Woonpartners Midden-Holland vertroetelt huurders HWZM 9 KL Boomkwekers willen ruimte Boomkwekers moeten meer samen gaan doen UW HUI KIIUREHHIM CMHKT TjNfïWKKHD s, afgedrukt Uitverkoop^ Dufs mode 10xl5CM KWAUTEITSPAPIER KLEURENFOTO'S U VAN4E >9dJ budget PRINT COLOPHON Gemeente koopt twee woonwagens WADDINXVEEN - Twee MEDISCHE DIENSTEN KERKDIENSTEN VIDES AUDI' Dl MEESTE KEUS EN Dl IAAGSTE PRUS BU I FOP *12 opn. met Lcm. andere acties vand^^—^- PAGINA 9 WObN5UAG 2'3 JULI 1997 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN ZATERDAG 26 ZONDAG 27 JULI z ZONDAG 27 JULI 1997 soms s Bethelkerk, Bilderdijklaan 9.30 uul ds. C.D. Zonnen- berg 17.00 uur ds. A.W. van der Plas De Morgenster, Sterrenlaan 9.30 uur ds. L. Roetman, Er- melo 17.00 uur ds. P.M. Breu- gem, Bameveld De Hoeksteen, Esdoornlaan 9.30 uur ds. K.J. Visser, Gouda 18.30 uur kand. D. Verkuil, Waddinxveen Dienstdoende verloskundige: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 616801 Dienstdoende apotheek: Van den Dries, Zuidplaslaan 434-438, tel. 633000 Weekblad voor Waddinxveen Er zijn (te) veel overheidsla gen met elk hun eigen regel geving en wetten. De huidige Weekeinddienst dierenarts: J.C. Oldenbandringh en J.C.H. van Dorst, Kattensingel 17, Gouda, tel. 0182-510958; Woubrechterf 42, Waddinxveen, tel. 0182-613112. Kleine huisdieren-spreekuur voor spoed gevallen ieder weekeinde volgens afspraak. J. Slager, Kerkweg-Oost 220, Waddinxveen, tel. 0182- 612737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Emma- straat 29, Gouda, tel. 0182-518995 of dierenarts W.C.M. van den Heuvel, Pelmolenerf 59, Gouda, tel. 0182-511215). C. de Vos en B. de Vos-Kroeze, Prins Bemhardlaan 79, tel. 0182-610462. NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk, Kerkweg-Oost 9.30 uur ds. A.W. van der Plas 17.00 uur ds. C.D. Zonnen- berg REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 10.00 uur ds. J. Tromp, Lei den CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 9.30 uur leesdienst 17.00 uur leesdienst JEHOVA'S GETUIGEN Koninkrijkzaal, Burgemeester Trooststraat 10.00 uur Openbare toe spraak 11.00 uur Wachttorenbe spreking RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Het Nieuwe Trefpunt, Stationsstraat 10.00 uur samenkomst BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Kreater, Kerkstraat 10.00 uur J. Hooidonk GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg 9.30 uur eredienst 18.00 uur eredienst CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERK BOSKOOP Kerkgebouw Nieuwstraat 79 9.30 uur B. Geleijnse 19.00 uur student B. Rein- ders, Capelle aan den IJssel BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfaterkapel, Haven straat 10.00 uur ds. H.G. Koek- koek 18.30 uur ds. H.G. Koek koek DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Crabethstraat, Gouda 10.30 uur Evangelie studiekl assen 11.20 uur Algemene vergadering GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk, Groens- voorde 9.30 uur ds. K. Snoey, De Hoeve 17.00 uur geen dienst OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Merturiusweg: 10.00 uur leesdienst 18.00 uur leesdienst GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage 9.30 uur leesdienst 16.30 uur leesdienst Alphen aan den Rijn tel. 47 38 18 Kortingen tot i 70%7 Met 16 filialen in regio Rotterdam Gouda Hoogvliet Middelharnis Numansdorp Nieuwerkerk a/d Ussel Klaaswaal Oud-Beijerland Rotterdam Schiedam Spijkenisse Zoetermeer Hervormde Stithting 'De Rank', Zuidkade 59 (Rem. Kerk) 18.30 uur ds. G.A. v.d. Weerd, Moordrecht Openingstijden: Maandag t/m Vrijdag O8.3O - 17.OO uur. Uitgave: Dagblad van Rijn en Gouwe BV, Raoul Wallenbergplein 9, Postbus 12400 AA Alphen a/d Rijn Redactie-adres: Kanaalstraat 10 Postbus 372 2741 HH Waddinxveen Telefoon: 0182 - 63 