Amsterdam), de Immanuelkerkgemeente. Om negen uur begint de uit zending met het kinderpro- voor de nauwe samenwerking tussen docenten en medewer kers van het Bedrijfsschap STS, NAVAS en het Oplei dingscentrum SVS bij de pro ductie van dit nieuwe lesma teriaal. Het nieuwe lesmateriaal voor gesprek over het de opleiding stukadoor is als wordt opgeleverd. In vier andere in aanbouw zijnde woningen aan de Ster renlaan werd dezelfde nacht ook ingebroken. Hier werd de ringspalen sloten geforceerd en bestond de buit uit electrisch gereed- belastingen, schap. en trainingen. Belangstellen den kunnen deze studiegid sen tijdens de inloopdag bij de onderwijsinstellingen af halen of tijdens kantooruren telefonisch bestellen, telefoon 0182-525144. er een groot aantal toege spitst op de zakelijke markt. De opleidingen en cursussen kan men zowel overdag als ’s avonds volgen en de cursisten bepalen zelf de duur van de opleiding en of men nu stu deert voor een diploma, certi ficaat of module. Met ingang van woensdag 13 augustus verhuizen Gouwe College en Gouwe College Contract, beide gevestigd in Gouda, naar het pand aan de Graaf Florisweg 64, waar nu het Delta College is geves tigd. Dit gebouw ligt centraal in Gouda, op korte loopafstand van het station. Verder wordt ook gebruik gemaakt van de locatie van het Crabeth Colle ge aan de Groen van Prinste- rersingel. Er zijn gratis studiegidsen voor Gouwe College en Gou we College Contract. In deze overzichtelijke studiegidsen vindt men alle informatie over opleidingen, cursussen van examens. Bovendien was hij op tal van den actief. Het stukadoorsvak heeft zich altijd in zijn warme belang stelling mogen verheugen. Daarom was de heer Van de Kamp de aangewezen man om, ge dragen door de bedrijf stak, de be langen van de vakopleiding voor stuka doors binnen het Oplei dingscentrum SVS te gaan behartigen. Zijn taak zou echter veel breder worden. In de functie van waarne mend directeur, die hij vrij snel na zijn aantreden bij het Opleidingscentrum SVS zou gaan bekleden, werkte de heer Van de Kamp een druk ke agenda door. In zijn visie kwam een goede samenwerking op de eerste plaats. En met dezelfde ener gie als voor de stukadoors, De heer Van de Kamp werd directeur Opleidingen en plaatsvervangend algemeen directeur, waarbij de regio- hoofden en de opleidingscon- sulenten zijn oren en ogen in het werkveld werden. Zelf ging hij ook regelmatig mee op pad om zich te infor meren over de behoeften op opleidingsgebied. Dat onder streept zijn nauwe betrok kenheid bij het opleiden van aankomend vakmensen en de waarde die hij aan persoonlij ke contacten hecht. Met een tomeloze inzet heeft de heer Van de Kamp zich, als inspirerend pleitbezorger, sterk gemaakt voor goede op leidingen voor vakmanschap in de toekomst. BOSKOOP - Een 25-jarige man uit Boskoop ontstak in woede toen hij niet werd toe gelaten tot het kantoor van sociale zaken. Om zich af te reageren vernielde hij de in tercom die aan de buitenge vel was bevestigd. De politie heeft de man aangehouden In Gouda kan men terecht op de vestiging aan de Tessel- schadestraat 1 en in Alphen aan den Rijn op de locatie Diamanstraat 27. Gouwe College en Gouwe Col lege Contract die deel uitma ken van Regionaal Opleiding- centrum MidWest zijn in Gouda en Alphen aan den Rijn een samenwerkingsver band met andere opleidings instituten aangegaan In Gouda wordt samenge werkt met het Crabeth Colle ge, Roosje Vos en Tergouw SAD en in Alphen aan den Rijn met Castellum en STE- VA. Dit heeft onder andere in Gouda geleid tot de oprich ting van het Lokaal Opleidin gen centrum Gouda en in Al phen aan den Rijn tot Lokaal Opleidingencentrum Alphen. Door deze samenwerking kunnen de