Gemeente Minister Zalm op werkbezoek bij Opleidingscentrum SVS BhiIi roept burger bij WSE RESTANT op voor discussie PARTIJ MATRASSEN KORTING VANSTRAATEN T 15,- Remote networking centraal op seminar Montasys DONKER Fittest Antilope krijgt vervolg dankzij succes tl a DolfinG f945 Aquarellen van Lies van Straalen in Bibelot Waddinxvener Kaverlaars benoemd tot hoogleraar Weekblad voor Waddinxveen HARWA kalkhoven Jongeman betast meisjes onzedelijK Aanhangwagen zakt door as Waddinxveners aangehouden wegens handel in drugs K n'ald van den Bos, die bezig is met zijn exa men van de opleiding Schilder. (Foto: SVS) F mCT Geen k 0182 - 63 03 32 Senioren Mode STOFZUIGEN |i|_ INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen (H HONDA MM mi (90x200) fittest van OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN GEGARANDEERD VAKKUNDIG HERSTEL Foto’s afdrukken v.a. 19 cent ontvangen dan WADDINXVEEN - Een ach ter een personenauto beves tigde aanhangwagen is vrij dag door zijn as en zelfs de dissel gezakt. Dat gebeurde op de Henegouwerweg in Waddinxveen. Door de aan zienlijke overbelading met stenen was het geheel gaan slingeren en in de berm te recht gekomen. Dit bleek teveel voor de aan hanger, die het vervolgens begaf. I wor den inwoners uit de wijken Elders in deze krant: ’Ka binet wil belastingvoor deel aan banden leggen’. soft een presentatie verzor gen. De mogelijkheden van Windows ’95, Office ’97 en In ternet zullen hierbij aan bod komen. __/Auto\_ snelservice Wij doen meer voor dezelfde premie - AUTOSCHADE - ORGELS-PIANO’S KEYBOARDS 3 voor Fr r coopertest na tien weken trai ning. Zonder uitzondering was de conditie verbeterd ten opzichte van de eerste test- dag. Als afsluiting van de cursus kunnen de beginnende lopers op 11 juni deelnemen aan de Gouwebosloop, een recreatie ve prestatieloop over ver schillende afstanden. Deze Gouwebosloop wordt georga niseerd voor iedereen die daaraan wil deelnemen. Als mensen meer informatie WADDINXVEEN - Aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam wordt op don derdag 19 juni dr. P. Ka verlaars uit Waddinxveen benoemd tot hoogleraar in de Faculteit der Economi sche Wetenschappen met de leeropdracht fiscale eco nomie. Zijn ambt zal hij aanvaarden met het uit spreken van een rede, die de titel draagt: ’Vermo- genswinstheffing: verlies of (aan)winst?’ chaamsgewicht, vetpercentage, spierkracht, coördinatie en lenigheid. Bo- De seminar, waarvan de toe gang gratis is, vindt plaats in het Auditorium van Volvo Trucks Bus, Coenecoop 55 in Waddinxveen. De aanvang is gesteld op 13.30 uur en de seminar duurt tot 17.30 uur. WADDINXVEEN - In samen werking met IBM, Microsoft, Gandalf en CDG Europe or ganiseert Montasys Automa tisering op 18 juni een semi nar die in het teken staat van automatisering en remote networking. Daarbij komen de nieuwste ontwikkelingen aan de orde op het gebied van de informatietechnologie. Tijdens deze bijeenkomst zul len de deelnemers de moge lijkheden van automatisering en ’remote networking* in re latie tot kantoorautomatise ring belichten. Montasys zal een introduktie geven over haar aktiviteiten en een de monstratie geven van het handelspakket Wintrade, een door Montasys ontwikkelde 32-bits Windows applicatie. Door IBM Nederland wordt een demonstratie verzorgd van het ’wireless LAN’, ofwel de mogelijkheid van een draadloze verbinding met het PC-netwerk binnen een kan toorgebouw.CDG Europe zal de werking van de Citrix ap- plicatieserver toelichten. De applicatieserver neemt een steeds prominentere plaats in bij organisaties met meer dere vestigingen en biedt be drijven de mogelijkheid tot centrale gegevensopslag en - verwerking. Verder zal er door Gandalf een uitleg worden verzorgd over de toepassing van ISDN- communicatie. De Gandalf routers worden hierbij be licht. Tenslotte zal ook Micro- AUTOMOBIELBEDRIJF ditie en looptechniek. Het be treft een zeer enthousiaste groep die heel intensief bezig is met