Gemiddelde koopprijs huis naar f 301.000 Gemeentehuis in nieuw jasje Vakantie! t Kleuren foto’s vanaf 39 cent CONTRA» van der linde en Moet fractie PvdA geheel verdwijnen? laminaatvlo fat* Bouwplannen nog in voorbereiding Verkeersplan vergt 32.000 gulden extra ALLES VOOR UW OPEL... Ki 1945 Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer kalkhoven Kijk eens bij ll H DE KNIPPERIJ Reisgidsen Fietsroutes Camping- gidsen Hotelgidsen Wegenkaarten gezocht in de telefoongids? SNEL HAIRSTYLING _/AutoV_ snelservice Waddinxveense scholieren in 'De Droomshow' van AVRO-tv U vindt het bij f 'Potloodventer' in plantsoen Reageren op beleidsplan van gemeente INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen de landelijke Gemeente* drijf. Eerder op donderdag I Rijnland- Rijnland- CARWASH I OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN ien vakwerk en kunstige lec Vraag vriftjïïjvenc ZX lil' till OOK HET ADRES VOOR UW TUINPLANTEN Dinsdag en donderdag gesloten ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. Kerkweg Oost 285 Waddinxveen (0182) 61 48 63 naast de Aldi HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2552 WOENSDAG 23 JULI 1997 INTERIEURVERZORGING Kerkweg-Oost 287 2741 HE Waddinxveen (0182)61 16 18 TUINCENTRUM ’T KOPJE VAN BLOEMENDAAL GROOTSTE TUINMEUBELSHOW IN DE REGIO it Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp De gemiddelde verkoopprijs voor woningen in deze streek steeg daarmee met 11,8% in vergelijking met het eerste halfjaar van 1996 (van 266.000 gulden naar 301.000 gulden). De landelijke PvdA vindt dat er grote schoonmaak gehou den moet worden op de eigen lijsten voor de nieuwe ge meenteraden om jongere mensen een kans te geven. Voor al uw binnen erf buitenzonwering 29 mei - namen de bestuur ders en de ambtenaren de nieuwe werkplek al feeste lijk in gebruik. COENECOOP 589 WADDINXVEEN Tel. (0182) 61 42 46 Varianten die nader worden belicht zijn: - doorgetrokken straat; - doorgetrokken straat en knip in Rijnland- straat; - doorgetrokken Rijnlandstraat en knip in Schielandweg. AMSTERDAM/WADDINXVEEN - Als het aan de lande lijke Partij van de Arbeid ligt komen na deze raadspe riode (1994-1998) de drie zittende Waddinxveense ge meenteraadsleden drs. Aad van Holsteijn, Bep Vermeij en Charles Wijnen niet meer in de gemeenteraad terug. G landweg) en Compeer (Jan Het concept van het bestem mingsplan Zuidplas ’90 heeft ter inzage gelegen in het ka der van de inspraak op grond van het Besluit op de ruimte lijke ordening. het veld ruimen, want hun tijd is dan voorbij. Deze nieu we aanpak staat in een ad vies van het PvdA-Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB) aan de plaatselijke partij-af- delingen. Veel afdelingen blijken namelijk niets te heb ben geleerd van de slechte uitslag bij de verkiezingen van 1994, aldus de snoeihar de analyse van de landelijke sociaal-democraten. Er is sprake van een ’zelfge noegzame, naar binnen ge richte cultuur’ van ’blanke mannen’ boven de 40. Slechts één op de 500 actieve Pv- dA’ers is jonger dan 30. In de Goudse regio werd in de eerste zes maanden van dit jaar voor een tussenwoning gemiddeld 270.000 gulden be taald (was 242.000 gulden +11,6%), voor een hoekwo ning 340.000 gulden (was 310.000 gulden +8,7%), voor een vrijstaande woning 578.000 gulden (was 473.000 gulden +22,2%) en voor een appartement 191.000 gulden (was 170.000 gulden +12,6%). Van de 656 verkochte huizen maart 1997 aan Gedeputeer de Staten van Zuid-Holland verzonden met het verzoek om een verklaring van geen bezwaar. Gedeputeerde Staten zijn echter niet in staat gebleken, deze aanvraag binnen de daarvoor genoemde termijn van acht weken af te doen. Daar ten tijde van het nemen van het besluit tot verlening van een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten een voorbereidingsbe- sluit moet gelden, is een her haald voorbereidingsbesluit