Waddinxveners hebben geen behoefte aan dure appartementen van drie ton Drukte op het water Burger weinig positief over zichtbaarheid politie Popgroep Rubber King presenteert demo in De tunnel Volop bedenkingen tegen plannen voor De Nieuwe Passage Collectieve aanpak Vermindering Verpakkingsmateriaal i* ir I i 4 111 WOENSDAG 23 JULI 1997 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 11 De vakantie viert hoogtij. Het weer wordt wisselvallig genoemd, maar kan het zomer- Waddinxveen behoefte be staat aan het uitbreiden van het aantal eengezinswonin gen, zowel in de huur- als de koopsector. Het uitbreiden van het aan tal meergezinswoningen zal leiden tot een overschot, om dat de vraag naar dergelijke woningen vanuit de aanwezi- Door Hans Démoed REGIO - De Nederlandse burger is zeer kritisch over het functioneren van de politie in de eigen woonomge ving. Slechts één op de vier Nederlanders is van me ning dat de politie contact heeft met de bevolking. De zichtbaarheid van de politie is in de regio Hollands- Midden beduidend minder dan elders in Nederland. Deze constateringen komen voort uit de Politiemonitor Bevolking 1997. het functioneren van de politie is ook minder groot dan in an dere delen van het land het ge val is. Deze conclusies staan overigens in relatie tot mensen die niet zelf in contact zijn ge weest met de politie. De men sen die wel contact hebben ge had met de politie, schetsen een ander beeld. Van degenen die aangifte deden is 54% zeer tevreden over het politie-optre- den. Wanneer mensen worden on dervraagd over de eigen woon- Zelfs luisterliedjes met on derwérpen als ’het weer’ en ’geestelijke impotentie’ ont breken niet. Op de planken staat Rubber King niet al leen garant voor muziek, maar ook voor grappige acts. Het optreden van de popgroep begint omstreeks 23.30 uur. minderd. De tuinbouwsec toren zullen in de komende maanden onderzoeken op welke wijze preventieve maatregelen kunnen wor den genomen. Tegelijker tijd blijven de bedrijven zelf verantwoordelijk om hun verpakkingsafval terug te dringen. Met dit pamflet vecht de bewonersvereniging Het Ouwe Dorp de nieuwbouw achter de Dorpstraat aan. is; - De bezwaren tegen het bouwplan worden in een bij lage van de ’bedenkingen schriften’ beschreven. Met name betreft dit de verwach te grote toename van ge- luids- en stankoverlast ten gevolge van het verkeer, be voorrading in de vroege uren en zoekende parkeerders. Verder ontstaan grotere vei ligheidsrisico’s van het ver keer voor schoolgaande kin deren. Voorts wordt ge meend, te moeten opkomen voor de bejaarden van zorg centrum Souburgh, die ten gevolge van dit bouwplan rondom opgesloten worden tussen drukke verkeerswe gen en parkeerterreinen. Thans nog is een van deze wegen de rustige Prins Bernhardlaan, die, liggend op hetzelfde niveau als die van de woningen, veel wordt gebruikt door bejaarden om te wandelen en om er over te steken. Ten behoeve ruimte voor het bouwplan voor het winkelcentrum wordt hun gebied verkleind, aangezien 90 appartementen zullen worden gebouwd op het ter rein waar nu nog slechts 40 huisjes staan ligt een vergro ting van dat terrein meer voor de hand; - De fase waarin het huidige voorontwerp-bestemmings- plan verkeert is nog zo vroeg dat veel zaken nog onvol doende zijn vastgelegd. Eer der is al gewezen op het on voldragen stadium van de grote verkeersdiscussie in Waddinxveen. Ook de bran- cheverdeling in het winkel centrum is slechts indicatief aangeduid, doch niet vastge legd. De plaats waar horeca al of niet is toegestaan is niet vastgelegd. Ook het bouw plan geeft dat niet aan. De mogelijkheid is opengelaten een disco nabij woningen te situeren. In de plannen moet die ontwikkeling namelijk niet worden uitgesloten. De actiebereidheid onder de om wonenden is zodanig dat veel en ernstige bezwaar schriften tegen het bestem mingsplan zijn te verwach ten. Ook andere sectoren van het bedrijfsleven doen mee aan het convenant. In het' jaar 2001 moet vijfenzestig procent van de verpakkin gen (exclusief