Zwarte band-regen bij Den Edel Bruidsparen blij met Reigersburch Waddinxveners steunen Roemenië Collecte Maag Lever Darm Stichting in Waddinxveen wffll VBO-examen Ruit ingegooid 'Wie de Moonlight Summer Party mist, heeft echt iets gemist COLOPHON Kaartavond Gouwe Rijders Bromfiets ontvreemd Vrouwen laten stem horen (12) Cursus bij het AOC Groen College Pand aan Piasweg blijft wellicht toch trouwlokatie MEDISCHE DIENSTEN KERKDIENSTEN Voor iedere wens een passende lening. MOS EN SPETTER, ST. VICTORPLEIN 2 WADDINXVEEN-ZUID TEL.(0182)61 16 97 Ali krijgt 20% KORTING als u vóór de schoolvakanties (7 juli a.s.) bij ons een PIANO of VLEUGEL aanschaft. ■L IB WOENSDAG 18 JUNI 1997 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 7 “X ZATERDAG 21 EN ZONDAG 22 JUNI r ZONDAG 22 JUNI 1997 brui Wachttorenbe- CHRISTELIJK k r 7 (20 ct./min.). 9 i. t- 5. De Hoeksteen, Esdoornlaan 9.30 uur ds. C.D. Zonnen- berg 18.30 uur ds. H. Schipaan- boord Bethelkerk, Bilderdijklaan 9.30 uur ds. H. Schipaan- boord 17.00 uur ds. C.D. Zonnen- berg Weekblad voor Waddinxveen WADDINXVEEN - Op don- I derdag 26 juni zal in het WADDINXVEEN - Maar liefst zeven examenkandidaten van sportinstituut Den Edel slaagden op zaterdag 7 juni voor respectievelijk zwarte band derde dan, zwarte dan tweede dan en zwarte dan eerste dan. Een extra vermelding is voor Douwe Douma die met zijn 51 jaar de hoogste dan van die examendag wist te behalen: namelijk de derde dan. De andere geslaagden zijn Bert den Edel (docent), Miranda de Vries en Remko Dijkman, Rik Kant, Ed dy de Wit, Bart van Eijk en Gerard Schellen. De geslaagden bij Den Edel zijn v.l.n.r. voor ste rij: Bert den Edel (docent), Douwe Douma, Miranda de Vries en Remko Dijkman. Ach terste rij v.l.n.r.: Rik Kant, Eddy de Wit, Bart v. Eijk en Gerard Schellen. (Foto: Sjaak Noteboom) Met de Rabobank sta je er niet alleen voor. Lieneke Koenes, docente Coenecoop College. De Morgenster, Sterrenlaan 9.30 uur ds. A.W. van der Plas 17.00 uur ds. M. van Cam- pen Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zondag van 10.00 - 11.00 uur en van 16.00 - 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Voor de praktijk van de huisartsen Glaser, Van Heel, Siemons, Voskamp en Wilms (groep II) heeft dienst: Arts: W.A. van Heel, Mozartlaan 2-4, tel. 612676 Rabobank Waddinxveen Kerkweg Oost 161 - tel.: (0182) 62 53 00 Weekeinddienst dierenarts: J.C. Oldenbandringh en J.C.H. van Dorst, Kattensingel 17, Gouda, tel. 0182-510958; Woubrechterf 42, Waddinxveen, tel. 0182-613112. Kleine huisdieren-spreekuur voor spoed gevallen ieder weekeinde volgens afspraak. J. Slager, Kerkweg-Oost 220, Waddinxveen, tel. 0182- 612737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. KLaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 0182-518995 of dierenarts W.C.M. van den Heuvel, Pelmolenerf 59, Gouda, tel. 0182-511215). C. de Vos en B. de Vos-Kroeze, Prins Bernhardlaan 79, tel. 0182-610462. NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk, Kerkweg-Oost 9.30 uur ds. M. van Campen 17.00 uur ds. A.W. van der Plas Dienstdoende verloskundige: J. Frinking-Scholten, Gentiaan 6, Boskoop, tel. 0172- 213898 Dienstdoende apotheek: Boskoopse Apotheek, Zijde 22, Boskoop, tel. 0172- 217834 GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage 9.30 uur ds. J. v.d. Haar, Gouda 15.00 uur ds. A.J. van Zuy- lekom, Den Haag RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Het Nieuwe Trefpunt, Stationsstraat 