Gemeente richt IMiffli Back lo Schol J<J% Gaaf voorbeeld van industrieel erfgoed 19 cent van der linde w Duurzaam Waddinxveen' bijeen in gemeentehuis Parket-, kurk- en laminaatvloeren Gedegen vakwerk en kwaliteit yfomstige legkos^r// hangplekken in voor de jeugd Scholen zijn weer begonnen Expositie Jonny de Rijke UW OPEL... f Plantarium open voor publiek o)Y 1945 foto’s ontwikkelen en afdrukken v.a. 39 cent 10x15 budget print! ’levertijd 3 dagen e>BURGERT Extra ruimte in parkeerkelder H. van Dijk opent Afrika- dag in AZC kalkhoven vanaf INTERIEURVERZORGING bij inlevering van deze bon OPLAGE 13.925 EXEMPLAREN Zie elders in deze krant ons actuele huizenaanbod. Voor al uw binnen- en buitenzonwering COENECOOP 589 WADDINXVEEN Tel. (0182) 61 42 46 ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) Kerkweg Oost 285 Waddinxveen (0182) 61 48 63 naast de Aldi ORGELS-PIANO’S KEYBOARDS MAKELAARSKANTOOR? liRï op alle schoolartikelen fAutoN p snelservice INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen Vraag vnjbirjvend offerte aan /N illi llil Affiches iqs de iddinx- veense wegen benadruk ken voor de auto mobilis ten dat de scholen weer zijn begonnen. CARWASH Weekblad voor addinxveen de Zie verder pagina 3 (toto: Janny de Rijke). Dorpstraat 38, Waddinxveen, (0182) 61 23 73. Zijde 3, Boskoop, (0172) 21 25 44. primera groenendijk koninginneweg lid boskoop (0172) 23 0717 Deborah - Emma - Irma - Karin - Kathinka - Kirsten - Lisette - Madelien - Mirjam - Mitzie - Rianne - Rosalie - Vanessa - Arie Jan - Bartho - Boris - Come - David - Frank - Geert Jan - Jaap - Marcel - Mees - Michael - Michiel - Rick - Stefan - Thomas Hartelijk gefeliciteerd met jullie diploma (foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Na de publikatie in het Waddinxveen voor Waddinxveen van voruge week woensdag over de mogelijke bescherming van drie monumenten in Wad dinxveen, heeft menige Waddinxvener nog eens vol aandacht gekeken naar deze objecten uit het nabije verleden die doorgaans achteloos voorbij worden gere den of gefietst. In de achtergevel ter hoogte van het bordes is ook het wa pen van Waddinxveen in Komende zondagmiddag 24 augustus is de officiële ope ning met een feestelijke op tocht, muziek en een mode show. Ook rijdt er een oude tram heen-en-weer op de promenade. Dinsdag en donderdag gesloten langs de Wai Op pagina 27: Meer informatie over de Afrika-dag van komende zaterdag in het asielzoe kerscentrum Waddinxveen. KERKSTRAAT 2 - 28, BODEGRAVEN TELEFOON (0172) 61 25 41 Huiswerkcursus TON KEGGE Nieuwstraat 61 2771 XH Boskoop Tel. (0172) 21 39 87 Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp ROTTERDAM/W ADDINX VEEN - De Waddinxveense kunstenares Janny de Rijke (Weidezoom) doet mee aan ’Shop Art 3’, een week lang kunst op de Nieuwe Binnen weg in Rotterdam. Vanaf zondag 24 augustus tot en met zaterdag 30 au gustus tonen ruim 200 kun stenaars hun werk in de eta lages van de winkeliers aan deze 1.800 meter lange win- kelpromenade in de Maas stad. Volop keus Volop voordeel!! de kantoorspecialist Waddinxveen - Dorpstraat 39 Tel. (0182) 61 22 98 - Fax (0182) 63 02 30 RijniandB Waddinxveen: Kanaalstraat 12, tel. (0182) 61 20 28 geldt niet op schoolboeken en aanbiedingen De Waddinxveense Jann van acryl op papier (70x$0 cm). HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2556 WOENSDAG 20AUGUSTUS 1997 WADDINXVEEN - Ook in i Waddinxveen zijn maandag Om te nabedrukken dat de de basisscholen weer begon- s Coenecoop 397, Waddinxveen. Tel. (0182) 61 47 14 (nieuw!) ■■Jexpert tien uur onder het motto ’Toekomst voor Afrika een Afrika-dag wordt gehouden, verblijven zo’n 500 volwasse nen, jongeren en kinderen die hun land moesten ontvluch ten. Onder de 500 inwoners van het centrum zijn mensen uit 15 verschillende Afrikaan se landen. De Afrika-dag, die om kwart over twee wordt geo pend door AZC-directeur H. van Dijk, is bedoeld om meer bekendheid te geven aan hit contiment met 53 