Gemeente betreurt TE GEK vertrek van Volvo O REEUWIJK IN DE BOCHT! SCHOOL BOEKEN Bestuursleden van CDA willen raadslid worden WN-Waddinxveen op Internet ICW wint prijs van werkgevers CONTRASCW DE KNIPPERIJ Kerkweg-Oost 287 2741 HE Waddinxveen (0182)61 16 18 B burger: StehOuwer BANDEN UW NEK EIST STEUN! Snelheidscamera's langs Henegouwerweg Hooge Burch bezoekt het gemeentehuis [ÏN DE HERBERG Schennispleger Subsidies 27,28 en 29 juni BEACH WEEKEND Bedrijfskluis werd gestolen Honden bijten 22 schapen dood Speeltuinen in Waddinxveen worden veiliger voor groene pojetten kalkhoven Kijk eens bij Zie elders in deze krant ons actuele huizenaanbod. gezocht in de telefoongids? SNEL HAIRSTYLING _ZAuto\_ snelservice T'fo MAKELAARSKANTOOR? Iêë Opbrengst collecte INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen Slotavond van Kreater met muziek en ballet s ft Ikes»!»» UW TELEVISIEDOKTER ff 0182-613500 ■■■■■■■■nnMnMnnmeeM TROUWPLANNEN?^ CARWASH 1 Wij zorgen ervoor!! OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN KOPEN/VERKOPEN? ECO - BAND voor o.a. Coenecoopco I lege en Driestar. 24 uur service 3 maanden garantie Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast, enz.. GROOT ASSORTIMENT PERK- EN KUIPPLANTEN Waddinxveen inmiddels een goede samenwerking opge bouwd. Dinsdag en donderdag gesloten ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) makelaardij b.v. Julianastraat 6 Waddinxveen tel. (0182) 61 23 09 HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2547 WOENSDAG 25 JUNI 1997 veen om beleidsmatige rede nen vanuit Zweden (AB Vol vo). Dit moederbedrijf streeft ernaar om een betere samen hang te creëren tussen de di verse divisies van het bedrijf. Door Volvo Truck en Bus Ne derland BV in april 1998 TUINCENTRUM ’T KOPJE VAN BLOEMENDAAL GROOTSTE TUINMEUBELSHOW IN DE REGIO Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. Waddinxveen: Kanaalstraat 12, tel. (0182) 61 20 28 Dit is gebeurd op grond van de nieuwe provinciale subsidieregeling, speciaal in het leven geroepen voor de ontwikkeling en uitvoe ring van groene projecten in de groene ruimte. Natuur, landschap, recre atie en duurzame land bouw staan centraal in de ze subsidieregeling. Kerkweg Oost 285 2741 HE Waddinxveen Tel. (0182)61 48 63 Fax (0182) 61 21 02 J De camera’s leggen snel heidsovertredingen vast. Bij de hefbrug over de Gouwe in Waddinxveen registreert de camera ook roodlichtrijders. Op de Henegouwerweg-Al- phenseweg gebeuren relatief Voor al uw binnen- en buitenzonwering naar Beesd te verplaatsen, wordt de personenautodivisie en de truck- en busdivisie op één locatie bijeengebracht, waardoor een grotere flexibi liteit en slagkracht van de or ganisatie wordt bereikt. COENECOOP 589 WADDINXVEEN Tel. (0182) 61 42 46 WADDINXVEEN - De ledenvergadering van de CDA-af- deling Waddinxveen heeft een commissie ingesteld die de volgorde zal moeten bepalen op de kandidatenlijst van de christen-democraten voor de gemeenteraads verkiezingen van maart 1998. WADDINXVEEN - Het Waddinxveense college van Bur gemeester en Wethouders heeft met grote teleurstel ling vernomen dat Nebim Waddinxveen BV gaat sluiten en dat Volvo Truck en Bus Nederland het bedrijven park Coenecoop gaat verlaten. WADDINXVEEN - Vorige week donderdagmiddag 18 ju ni werd de ondernemerskring ’Industrieel Contact Waddinxveen’ (ICW) uitgeroepen tot de beste onderne merskring in Zuid-Holland in 1997. