z p5 *1 Choco-banana broodje 1 i rit fi Verzekeringen? KREATER DERKSEN ZN. OMERF?1SS| Rl1VVL i 6,95 volksuniversiteit alphen aan den rijn I Gemengde fruitvlaai of aardbeienvlaai 1 t <BIJ w KI EUTERCURSUS MIK KREATER 1 i 1 a I Rijnland Bekendmaking aanvraag en ontwerp-beschik- king Wet verontreiniging oppervlaktewateren H I H I H I H l H H I H I H I o L I O II H I g Nr. mnd f 10,- f f 8,- Kennisgeving beschikking c c f 1 f 30-19 09.30 ,50 V 1 2 |9 f 2f, i 97083 Spaa Li f 2;- f 7,50 II f 245. V 97060 14-09 )9.- 3 r5 x 1 f25,- 120,- 3) 97069 97135 f 10,- 30,- f 10,- 10.00 f 55,- 23-01 1 x5 En... tegen verrassende lage premies. Openbare les op donderdag 4 september van 15.30 -16.30 uur. Iedereen is van harte welkom 97064 97065 97066 97067 97068 97122 97125 97131 97132 97137 97141 97063 97071 97072 97073 8x2 4x2 7x2 8x2 1 1 2 2 09-10 13-11 27-11 29-11 25-09 25-09 18-09 18-09 18-09 06-1 1 23-10 >0.15 I 9.C 3 >0.z 5 19.15 >0.z 5 19. L 3 20. A 19.10 19.45 19.00 20.30 19.30 19.00 20.15 19.15 19.45 19.45 19.30 19.30 19.30 70.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 19.30 19130 20.00 19.30 20.00 19.30 20.00 19.30 20.00 20.00 19.3Ö’ 19.30 19.00 20.30 19.30 19.45 19.30 20.30 19.00 fiOOQ. 19.00 20.30 19.30 19.00 20.00 19.30 20.30 19.00 19.15 19.30 19.00 20.00 21.00 19.30 19.45 19.30 19.45 19.45 f f f 25,- 50,- f 7,50 f 17,50 f 17,50 f 7,50 f 10,- f 10,- V V H V H A H V H H H H O O O V V H H V C C C C C C C C C C B B B C C C C C C C V C C c c c c c c c c V V M M S C C R R M C c Wij verzekeren alles op maat, zodat u het minste risico loopt. aanv. tijd Postbus 546, 2400 AM ALPHEN A/ D RIJN Telefoon (0172) 49 20 04 Kantooruren: maandag 09.00 - 13.00 u woensdag en donderdag 13.00 -16.00 u f20,- 3) j Gevuld met chocolade banketbakkersroom en amandelspijs. Deze week: - f £7-10 29-09 1 i i t 1 15,- 15,- 147,50 47,50 52,50 #5,- 45,- 45,- 45,- oo,- 45,- «45,- 245,- 245,- 245,- 245,- 85,- 90,- 90,- 160,- 120,- 120,- 215,- 40,- 225,- 30,- 15,- f tl Kennismakingscursus muziek voor kinderen van 4,5 en 6 jaar. Een jaarcursus waarin muziekale verhalen van de muizen Piep en Miep cen traal staan. Veel aandacht wordt gegeven aan het aanschouwelijke en het beleven van muzikale begrippen als hoog/laag, kort/lang, maat en ritme. Curusduur: jaarcursus, 1 Uur per week Tarief: ƒ240,- Dag: donderdag 15.30 uur Docent: Chaja Beek Korting bij betaling voor 1 december ’97: ƒ15,- Kerkstraat 13 2742 BG Waddinxveen Telefoon: (0182) 61 44 22 X 2 x 2 97098 Chi 97101 97103 97106 97109 97111 97112 08-10 24-09 24-09 01-10 10-09 24-09 01-10 2 1/2 22-10 01-10 20.00 f 20.00 f 19.30 f 19.45 f 20.00 f 19.45 f 180,- 19.30 f 127,50 20.00 f 20.00 f 20.00 09.00 f fA f 1 f f 1 f25,- f35,- f 7,50 5)M f 2. f 2. f 2. f 2i f 2. f 21 F J fZ cursus prijs 4) Informatie over onze cursussen kunt u binnenkort ook vinden op Internet pagina: www.volksuniversiteit.nl/alphen 25 x 25 x f5,- F5,- r45,- 15,- 15,- 40,- 60,- f 147J f 10,- f 7,- f 7,50 f 7,50 j 42,50 97129 I 97133 Patchwork quilten 25|< 25|< 25| 20> 251 25 1 25 25 x 1 x 1 x2\ 5x11^ 4x2 10x2 1/4 5x2 5x2 i AJMistad van Mecklenburg Schwerinl. 