hout) worden gerecycled. De bedrijven moeten dan tien procent minder verpakkingen op de markt brengen dan in 1986 het geval was. Het streven is om in het jaar 2001 nog maximaal 940.000 ton ver pakkingsafval te verbran den of te storten. daan. Met dit bouwplan lijkt der halve afbreuk te worden ge daan aan één van de centrale doelstellingen van het volks huisvestingsbeleid van Wad dinxveen, namelijk het stre ven naar een voldoende en gedifferentieerd aanbod van woningen, afgestemd op de behoefte van de Waddinx- veense woningzoekenden. Volgens de bewonersvereni ging moet het bouwplan her zien worden, waarbij de vol gende randvoorwaarden moe ten gelden - Er kunnen maximaal dertig woningen worden gebouwd. Er is immers geen reden van uit het Volkshuisvestings plan om op deze locatie meer woningen te bouwen. - Het plan dient optimaal In het voorprogramma treedt de covergroep Local Heroes op. Discotheek Al batros vult de leemten tus sen de bands op. Vanaf 22.00 uur is het publiek welkom in De Tunnel. De entree is gratis. WADDINXVEEN - Het bestuur van de nieuwe bewo- plan blijkt namelijk dat er in nersvereniging’Het Oude Dorp’heeft in de eerste helft van dit jaar weinig mogelijkheden voorbij laten gaan om haar ongerustheid uit te spreken over de woning- bouwplannen van het Waddinxveense gemeentebe stuur op de locatie Veenkade-Dorpstraat. Op die ’au thentieke plek’ zou een massief appartementencom plex moeten komen. Het Oude Dorp is van mening dat hoogbouw ongepast is op deze landelijk gelegen locatie aan de rand van de polder en twijfelt aan de noodzaak van deze vorm van bebouwing. Daarnaast is men niet tevre den over de informatievoor ziening vanuit de gemeente. De gemeente heeft op haar beurt laten weten dat het bouwplan voldoet aan de uit gangspunten zoals geformu leerd in het door de gemeen teraad vastgestelde volks huisvestingsplan. Hierbij werd met name gewe zen op de behoefte aan appar tementen in de prijsklasse van tweehonderdduizend tot driehonderdduizend gulden. Mede dankzij de inspanning van burgemeester Fedde Jonkman, kreeg de vereni ging alsnog de beschikking over de concept-tekeningen van het bouwplan, alsmede een kopie van het volkshuis vestingsplan van Waddinx veen. De bewonersvereniging Het Oude Dorp blijft onveranderd de plannen van de gemeente voor de bouw van apparte mentenblokken op de locatie Veenkade-Dorpstraat afwij zen. De ten opzichte van eerder ontwerp aangebrachte wijzi gingen zijn dermate beperkt, dat het voor de bewonersver eniging geen aanleiding vormt het standpunt te her zien. Volgens het bestuur van Het Oude Dorp blijven ook na aanpassing van de tekenin gen onverkort de bezwaren gelden dat: - het landelijk en open karak ter van het gebied door de bouwmassa en de bouwhoog te te sterk wordt aangetast, waardoor de contouren van Waddinxveen als dorp in Het Groene Hart te veel worden aangetast; - de bestaande infrastructuur absoluut niet is toegesneden De rapporten van het onder zoek Politiemonitor Bevolking 1997 zullen de komende maan den op diverse niveaus worden besproken, ook in de gemeen ten. De gemeenten kregen van het Ministerie de mogelijkheid aangeboden om tegen een meerprijs een lokaal onderzoek in te stellen. De resultaten van deze lokale metingen zullen in een later stadium worden be kendgemaakt. Pas op dat mo ment zal duidelijk zijn of het landelijke en regionale beeld ook op plaatselijk niveau van toepassing is. BOSKOOP - Rubber King, een Boskoopse/Haagse/ Leidse popgroep, geeft vrij dag 25 juli een concert in ’De Tunnel’. De band kent inmiddels een vaste forma tie en is onlangs een Bus- semse studio ingedoken om opnamen te maken. Tijdens het optreden zal het publiek merken dat de mu ziekstijl van Rubber King zich niet gemakkelijk laat etiketteren. De in hoofdzaak zelf ge schreven nummers ken merken zich door een grote diversiteit van stijlen: funk, rock, salsa, punk, en rap. het rapport van de politieregio Hollands-Midden. De burger in de regio Hollands- Midden is met name ontevre den over de zichtbaarheid