noodzakelijk. Bovendien heeft de inspraak avond plaatsgevonden. Na verwerking van de inspraak kan het concept-bestem- mingsplan ter inzage worden gelegd in het kader van de vaststelling. Intussen is een hernieuwd voorbereidingsbesluit nood zakelijk om ongewenste ont wikkelingen in het plange bied te kunnen tegengaan. Voor de locatie bestemmings plan Gouweboulevard is een voorbereidingsbesluit geno men in verband met een aan tal aanvragen in het kader van de ontwikkeling naar ho reca langs de Nesse. De begrenzing van dat be sluit liep al vooruit op het op te stellen concept-bestem- mingsplan. Deze aanvragen zijn nu afgedaan. Het concept-bestemmings- plan zal nu worden opgesteld. Derhalve is een hernieuwd voorbereidingsbesluit nodig om ongewenste ontwikkelin gen tegen te kunnen gaan. Voor de locatie Kerkweg Oost 222 is een bouwplan inge diend, waartegen bedenkin gen zijn ingediend. Naar aan leiding van de bedenkingen is een hoorzitting gehouden. Op verzoek van de aanvrager is dit bouwplan daarna aan gehouden. Er was sprake van mogelijke wijzigingen aan het plan, waardoor de proce dure misschien op grond van een gewijzigd plan opnieuw zou moeten worden doorlo pen. Intussen is gebleken, dat aanvrager de aanvankelijke aanvraag handhaaft. Voor de verdere afdoening is een her nieuwd voorbereidingsbesluit noodzakelijk. WADDINXVEEN - Volgens de politie heeft tegenover een 8-jarig Waddinxveens meisje een man onverhoeds zijn ge slachtsdeel getoond. Dit gebeurde vorige week woensdagmiddag omstreeks vijf uur in het Warnaarplant- soen achter het oefengedeelte van de tennisbanen van De Gouwe Smash. Het signalement van de man luidt: blanke man van onge veer 1.75 meter met kort grijs haar, opvallende bril, donker blauwe broek en wit over hemd met lange mouwen, grijze stopdas met kleine zwarte streepjes. Bij het weg lopen van de man leek het of hij mank was aan het linker been. WADDINXVEEN - Het eerste beleidsplan 1998- 2001 van de gemeente Waddinxveen is gereed. Het is een zo compleet mo gelijk boekwerk geworden, waarin naast het algemene deel opgenomen zijn bud gettair verwerkte structu- rele voorstellen als voor stellen waar geen budget voor beschikbaar is. Het college van Burge meester en Wethouders heeft tien prioriteiten ge steld die in 1998 en daarna uitgevoerd moeten worden. Voor deze tien prioriteiten zijn voldoende financiële middelen. B. en W. willen de inwoners van Waddinx veen laten meedenken en meepraten en daarom zijn de grote lijnen van het be leidsplan in een handig brochure samengevat. Deze brochure kan tijdens ope ningsuren in het gemeente huis worden afgehaald. Te vens is de brochure ver krijgbaar in de Openbare Bibliotheek Waddinxveen (Van Mecklenburg Schwer- inlaan). Telefonisch aan vragen kan ook op nummer 0182-624600. De reactie- termijn loop in verband met vakantie tot en met vrijdag 29 augustus 1997. Daarna is er altijd nog de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht tijdens de commissieverga deringen in september. Via de Gemeenterubriek in het Weekblad voor Wad dinxveen worden de data voor die vergaderingen be kend gemaakt. Het college verzamelt de reacties en laat die meewe gen in de uiteindelijke voorstellen aan de gemeen teraad. De gemeenteraad behandelt het beleidsplan 1998-2001 op woensdag 24 september. nenheeft gekregen. De officiële opening van het uitgebreide en vernieuwde gemeentehuis is voorzien on zaterdag 20 september als wordt deelgenomen aan GOUDA/WADDINXVEEN - In de Goudse regio hebben de NVM-makelaars in de eerste helft van dit jaar 656 huizen verkocht. De woningen stonden gemiddeld 40 dagen te koop. De gemiddelde verkoopprijs bedroeg 301.000 gulden. PvdA’ers die al jaren in de raad zitten, moeten er in 1998 uit. Voortaan mogen zij nog slechts twee perioden achtereen raadslid zijn, met een enkele uitzondering voor wethouders. Als aan het landelijke PvdA- criterium