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. Noordeinde 59 Zevenhuizen Tel. 079-5933012 Fax 079-5932681 WADDINXVEEN - De in Waddinxveen door een aantal verenigingen gehouden col lecte voor het Anjersfonds heeft f 5.144,- opgebracht. WADDINXVEEN - In de nacht van woensdag op don derdag is er ingebroken in een bedrijf aan de Henegou- werweg. Via een aantal pal lets kon men aan de achter zijde een raampje bereiken wat werd ingeslagen. In het bedrijf werd een geld lade geleegd en een kluis los van de vloerbevestiging ge broken. De kluis is door het raam naar buiten gewerkt en in zijn geheel gestolen. Verder is een geldbedrag wat software ontvreemd. Als eerste Internet-thema is ’Met de caravan op vakantie’ gekozen (www.tref.nl/Wad- dinxveen/wn). Er wordt op deze pagina ook verwezen naar het landelijke WN. veel verkeersongevallen, met name op de trajecten binnen de bebouwde kommen van Boskoop en Waddinxveen. Hier wordt veel harder gere den dan de toegestane snel heid van 50 kilometer per uur. Om de mensen te wijzen op hun te hoge snelheid wor den ook borden geplaatst die oplichten met de tekst U rijdt te snel’ als men sneller dan 50 kilometer per uur de be bouwde kom inrijdt. Bij beide prominente Wad dinxveense bedrijven zijn on geveer 140 mensen werk zaam, waarvan zo’n 20% woonachtig is in Waddinx veen. Volvo Truck en Bus Neder land BV verlaat Waddinx- Het betreft hier een taak die normaal gesproken aan het bestuur van een CDA-afde- ling toevalt. Indien echter verschillende bestuursleden zelf kandidaat willen staan, zoals in Waddinxveen het ge val blijkt, is volgens de regle menten instelling van een kandidaatstellingscommissie verplicht. Tegelijkertijd wordt er aan alle CDA-leden en sympathi santen een oproep gedaan om namen te noemen van Wad- Voorts moet hij of zij ’open communiceren met inwoners, instellingen en bedrijven, waarbij ook minder luidruch tige signalen worden opge vangen’. Als laatste opdracht kreeg de commissie mee dat de kandi datenlijst kwaliteit, vernieu wing en creatitiviteit dient uit te stralen, zodat een opti maal electoraal appel wordt gedaan op de Waddinxveense bevolking. dinxveners die men geschikt acht voor het CDA-raadslid- maatschap. Daarvoor is tot woensdag 30 juli gelegenheid. Men kan zich overigens ook zelf aan melden. De CDA-ledenverga- dering van november zal uit eindelijk de kandidatenlijst vaststellen. De commissie gaat te werk aan de hand van een aantal criteria. Zo moet een CDA- kandidaat ’klip en klaar’ voor de uitgangspunten van het CDA-uitkomen en door zijn houding respect oproepen voor de christen-democrati- sche boodschap. Ir Het ICW was voorgedragen door de gemeente Waddinx veen en door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland en Telkenjare Kleine ensembles en grotere groepen wisse len elkaar af. De eind uitvoering van Kreater is telkenjare een zeer feestelijke gebeurtenis, waar familieleden en andere geïnteresseerden I massaal op afkomen. Groot orkest manier vertellen over onze campagnes, acties en advie zen op het gebied van ver keersveiligheid', laat afde- lingssecretaris Ad Both en thousiast weten. Met Arie Pieter van Dijk, Han van der Lek en Frits Monking van de Rabobank Waddinxveen heeft WN- iets over de gemeente en werd gekeken naar een video over Waddinxveen. Een bezoekje aan de gemeen- tewerf stond vervolgens op het programma en een rond leiding door de brandweerka zerne aan de Noordkade. Maandag mochten de bezoe kers zelfs even in een brand weerauto zitten. Donderdag middag ontving loco-burge- meester Joop Neele (PCW) het gezelschap. De Hooge Burch heeft in het kader van excursies twee gemeenten be