1 bij het winkelcentrum f 245,- f 245,- f 245,- f 245,- f 550,- f 245,- f 245,- f 245 f 245,- f 245,- f 90,- f 90,- 90,- f 120,- ^20,- 12 x 1 12x 1 12x 1 8x2 8x2 8x2 4x2 1/2 10x2 1^ W4 22-09 f 03-11 20-10 1/2 03-1 U 29-0f 03-W 27-jo 1 1/2 2319 1 1/2 2319 1 1/2 231* 1 1/2 07-1 1 1/2 23-1 1 1/2 23-q 0 1/2 23-0' 11/2 23-0' 21-10 07-10 21-10 20-01 lftÖ-09 OW 20- 01 3 x2 1/2 30-09 30-09 21- 10 28-10 02-09 5x2 1/2 11-11 6x2 21-10 10x207-10 10x2 8x2, 2 x 3 x, 3 3 8 VAN DEN BERG 97053 97055 97058 Engels III 97059 Engels IV 20.00 f 155,- 19.00 f 155,- 19.00 f 102,50 20.00 f 102,50 21.00 f 102,50 19.30 f 20.00 f Engels V Woensc Frans I Frans II Frans III Frans IV Frans con1 ersatic 180,- ft,- 3 f35,- f35,- f20,- bi ftwL f f 147,50 f 147,50 f 125,- \30,- '7,50 ■0,- 1 20 x l 20 x l 12 x l 12 x l I2x l 2x2 l x2 02-10 13-1 1 10x2 1/4 02-10 3 x 2 1/2 08-01 4x2 09-10 10x2 1/4 09-10 4 x 2 1/2 23-10 1x2 4x2 1 x 2 1 x 3 25 x11/2 22-09 25 x11/2 22-09 25 x 1 1/2 22-09 25 x11/2 22-09 30 x 2 22-09 25 x 1 1/2 22-09 11/2 22-09 1 1/2 22-09 25 x11/2 22-09 25 x 1 1/2 22-09 22-09 22-09 22-09 29-09 29-02, 1/2 2409 1/2 2409 1/2 2409 J/2 fl-09 14-09 1 1/2 24.09 JJ/2>C\9 Voor al uw festiviteiten hebben wij de beschikking over partyzalen in Zalencentrum Florida in Boskoop. Voor inlichtingen: 0182-612044. r^5,- f 77,50 f 115,- f 55,- f 155,- f 112,50 f 170,- f 87,50 f 145,- f 20,- 6) C H C C C Esr Inschrijving uitsluitend SCHRIFTELIJK, middels een inschrijfformulier, onder gelijktijdige betaling van het cursusgeld. 0897 25 x/ 25xj 25x1 .25 x T fex 1 x 2?S 25 x n7r^24-o7 25 x 1 1/2 24-09 25 x11/2 24-09 25 x11/2 24-09 10x1 12x 1 12 x 1 5x3 10x2 10x2 9x2 2 x 10x2 H H I N N A.s. woensdag 27 augustus is er een OPEN IN- u FORMATIE- INSCHRIJFAVOND van 19 00 20.30 u in de Openbare bibliotheek, Thorbecke straat te Alphen a/d Rijn. Docenten zullen zoveel mogelijk aanwezig zijn om belangstellenden te informeren over de innoud van de cursussen. 97102 97119 in de Óud-E: 810 weken ter inzage. ‘i Leiden, 13 augustus 1997. Provincie Zuid-Holland eeuw Wet bodembescherming i? Dorpsstraat 50 Dinsdagavond e P. de Hooghstraaf .3 Kerklaan 20A Langeraarseweg 41 Dr. Stapenseastraat Teylersplein 1 Suyderbon 1 agax on ZH1580100431840 Kerkban 10 i u-a-i cio-t V 97130 Ontwerpen 2) 1) lezing Wijzigingen voorbehouden! S®i i Dijkgraaf en hoogheemraden voornoernd hebben het voornemen de gevraagde lozings vergunningen onder het steden van voor schriften te verlenen. Overeenkomstig de geldende procedure van hoofdstuk 3 (Afd. 3.5) van de Algemene wet bestuursrecht (A.w.b.) worden thans de aan vragen en ontwerpbeschikkingen W.v.o. bekendgemaakt en ter inzage gelegd. Vervol gens zullen de definitieve beschikkingen W.v.o. worden vastgesteld en bekend worden gejnaakt. I Ter inzage De aanvragen met bijlagen en de op basis daarvan opgestelde ontwerpbeschikkingen W.v.o. liggen voor iedereen van 21 augustus tot en met 18 september 1997 gedurende 4 Onderwerp Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij op grond van artikel 39 lid 2 van de Wet