van de politie in de woonwijken. Bijna tweederde van de inwo ners geeft aan dat de politie minder dan eens per week te zien is in de buurt. Ten opzich te van eerdere metingen is de zichtbaarheid van de politie In dit onderzoek wordt de be volking gevraagd naar het functioneren van de politie. Het betreft een grootschalig re search waarbij in elke politie regio tenminste 1000 respon denten om hun mening wordt gevraagd. Het onderzoek werd uitgevoerd door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie, onder verantwoorde lijkheid van de ministers Dijk stal en Sorgdrager. In een be geleidend schrijven merkt mi nister Dijkstal op dat het aantal slachtoffers als gevolg omgeving, blijkt het onderwerp van delicten is afgenomen ten --j> -x-.j- - opzichte van 1995 en dat de po litie steeds meer invulling geeft aan de taak om deze slachtoffers door te verwijzen naar slachtofferhulp. Minder positief gestemd is Dijkstal over het oordeel van de onder vraagden over het functioneren van de politie in de eigen woon omgeving. Op dit punt stemt de beleving van de bevolking tot nadenken. De bewindsman ziet het als een uitdaging voor de politie om een belangrijke verbetering tot stand te bren gen. Overigens benadrukt Dijkstal dat het beeld per regio kan verschillen. Deze regionale weekeinde was het op de Gouwe een druk te van belang. De plezierboten voeren con tinu voorbij. Soms tot ergernis van ver keersdeelnemers die van mening waren dat de hefbrug te lang of te vaak open stond. Een enkele schipper legde in Boskoop aan, maar de meeste nadden als bestemming Al- phen of Gouda gekozen. Foto: A. Fioole se gevoel niet onderdrukken. Velen genie ten van vrije dagen. Aan de mensen die (nog) werken, of niet in staat zijn vakantie te vieren, kan de zomer ook niet onopge merkt voorbijgaan. Zeker niet, wanneer je een wandeling langs de Gouwe maakt. Dit komstig bestemmingsplan. Met name de omvang van de bouwplannen is in strijd met artikel 4.2.e van dit plan. Het bestaande, niet te slo pen, deel van het winkelcen trum in het plangebied is 1.000 vierkante meter te laag opgegeven en het nieu we aantal vierkante meters bruto vloeroppervlakte is, in afwijking van de bestaande norm voor de berekening hiervan, becijferd op een te lage waarde. Daardoor is het plan aanzienlijk groter dan toegestaan in het 22 mei 1996 genomen gemeente raadsbesluit; - De ingrijpendheid van het nieuwe bestemmingsplan op de bestaande situatie is zo danig omvangrijk dat een vrijstelling volgens artikel 19 van de Wet op de ruimte lijke ordening niet in de be doeling van de wetgever kan hebben gelegen; - De verkeersmaatregelen die in het voorontwerp-be- stemmingsplan worden be schreven zijn slechts voorlo pig, daar het concept-ver- keerscirculatieplan nog geheel ter discussie staat. Zojuist is door het college vann B. en W. een studie op gedragen om te onderzoeken of een nieuwe weg langs het NS-station Waddinxveen kan worden aangelegd. In grijpende veranderingen in en bij het plangebied zijn dus niet uit te sluiten; - De noodzaak van het vol- geh van de normale planpro cedure wordt benadrukt door bijvoorbeeld een facet van het bouwplan dat, zon der aangetoonde noodzaa k, volledig voorbijgaat aan de belangen van de burger: de bewoners van Stations straat 2, 2a, 4 en 6 krijgen ongeveer 10 meter achter hun eengezinswoning, welke steeds de woonkamer op de begane grond heeft, een flat van 16 meter goothoogte, met een blinde achtergevel van 18 meter hoogte (in ver band met de liftmachineka- mer). Wie beroepsmatig be kend is met bouwplannen weet dat dit uiterst onge bruikelijk en zeer ongewenst allerlei manieren gebruikt. Zo wel op landelijk als op regio naal en lokaal niveau. Door de politie, het bestuur en het openbaar ministerie. Toch zijn de onderzoekers van mening dat het onderzoek slechts een handvat is voor de beleidsma kers. Het moet worden ge bruikt in combinatie met tal van andere instrumenten die in dit opzicht voorhanden zijn. Wat betreft inbraakpreventie ve maatregelen, blijkt in drie