03 32 Telefax: 0182 - 63 26 33 BOSKOOP/WADDINXVEEN - Als er voldoende extra ruimte komt ziet het agrarisch bedrijfsleven in Bo skoop, Waddinxveen, Reeuwijk en Hazerswoude een goede toekomst gloren voor het boomkwekerij centrum Boskoop. Het zelfgeschreven rapport ’SamenWerkend sterk de toekomst in‘ maakt dat ook duidelijk. Gebleken was dat één woon wagen en één stacaravan in een bouwtechnische slechte staat verkeerden. Bovendien voldeden deze bouwwerken niet aan wettelijke bepalin gen. Daarom werd vervan ging noodzakelijk geacht. De beide woonwagenbewo ners waren om financiële re denen niet in de gelegenheid zelf een nieuwe woonwagen te kopen. Evenmin is in deze gevallen een huurkoopcon- structie financieel haalbaar. Tegen deze achtergrond be sloot de gemeente hen in aan merking te laten komen voor een huurwoonwagen. De aankoop van de twee woonwagens bedroeg in to taal 123.000,- (inclusief btw). Voor transport- en plaatsingskosten moest in to taal rekening worden gehou den met 7.200,- (inclusief btw), terwijl een post voor on voorzien en afronding van 2.000,- was opgenomen. Aan gezien de btw aftrekbaar kwam de uitgave van de ge meente neer op 113.000,- (exclusief btw). Klachten bezorging: Donderdag voor 17.00 uur. Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen Telefoon 0182 - 63 03 32 komst vastgelegd over welke onderwerpen van beleid en beheer overleg plaats zal vin den met het bestuur van HWZM. Het gaat daarbij om onder werpen die van wezenlijk be lang kunnen zijn voor huur ders. Voorbeelden zijn het huurbeleid, de woningtoewij zing, het verhuurbeleid, het incassobeleid, de samenstel ling en prijs van het pakket van diensten, het meerjaren onderhoudsbeleid en het klachtenonderhoud. Daarbij is per onderwerp de wijze van overleg vastgelegd. Dat kan variëren van het recht op informatie, recht op overleg, adviesrecht tot in stemmingsrecht. Het overleg met de HWZM zal tenminste op kwartaalba- sis plaatsvinden. Er is boven dien een duidelijk kader vast- GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Voor aangifte van gevonden en verloren voorwerpen kan men zich in Waddinxveen wenden tot het bureau van het politiedistrict Gouwe en IJssel aan de Mozartlaan 46 in Waddinxveen. De politiemensen zijn be reikbaar onder telefoon nummer 0182-621666. dringend gewenst. Naast de Hazerswoudsche kerij komen aan Steekt en polder De Wijk hiervoor in aanmerking. Met name ten behoeve van de zich snel ontwikkelende teelt in pot dient op zeer korte ter mijn uitbreidingsruimte op meerdere lokaties te worden geboden. Het Boskoopse bedrijfsleven heeft al meermalen als haar mening gegeven dat zij be grip heeft voor het overheids standpunt dat vestiging van boomkwekerij niet overal wordt toegestaan uit land schappelijke overwegingen. Daarbij heeft het bedrijfsle ven altijd wel verondersteld dat binnen de aangewezen gebieden autonome ontwik kelingen in de bedrijfsvoering heroverwogen dan ook planologisch niet worden belemmerd. De werkelijkheid is echter len te worden versoepeld, anders. Nadrukkelijk wordt daarom gepleit voor meer mo gelijkheden ten aanzien van de bouw van glas en handels- loodsen. Ook nieuwvestiging van handelskwekerijen dient mogelijk te worden gemaakt. Woonpartners Midden-Hol land zal de huurdersbijdrage innen via de servicekosten en draagt de bijdragen over aan HWZM. Om deze wijze van fi nanciering te stimuleren heeft Woonpartners Midden- Holland toegezegd in 1998 ie dere gulden van een huurder te verdubbelen. Als meer dan 30% van de huurders aange sloten zijn bij HWZM zullen de partijen hierover opnieuw afspraken maken. Woonpartners Midden-Hol land stelt daarnaast voor de periode 1998-1999 éénmalig een bedrag van 10.000,- be schikbaar om in Zevenhui- zen-Moerkapelle deelnemers te werven en