bodembescherming het saneringsplan voor de locatie 2e Bloksweg 64 in de Gemeente Waddinxveen hebben goedgekeurd. Tevens hebben zij besloten op basis van de artikelen 29 en 37 Wet bodem bescherming dat er op bovengenoemde locatie sprake is van een ernstig en niet urgent geval van verontreiniging. Tevens kan een voorlopige voorziening ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht jo hoofdstuk 20 Wet milieubeheer jo artikel 36 Wet op de Raad van State, gevraagd worden bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Tevens bestaat voor een ieder de mogelijk heid tot een gedachtewisseling over het ont werp van de besluiten. Men dient zich daar toe te wenden tot voornoemde afdeling. Er zal dan gelegenheid worden geboden om met de aanvrager, een vertegenwoordiger van dijkgraaf en hoogheemraden en andere aanwezigen van gedachten te wisselen. Bedenkingen Gedurende de termijn van 4 weken kan ieder een naar aanleiding van de aanvragen en de ontwerpbeschikkingen W.v.o. schriftelijk - en op verzoek ook mondeling - gemotiveerde bedenkingen indienen bij het collége van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoog heemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. De persoonlijke gegevens van degene die zijn/haar bedenkingen indient worden, indien deze daarom verzoekt, niet bekend gemaakt. Een zodanig verzoek moet schriftelijk en afzonderlijk, doch tegelijkertijd met de brief met zijn/haar bedenkingen bij Rijnland worden ingediend. De stukken voor nrs. V.32791 en V.32861 zijn tevens in te zien bij: - de gemeente Rijnwoude, Frederik van Eedenplein 4 te Hazerswoude, op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur; inzage buiten de kantooruren is mogelijk na telefonische afspraak, tel. (071) 341 90 15. De stukken zijn in te zien bij: - het Hoogheemraadschap van Rijnland, afd. Vergunningen, Breestraat 48 te Leiden, op werkdagen tijdens de kantooruren van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur; bui ten voornoemde tijden is inzage mogelijk na telefonische afspraak met de afd. Vergunnin gen, tel. (071) 516 82 18 of 516 82 04; voor nadere informatie kunt u zich wenden tot voornoemde afdeling. extra loka- kosten ties Wij zijn dagelijks geopend vanaf 8.30 uur. Op zaterdag vanaf 8.00 uur. F. van Eedenplein 4 F. van Eedenplein 4 Achterweg 1 M. Freeke Wije 2 In het Provinciaal Programma Water en Milieu is deze locatie geregistreerd onder Wbb-code ZH/580/0043/840 Inzage U kunt de beschikking en de overige van belang zijnde stukken van 20 augustus 1997 tot 2 oktober 1997 op de volgende plaatsen inzien: - Sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer, afdeling VROM van de gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen, openingstijden van 08.30-12.30 uur, telefoon (0182) 62 46 24; - leeszaal van het Provinciehuis, Prinses Beatrixlaan 15 te Den Haag, openingstijden van 09.00-16.00 uur, telefoon (070) 441 64 82. Bezwaar Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan door de belanghebbende(n) bij ons een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend tegen