het sporten en met de sociale kant ervan. De groep heeft zelfs voorzichtig de vraag voorgelegd of zij niet als groep kunnen blijven trai nen nadat de cursus is afge rond. Dat het niet alleen heel gezellig is, maar dat er ook hard gewerkt wordt blijkt uit de resultaten die de deelne mers van de loopcursus heb ben behaald bij hun eerste opgeroepen naar de kantine van WSE te komen. Het ge meentebestuur vindt het be langrijk te horen bij welke ac tiviteiten de bevolking in de toekomst betrokken wil wor den. Immers, het gemeente lijk beleid voor de komende jaren is gericht op burgerge- richtheid, (integrale) veilig heid en maatschappelijke participatie. Inwoners spelen daarin een belangrijke rol. Om individuele zaken te be spreken is er ook gelegenheid voor een ontmoeting met col legeleden. Vanaf kwart voor negen tot half tien kunnen in woners met collegeleden pra ten. Ook dat vindt plaats in de kantine van WSE. Na de discussie kunnen inwo ners individueel met college leden spreken. Het avondge- deelte vindt plaats in de kan tine van voetbalvereniging WSE op sportpark Oranje- wijk aan de Willem de Rijke- laan. Een druk middagprogramma staat het gemeentebestuur te wachten. Inwoners, instellin gen en winkeliers van de Oranjewijk en Vondelwijk willen het bestuur wel ont vangen. Om aan alle aanvra gen te voldoen splitst het be stuur zich in vier groepen. Al le kanten van de wijken worden aangedaan en zo hier en daar staan inwoners in de wijk om het bestuur op zaken te wijzen. WADDINXVEEN - Minister G. Zalm van Financiën heeft donderdag 12 juni ’97 een werkbezoek gebracht aan het Opleidingscentrum voor het Schilders- en Stuka- doorsbedrijf Reclame- en Presentatietechnieken (SVS) in Waddinxveen. Ondanks dë drukke voorbe reidingen voor de Europese Top, hechtte de minister groot belang aan een kennis making met de gezamenlijke opleidingsactiviteiten van bedrijfsleven en onderwijs. Bovendien wilde hij zich op de hoogte stellen van het ef fect van het belastingvoor deel voor bedrijven als zij een leerling in dienst ne men. Het werkbezoek startte met een inleiding op het hoofdkantoor van het Op leidingscentrum SVS. Ter willen over de tweede fittest of zich hiervoor willen opge ven, dan kunnen zij contact opnemen met Gerard Dek ker: 0182-616593. In september wordt een der de fittest georganiseerd. Na deze derde fittestdag wordt waarschijnlijk gestart met een loopcursus. Afhankelijk van het niveau van de deelne mers kan dit zowel een cur sus voor beginnende dan wel een cursus voor gevorderde lopers zijn. Een 43-jarige man uit Wad dinxveen en een 46-jarige man uit Boskoop werden in een auto op de Beijerincklaan aangehouden. Even later werd een 34-jarige Waddinx veense vrouw aangehouden in haar woning. Bij huiszoe king in twee woningen aan de Peter Zuidlaan en een onder zoek in de auto werden twin tig gram harddrugs, een hoe veelheid gedroogde softdrugs en een verboden gaspistool aangetroffen. De raadkamer van de recht bank besloot dat de verdach ten voorlopig dertig dagen worden vastgehouden in af wachting van de terechtzit ting. WADDINXVEEN - Het avondprogramma van het ge meentelijke wijkbezoek op woensdag 18 juni bestaat uit twee delen. Van half acht tot kwart voor negen dis cussieert het college met inwoners over wijk- en buurt beheer, leefbaarheid en veiligheid. Het college van Waddinxveen wil over deze onderwerpen de mening van inwoners horen. afsluiting werd een bezoek gebracht aan het SVS-scho- lings- en examencentrum, waar leerlingen van de op leiding Schilder op dat mo ment met examenopdrach ten bezig waren. De heer J.A. Verschoor, al gemeen directeur van het Opleidingscentrum SVS, pleitte in een korte inleiding voor een nauwe betrokken heid van de overheid bij het geven van financiële prik kels om opleiden in de be roepspraktijk te stimuleren. Er wordt bijvoorbeeld vanuit de bouw- en houtnijverheid WADDINXVEEN - Geduren de de zomermaanden zijn een Vöor de discussie-avond aantal