landen. Dat gebeurt in een gevarieerd pro gramma met muziek van de Sudanese band Samar en dj David, een modeshow van Afrikaanse kleding, Afrikaan se hapjes, een Afrikaanse markt, kinderactiviteiten, een theatervoorstelling van de to neelgroep Codac, een forum over de toekomst van Afrika en exposities van schilderijen van Antonio Waz en foto’s van Jan Stegeman.Aan de forumdis cussie over de toekomst van Afrika (van 15.45-17.00 uur) wordt deelgenomen door Huub Hendrix (werkzaam bij het mi nisterie van Buitenlandse Za ken in Den Haag en ex-inwo- ner van Kenya, Zambia en Burkina Faso), Peter van Lier (auteur en journalist en redac teur van ’Onze Wereld”!, Klaas de Jonge (werkzaam bij het Nederlands Instituut voor Zui delijk Afrika en ex-inwoner van Zuid-Afrika, Mozambique en Brazilië) en Habtom Yohan- nes (in Eritrea geboren journa list van ’Onze Wereld’ en ’Zui delijk Afrika’). WADDINXVEEN - Het colle ge van Burgemeester en Wet houders heeft nu officieel la ten weten dat er in de par keerkelder in het winkelhart De Nieuwe Passage plaats is voor 183 auto’s. Een uitbreiding van de kelder met 32 parkeerplaatsen acht het college bij nader inzien fi nancieel niet haalbaar. De kosten hiervoor zouden an derhalf miljoen gulden bedra gen. Dat komt neer op zo’n ƒ47.000,- per parkeerplaats. Door een nieuwe opzet van de parkeerkelder zijn wel 11 plaatsen meer gecreëerd, zo dat er nu sprake is van 183 plaatsen. B. en W. haddefl in januari van dit jaar, bij de presentatie van het voorlopig ontwerp van De Nieuwe Pas sage, gevraagd om extra ca paciteit voor de parkeerkel der te onderzoeken. Extra vluchtwegen, verzwa ring van de ventilatie omdat meer uitlaatgassen worden geproduceerd, stalen dam- wanden en verankering, ex tra grondwaterkering en nog meer brachten de 32 extra plaatsen tot een onaanvaard baar hoge exploitatie. Na deze onderzoeken heeft de Stuurgroep Passage het colle ge geadviseerd af te zien van uitbreiding van de parkeer kelder. Op dit moment loopt nog een onderzoek naar de haalbaarheid van de week markt in of nabij het nieuwe centrum. Janny de Rijke is met haar schilderijen, kamerscher men en wandobjecten te zien in de drie winkels Toonen Design, drogisterij Frans Peters en banketbak kerij J. van Dijk. pand is beeldbepalend gesitu eerd aan de Gouwe. De stalen hefbrug over de Gouwe en het brugwachters- huisje dateren uit 1935-1936. Het betonnen veelhoekige huisje heeft aan de zuidzijde een met koper bekleed dak. Van de oorspronkelijke straatlantaarns is er één be- in staat zijn van redelijke waard gebleven. gaafheid, herkenbaarheid en zeldzaamheid. De voormalige tabaksfabriek aan de Noordkade bestaat uit een kantoorgebouw en water toren. Dit pand is een redelijk gaaf en compleet bewaard ge- bestaat. Deze commissie staat open voor iedereen die een bijdrage aan de Lokale Agenda 21 wil leveren, ook voor hen die maar weinig tijd beschikbaar hebben (belang stellenden kunnen zich mel den' bij de gemeente, tel. 0182-624758). Bovendien werken aan de uitvoering van de Lokale Agenda mee de Kerngroep Ontwikkelingssa menwerking Waddinxveen, de Natuurvoedingswinkel, de Ondernemersvereniging Waddinxveen (OVW), Stichting Gered Gereed schap, de Stichting Vriend schapsband Waddinxveen- Pelhrimov, de Wereldwinkel Waddinxveen, de Windmo lencoöperatie ‘De Windvoge! DDINXVEEN - In het Izoekerscentrum (AZC) de Zuidelijke Rondweg in idinxveen, waar komende Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. WADDINXVEEN - De ’Commissie Duurzaam Waddinx veen’ komt dinsdagavond 2 september om half acht in het gemeentehuis weer in vergadering bijeen. In die bijeenkomst zullen de activiteiten tot nu toe worden geëvalueerd en wordt vastgesteld wat er rond ’duurza me ontwikkeling’ voor de rest van dit jaar op het pro gramma staat. Boomkwekerijen en handels bedrijven uit zeven landen to nen op Plantarium ’97 een schitterend assortiment bo men, struiken en planten voor de tuin, het terras en balkon. Ook