10.00 uur samenkomst BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Kreater, Kerk straat 10.00 uur K. van Nes GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg 9.30 uur leesdienst 18.00 uur leesdienst DONMDERDAG 26 JUNI 19.30 uur ds. G.J. Baan CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERK BOSKOOP Kerkgebouw Nieuwstraat 79 9.30 uur ds. M.J. Oosting 19.00 uur ds. M.J. Oosting EVANGELISCHE GEMEEN TE PAROUSIA GOUDA Aula Joh. Calvijn-MAVO, Winterdijk 10.00 uur ds. A.W. Davidse DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Crabethstraat, Gouda 10.30 uur Evangelie studie- klassen 11.20 uur Algemene verga dering een schoenpoetsactie. Veel bedrijven en par- ticulieren hebben het hele gebeuren gesponsord of hebben au to’s en materiaal beschikbaar gesteld. Maar er is nog veel geld nodig. Dat geld j is bestemd voor de Roemenen. De reis wordt door de jongelui zelf betaald. Mensen die het projekt financiëel wil len ondersteunen, kunnen hun bijdrage storten op de speciaal voor dit doel geo- j pende rekening van de Rabobank: 36.68.744.38, onder vermelding van 1 Roemenië. Het gironummer van de Ra bobank Waddinxveen is: 79138. Voor l informatie kan gebeld worden met C. i de Mos: 0182-615526. Klachten bezorging: Donderdag voor 17.00 uur. Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen Telefoon 0182 - 63 03 32 OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg: 10.00 uur leesdienst 18.00 uur leesdienst AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 9.30 uur kand. H. Juffer 17.00 uur kand. H. Juffer WOENSDAG 18 JUNI 19.30 uur ds. J. van Prooijen Aanvraag visites Gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waar nemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. lijk te helpen bij de wederopbouw. Er zal begonnen worden met het renover en van de pastorie van Csaba en Ilona Orban, maar binnen de gemeente zul len ook op andere terreinen activiteiten ontplooid worden. Een groep van drie personen heeft in mei Ocna Sibiului be zocht en een plan de campagne ge maakt. De enthousiaste jongelui orga niseren van alles om de benodigde fi nanciën voor dit project bij elkaar te krijgen. Zo worden regelmatig auto’s gewassen (laatste mogelijkheid op za terdag 28 juni bij de Hoeksteen) en is er (Dit kan u honderden, zo niet duizenden guldens schelen!) Openingstijden: Maandag t/m Vrijdag O8.3O - 17.00 uur. spreid. Bijvoorbeeld via huis artsen. Wie belangstelling heeft kan de water/vezeltest ook aanvragen bij de Maag Lever Darm Stichting door een kaartje te sturen naar Postbus 430, 3430 AK Nieu- wegein. Voor mensen met spijsverteringsklachten heeft de Stichting ook verschillen de brochures en folders be schikbaar. Uitgave: Dagblad van Rijn en Gouwe BV, Raoul Wallenbergplein 9, Postbus 12400 AA Alphen a/d Rijn Redactie-adres: Kanaalstraat 10 Postbus 372 2741 HH Waddinxveen Telefoon: 0182 - 63 03 32 Telefax: 0182 - 63 26 33 Mededeling: De regeling ‘medische weekeinddienst' is uitsluitend be doeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. JEHOVA'S GETUIGEN Koninkrijkzaal, Burgemeester Trooststraat 10.00 uur Openbare toe spraak 11.00 uur spreking WADDINXVEEN - Vrijdag avond laat werd aan de Nesse een Honda Vision (kleur wit/rood, verzekeringsnum- mer XZS-811) gestolen. Hervormde Stichting 'De Rank', Zuid kade 59 (Rem. Kerk) 10.00 uur kand. J.W. Spar- reboom, Ridderkerk vindt die collecte plaats. Ver der staat tijdens de Maag Le ver Darm Week het speciale