WADDINXVE Bouw tweede aquaduct onder Gouwe duurt tachtig weken Elke ochtend... Asielzoekers Handtekeningen Het Oude Dorp {Haiti F Ff OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN WEEK N° Dakbedekking is vervangen Aanrijding Rijn en Gouwe I I I I I I I I I I I I I I I I PAGINA 3 WOENSDAG 23 JULI 1997 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN E T B U R E K R G N E M E E VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN wordt naast de Gouwe in de westelijke afrit. Wie nu kiest voor een kennismakings- abonnement, ontvangt Rijn en Gouwe vier weken vóór zeven uur in de bus. Voor deze MILIEUZAKEN WET VERONTREINIGING OPPERVLAKTEWATEREN BOUWZAKEN VERLEENDE SLOOPGUNNINGEN GROEN BINNENGEKOMEN KAPAANVRAGEN INSTITUUT SOCIAAL RAADSLIEDEN SOCIAAL RAADSVROUW MET VAKANTIE - -S I I weKtn vu ui /.even uui m uc uuo. vuui ucac - rijblijvende kennismaking betaalt u 14.00. Het aquaduct bij Alphen aan den Rijn is een onderdeel van rijksweg 11. (Kaartje: Rijkswaterstaat). Bouw van het aquaduct onder de Gouwe in Alphen aan den 1 -• - - w Om de beroeps- en pleziervaart tijdens de bouw niet te hinderen wordt de zinkmethode toegepast voor de bouw van het senen die al door een bewoner Gouwe-aquaduct bi| Alphen aan den Rijn. Dit betekent dat het gesloten deel van het aquaduct, net zinkelement, gebouwd uit Ruanda wordt gegeven), wordt naast de Gouwe in de westelijke afrit. (foto: Rijkswaterstaat o. de Buijzer). s s? ALPHEN AAN DEN RIJN P, Kamilleveld 2, 1 berk in de achtertuin de directie van Van Leeuwen Truck Holding B.V. Beroep kan ingesteld worden door: Datum vergunningverlening: 15 juli 1997 Datum vergunningverlening: 23 juni 1997 op Rijn en Gouwe. Naam: Adres: Plaats: den Rijn. en Tel. GEELTJES ZAAIEN, KNAKEN OOGSTEN. BU AANKOOP VAN 25,- CHEQUE VAN Van 12 V! >sa5sK Krachtig bloeiend Klimt getooid met uni L overal naar toe. Deze ambitii K verlangt een ple De besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf 24 juli 1997 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke schappijoriëntatie, sportactiviteiten. Als de bewoner naar een gemeenti een dossier mee, v vorderingen zijn t 08.30 - 14.00 uur 08.30 - 12.30 uur 19.00- 20.30 uur Ingevolge het bepaalde in artikel 4.5.3c van de Algemene Plaatselijke Verordening maken burge meester en wethouders van Waddinxveen bekend de volgende aanvragen te hebben ontvangen: Essengaarde 18, 1 hulst en 2 dennen in de voortuin De Centrale balie Publieksvoorlichting is dagelijks geopend van 08.30 -14.00 uur (vrijdag 12.30 uur). Daarna kunt u voor informatie terecht bij de receptie. De receptie is dagelijks geopend van 08.30 - 17.00 uur (op vrijdag tot 16.30 uur). Kon. Wilhelminasingel 45, 1 boom in de voortuin Nesse 4, 1 wilg in de tuin Lindengaarde 54, 1 berk in voortuin St. Huybertsgeregt 3, 1 berk naast oprit Jan Dorrekenskade-Oost, 1 meidoorn i.v.m. tegenover, huisnummer 63 aan te leggen parkeervak ken OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS Alle afdelingen elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. In de middag kunt u alleen terecht op afspraak. OPENINGSTIJDEN AFVALSTATION, Zuidelijke Rondweg 250 Voor afgifte (grofjvuil en K.C.A. elke werkdag van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. 0) c c* E f c Q O op l c/> cf de Arbo geweest. Ik heb de afgelopen drie maanden geen proefabonnement gehad 1 Diin o»-» C'' van asbest meubel makerij opslagloods met I I I I I I I I Postcode: SPREEKUREN Burgemeester en wethouders alleen na afspraak via de secretaresses. Sociaal raadsvrouw op werkdagen (behoudens de woens dagen) van 09.00 tot 12.30 uur of na telefonisch afspraak. Ordening en werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en o| maandagavonden gedurende drie uren nummer 624757, de heer W.P. Kaandorp) kantoor van het Hoogheemraadschap van WADDINXVEEN - Een zes en veertigjarige Boskoper was vorige week betrokken bij een aanrijding in Waddinxveen. De Boskoper bestuurde een bestelauto. Hij sloeg vanaf de Kerkweg linksaf de Kanaalstraat in en zag niet dat een vrouw de weg overstak. De bestuurder raakte vervolgens de voet- gangster, een Waddinxveen- se van vierenzeventig jaar, op de oversteekplaats. In het ziekenhuis werd bij de vrouw een gebroken enkele gecon stateerd. WADDINXVEEN - De landelijke ontwikkelinger ervoor dat het asielzoekerscentrum (AZC) aan delijke Rondweg in Waddinxveen maximaa blijft. Dat komt door de hogere in stroom van asielzoekers, het trager beschikbaar komen van woningen voor status houders en het beperkte aan tal uitzettingen. OPENINGSTIJDEN AFDELING PUBLIEKSZAKEN