de toeleverings- industrie geeft acte de pré- sence. Plantarium ’97 is in ternationaal een toonaange vende vakbeurs, die door tienduizenden vakbezoekers over de hele wereld wordt be zocht. Komend weekeinde is ook de particuliere tuinliefhebber welkom. Tal van planten die binnen op de stand te zien zijn, kunnen op de planten- markt voor het Plantarium- gebouw ook worden gekocht. Een interessant aspect aan deze vakbeurs zijn de nieu wigheden. Dit zijn planten die nog in de handel moeten worden gebracht en hier al aan vakgenoten worden ge toond. Een speciale jury ver zorgt de keuring van deze nieuwigheden. Een gouden medaille wordt internatio naal zeer hoog aangeslagen. Voor de consument is het leuk om nu al de planten te zien die, misschien volgend jaar of zelfs enkele jaren later in voldoende aantallen, te koop zullen zijn. Ook is er een speciale exposi tie van planten die de afgelo- BOSKOOP/WADDINXVEEN - Plantarium ’97, de 15e internationale vakbeurs voor de boomkwekerij die volgende week van donderdag 21 tot en met zondag 24 augustus op het International Trade Centre Bo- skoop-Hazerswoude wordt gehouden, is in het week einde toegankelijk voor het publiek. pen jaren door de jury bij de nieuwighedenkeuring met goud zijn bekroond. Sommi gen daarvan zijn over de hele wereld een groot succes ge worden. Behalve door de standhou ders wordt informatie vers trekt door de leden van het boomkwekersgilde Groen Es corte. In het weekeinde ver zorgen zij demonstraties zo als stekken en enten en be antwoorden zij vragen op het gebied van bomen, struiken en planten voor de tuin. Het grootste deel van de ten toongestelde planten worden in een pot geteeld. Voor de consument heeft deze teelt- methode onder meer het be langrijke voordeel dat de plant op het moment dat hij wordt aangeboden ook direct sierwaarde heeft. Een in pot geteelde plant kan ook direct in de tuin worden geplant. Dit kan het hele jaar door (behalve als het vriest). Er hoeft niets op het traditio nele plantseizoen (voor- of na jaar) te worden gewacht. Voor het publiek is Plantari um ’97 geopend op zaterdag 23 en zondag 24 augustus van 09.00-17.00 uur. De toe gangsprijs bedraagt ƒ20,-. Houders van een 65+-kaart betalen ƒ15,-. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang. De voormalige tabaksfabriek aan de Noordkade bestaat uit een kantoorgebouw en een watertoren. Het complex stamt uit de jaren dertig en is een goed gaaf voorbeeld van in dustrieel erfgoed. (foto: Sjaak Noteboom). en het gemeentebestuur van Waddinxveen. Het actiepro gramma omvat 25 projecten verdeeld over acht thema’s: afval, land en voedsel, inter nationale samenwerking, verkeer, duurzaam bouwen, natuur en landschap, energie en algemeen. Onder het laat ste hoofdje valt ook voorlich ting. Op de braderie in de Dorpstraat werd deze zomer in één kraam algemene infor matie over de Lokale Agenda gegeven en in drie kramen in lichtingen over bepaalde acti viteiten. Er was grote belang stelling bij het publiek voor de kramen, maar door een wind hoos, die zelfs de Windmolen coöperatie ‘De Wind vogel' te machtig was, vond de braderie een voortijdig einde. wennen aan het dagelijkse schoolritme en de automobi listen moeten er weer reke ning mee houden dat ze vier maal per dag meisjes en jon gens tegenkomen op weg naar en van school. En natuurlijk waren er maandag meisjes en jongens die voor het eerst naar school gingen en daarom door hun ouders in de klas werden afgeleverd. Hier en daar vloeide maandagmor gen nog wel een traan, maar in het algemeen voelde de jeugd zich gauw in de nieu we schoolomgeving thuis en beleefde ze aan hun allereer- Dat heeft het college van Bur gemeester en Wethouders be sloten. Jongeren in het Gou- wedorp vragen al een paar jaar om openbare plekken waar ze élkaar kunnen ont moeten. Eén ontmoetingsplaats komt bij het parkeerterrein in de buurt van het zwembadcom- plex en de tennishal aan de Sniepweg en de andere bij de Sperwerhoek