dit besluit. Dit moet geschieden binnen zes weken na de dag van bekendmaking/verzending van dit besluit, onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift. Dit bezwaar dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP DEN HAAG. Inlichtingen Voor nadere Informatie kunt u contact opnemen met het Centraal Registratie- en Meldingenpunt van Bureau Sanering in Eigen Beheer, telefoon (070) 441 71 87. De stukken voor nrs. V.32791/V.32825/V.32834 zijn tevens in te Zien bij: - de gemeente Boskoop, het Raadhuisplein 3, op werkdagen van 09.00 tot 12.15 uur; buiten deze uren is inzage mogelijk na telefonische afspraak met de afd. Bestuurszaken, tel. (0172) 21 95 16. f ssss- Passage 31 Waddinxveen tel.: 0182-612044 Lange Groenendaal 32, Gouda, tel.: 0182-529975. Raadhuisplein 3 Babsloof 7 Aardamseweg 4 Beukenpad 1 Raadhuisplein 1 Hoogheemraadschap van i>i>t I Tk. H. fiets, 3V, 100 i.pr.st. voorzitje/ 15 0172-420204. Tk. staande bronski, klok, lees- lamp 400348-422001. Tk. antieke hoekstoel m. rieten zitting 500348-422001 Tk. buggy f 50. Rieten pop- penwagen 20 0172-420204. Nrs. V.32791/V.32825/V.32834/V.32861 Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoog heemraadschap van Rijnland maken hierbij bekend dat bij hen aanvragen voor een ver gunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (W.v.o.) zijn binnengeko men van: - H.H. van Dam, gevestigd te Boskoop voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van het tuinbouwbedrijf van aanvrager (boomkwekerij met kassen en buitenteelt); gelegen aan de Burg. Cólijnstraat 74 te Boskoop en op een perceel aan de Loeteweg achter nr. 38 te Hazerswoude (kadastr. bekend gem. Hazerswoude sectie K nr. 13). De lozin gen vinden plaats op een watergang in de polder Laag Boskoop en een watergang in de Nessepolder; - C.R. van Schaik, gevestigd te Boskoop voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van het tuinbouwbedrijf van aanvrager (boomkwekerij met buitenteelt) gelegen aan Laag Boskoop 125 te Boskoop. De lozingen vinden plaats op een watergang in de polder Laag Boskoop; - P.A. van Herk, gevestigd te Boskoop voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van het tuinbouwbedrijf van aanvrager (boom kwekerij met kassen en buitenteelt), gelegen op percelen nabij Noordeinde 172 (hoek Hoogeveenseweg) te Boskoop. De lozingen vinden plaats op een watergang in de Voorof- schepolder; - Snijgoed Vof, gevestigd te Boskoop voor het lozen.van bedrijfsafvalwater, afkomstig van voornoernd tuinbouwbedrijf (boomkwekerij met kassen en buitenteelt), gelegen aan de Paddegat 13 te Boskoop en op een perceel achter Voorweg 79b te Hazerswoude. De lozingen vinden plaats op respectievelijk een watergang in de polder Nesse en op een watergang in polder De Noordplas. Oude radio uit grootmoeders tijd/50.0348-688464. Tk. mooie dekenkist, rond dek- sel 4250348-564860. Div. bloem tafeltjes 25.0348- 688464. Tk. kleine kruiwagens voor in de tuin tel. 0182-617263 Inboedels 819 Tk. gevr. bankst., kasten, eeth. enz. JAIMY’S MEUB. Tel. 0172-495515. Opleidingen en cursussen