zocht, Alphen aan den Rijn en Waddinxveen. Tijdens de lessen worden ervaringen en belevenissen vertaalt in teke ningen en een boekwerkje. Dat gebeurde door de voorzit ter I. van Woerden van de Hollandse Werkgevers Ver eniging (VNO-NCW in Noord- en Zuid-Holland) tij dens het symposium ‘Innova tief bouwen van bedrijfscom- plexen' in de Struisvogelzaal van Avifauna te Alphen aan den Rijn. De heer Van Woerden was te vens voorzitter van de jury, die jaarlijks zijn keuze uit de genomineerden doet. In de verklaring van de jury werd ICW een actieve, goed geleide en professioneel ondersteu nende ondernemerskring ge noemd. Hij overhandigde de prijs, een fraaie oorkonde en twee toegangskaarten tot de serie van tien Avonden aan Zee van VNO-NCW aan het be stuur van het ICW, dat was vertegenwoordigd door de vi- ce-voorzitter A.W. Duits en de uitvoerend secretaris W. Waterreus. De kandidaatstellingscom missie bestaat uit Ton Eijke- naar (Weidezoom), Bram Troost (Schielandweg), Dick Lekx (Vondellaan) en Doortje Steensma-Verkampen (Zuid- kade 184). Bij de laatste kan ook schriftelijke opgave wor den gedaan van mogelijke kandidaten. Juist de variatie van het gebodene: het accor- deon-orkest, een groot leerlingen orkest, diver se ensembles, grote bos sen strijkers, saxen en fluiten, naast samenspel op piano en keyboards, cello en fluiten, gitaren, slagwerk en blokfluiten, maken deze uitvoering heel boeiend. Voor buitenstaanders en nieuwkomers in Wad dinxveen is deze avond een unieke gelegenheid kennis te nemen van de vele mogelijkheden die de afdeling muziek van Kreater biedt. De Avonden aan Zee worden gehouden in het vormings centrum De Baak van VNO- NCW in Noordwijk aan Zee. Het betreft ’diners pensants’ waarbij vooraanstaande we tenschappers, captains of in dustry en kunstenaars hun visie op maatschappelijke ontwikkelingen geven. WADDINXVEEN - De einduitvoering van de muziekcursisten van het centrum voor kunstzin nige vorming Kreater (Kerkstraat) en van vier groepen leerlingen van balletschool Marcella wordt gehouden op vrij dagavond 27 juni om half acht in de Ontmoe- I tingskerk (Groensvoor- de). WADDINXVEEN!)EN HAAG - De provincie Zuid-Hol land plaatst binnenkort camera’s langs de Henegou- werweg-Alphenseweg (N207) in de bebouwde kommen van Boskoop en Waddinxveen. MOERKAPELLE In twee weilanden bij Moerkapelle zijn maandag 22 schapen doodgebeten. Volgens getui gen is de slachting het werk geweest van twee grote zwar te honden. De politie heeft de eigenaar van de honden nog niet kunnen achterhalen. WADDINXVEEN - Bewoners van de Hooge Burch en De Kniek hebben een bezoek ge bracht aan het gemeentehuis. Maandag 16 juni ontving burgemeester Fedde Jonk man de eerste groep. Donderdag 19 juni kwamen nog twee groepen naar het gemeentehuis. Samen met de burgemeester werd een kopje koffie gedronken en mochten aan iedereen een vraag wor den gesteld. Daarna vertelde publieks voorlichter Wim Vermey kort WADDINXVEEN - De speeltuinen in de gemeente Waddinxveen worden veilig gemaakt. Eerder deze maand is met het karwei begonnen in de speeltuinen De Paddestoel (Lijsterbes straat) en De Overkant (Kromme Esse). Afgelopen week moesten de werkzaamheden klaar zijn, omdat in deze speeltuinen in de komende tijd zomerac- tiviteiten worden gehou den. In de tweede helft van juni is speeltuin Zonnig Zuid (St. Victorstraat) aan de beurt. In overleg met het bestuur van speeltuinver eniging Oranjewijk wordt de speeltuin aan de Jan Willem Frisoweg pas in het najaar aangepakt. De speel toestellen in deze