gironummer 2737 open. Met het geld gaat de Maag Lever Darm Stichting wetenschap pelijk onderzoek financieren naar allerlei ernstige spijs- verteringsziekten. De water/vezeltest is gratis en wordt op verschillende plaatsen in Nederland ver- winkelcentrum De Luifol- baan evenals vorig jaar een Moonlight Summer Party georganiseerd worden. ‘Wie verstek laat gaan op deze party op de Luifelbaan zal beslist iets gemist hebben', meent Wim de Bas, voorzit ter van de winkeliersver eniging. sfeer en de gezelligheid te verhogen zal de harmonie van muziekvereniging Con cordia op deze avond een g buitenconcert geven, waar- bij een reeks van populaire melodieen de revue zullen passeren. Voorzitter De Bas van de winkeliersvereniging: ‘Vo rig jaar hebben we, eigen- g lijk als een primeur voor Waddinxveen, de Moon light Summer Party geor ganiseerd. Ondanks het niet al te beste weer zijn toen honderden mensen op dit evenement afgekomen. Dit heeft ons gestimuleerd om het ook dit jaar opnieuw te organiseren. We zijn er natuurlijk trots op dat Con cordia deze avond een extra feestelijk en muzikaal tin tje geeft.' Met een beetje ge luk en medewerking van de weergoden zal, dat beslist wel lukken. WADDINXVEEN - Eén op de zeven mensen in Nederland heeft problemen met de spijs vertering. De klachten varië ren sterk. Voor sommigen zijn ze alleen erg lastig. Dan lening voor huiseigenaren. Kom voor een persoonlijk advies even langs bij de Rabobank en samen met u bekijken we welke gaat het bijvoorbeeld om brandend maagzuur, diarree, of aambeien. Bij een grote groep zijn ze veel ernstiger. Soms zelfs levensbedreigend, zoals bij maag- en darmkan ker. De Maag Lever Darm Stich ting vindt 2 miljoen mensen met spijsverteringsklachten onverteerbaar. Daarom orga niseert de Stichting van 15 tot en met 21 juni de Maag Lever Darm Week. Tijdens de week vindt een groot aantal activiteiten plaats. Eén van de activiteiten is de verspreiding van de water/ve zeltest. De test is een handig hulpmiddel voor mensen die regelmatig darmklachten hebben en geeft suggesties hoe deze klachten mogelijk verholpen kunnen worden. In de week van 15 tot en met 21 juni gaan in heel Nederland ruim 16.000 collectanten de straat op voor de jaarlijkse collecte. Ook in Waddinxveen WADDINXVEEN - De Wad dinxveense autoclub De Gou werijders houdt donderdag avond 19 juni om acht uur in hotel-café-restaurant De Unie (Kerkweg-Oost) haai maandelijkse kaartavond. Tijdens deze avond worden vier rondes gespeeld. De deel nemers hoeven geen lid te zijn van de vereniging. Na het kaarten is er de prijsuit reiking met leuke prijzen. WADDINXVEEN - Enkele jaren gele den bezochten twee Waddinxveners het plaatsje Ocna Sibi ului in Centraal-Roemenië. Zij werden getroffen door de zeer lage levensstan daard van de bevolking. Toen zij om- I helsd en gezoend werden door een oude man, die twee afgedankte westerse broeken kreeg, zeiden ze tegen elkaar: „Hier moet geholpen worden!” Er volgden talrijke besprekingen en di verse instanties zegden hulp toe. De ve- le voorbereidingen hebben er tenslotte g toegeleid, dat op dinsdag 8 juli twintig personen, voornamelijk jongeren, naar g Roemenië afreizen om daar daadwerke- Immanuëlkerkgemeente, Prinses Beatrixlaan 9.30 uur ds. A. Verdoom, Waddinxveen 17.00 uur SoW-dienst in Ontmoetingskerk Voor de praktijk van de huisartsen Alberts, Van den Brule, Van der Linde, van Vliet en Vreeken (groep I) heeft dienst: Arts: F.J. van den Brule, Stérrenlaan 