van twee zittings periodes wordt vastgehouden moet de gehele Waddinx veense PvdA-fractie in 1998 Tijdens de inspraakperiode van het verkeerscirculatie plan en tijdens politieke dis cussies zijn diverse opmer kingen gemaakt over de hui dige en toekomstige verkeerscirculatie in Wad dinxveen. In de raadscom missie zijn verschillende ver- keersvarianten besproken. Enkele varianten verdienden een nadere onderbouwing met circulatieberekeningen. Deze berekeningen met ef- fectbeschrijvingen kunnen als extra afweging binnen het ambtelijk advies over het concept-VCP betrokken wor den. Een en ander ten behoe ve van de bestuurlijke be sluitvorming. Op voorstel van het college van B. en W. heeft de Wad dinxveense gemeenteraad in gestemd met de beschikbaar stelling van een aanvullend krediet van 32 mille tot nader onderzoek van verschillende verkeerscirculatievarianten en dit als extra afweging te verwerken in het ambtelijk advies over het concept-VCP. Hierdoor ontstaat volgens de gemeente meer inzicht in de verschillende verkeersva- in de NVM-regio Gouda ging het om 295 tussenwoningen, 188 hoekwoningen, 54 vrij staande woningen en 119 ap partementen. De gemiddelde verkooptijd in de Goudse regio voor een tus senwoning bedroeg 39 dagen, voor een hoekwoning 40 da gen, voor een vrijstaande wo ning 35 dagen en voor een ap partement 45 dagen. ’De koopsector is in de eerste helft van 1997 eindelijk ge groeid in de richting van een evenwichtige en gezonde wo- ningmarktsituatie. De opna me van koopwoningen is goed, terwijl het aanbod en het aantal keuzemogelijkhe den geleidelijk toenemen. Verder is hier en daar de prijsstijging afgevlakt door een hogere nieuwbouwpro- ductie’. Dit zegt P. de Pater jr., voor zitter de regio Gouda van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goe deren NVM, naar aanleiding van de presentatie van de landelijke NVM-halfjaarcij- fers 1997, waarvan die uit de Goudse regio een onderdeel vormen. Het aantal keuzemogelijkhe den in de bestaande koop steer is door het verruimen van het aanbod in sommige NVM-regio’s gegroeid van drie naar vier. ’Wij spreken van een markte venwicht bij vijf tot zes keu zemogelijkheden. In veel NVM-regio’s is de schaarste nog volop en in alle prijsklas se aanwezig. De woning markt blijft dus een verko pers- en een voorraadmarkt’. Volgens de NVM gaat het echter aan de aanbodzijde nog niet goed. ’Het aanbod sluit nog steeds niet aan op de forse vraag doordat in de meeste uitbreidingslocaties grootschalige nieuwbouw is uitgebleven. Slechts in enke le van de 80 NVM-regio’s merken onze leden een ver ruiming van het aanbod’. ’Dit komt tot uiting in de stij ging van het aantal aange melde bestaande koopwonin gen in het NVM-uitwisse- lingssysteem. Het NVM-aanbod is in de eerste helft van 1997 met circa 20% gestegen: van 24.100 wonin gen eind vorig jaar naar 29.500 woningen eind juni dit jaar’. Voor de tweede helft van 1997 verwacht de NVM dat de positieve factoren aan de vraagzijde onverminderd zul len aanhouden. Het welover wogen faseren van de opleve ring van de vinexlocaties zal een stabiliserende werking op de prijzen hebben, mits de nieuwbouwproductie zich on verdroten voortzet. De NVM verwacht dat de schaarste in bepaalde wo- ningmarktgebieden zal afne men en dat de prijsstijgingen voor koopwoningen voor heel 1997 ruim boven het huidige inflatieniveau van 2,2 pro cent zullen liggen. De prijsstijgingen zullen ech ter niet zo hoog worden als over 1996 en de eerste helft 1997. WADDINXVEEN - De Wad dinxveense gemeenteraad heeft besloten voor vijf lo caties waarvan een be stemmingsplan in voorbe reiding is of waarvoor bouwplannen zijn inge diend de voorbereidings- besluiten te verlengen. Het gaat om plekken in Zuidplas ’90, de Gouweb oulevard en de locaties Kerkweg-Oost 222, Dorp straat 162-166 en Zuideka- de 46, 55 en 56. rianten, dan reeds binnen het