bewonerscom missies op te richten. Tot op heden zijn de huurders in de ze gemeente nog niet aange sloten bij HWZM. Tenslotte is in de overeen- ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Vittorkerk, Zuidkade Eucharistieviering op zon dag om 9.30 uur en op woensdag om 19.00 uur. Ontmoetingskerk, Groens- voorde Eucharistieviering op zater dag om 19.00 uur, op zondag om 11.15 uur, op dinsdag om 9.00 uur en op donder dag om 9.00 uur. lijkheden worden geboden, dat de regio op kan groeien met de landelijke en Europe se ontwikkelingen. Gelet op Boskoopse progno ses is uitbreiding van de hui dige vestigingsmogelijkheden tere logistiek. Dat laat onver let dat het internationale centrum Boskoop qua infrast- toekomst van groot belang zijn om als boomkwekerijge- bied bij te blijven. Aangezien de overheid op dit gebied te rugtreedt, zal het bedrijfsle ven hier zelf meer in moeten gaan investeren. Als eerste moet er een goed georganiseerd studieclubcir- cuit komen. Deze club zal nauw moeten samenwerken met voorlichting, onderzoek en onderwijs. Het bedrijfsleven zal ook zelf opdrachten aan deze instan ties moeten gaan verstrek ken, voorzover de overheid daarin niet voorziet. Het eindproduct van de boomkweker is zonder meer een bijdrage aan een goed en groen milieu. Toch komen er tijdens het productie- en han- delsproces enige voor de om geving schadelijke bijwerkin gen voor. Deze moeten en kunnen het beste worden tegengegaan door milieubeleid te integre ren in de bedrijfsvoering. Denkbare systemen zijn Be- drijfs Interne Milieuzorg sys temen (BIM) en Milieukeur- systemen. In de toekomst zal efficiënte logistiek een steeds doorslag gevender factor zijn bij het al of niet behalen van rende ment. Een betere logistiek is haal baar, maar zal moeten begin nen met meer informiteit en meer standaardisatie. Er zal gesaneerd moeten worden in het aantal soorten fust, pot- maten, kluitmaten, stokma- ten en plantmaten. De maten die zodoende wor den uitgeroepen tot stan daard zullen vooral geba seerd moeten zijn op de transportkosten in plaats van de huidige basis, die berust op groeipotentie van de plant. In toenemende mate worden eisen gesteld aan de kwaliteit van boomkwekerijproducten. Overheden of afnemers wil len zekerheden omtrent za ken zoals gezondheid, her komst, soortechtheid, milieu vriendelijkheid en niet te vergeten uitwendige kwali- Droogma- de polder ructuur dringend verbetering behoeft. In dat opzicht verwacht het georganiseerde bedrijfsleven veel van de herinrichting. Daarnaast verwachten zij ook dat een extra overheids- impuls noodzakelijk is voor de zeer gewenste verbetering van het wegennet, inclusief een extra oeververbinding en voor een betere aansluiting op het rijkswegennet. Om te komen tot een betere kavelvorm en daarmee tot een betere bedrijfsopzet is het gewenst dat er meer sloot- dempingen mogelijk worden gemaakt. Daartoe dient het huidige compensatiebeleid te worden en de voor schriften ten aanzien van te gebruiken dempingsmateria- Op de foto van links naar rechts F. Verlaan, W.J.F. Kamp, J. van Gelderen, R.J. Mascini (Woonpartners Midden-Holland), H.A.M. Slootjes (voorzitter Huurdersbelangenorganisatie Waddinxveen, Zevenhuizen-Moerkapelle), G. Herders (Neder landse Woonoond) en W.C. Verboom. (Foto: Woonpartners Midden-Holland-Pim Pusth). teit en levensvatbaarheid (in wendige kwaliteit). Garanties daarop kunnen worden gegeven middels cer tificering van van het bedrijf. De huidige communicatie met afnemers, overheid, pers en burgers kenmerkt zich door een sterk verbrokkeld, fragmentarisch ad-hoc beleid. Voor alle genoemde doelgroe pen telt: ‘Be good and teil it‘. Dat vraagt om een centraal aanspreekpunt, met name voor pers en overheid. Daar toe zullen goede afspraken moeten worden gemaakt, als