18, tel. 630944 ROOMSKATHOLIEKE KERK St. Victorkerk, Zuidkade Eucharistieviering op zon dag om 9.30 uur en op woensdag om 19.00 uur. Ontmoetingskerk, Groens- voorde Eucharistieviering op zater dag om 19.00 uur, op zondag om 11.15 uur, op dinsdag om 9.00 uur en op donder dag om 9.00 uur. WADDINXVEEN - Vanaf 1 juli kan de gemeentelijke trouwzaal weer in gebruik worden genomen. Omdat de trouwzaal door de verbouwing van het gemeentehuis gedurende de periode juni 1996 tot en met mei 1997 niet gebruikt kon worden, werden de Remonstrantse Kerk aan de Zuidkade 59 en Huize Reigersburgh (Piasweg 37) gebruikt als locatie waar huwelijken kondenwor den voltrokken. BOSKOOP - Op het AOC Groen College, vestiging Chr. VBO-Groen te Boskoop, zijn voor het VBO-examen alle leerlingen geslaagd. Uit Waddinxveen zijn dat: Robina van den Berg, Doret van Boxtel, Esther Broere, Rutger van Eijk, Marcel Geers, Jeroen van Gils, Hendrik Hak, Erlina Hoek, Ruben Kranenburg, Ingrid Langendam, Kees Neven, Dennis Suykerbuyk, Marijke Theussen, Marinus Waar denburg en Gijs van Zwieten. Uit Boskoop: Karin Dres- scher, Fissel Essakka, Simon Hendriksen, Stef van den Hoorn, Karl Houdijk, Richard Niesing, Rob Niesing, Linda Verlaan en Sabina Visscher. Uit Gouda: Tirza de Haan. De feestelijke diploma-uitrei- king vindt plaats op woens dag 25 juni om 20.00 uur in de aula van de school. BOSKOOP - Het AOC Groen College, vestiging Chr. VBO Groenschool aan de Zijde te Boskoop, organiseert de vol gende cursussen in het cur susjaar 1997/1998 (bij vol doende deelname): De nieuwe spellingsregels ne- derlands: 5 avonden, start ok tober 1997; Gebruiken Per sonal Computer MS DOS/Windows 3.11: 40 les uren, start oktober 1997; Ver zorgen huisdieren: 3 avon den, start november 1997; Aanleg particuliere tuinen: 3 avonden, start oktober 1997; Duits voor zaken en op reis voor beginners: 40 lesuren, start oktober 1997; Vervolg cursus Duits voor zaken en op reis: 40 lesuren, start fe bruari 1998; Bloemschikken en binden I voor beginners: 5 avonden, start september 1997 en Bloemschikken en binden II: 5 avonden, start ja nuari 1998. Voor geïnteresseerden voor een van bovengenoemde cur sussen kan op aanvraag het cursusboekje worden toege zonden. Telefoon van de school: 0172-213456. GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk, Groens- voorde 9.30 uur ds. F. Bos, Wad dinxveen 17.00 uur A. van Veen, Waddinxveen (SoW-dienst) REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 10.00 uur geen dienst WADDINXVEEN - Zondag hebben onbekenden om half zes in de middag een ruit van de voetbalkantine van WSE aan de Willem de Rijkelaan aan diggelen geslagen. Of het vernieling was of een poging tot diefstal is niet be kend. In ieder geval ging het alarm af en toen verdween de dader. In de nacht van woensdag op donderdag werd aan de Passage een etalage ruit vernield. Er werd met een klinker gepoogd de etala geruit in te gooien. Dit lukte niet, maar er ontstond wel een ster in de ruit. De verbouwing van het ge meentehuis en de daarbij be horende trouwzaal is voor spoedig verlopen. De trouw zaal kan volgens planning op 1 juli weer in gebruik geno men worden. Het is echter mogelijk dat Huize Rei gersburch desondanks als trouwlo katie blijft bestaan. „Tij dens deze periode is 74 keer gebruikt gemaakt van Huize Reigersburgh als trouwloca tie. De ervaringen met het ge bruik van Huize Reigers burgh als trouwlocatie zijn zeer positief. De sfeer en en tourage