onderwijsinstel lingen beter aan de wensen van de cursisten tegemoetko men. Het cursusaanbod dat door, de overheid gesubsidieerd wordt, vindt men bij het Gou we College. Het Gouwe College en Gouwe College Contract spelen voortdurend in op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Zo is fïcatiestructuur, de eindter men en de leerplandoelen. Het gaat om de opleiding op niveau 2, die in het kader van werkend leren wordt ver zorgd. Het materiaal sluit aan op de zeven deelkwalificaties waar uit de opleiding is opge bouwd, namelijk stukadoren binnen-wanden, stukadoren binnen-plafonds, stukadoren buiten, mechanisch stukado ren, spuitpleister spuiten, blokken en elementen stellen en thermische gevelisolatie. Daarnaast zijn er nog zeven algemene vakken. bouw van en constructeurs, een vocB durend reseachproject is 1^ schikt het kantoor ook over een aantal unieke kenmer ken. Een voorbeeld hiervan is het trappenhuis waarin niet al leen de verschillende grond lagen, maar ook het Nieuw Amsterdams peil wordt weergegeven. Het gebeurt maar zelden of nooit, dat van het bouwen van een kantoorpand een complete studie wordt ge maakt zoals IFCO Funde- ringsexpertise BV heeft ge daan bij het nieuwe kantoor pand dat zij heeft laten bouwen aan de Limaweg in Waddinxveen. Aangezien IFCO Funderings- expertise een gevestigd ad viesbureau is op het gebied van de grondmechanica en de funderingstechniek is deze gelegenheid benut om een in vele opzichten zeer bijzonder en uniek funderingsontwerp te realiseren. ^^®B®^Wnêtmgen hoopt IFCO de Nederlandse situ atie te kunnen toetsen aan de nieuwe Europese voorschrif ten. Tussen de 55 palen die onder het kantoor staan en het ge bouw zelf zijn drukdozen ge plaatst om een continue regi stratie van de kracht op de palen te kunnen realiseren. Om deze registratie mogelijk te maken zijn alle drukdozen verbonden met een automa tisch data acquisitie netwerk, speciaal voor deze toepassing door IFCO ontworpen. In de loop van dit jaar zullen 33 van de 55 palen statisch worden proefbelast tot 100 kN, waarna de voorspellin gen daarover kunnen worden geverifieerd en het paalge- drag per soort kan worden be paald. Tijdens het één voor één op voeren van de paallasten zal worden bijgehouden waar het gebouw de plaatselijke last- verhoging vandaan haalt, om zette hij zich in voor de schil ders en de industrieel lakver- werkers. Hij haalde de contacten met het bedrijfsleven en het on derwijsveld verder aan. Hij vond ook, dat het Opleidings centrum SVS een sterkere dienstverlenende functie moest krijgen met een daarop afgestemde structuur. De buitendienst, waarvoor de heer Van de Kamp specifiek verantwoordelijk was, werd onder zijn leiding omgevormd tot een directie Opleidingen met drie verschillende vak groepen. in het bijzonder geïn- trd in het grens- rmogen van de palen, Ier verschilllende ma- |al worden bepaald Bpogmerk een bruik- Blatie tussen de ver- B uitkomsten te Ban leggen. hand daarvan de in tussen gebouw en ig te kunnen contro- Het gebouw® re op een ’\1 middel val wordt de krl bouw op de I fent gemete treerd. J woningen. Vermoedelijk Dit stelt IFB staat om vB de cv-ketels, maar die worden het gewich® pas geplaatst als de woning tijdens een® toenam metm Veel belang! lijk te onda verschillenda zi en tijdens de’ WADDINXVEEN/VEENENDAAL - Tijdens een bijeen komst voor stukadoorsdocenten en opleidingsconsu- lenten afbouw in het NAVAS-centrum Veenendaal is het nieuwe lesmateriaal voor de opleiding stukadoor gepresenteerd. Het nieuwe lesmateriaal is ontwikkeld door het Opleidingscentrum SVS in Waddinxveen. GOUDA/WADDINXVEEN - Psoriasispatiënten en be langstellenden zijn wel kom op de woensdagmid dag 18 juni tussen half twee en