kwart van de woningen in de regio het licht bij afwezigheid van de bewoners wel eens te branden. Dit is overigens de meest getroffen preventieve maatregel. Aan 73% van de wo ningen is extra hang- en sluit werk aangebracht. Weer is de situatie in Hollands-Midden in vergelijking met het totale ge middelde minder gunstig. Lan delijk is er een voortgaande stijging van het aantal preven tiemaatregelen, terwijl er in onze regio slechts sprake is van een stabilisatie. omgeving van de bouwloca tie, te weten Dorpstraat, Veenkade, Kleikade en de aangrenzende Zuidplaspol- der. - Er dient rekening gehouden te worden met de infrastruc turele beperkingen van deze locatie. - Direct belanghebbenden, in deze vertegenwoordigd door de bewonersvereniging Het Oude Dorp, dienen vanaf de aanvang te worden betrok ken bij de ontwikkeling van het nieuwe bouwplan. Het bestuur van de bewo nersvereniging heeft dit de bewonersvereniging standpunt overgebracht aan de gemeente. Vooralsnog lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de gemeente een plan on dersteunt waar de Waddinx veense bevolking niet op zit te wachten. Intussen blijft Het Oude Dorp niet stil zitten en wordt er hard gewerkt aan een al- gestaafd wordt door dit rap- ternatief plan, dat de bewo- -nersvereniging na de zomer hoopt te presenteren. veiligheid’ steeds belangrijker te worden. Dreiging, verloede ring en verkeersoverlast spelen een grote rol. De inwoners van de regio Hollands-Midden sig naleren anno 1997, in vergelij king tot 1995: een sterke toena me van te hard rijden, overlast door jongeren, rommel op straat en bekladding van mu ren. Ten aanzien van de onvei ligheid geeft 28% van de inwo ners in Hollands-Midden aan dat zij zich wel eens onveilig voelt en 5% laat weten zich vaak onveilig te voelen in de ei gen woonwijk. In dit opzicht is er sprake van een stijging in de regio, terwijl men landelijk vertaling wordt zichtbaar in juist een daling in de gevoelens van onveiligheid in de eigen woonomgeving waarneemt. In totaal werden ruim 76.000 mensen ondervraagd. Het aan tal geïnterviewden in de regio Hollands-Midden bedraagt 7.256. Met deze aantallen wordt een betrouwbaar beeld geschetst over het optreden en functioneren van de Neder landse politie. De uitkomsten van de Politiemonitor Bevol- sterk verslechterd. In de regio king worden in de praktijk op Hollands-Midden is de zicht baarheid van de politie bedui dend minder dan elders in Ne derland. De tevredenheid over WADDINXVEEN - Meer dan honderd Waddinxveners hebben in een ’bedenkingenschrift’ bezwaar gemaakt tegen de komst van het winkelce ntrum ’De Nieuwe Passage’. Mede als gevolg van deze hardnekkige te genstand is niet meer te verwachten dat nog dit jaar met de bouw van het nieuwe dorpshart begonnen zal kunnen worden. renlange periode, in de orde van 20 jaar of langer, die het gemeentebestuur genomen heeft om te komen tot dit plan; - De Waddinxveense winke liers hebben er geen blijk van gegeven te popelen om met dit plan in zee te gaan. Integendeel, velen hebben grote problemen met de slechte verkeersbereikbaar- heid en de onvoldoende par keergelegenheid. De onze kerheid over de huurprijs draagt niet bij tot haast bij de winkeliers. Ook de uiterst kritische reactie van de Ka mer van Koophandel en Fa brieken voor Midden-Hol- land over bereikbaarheid en parkeervoorzieningen wijst in deze richting. - De Waddinxveense burger heeft na 20 jaar plannen ma ken allerminst haast om een winkelcentrum in gebruik te nemen waar hij niet op zit te wachten. De Waddinxveense burger haalt de schouders op en meent: het zal er wel van komen. - De omwonenden hebben tijdig, vanaf 1995, hun talrij ke bezwaren kenbaar ge maakt in de plannenmaak- periode en hebben dit uitvoe rig herhaald in het zienswijzen-schrift op het J1J plan. Het zou onjuist zijn om in dit geval af te zien van de bijzondere waarborgen waarmee de wetgever de ge wone planprocedure heeft omgeven. Met dat kader zijn immers de voorwaarden ge schapen voor een zo goed en evenwichtig mogelijke