Sept./okt. begint de cursus hoe word ik MAKELAAR beëdigd taxateur o.g.? 1 en 2 jarige op leiding (incl. opl. beëdiging) te Haarlem/ Den Haag/ Rotter dam/ Utrecht/ Arnhem/ Breda/ Eindh./ Zwolle/ Groningen/ De venter. M.O.O.G. (sinds 1973) Bel 0570-593222 of fax 593073 1) lezing 2) workshop 4) prijs is excl. studieboeken Thorbeckestraat la Troubadourweg 2 Uranusstraaf 34 van Mandersloostraat 19 Keizershof 78-86 Raadhuisstraat 277 Julianastraat 67 Julianastraat 42 Raadhuisstraat 82 van Mandersloostraat 58 Klompenmaker J56 De Oude Wereld 57 Castellumstraat 6 Burg. Visserpark 30 Pr. Hendrikstraat 151 Wilhelminalaan 1 Anna van Burenlaan Kwartelstraat 66 Hooftstraat 121 Autofechniel 97115 De praktijk Vraag en aanbod 821 SIERBESTRATING. Vanaf 45,- m2 incl. materiaal. Tuin aanleg - schuttingen - open- haardhout. H. v. Wijngaarden - Boskoop. 0172-214382 of 06- 52716280. Te koop OPENHAARDHOUT gratis thuisbezorgt H.v. Wijn- gaarden-Boskoop 0172- 214382. Assurantiekantoor Derksen Zn. Staringlaan 3 2741 GC Waddinxveen Telefoon 0182 - 619 377 Telefax 0182 - 614 207 AL 35 JAAR ONAFHANKELIJK ADVIES. Tk. gevr. 5 of 6 pk. buitenbrd. motor 0172-574021 Tk. gevr. kopieermachine v. vereniging. Tel. 0172-537576. T.k. soundmixer Cosmel nooit gebruikt, 200,0348-688310. T.k. allesdrager voor Mitsubis- hi Galant, 50.0172-445472. ;e cultuur Fnon i) ziek vertelt.... nnismaking met wereldgodsdiensten luare BANKETBAKKERIJ - TEAROOM gevon rresri i nnArc ar gevorderden hetbehangen 97075 ltsliaans II 97076 Italiaans I 97077 Italiaans 97078 Nieuwgrir ks I 97081 Spaans I 97085 Spaans C 97086 Ismakogie 97093 Yoga 97094 Yoga English for Business Purposes Indonesisch I Indonesisch II Indonesisch conversatie 97074 Italiaans I 97084 Spaans IV 97090 Yoga 97091 Yoga 97092 Yoga 97095 Filosofische Antropologie Dagdeel aantal dag/ Cursus lessen mnd Maandagavond Duits I Duits III Snoeien - theorie Snoeien - praktijk (zaterdagmorgen) Vrijdagmorgen 97061 Engels conversatie 97054 Duits II 97056 Engels I 97057 Engels II 97062 Engels conver: 97079 Nieuwgriek^l 97080 Spaans I 97082 Spaans leren voor gevorderden ...ijk voor van I 97121 Creatieve fotografie 97123 Hoe hoort het eigenlijk? 97124 Ikebana 97126 Kalligrafi verdierfijking gyptische kunst i) Westerse kunst 1) beginners/gevorderden Indien cursus VOL informeer naar parellel-cursus! Dieren en 824 -benodigdheden DALMATISCHE pups met stamboom en schriftelijke ga- rantie. tel. 0318-591829 T.k. MALTHEZER-leeuwtjes en mini-Yorkshire-terriërs. Tel. 0318-561150, evt. bezorgd. Onze cursussen worden gegeven in de volgende lokaties: A Atelier 'De Nis' B Kerkelijk- Gemeenschapscentrum De Bron C Chr. SG Castellum H Chr. SG Groene Hart Lyceum, Bospark M Maranathakerk N Wooncentrum Noorderbrink O Wijkcentrum 'De Oude Wereld' R Autobedrijf Rodenburg, Hazerswoude-RD S Streekmuziekschool V Volksuniversiteit 97113 Banketbakken 9711 8 Columns korte verhalen - beginners ?7i l Columns korte verhalen - gevorderden De tuin in de winter mooi oaie - Basiscursus iderdagavond 97139 Klein vaar iovers/tie - Gevorderden voOToeginners