speeltuin worden wel veilig gemaakt. De speeltuinen zijn tijdens de werkzaamheden geslo ten. Aanpak van de speel tuinen heeft te maken met het feit dat speeltuinen moeten voldoen aan de vei ligheidseisen die sinds 1 april 1997 van kracht zijn. Deze veiligheidseisen heb ben onder andere betrek king op de hoogte van de glijbaan en de vrije ruimte tussen speeltoestellen. Als de speeltuinen veilig zijn draagt de gemeente de speeltuinen over aan de speeltuinbesturen van de speeltuinen. De speeltuinen in Waddinxveen moeten heringericht worden. Hove niersbedrijf H. van Vliet is hiermee begonnen bij De Paddestoel en De Overkant. Architectenbureau Ton Vink heeft de inrichtingste- keningen gemaakt. De ge meenteraad heeft ƒ128.000,- beschikbaar ge steld voor de herinrichting van de speeltuinen. DEN HAAGAVADDINX- VEEN - Gedeputeerde Sta ten van Zuid-Holland heb ben in totaal 1,2 miljoen gulden subsidie toegekend aan 35 groene projecten in Zuid-Holland. WADDINXVEEN - Vorige week woensdagmiddag aan de Lijsterbesstraat haalde een ongeveer 16-jarige knaap ten overstaan van een 24-ja- rige vrouw bij haar in de ach tertuin zijn geslachtsdeel te voorschijn. Hiervan is bij de politie melding gemaakt. Het gemeentebestuur gaat in overleg met Volvo om betrok ken te blijven bij een eventu ele verkoop van het markante pand op het bedrijvenpark Coenecoop. WADDINXVEEN - De afde ling Waddinxveen van de ver eniging van Veilig Verkeer Nederland (WN) maakt als eerste locale vereniging van ‘TrefPunt Waddinxveen', de Internetservice van de Rabo bank Waddinxveen (Kerk weg-Oost), gebruik. Wij kunnen op deze moderne WH werd door de jury verkozen uit dertien genomineerde kandiaten. Het aanleggen van de instal latie kan voor enige overlast zorgen. Het meeste werk vindt echter naast de weg plaats. Begin september wordt de apparatuur in ge bruik genomen. De aanleg kost ongeveer 400.000 gulden. Met de poli tie Hollands-Midden zijn af spraken gemaakt over het be heer van de apparatuur. Arie Pieter van Dijk en Frits Monking van de Rabobank Waddinxveen en secretaris Ad Both van de WN-afdeling Waddinxveen bij het WN-beeld op Internet, (foto: WN-Waddinxveen). 1 - 11 Weekblad voor addinxveen en Dorpstraat 38, Waddinxveen, (Ol 82) 61 23 73. Zijde 3, Boskoop, (0172) 21 25 44. Stehouwer is dealer van Barum banden die als beste werden getest. Behalve goed is deze band ook goedkoop. Daarom is Stehouwer Banden duidelijk de voordeligste fitter uit de hele omtrek. Bovendien krijgt u vóóraf een scherpe all-in prijs! Kijk zelf maar: MARSHAÏR7724 Coenecoop 397, Waddinxveen. Tel. (0182) 61 47 14 (nieuw!) l -*4 Rijnland B de kantoorepecialist Waddinxveen - Dorpstraat 39 Tel. (0182) 61 22 98-Fax (0182) 63 02 30 jM sloten BLOEMENDAALSEWEG 33 (Otweg) WADDINXVEEN (0182) 39 4815 RUIME PARKEERGELEGENHEID Moe gevoel... Hoofdpijn...? Gelukkig is er het Silvana Support® hoofd kussen. Drie apart gevulde segmenten zorgen ervoor dat uw wervelkolom èltijd recht ligt, of u nu op uw zij of op uw rug slaapt. En de ingebouwde neksteun zorgt voor goede ondersteuning van uw nek tijdens de slaap. “IS®' HET HOOFDKUSSEN DAT NEK- EN HOOFDPIJN HELPT VOORKOMEN van der linde INTERIEURVERZORGING Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 M 35/80 R 13 7b,- 145/80 R 13 1155/80 R 13 -77,- 1175/70 R 13—86,- ALLE PRIJZEN INCL. MONTAGE EN BTW. NIEUW VENTIEL. BALANCEREN EN MILIEUBIJDRAGE PER BANDI 145 R 12 f 72,- 1145/80 R13 60.- 195/50 R 15 ..120,- |l85/65 R1195/5? RI^-8 6, L. J3BI 57'

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 1