be oordeling van de door het ge meentebestuur beoogde planologische ontwikkeling en van de daarbij betrokken belangen: - De thans voorliggende bouwplannen zijn niet in overeenstemming met de huidige versie van het toe- Zoals bekend heeft het colle ge van Burgemeester en Wethouders bij de provincie Zuid-Holland een verzoek tot het verlenen van vrijstel ling van toetsing aan een rechtsgeldig bestemmings plan is ingediend. Het betreft echter het nog al tijd omstreden bouwplan voor de herinrichting van het Passagegebied, omvat tende winkels, horeca- en dienstverlenende bedrijven, alsmede 22 woningen (ap partementen) aan de zijde van het Stationsplein. Uit deze gang van zaken hebben de protesterende be woners opgemaakt dat de projectontwikkelaars met de bouw wensen te beginnen nog voordat een nieuw rechtsgeldig bestemmings plan gereed is. Hierbij komt nog het gemeentelijk voorne men de gevraagde vrijstel ling te verlenen. De werkgroep ’Passage Rondom’, waarin een 15-tal omwonenden actief betrok ken zijn bij het kritisch vol gen van de ontwikkelingen, zegt dat zich onder haar deelnemers een aantal des kundigen op velerlei gebie den zoals bouwkunde, juridi sche zaken, projectaanpak, ruimtelijke ordening en pro jectontwikkeling bevinden. voorontwerp-bestemmings- De werkgroep meent goed ingevoerd te zijn in alle as pecten van de centrumont- wikkeling. Van de beschik bare deskundigheid is dank baar gebruik gemaakt bij het opstellen van de beden kingenschriften. De tegen standers van ’De Nieuwe Passage’ geven aan om ve lerlei redenen ernstige be denkingen te hebben tegen de voornemens van het Wad dinxveense gemeentebe stuur. Dit zijn ze: - De vermeende spoedei sendheid van het plan wordt geloochenstraft door de ja- REGIO - Met het doel ’de hoeveelheid verpakkingsaf val in de tuinbouw terug dringen’ doet het Product schap Tuinbouw mee met het verpakkingsconvenant dat het totale Nederlandse bedrijfsleven zal sluiten met de overheid. Het pro ductschap en de sectororga- nisaties zullen in het na jaar hun handtekeningen onder het convenant zet ten. Het productschap kiest voor een collectieve aanpak omdat de sector te klein schalig is om per individu eel bedrijf de verplichtin gen van de overheid aan te gaan. In de ministeriële re geling die op 1 augustus in gaat, is iedere ondernemer er verantwoordelijk voor dat zijn hoeveelheid ver pakkingsafval wordt ver- op de aanzienlijke toename van het bestemmings- en ove rig verkeer, wat zal leiden tot ge voorraad kan worden vol- een hoge mate van verkeers overlast voor de omwonen den, alsmede een toename van de parkeerproblematiek. Hierdoor komt de verkeers veiligheid in het geding; - de geplande bebouwing te sterk detoneert met de be staande bebouwing; - dit bouwplan haaks staat op eerder gemaakte bouwplan nen, en derhalve in strijd is met de gewekte verwachtin gen; - er niet of nauwelijks ruimte is vrijgemaakt voor groen- en speelvoorzieningen; - de omwonenden en niet de vervuiler de dupe worden van de kosten van de bodemsane ring op deze locatie, als ge volg van de bodemverontrei niging. De bewonersvereniging hul digt het standpunt dat op de- geïntegreerd te worden in de ze kleine locatie maximaal dertig woningen kunnen wor den gerealiseerd, waarbij de dakgoothoogte maximaal zes meter mag bedragen. Slechts op deze wijze wordt volgens de vereniging zo min mogelijk afbreuk gedaan aan het kleinschalige en open lan delijke karakter van het ge bied. Tevens kan de verkeersont- sluiting dan op een verant woordelijke en met name vei lige wijze plaatsvinden, en is er voldoende ruimte voor groen- en speelvoorzieningen. Bovendien heeft het bestuur van na lezing van het volkshuis vestingsplan van Waddinx veen moeten constateren dat de bewering van de gemeen te, dat er in Waddinxveen grote behoefte is aan apparte menten in de prijsklasse van tweehonderdduizend tot drie honderdduizend gulden, niet port. Uit het volkshuisvestings- Bewonersvereniging HET OUDE DORP

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 11