Doe-het-zelf 805 GEVRAAGD behang-, wit-, saus-, en Schilderwerk. Vooraf prijsopgave. Tel. 0172- 494971 Z" Zie voor verdere informatie over de cursussen en voor inschrijfformulieren ons programmaboekje dat gratis verkrijgbaar is op ond erstaandeadressen: ALPHEN A/D RUN Bibliotheek Centrum - Bibliotheek Ridderveld - Driehoorne Serviceflat - Boekhandel Haasbeek - Boekhandel Haasbeek-Herenhof - 't Houtwinkeltje Karssen Boeken- Kantoorservice - Laptiek Modestoffen - Maranathakerk - Markx' Boekhandel - Wooncentrum Noorderbrink Wijkcentrum ‘De Oude Wereld' -Stadskantoor - Streekmuziekschool - Verborst Woninginrichting - VW/ANWB - Westqrhove - Wielewaal Barend van Zwieten AARLANDERVEEN - Postkantoor BOSKOOP II Gemeentehuis Openbare bibliotheek HAZER5WOUDE-DORP - Openbare bilbiotheek HAZERSWOUDE-RUNDIJK - Gemeentehuis Rijneveld - Openbare bibliotheek KOUDEKERK A/D RUN Bibliotheek LANGERAAR - Postagentschap/Cadeaushop LEIMUIDEN - Bibliobus NIEUWKOOP Gemeentehuis - Openbare bibliotheek NIEUWVEEN EN ZEVENHOVEN - Gemeentehuis RUNSATERWOUDE Gemeertfekanfoor Jacobswoude TER AAR - Gemeentehuis - Bibliotheek de Aarlezer WADDINXVEEN - Gemeentehuis Openbare bibliotheek WOUBRUGGE - Bibliobus ZWAMMERDAM - Postkantoor Tk. senior fauteuil, 50. TV kast 50 x 80 ƒ50 0172- 491458. Tk. buro met 6 laden, 2 schuif- kastj.i.z.g.st./ 50Computerta- fel 500172-537775. Tk. 3 - 2 zits bankstel, beige, i.g.st. 75. Glas in lood hang- lamp/ 150172-537775. Tk. TV videomeubel, zwart, ƒ25. Eetkamertafel 110 cm. 25.0172-537775. Tk. Sony radio cassetterecor der, 2 cass. 40 i.z.g.st. 0172- 537775. Tk. Zibro Komin Oliekachel v. boot/caravan, z.g.a.n. 200 0172-474328. Tk. originele antieke letterbak 82 x 37 cm. m. geel koper 20 0172-611375. Tk. kinderwagen 3-1Koelstra, incl. dekbedje, nog nw. 1 jr. oud 450 0172-618069. Tk. eettafel 80 x 120 cm. met la 2 stoelen, mass, grenen, i.z.g.st. 3500172-422025. Tk. zwangerschapsspijker- broek ƒ25,- T-shirts 10,- tel. 0348-688968 Tk. eiken bolpoot tafel o 110,4 stoelen biezen zitting 300,- 0348-418954 3) incl. ingrediënten cq wijnen 5) per les 6) alleen beginners 97104 Levenslooj 97105 Omgaqj» 97107 Aqu 97108 Aqu Inleiding Interne^** jfmet gipsen^ern Bur 1 iwen 97120 Introductie PC-gebruik 97138 De tuin in de winter mooi 97140 Vinoloaie - Basiscursus Donderdagavond Hebreeuws I 97070 Hebreeuws II 97087 Ismakogie - vergevorderden 97088 Ismakogie - vergevorderden 97089 Ismakogie - gevorderden 97096 Architectuur stedenbouw in de 19e eeuw 97097 Het tapijt van Bayeux i) 97099 Vermenselük en 97100 Oud-Egyptische 97110 Aquarelleren voor 97114 Batikken 97116 Boekbinden 97117 Boetseren/speksteen bewerken 97127 Italiaans koken [7771 Doe meer met de (combi)maqnenun 2) i voor de Kerst Ned e rl a nd se litaggMVPWnias d^cnologie iet stress generen voor beginners geileren voor gevorderden 'cursus grimerag^^^^ puten panelei pierarchited ieezakjes vel ^ren) voll«schilderkunst inMa^morgen J 97128 Surinaamf koken! 97134 PerqamanXyo<2j/o( 97136 Tekenen wat ie ziet wi Woensc agm >rge

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 12