van dit pand spreken veel bruidsparen aan. De sa menwerking met de beheer der verloopt goed en de bui tengewone ambtenaren van de burgerlijke stand zijn ook tevreden over deze locatie”, aldus een woordvoerder van de gemeente Waddinxveen. „Dat de taak van de gemeen telijke bodedienst wordt uit gevoerd door het personeel van de beheerder, bevalt alle betrokken partijen eveneens zeer goed, dit wil de beheer der dan ook graag zo houden. Het blijven aanbieden van deze locatie als trouwgele genheid wordt dan ook door veel mensen gezien als een goede en klantgerichte servi ce aan de bruidsparen uit on ze gemeente en de omliggen de gemeenten. Door deze lo catie te handhaven kan, wanneer de gemeentelijke trouwzaal weer in gebruik wordt genomen, worden ge kozen uit twee locaties elk met een eigen uitstraling.” Huize Reigersburgh is door de gemeenten vorig jaar per manent aangewezen als hu- welijkslocatie. De gemeente is nog in dubio of deze lokatie als trouwplaats moet ver dwijnen of mag blijven. Met de beheerder van Huize Rei gersburgh zijn goede werkaf spraken gemaakt, daarbij is overigens dankbaar gebruik gemaakt van de adviezen en De verbouwing van het ge meentehuis en de daarbij behorende trouwzaal is voorspoedig verlopen. De trouwzaal kan volgens plan ning op 1 juli weer in ge bruik genomen worden. (Foto: Sjaak Noteboom) BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfaterkapel, Haven straat 10.00 uur ds. H.G. Koek koek 18.30 uur ds. H.G. Koek koek WADDINXVEEN - Met het oog op de gemeente- t raadsverkiezingen in maart 1998 laten op ini tiatief van de Stichting Vrouwenraad Waddinx- I veen in het Weekblad voor Waddinxveen gere- B geld vrouwen (en soms B mannen) hun stem horen om het belang van poli tiek voor vrouwen en het I belang van vrouwen in politieke functies te on derstrepen. Vandaag de bijdrage van Lieneke Koenes, docente Coenecoop College. Eigenlijk is het vreemd dat zo’n rubriek als deze B nodig is. Toch is het nog steeds zo dat vrouwen op veel terreinen onderver- tegenwoordigd zijn. Om dit te veranderen moeten doelbewust mogelijkhe den worden gecreëerd. Vandaar het belang van vrouwen in de politiek. s Vanwege het grote succes van vorig jaar hebben de Luifelbaanwinkeliers de koppen bij elkaar gestoken en besloten opnieuw een Moonlight Summer Party te organiseren. Donderdag- avond 26 juni zal het op de I Brederolaan in Waddinx- I veen-Noord goed toeven I zijn. Met demonstraties, i lekkere hapjes en drankjes, speciale koopjes en novitei- ten, zullen de bezoekers zich een avondje opperbest kunnen vermaken. Om de ervaringen van de buitenge wone ambtenaren van de burgerlijke stand. Een klein aantal bruidsparen (12) heeft in de afgelopen pe riode ge bruikt ge maakt van de Remonst rantse Kerk. Het is de ver wachting dat, na het weer in gebruik ne men van de gemeentelij ke trouwzaal, er nog weinig interesse voor deze locatie zal zijn. Waarvoor u geld wilt lenen maakt ons niet uit. Maar als u geld wilt lenen, doe het dan bij de Rabobank. Want wat uw wens ook is, de oplossing ‘t beste bij uw situatie Rabobank heeft altijd een pas- past. Wilt u direct weten hoe- sende financiële oplossing voor veel u kunt lenen? Bel dan de u. Van een Doorlopend Krediet Rabobank Leenlijn 0900-9275 tot een Persoonlijke Lening voor grotere uitgaven. En van Krediet op uw Betaalrekening, voor wat meer rek in uw porte monnee, tot een aantrekkelijke D 1^ v

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 7