aquarellen te zien van 1 Lies van Straalen in restau rant Bibelot (Limaweg) te Waddinxveen. Na enkele ja ren opleiding aan de Acade mie voor Beeldende Kunsten (afdeling reclame) in Den Haag, was hij commercieel medewerker van een aantal bedrijven. De pensionering stelde hem in de gelegenheid meer aan- dacht te geven aan tekenen en schilderen. Naast sterk fi guratief wordt zijn werk ge kenmerkt door vrije impres sie van de natuur, water, lucht en landschappen. veel in opleiden geïnves teerd om in de behoefte aan goede vakmensen te kunnen blijven voorzien. Daarnaast vinden de secto ren het van groot belang om mensen via opleidingen aan de branche te binden en hen zo goed mogelijk voor te be reiden op nieuwe trends in de branche, zoals bijvoor beeld op het gebied van mi lieu en arbeidsomstandighe den. WADDINXVEEN - Het is inmiddels bijna 12 weken geleden dat SC Antilope, in sa menwerking met de KNAU, de eer ste fittest organi seerde. In onge veer anderhalf uur werden negen eenvoudige testen afgenomen om de fitheid te kunnen meten. 14 Juni vindt de tweede plaats. Door ervaring en de goede sugges ties van de deel nemers aan de eerste fittest is besloten om de testdag iets an ders in te delen. Iedereen die zich wil laten testen dient zich van te voren telefonisch op te geven. Men kan starten met de fittest tussen 10.00 uur en 13.00 uur, op de atletiekbaan aan de Alberdinck Thijmlaan. Onderdelen „TV WADDINXVEEN - Zowel maandagmiddag als dinsdagmiddag omst reeks 16.00 uur zijn op de hoek van de Prinses Beatrixlaan en de Prin ses Marijkestraat twee meisjes van acht jaar door een jongeman van tussen de 16 en 18 jaar onzedelijk betast. De politie heeft de jongen nog niet kunnen arreste ren. spierkracht, vendien wordt er een loop- of wandeltest afgenomen. Deze eerste fittestdag is een groot succes geworden, zowel door de geweldige inzet van alle vrijwilligers als door het en thousiasme van de deelne mers. Na deze eerste fittest hebben 17 deelnemers zich opgege ven voor de loopcursus voor beginnende lopers. Elke dins dagavond werken zij aan con- 1 F J-f r.4 t dekblad voor addinxveen een leuke vakantieverrassing -ff groot. Daarom organiseert de Waddinxveense vereniging binnenkort (automaten werken op guldens) f. WK J U VINDT ONS HIER: KLEUREN FOTO'S Minister Zalm in sprek met leerling Tel. (0182) 61 30 61, 619115 geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2547 WOENSDAG 18 JUNI 1997 Dolfing Senioren Mode Overtocht 23 2411 BS Bodegraven Telefoon (0172) 65 08 71 TREFFERS VERZEKERINGEN Goudse Rijweg 180 2771 AV Boskoop, (0172) 21 20 80 Rijnlandstraat 4 2741 GZ Waddinxveen Tel. (0182) 616119, fox (0182) 616638 50% Kantoorboekhandel Kon. Wilhelminaplein 6, Waddinxveen Tel. (0182)- fax 0182) Vo/op keus - Volop voordeel!! KERKSTRAAT 2 - 28, BODEGRAVEN TELEFOON (0172) 61 25 41 36 opn. Deze en volgende week geven wij u voor uw vakantie een handige kiedinghoes bij een aankoopbedrag vanaf f1OO, OPENINGSTIJDEN: iedere donderdag en vrijdag van 10.00 uur tot 18.00 uur iedere zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. rolstoelvriendelijke winket Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. Coenecoop 397, Waddinxveen \tel. (0182)6147 14 (nieuw!)J Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 Fax (0182) 52 29 26 Kanaaldijk 32, Waddinxveen. Telefoon 0182-612400 een tweede fittest, hoogst- USCOCARS I MIDDELBLOK 144A GOUDA/GOUDERAK J TEL: 0182 374 555 L GRATIS OPHAALSERVICE VERVANGEND VERVOER WADDINXVEEN - Na een. voorbereidend onderzoek van een maand heeft de politie veertien dagen geleden drie mensen aangehouden in ver band met drugshandel. Honda Civic 3-deurs, nu met fantastisch financieringsaanbod al voor 399,- per maand- tWWJTWAT De fittest bij Antilope is goed aangeslagen. De animo bijlmensen om een de conditie te verbeteren is de fittest zijn li- waarschijnlijk gevolgd door een loopcursus. -1 J T» iWONJ

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 1