Balie voor Burgerlijke Stand, Burgerzaken, Reis- Rijdocumenten: maandag tot en met donderdag vrijdag dinsdag- en donderdagavond aangewezen op de huidige problematische route langs de Oude Rijn (Hoge Rijndijk). Dat is van belang voor het woonklimaat, de verkeersvei ligheid en de bereikbaarheid. Een voorwaarde is dan wel dat het nieuwe aquaduct Al- phen in de rijksweg 11 goed bereikbaar is, zowel uit de re- Milieu in het gemeentehuis alhier, elke ip verzoek op de (doorkies- en in het kantoor van het Hoogheemraadschap van Schieland, Maasboulevard 123, Rotterdam, tel. 010-4130694. Raadhuisplein 1 (0182)624624 Postbus 400, 2740 AK Willem de Zwijgerlaan 2a, het verwijderen bevattende dakbedekking van een Kanaaldijk 36, het slopen van een asbest bevattende dakbedekking degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van een besluit; de betrokken adviseurs; degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen die bij het nemen van een besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van een besluit. sen voorzieningen welke ten laste van de gemeente komen (onderdelen dakranden, dak vensters, lichtkoepels en bui tenwanden) en voorzieningen (hemel water afvoeren en de eigenlijke dakbedekking) welke ten laste van het schoolbestuur komen en de vertaling daarvan in de offer tes. Voor de betreffende voor ziening is in de verordening namelijk gekozen voor de offertelijn: vergoeding op ba sis van de feitelijke kosten (in plaats van een genormeerde vergoeding). De werkzaamheden aan de dakbedekking vergde van het schoolbestuur een eigen in vestering van 100.000,-. WADDINXVEEN - Voor de vervanging van onderdelen van de dakbedekking van het Coenecoop College (Dreef) zijn de kosten door de ge meente betaald. Het schoolbestuur had hier voor een aanvraag ingediend. Het was de eerste spoedaan vraag onder het nieuwe regi me van onderwijshuisves- tingsvoorzieningen, waarvoor de gemeente sinds 1 januari 1997 de verantwoordelijkheid draagt. Voor indiening van de aanvraag is er het nodige overleg geweest tussen verte genwoordigers van het schoolbestuur en het college. Onder meer was onderwep van gesprek de scheiding tus- Y.'Y.v.Yy.y een meuwkomersp de gemeente in herb lesstof vervalt. wordt nu of landelij ring gewenst is. In samenwerking n ners zijn er allerlei ten geweest. Landen koken I ghaans en Iraans n computerles door e ner uit Iran voor (naast de lessen voor volwas- De totale lengte van het nieu we aquaduct bedraagt 870 meter, waarvan 50 meter voor het gesloten gedeelte. De ingangen van beide toeritten bestaan voor de eerste 100 meter uit groene taluds. De rest, tot aan het gesloten deel, bestaat uit betonnen ta luds. Aan de westzijde wordt de af rit gekruist door een ver- keersviaduct voor de West- gouweweg en een spoorvia duct voor de spoorlijn Alphen aan den Rijn-Gouda. Aan de oostzijde wordt de af rit gekruist door een ver- keersviaduct voor de Bo- skoopseweg N207 en de Oost- gouweweg. Het aquaduct bevat 2x2 rijstroken met aan de buitenzijde een extra strook voor onderhoudswerk zaamheden. TT-.-■» «MMM WADDINXVEEN De belangstelling voor de activitei ten van de nieuwe bewonersvereniging ’Het Oude Dorp’ groeit. waardering voor de plannen op brengen, zo laat de bewo nersvereniging Het Oude Dorp desgevraagd weten. De actie op braderie van vori ge maand vormde de start van de handtekeningeninza- meling. Verwacht wordt dat nog veel inwoners van Wad dinxveen de bewonersvereni ging zullen willen steunen. Alle ondertekende kaarten zullen op een geschikt mo ment door Het Oude Dorp aan het gemeentebnestuur worden aangeboden. Er is een alternatief plan voorbereid waarbij wel reke ning is gehouden met de hui dige volkshuisvestingsbe- hoefte van Waddinxveen, de verkeers- en parkeerproble- matiek, de integratie in de bestaande stedelijke en lan delijke omgeving en de belan gen van de buurtbewoners. Tot 4 september 1997 kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE 's-Gravenhage (in tweevoud). gio als uit Alphen-Oost. Voor al de verbeteringen van de knooppunten Gouwsluis en Oranje Nassaubrug zijn in dat verband noodzakelijk. Rijkswaterstaat, de gemeen te Alphen aan den Rijn en de provincie Zuid-Holland zijn samen aan de slag gegaan om deze klus tijdig te klaren. Het voorbereidende werk is grotendeels vorig jaar al ver richt. De werkzaamheden, die dit voorjaar zijn begon nen, moeten medio 1998 vol tooid zijn. De bouwtijd van het tweede aquaduct onder de Gouwe is 80 weken. Bij de bouw van dit grootschalige project worden enkele moderne technieken (zinkmethode) toegepast. Bo