mede capaciteit en middelen beschikbaar moeten worden gesteld. Een positieve profile- woonwagenbewoners hebben van de gemeente Waddinx veen een nieuwe huurwoon wagen gekregen. Het ge meentelijk beleid was er tot nu toe op gericht dat in prin cipe geen woonwagens wor den gekocht om te verhuren, tenzij sprake is van bijzonde re omstandigheden. In onder havige gevallen was hiervan regio te promoten en om te le- sprake, ren van de consument, met als doel productverbetering en vernieuwing. Voor de praktijk van de huisartsen Alberts, Van den Brule, Van der Linde, van Vliet en Vreeken (groep I) heeft dienst: Arts: P.J.E. v.d. Linde, Souburghlaan 15, tel. 632222 EVANGELISCHE GEMEEN TE PAROUSIA GOUDA Aula Joh. Calvijn-MAVO, Winterdijk 10.00 uur ds. A.W. Davidse Voor de praktijk van de huisartsen Glaser, Van Heel, Siemons, Voskamp en Wilms (groep II) heeft dienst: Arts: W.A. van Heel, Mozartlaan 2-4, tel. 612676 kléin Immanuëlkerkgemeente, Prinses Beatrixlaan 9.30 uur ds. H. Onstein, Amsterdam 17.00 uur geen dienst Tenslotte zal wet- en regelge ving meer moeten worden geënt op praktisch nut, op uitvoerbaarheid en op hand haafbaarheid. Mededeling: De regeling ‘medische weekeinddienst' is uitsluitend be doeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zondag van 10.00 - 11.00 uur en van 16.00 - 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waar nemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. WADDINXVEEN - Vorige week maandag 21 juli hebben Woonpartners Midden-Hol land (Mercurisuweg) en de Huurdersbelangenorganisa tie Waddinxveen, Zevenhui zen-Moerkapelle (HWZM) een samenwerkingsovereen komst getekend voor vier jaar. De beheersstichting Woon partners Midden-Holland verhuurt ruim 4.500 wonin gen in Waddinxveen en Ze venhuizen-Moerkapelle HWZM is ontstaan uit een fu sie van twee huurdersorgani- saties die al geruime tijd ac tief waren in Waddinxveen. Met de ondertekening onder streepten beide partijen nog maals het belang van goed overleg tussen huurder en verhuurder. Bovendien zijn afspraken gemaakt over de subsidiëring en organisatie- opbouw van HWZM voor de komende jaren. Beide organisaties zijn blij met de samenwerkingsover eenkomst. Directeur R.J. Mascini van Woonpartners Midden-Holland sprak bij de ondertekening zijn waarde ring uit voor de fusie van bei de huurdersorganisaties in de nieuwe HWZM. Hij heeft er alle vertrouwen in dat de samenwerking met de huurdersbelangenorgani satie in de toekomst construc tief zal verlopen. De Neder landse Woonbond, die een be langrijke rol speelde bij de totstandkoming van de sa menwerkingsovereenkomst, werd door directeur gecom plimenteerd met de bereikte resultaten. Voorzitter H.A.M. Slootjes van het nieuwe bestuur van HWZM gaf te kennen van mening te zijn dat de afspra ken en subsidiëring een goe de basis vormen voor de op bouw van een sterke huur- dersorganisatie. De samenwerkingsovereen komst tussen Woonpartners Midden-Holland en HWZM biedt de huurdersbelangenor ganisatie de mogelijkheid om de belangen van alle aange sloten huurders op een ade quate wijze te behartigen. In de samenwerkingsover eenkomst zijn meerjarige fi nanciële afspraken gemaakt. HWZM ontvangt jaarlijks een basissubsidie van Woon partners Midden-Holland. Dit is geen vast bedrag, maar zal langzaam worden afge bouwd. Daar staat tegenover dat huurders, die aangesloten zijn bij HWZM, vanaf begin volgend jaar een bijdrage gaan betalen. Op deze wijze kan HWZM in haar eigen in komsten voorzien. Hoe meer deelnemers, des te meer ei gen werkkapitaal. ring is onmisbaar om de doel stellingen van de gehele be drijfstak in de toekomst in positieve resultaten te kun nen omzetten. Voorts dient de consumen tenbeurs ‘Groen Doen1 door het bedrijfsleven onder steund te worden om het boomkwekerijprodukt