concept-VCP is geschied. Het raadsbesluit betekent dat een bestuurlijke afweging mede op basis van een breder ambtelijk advies kan plaats vinden. Hierdoor wordt nader ingegaan op de varianten die uit de inspraak zijn voortge komen. De varianten die doorgerekend worden, zijn: - realisatie Stationspleinver- binding met Dreef en reali satie van doortrekking Rijn landstraat; - realisatie Stationspleinver- binding met Kanaaldijk en realisatie van doortrekking Rijnlandstraat; - realisatie rijrichting voor vrachtverkeer middels af- slagverboden met gelijktij dige doortrekking van de Rijnlandstraat met knip in de Rijnlandstraat. dag. De Waddinxvedense bevol king kan dan een kijkje ne men a<hter de schermen van het gemeentelijk be- De oorspronkelijke bouwaan- vraag betrof acht woningen aan de Dorpstraat 162-166 en is in verband met de milieu problematiek gesplitst. De eerste aanvraag is nu af gedaan. De tweede, die wo ningbouw dicht bij het aan grenzende bedrijf van Vis be treft, kan worden afgedaan nu de bezwaren door dat be drijf zijn ingetrokken. Voor deze afdoening is een her haald voorbereidingsbesluit noodzakelijk. De aanvraag voor de locatie Bakker-Appel-Roos aan de Zuidkade 46, 55 en 56 is half BAARN/WADDINX VEEN - Vorige week dinsdag 15 juli zijn Ma- riska Berrevoets (Schie landweg) en Janine Dorre- kenskade-Oost) met 50 leeftijdsgenootjes naar de AVRO-studio in Baarn geweest om opna mes te maken voor ’De Droomshow’, een spel show voor kinderen tot ongeveer 13 jaar. Het is allemaal begonnen na dat ze een brief hadden geschreven naar de Hil versum omroepvereni ging. Uit de 800 brieven die de AVRO had ont vangen werden 400 kin deren uitgenodigd om auditie te komen doen. Daar hoorden de twee Waddinxveense meisjes ook bij. De auditie was in maart en eind april zouden ze horen of ze voor de opna mes mochten komen. Eind april kregen ze het grote nieuws te horen. Ze mochten komen. Zaterdag 12 juli moesten ze naar de studio komen om te oefenen en om al vast te wennen aan de camera’s. Dinsdag 15 juli was het dan zover. Ze mochten ieder 25 kinde ren meebrengen die hen moesten aanmoedigen. Ze werden om half elf op het schoolplein van de Eben Haëzerschool (Jan Dorerekenskade-Oost) en om kwart voor elf op het schoolplein van de Prins Willem-Alexander- school (Oranjelaan) met de bus opgehaald. Deze editie van Droomshow’ speelde zich af op de jungleplaneet. De show wordt gepresen- teerd door de Belg Bart J Peeters. Gespeeld werd tegen een Belgisch team. Het was voor iedereen een spannende dag, waarop de jongelui zich even een tv-ster voelden. Mariska Berrevoets en I Janine Compeer hebben de finale gewonnen en gingen naar huis met di- verse mooie prijzen. Wanneer de show door de AVRO-tv wordt uitge- zonden is nog niet be- kend, maar in ieder ge- val in het winterseizoen. WADDINXVEEN - Wie een kijkje neemt on het Raad huisplein en in net gemeen tehuis zal verrukt zijn over de metamorfose die deze plek zowel buiyen als bin- d offerte aan ml WADDINXVEEN - De Waddinxveense gemeenteraadsle den hebben 32.000 gulden extra beschikbaar gesteld voor aanvullend onderzoek door ingenieursbureau Oranjewoud BV (Capelle aan den IJssel) voor het ver keerscirculatieplan (VCP), voordat de gemeenteraad er in oktober van dit jaar besluiten over gaat nemen. eekblad voor addinxveen ’De I dl Dorpstraat 38, Waddinxveen, (01 82) 61 23 73. Zijde 3, Boskoop, (0172) 21 25 44. (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) Coenecoop 397, Waddinxveen. Tel. (0182)61 4714 (nieuw!) Gouwestraat 21 Boskoop o 0172-212506 (foto's: Sjaak Noteboom). Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 de kantoorspecialist b> BURGERT Waddinxveen Dorpstraat 39 Tel. (0182) 61 22 98-Fax (0182) 63 02 30 ‘C BLOEMENDAALSEWEG 33 (Otweg) WADDINXVEEN (0182) 39 48 15 k RUIME PARKEERGELEGENHEID J ■jexpert

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 1