vendien verloopt het bouw proces in een bijzonder snel tempo. Rijn. (foto: Rijkswaterstaat D. de Buijter). De Wvo-vergunning betreft het lozen van bedrijfs- afvalwater op het oppervlaktewater afkomstig van voornoemd bedrijf. Om een beter beeld te krijgen van de bewoners is door het AZC Waddinxveen in samen werking met twee andere centra een proefproject ge houden voor intake, registra tie en documentatie ontwik keld. Het traject start met de inta ke bij binnenkomst van de be woner. Samen met de bewo ner worden tal van gegevens en verwachtingen geregis treerd. Daarnaast kunnen activitei ten waaraan de bewoner deelneemt worden vastge legd. Voorbeelden daarvan zijn Nederlandse taal, maat- Tel.:-- (voor controle op de bezorging) Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar: Rijn en Gouwe, Afdeling Abonnementen, Antwoordnummer 10008, 2400 VB Alphen aan Gemeentehuis postadres telefax 624680 Publieksvoorlichting 624622 Inst. Sociaal Raadslieden - Meldpunt discriminatie 624767 624500 610401 612570 Is HET GROENE WARENHUIS Koopavond: donderdag en vrijdag tot 21.00 uur. Maandag t/m zaterdag: vanaf 9.00 uur open. De Sociaal Raadsvrouw, mevrouw C. de Bakker is van 7 juli tot en met 1 augustus 1997 met vakantie. ALPHEN AAN DEN RIJN/WADDINXVEEN - In de loop van volgend jaar zal het gedeelte van rijksweg 11 van het betrekken van tussen Leiden en Alphen aan nieuwe behuizing het den Rijn (inclusief het in aan bouw zijnde aquaduct onder de Gouwe) klaar zijn. Dan zal het regionale oost- westverkeer niet langer zijn Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Eenieder, die meent rechtstreeks in zijn/haar belang te zijn getroffen door verlening van een sloopvergunning danwel instemming met een sloopmelding, kan gedurende een termijn van zes weken na de dag van verzending/uitreiking van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen, postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Informatie omtrent beschikkingen is verkrijgbaar bij de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (telefoonnnummer (0182) 624831). gitaarles door een bewoner en fitness onder leiding van be woners (ook twee vrouwen groepen). Deze activiteiten gebeurden naast het doorlopende aan bod van voetbal, bingo en dis co. Veel bewoners vinden steeds meer vormen om de moeilijke periode van hun verblijf zinvol te besteden. Een computerbedrijf in Wad dinxveen heeft ter gelegen heid van het betrekken van een AZC een donatie gedaan waarvoor voor de kinderen van 12 tot 16 jaar een compu ter met spelletjes konden worden aangeschaft. Vier tijdelijke med( zijn door medewerk een vast contract ve De Wm-vergunning betreft het oprichten en in werking hebben van een onderhoudswerkplaats en was inrichting voor motorvoertuigen en tankstation gelegen Bredeweg/Distripark A12, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie c, nr. 3584. Zo werd laatst de kraam op de braderie in de Dorpstraat goed bezocht. Driehonderd mensen lieten door onderte kening van de actiekaarten hun afkeuring blijken van de gemeentelijke woningbouw- plannen achter de Dorp straat. Belangstellenden la ten zich voortdurend door de bestuursleden van de bewo nersvereniging Hert Oude Dorp uitvoering over de stand van zaken informeren. De Internet-website en een fotocollage van een vergelijk baar bouwproject helpen hierbij ter ondersteuning. Het is telkens opvallend dat ondertekenaars van de kaar ten eerst heel gedetailleerd willen weten wat nu precies de plannen waren en waarom de buurtbewoners deze ver werpen. Slechts een enkeling kon Het rooien van bovengenoemde bomen en hout- opstanden heeft geen gevolgen voor aantasting van natuur-, landschap-, of dorpschoon, als bedoeld in artikel 5.4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Eenieder die meent door dit besluit in zijn of haar belang te zijn getroffen kan ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na publicatie van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling Voorbereiding werken en Verkeer. Afval; ophalen grofvuil, informatie en klachten Centraal Meldpunt Zorg Pr. Bernhardlaan 9 Gouwebad "De Sniep" Sniepweg 13d Andere belangrijke telefoonnummers in de gemeentegid: Burgemeester en wethouders van Waddinxveen en dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraad schap van Schieland delen hierbij mede, dat vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren zijn verleend aan: (verbreden) GOUWSLUIS HEFBRUG TER AAR Iphen - aquaduct ORANJE NASSAUBRUG (nieuwbouw) fèL gr <l§ <D

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 3