vier uur in het pa tiëntenservicebureau op de Jozeflocatie van het Goudse Groene Hart Zie kenhuis (ingang Jan van Beaumontstraat) te hou den informatiemiddag. Een chronische ziekte duurt een leven lang en kan diep ingrijpen in het dagelijks leven. Naast de medische begeleiding heb ben patiënten vaak be hoefte aan en baat bij het contact met lotgenoten. Psoriasis is een niet-be- smettelijke, chronische huidaandoening, die bij 3 a 4% van de bevolking voor komt. De aandoening is herkenbaar aan rode, schilferende plekken die pijn en jeuk kunnen ver oorzaken. De door psoriasis aange taste huid vernieuwt zich ongeveer zeven keer zo snel als een gezonde huid; de witte schilfers zijn dus niets anders dan dode huidcellen. Bij een aantal patiënten treden ook ge- wrichtsonstekiongen op. De huid is ons visitekaart je en speelt een belanrijke rol bij de eerste indruk die men op anderen maakt. Het hebben van een huid ziekte betekent dan ook meer dan een lichamelijke kwaal. Een patiënt raakt snel geï soleerd en verbergt zijn ziekte. Zo kan het beoefe nen van sport of een be zoek aan de kapper een grote drempel vormen voor mensen met psoriasis. Ook in relaties is het omgaan met een huidaandoening niet zelden een probleem. MOERKAPELLE - Dit jaar is het 25 jaar geleden dat het zorgcentrum Beth- San in Moerkapelle werd geopend. Om dit heugelij ke feit te vieren, wordt op zaterdag 28 juni een open dag gehouden. Op vrijdagavond 5 septem ber wordt een speciale her denkingsdienst gehouden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Moerkapelle. De open dag, die om 10.00 uur begint, wordt gecombi neerd met de jaarlijkse verkoping van het zorgcen trum. Rond 11.00 uur zul len burgemeester drs. L.M. Schoots en de oud- voorzitter van het bestuur van Beth-San, G.H. Ver- weij, een speciaal ontwor pen jubileumvlag hijsen. De bezoekers van de open dag krijgen de gelegenheid het huis te bezichtigen en kennis te maken met be woners, personeel en di rectie. Naast de jaarlijkse verko ping (etenswaren, bloemen en planten, boeken, hand werken) is er ook een foto tentoonstelling over de af gelopen 25 jaar. Om ook de huidige bewoners hierbij te betrekken, zijn alle be woners in de afgelopen we ken gefotografeerd. Tegelijkertijd is hen ge vraagd om een foto uit hun jeugd in te leveren. De re cente foto en de jeugdfoto zullen tijdens de open dag op groot formaat in de gan gen van het huis ophan gen. ’s Middags krijgen de bezoekers de gelegenheid om enkele workshops te bezoeken (sprekers: L. Terlouw, pastoraal wer ker; drs. A.A. Teeuw, arts en mevrouw E.J. de Jonge- Kleppe, coördinator activi teitenbegeleiding en vrij willigerswerk). Voor de kinderen worden er aparte activiteiten geor ganiseerd. De allerkleinste bezoekers kunnen naar de crèche. GOUDA/ALPHEN AAN DEN RIJN - Volgende week woensdag 18 juni houden Gouwe College Contract in Gouda en in Alphen aan den Rijn een inloopdag. Do centen geven van 13.30 tot 15.30 uur en van 19.00 tot 21.30 uur aan belangstellenden voorlichting over de op leidingsmogelijkheden die de scholen bieden. WADDINXVEEN - Zondag voor een week om half zes in de middag onbekenden een ruit in van de voetbalkantine van WSE aan de Willem de Rijkelaan. Of het vernieling was of een poging tot diefstal is niet be kend. In ieder geval ging het alarm af en verdween de da der. In de nacht van woensdag op donderdag werd aan de Pas sage een etalageruit vernield. Er werd met een klinker ge poogd de etalageruit in te gooien. Dit lukte niet, maar er ontstond wel een ster in de ruit. DEN HAAG/WADDINX- VEEN - Er komt toch een mi- lieu-effectenrapportage (MER) voor de mogelijke aan leg van de zuidwestelijke randweg Gouda door de pol der Veerstalblok. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) en de colleges van Gouda en Ouderkerk aan den IJssel besloten. De drie ini tiatiefnemers hebben hier voor 290 duizend gulden ge reserveerd. Uitgangspunt tot nog toe is een weg met twee rijstroken tussen twee rotondes. Hier voor is geen MER nodig. Ro tondes hebben echter een be perkte capaciteit. Wellicht worden met verkeerslichten geregelde kruisingen noodza kelijk. Als daarop teruggeval len wordt is de aanleg van de weg MER-plichtig. Om niet onnodig tijd te verliezen heb ben de drie besturen besloten tot een MER. Ook vanuit be langengroeperingen in de klankbordgroep is steeds aangedrongen de aanleg van de weg te onderzoeken door middel van een MER. In de aanloop naar de MER moet een startnotitie ge maakt worden. Hierin wor den de te onderzoeken alter natieven geselecteerd. Dan wordt de startnotitie vier we ken ter inzage gelegd. De resultaten hiervan en het advies van de commissie MER zijn de basis voor de richtlijnen voor de MER. Dat is de richtsnoer voor het op stellen van de MER. In het MER worden het 0-alterna- tief (er gebeurt niets) en het meest milieuvriendelijke al ternatief meegenomen. Eind 1997 zijn deze werkzaamhe den afgerond. Betrokken par tijen mikken erop om in juni 1998 de procedure bestuur lijk af te ronden. Dan is ook bekend volgens welk tracé de weg gaat lopen en hoe de weg er uit gaat zien. Voorzitter J. van der Worp van het Opleidingscentrum SVS speldde hem deze onder scheiding op in Kasteel Mau- rick in Vught, waar de heer Van de Kamp een feestelijke receptie aan geboden kreeg. Algemeen di recteur J.A. Verschoor sprak daar lo vende woor den over de in zet van de heer Van de Kamp. Hij be nadrukte dat de gouden SVS-speld speciaal wordt uit gereikt aan personen, die zich verdienstelijk hebben ge maakt voor het Opleidings centrum SVS en de vakoplei dingen voor het schilders- en stukadoorsbedrij f. In 1977 is de gouden SVS- speld voor het eerst uitge reikt. De heer Van de Kamp is de vierde persoon die deze onderscheiding heeft gekregen. en proces-verbaal maakt. In de nacht van 2 op 3 juni is een auto op de Zonnedauw ernstig beschadigd. Er is een bijtende vloeistof over de auto gegooid waardoor de lak, rui ten en spiegels zijn aange tast. WADDINXVEEN - In de nacht van maandag op dins dag is er ingebroken in twee woningen aan de Sterren laan. Een schuifpui en een raam werden op grove wijze ringsexpel opengebroken. Twee cv-ke- welk kant! tels en twee waterkranen en Wichm werden uit deze net opgele- searchprq verde woningen gestolen. In de nacht van woensdag op donderdag vond wederom een inbraak plaats aan woningen in aanbouw aan de Sterren laan. Door het openwrikken van de schuifpui werd hand vatten van keukenkastjes buit gemaakt. Het betreft een inbraak in ze ven zijn de daders uit geweest op WADDINXVEEN - Maan- I dagavond voor een week is er ingebroken in een auto aan de Passage. Door een kiertje van een voor de aanwezige hond openstaand raam heeft men een jas naar buiten ge trokken. Buiten de jas mist men enige papieren, sleutels en een in sulinepen. Insuline is bij ver keerd gebruik gevaarlijk voor de gezondheid. Na een jarenlange goede samen werking zullen beide partijen aan de gemeenteraadsverkiezin gen, die volgend jaar maart ge houden zullen worden, met een eigen lijst deelnemen. Beide par tijen zullen echter wel een hori zontale lijstverbinding aan gaan. Deze wijziging wordt van groot belang genoemd om een helder inzicht te geven in de doelstellin gen van beide partijen. SGP en RPF zijn van mening dat hier door een breder draagvlak wordt gecreëerd voor potentiële kie zers. AyL w 1° a a L 3 l s I B

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 21