tussen het Texaco-benzinestation en de Zuidplaslaan. De jongerenontmoetings plaats (JOP) aan de Sniep weg is voor een groep oudere werkende jongeren - ’jonge ren Sniepweg’ - die met de auto naar de ontmoetings plaats komen. De andere groep (’jeugd Sper werhoek’), veelal schoolgaan de jongeren in de leeftijd van 16 tot 20 jaar, krijgen een ei gen plek op de groenstrook aan de Zuidplaslaan. Voordat B. en W. dit besluit namen heeft de gemeente ge sprekken gevoerd met de jon geren zelf, de politie en de di rect omwonenden of gebrui kers van de terreinen. In die gesprekken zijn afspra ken gemaakt over het ge bruik van de plaatsen en de overlast die tot een minimum beperkt moet blijven. De politie zal adequaat reage ren op meldingen van over last en andere calamiteiten. De gemeente overweegt om een toezichthouder aan te stellen die zowel op de skate- baan als de JOP’s toezicht houdt. De jongerenontmoetings plaatsen worden ingericht met bankjes, een afvalbak en jaren dertig en een goed voor- 1IJ1 _1Z*1 In 1910 werd aan de Zuidka- de het woonhuis van wethou der en raadslid Van der Tor ren verbouwd tot gemeente huis van Waddinxveen. De wapenschilden aan de gevels en in het glas-in-loodraam van het traplicht herinneren aan deze functie. Zoals bericht heeft het college bleven fabriekscomplex uit de van Burgemeester en Wet houders de gemeenteraad beeld van industrieel erfgoed, voorgesteld drie gebouwen in te schrijven in het rijksregis- ter als beschermde monu menten en daartoe een ver zoek te doen aan het ministe rie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Het gaat om de voormalige tabaksfabriek aan de Noord kade 64, het voormalig ge meentehuis aan de Zuidkade 8 en de hefbrug over de Gou we met brugwachtershuisje. pen van De drie objecten zijn geselec- glas-in-lood nog te zien. Het teerd uit de provinciale in- 1 J ventarisatie van bouwkunst en stedebouw in de periode 1850-1940. Om voor be schermd monument in aan merking te komen dient een object te beschikken over eni ge cultuurhistorie, architec- tuurhistorie en ensemble- waarde. Daarnaast moet het WADDINXVEEN - In Waddinxveen gaat de gemeente voor 66.000 gulden in de open lucht tijdelijke ontmoe tingsplaatsen (’hangplekken’) voor de jongere en oude re jeugd inrichten bij de Sniepweg en de Zuidplaslaan. voldoende verlichting. De re gels uit de Algemeen Plaatse lijke Verordening (APV) zijn van toepassing. De aanleg van de JOP’s kost de gemeente in totaal ƒ66.000,-. In de nota ’Jeugd(beleid) in de groei’ had de gemeente al ƒ50.000,- gereserveerd. Het restant wordt ten laste ge bracht van het potje werkge legenheid en sociale vernieu wing. De JOP’s hebben een tijdelijk karakter. Voor een periode van vijf jaar worden ze aan gelegd en na een jaar wil de gemeente een evaluatie. Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 Maandag waren er ook in Waddinxveen meisjes en jongens die voor het eerst van hun leven naar school gingen. Er vloeide hier en daar een traan, maar er werd ook veel ple zier beleefd aan de eerste schooldag. (foto: sjaak Noteboom). ste schooldag veel plezier, langs de weg kleurige opval- i lende affiches van de plaat- scholen weer zijn begonnen selijke afdeling van Veilig nen. Scholieren moeten weer hangen in Waddinxveen Verkeer Nederland (WN). In maart van dit jaar werd zoals bekend de Lokale Agen da 21 voor Waddinxveen door de gemeente aan alle inwo ners, bedrijven en organisa ties gepresenteerd. Het is een eerste actieprogramma dat de Waddinxveense bijdrage aan een duurzame ontwikke ling in kaart brengt. Het actieprogramma, dat loopt van 1997-1999, werd niet alleen in samenwerking tussen burgers en gemeente bestuur opgesteld, maar zal ook worden uitgevoerd in sa menwerking tussen die par tijen. De Waddinxveense bur gers worden daarbij verte genwoordigd door de Commissie Duurzaam Wad dinxveen, die uit vrijwilligers schilderde dit model aan

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 1