uit de De behoefte aan voldoende water zonder zouten zal de komende jaren toenemen. Dat houdt in dat zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het oppervlaktewater zullen moeten worden verbe- Naar de stellige overtuiging terd. van het Boskoopse bedrijfsle- ven is een aantal in het over heidsbeleid opgenomen doel stellingen niet haalbaar bin- ondernemer is veel tijd kwijt nen een verantwoorde ring. Te denken valt aan uitspoe- lingsnormen voor nutriënten en emissienormen voor ge wasbeschermingsmiddelen. Er zal meer moeten worden uitgegaan van de best haal- gelegd voor het overleg tus sen de verhuurder en de huurdersorganisatie. In het afgelopen half jaar hebben HWZM en Woonpart ners Midden-Holland over legd over onder andere de meerj aren-onderhoudsbegro- ting, algemene huurvoor waarden, verdeling van on- derhouds- verantwoordelijk heden tussen huurder en verhuurder (Onderhouds- ABC) en het service-plus abonnement. Voor de komende periode staan onder andere op het programma de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van dienstverle ning, huurbeleid, voorraad beheer en beleid bij door huurders zelf aangebrachte voorzieningen in de wonin gen. BOSKOOP/WADDINXVEEN - Vrijdagmiddag heeft Zuidhollands gedeputeerde J.W.J. Wolf het rapport ’Sa menWerkend sterk de toekomst in’ aangeboden gekre gen. In dit rapport schetst het bedrijfsleven van de Kring Boskoop de eigen toekomst van de boomkweke- rijregio Boskoop, waarover al diverse toekonmstbeel- den zijn gepubliceerd. Wel zullen er een aantal ver beteringen moeten worden aangebracht. Deze verbete ringen liggen deels op de weg van het bedrijfsleven en deels op die van de overheid. Ook andere belanghebbenden zul len een rol moeten spelen. Er zijn veel organisaties in de Boskoopse regio actief ten be hoeve van de boomkwekerij. Soms gaat het om algemene belangenbehartiging, om een deelbelang. Tussen deze organisaties moet vaker afstemming plaatsvinden. Daarbij moe ten deelbelangen worden in gepast in de totaalvisie op het gebied. De totaalvisie moet regelma tig worden geëvalueerd. Ten slotte verdient het aanbeve ling om te streven naar een vermindering van het aantal organisaties. Kennisvergaring en kennis overdracht zullen ook in de economisch met het voldoen aan al die re- bedrijfsvoe- gelgeving en dat werkt ten nadele van de concurrentie positie. Voorts zijn er ook ver schillen in regelgeving waar te nemen tussen de verschil lende gemeenten en water schappen, waaronder de re gio Boskoop valt. Bij regelgeving wordt gepleit voor een éénduidig, voor- waardenschappend beleid van de verschillende overhe den en wel zodanig dat een moderne bedrijfsontwikke ling mogelijk is. Het bedrijfsleven acht het ge wenst dat de regio Boskoop in zijn totaal te maken krijgt met identieke bestemmings plannen, algemene plaatselij ke verordeningen en gelijke lasten van gemeenten en wa terschappen. het product of Om die reden pleiten de deel nemende organisaties in het nieuwe rapport er voor het gehele boomkwekerij centrum Boskoop en omgeving onder te brengen onder één ge meente, één waterschap en één Kamer van Koophandel en Fabrieken. Het behoud van de huidige bare technieken en dat geba- positie van de boomkwekerij- seerd op praktijkervaringen, regio Boskoop-Waddinxveen- Reeuwijk-Hazerswoude, laat staan versterking daarvan, betekent volgens de boomke- kers dat er door de overheid zodanige uitbreidingsmoge- Als voorbeeld moge dienen de ingevoerde spuitlicentie. De ze heeft wel geleid tot meer bureaucratie, maar niet tot een beter milieu. Het Boskoopse bedrijfsleven zal moeten investeren in be- Het boomkwerijgebied van de Boskoopse regio omvat Boskoop, Waddinxveen, Reeuwijk en Hazerswoude. REEl GOUDA

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 9