Sugg oude Convenant Woonpartners en Zevenhuizen-Moerkapelle Duurzaamheid verwaarloosd onderwerp in beleidsplan I I FOT> Klimopgroep terug met herinneringen Pareo als een kamerscherm jesties van een ere jongere (2) Kerngroep wil nieuw beeldmerk Winkeltje van Jetty weer open Keurslagerij Peter Compeer IMK steunt jonge starters 'Opvoeding van tweeling' Immanuëlkerk bij RTW-radio 1 'goedgekeurd' WOENSDAG 20 AUGUSTUS 1997 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 17 Volgende week goed in de klantgerichte doel- f I i cruteria daarvoor de orga- verlichte ontwerp te vergoeden. De j 20x30 VIDES AUDI' FOTl tionaliteiten partij. De elf subkampen hadden na men van bekende riverien zo als Mississippi, Amazone en terscouts als van een wilde- vaarder als ook van een loods van de Klimopgroep vormde het bezoek aan het NaWaKa geen probleem. Zij blijven hun verzoeken in dienen bij de afdeling huis vesting in het gemeentehuis. De gemeente kan voor deze erkende dat ‘duurzame ont wikkeling geen eenvoudige opgave is‘, maar ‘wel een uit daging moet zijn*. Want het zou heid, maar ook op duurzaam heid. En dat is niet hetzelfde. Een beleid kan heel doelma tig zijn als de middelen die worden ingezet geschikt zijn waarde voor het beleidsplan. Toetsing van alle beleidsvoor nemens moet dus niet alleen 1996 is een zogenaamde ‘mis sie* voor de gemeente vastge steld: ‘Waddinxveen, comple te levende gemeente in het Groene Hart'. Van die missie is het ont- werp-beleidsplan een invul ling en daarin had natuurlijk Lokale Agenda 21. Opvallend is namelijk dat het De relaties van de ABN AM RO Bank kregen de gelegen heid om andere originele ge bruiksdoeleinden te verzin nen. Landelijk kwamen er vele inzendingen binnen, waarbij de inzending van mevrouw De Vries één van de winnende was. De Wad- dinxveense kwam met het goede idee de pareo op een kamerscherm te spannen. Hierdoor kan eenvoudigweg een originele decoratie van de woonkamer worden ver kregen. Als prijs ontving mevrouw De Vries één van de genum merde en gesigneerde litho’s van Patty Harpenau met daarop het motief van de pa reo. orgaan om duurzaamheid te propageren, alle nationale en lokale politieke partijen opge roepen hun visie op duurza me ontwikkeling in hun ver kiezingsprogramma’s op te nemen, omdat die program- 6 september te organiseren bazar een gesprek gevoerd worden over het doel en the ma Voor de kerk en ander werk’. muziek en een gesprek met Ria Bos over het gezamenlijk in SOW-verband voort te zet ten huiscathegese. Voorts zal met de coördinatie- WADDINXVEEN - Zondag morgen 24 augustus van ne gen tot twaalf uur wordt de wekelijkse kerkuitzending bij JEROEN GANS Kerkiveg-Oost 243 Wad dinxveen I WADDINXVEEN - Het ’win keltje van Jett/ (gedragen kinderkleding) aan de Zuid- kadé 17a in Waddinxveen, dat deze zomer in handen van Margret Mulder en Ingrid Dorland is gekomen, is vanaf maandag 25 augustus weer geopend. Voor de bezoekers ligt een attentie klaar. Al meer dan 20 jaar is het ’win keltje van Jetty’ een begrip in Waddinxveen. De Waddinx- veense verkoopt goede en ge bruikte kinderkleding. ‘We doen daar veel mensen een plezier mee. Veel kleding is zo goed, datje nauwelijks ziet dat het gedragen is‘, zegt ze. Bij Jetty brengen de mensen zelf de kleding die ze willen verkopen. Na beoordeling gehangen. Zodra de kleding me ontwikkeling nodig acht, bij het plaatselijk bestuur zelf kennelijk nog onvoldoen de leeft1. tende ondernemers kunnen ondersteuning krijgen bij bei de onderdelen, maar ook bij elk afzonderlijk. Het totale traject bestaat uit tien cur susavonden en acht uur indi viduele begeleiding. den in de gemeente*. Dat laatste advies wordt door de commissie in praktijk ge- plaatsvinden op doelmatig- bracht als onderdeel van de dialoog tussen gemeentebe stuur en burgers, die ook in het ontwerp-beleidsplan voor Waddinxveen is opgenomen. de*. De gemeentelijke ‘missie* kan volgens de gemeente alleen onder bepaalde voorwaarden aangegeven worden uitgevoerd. Het gaat ten eerste om de plaats van Waddinxveen in de regio en de landelijke en internationa le ontwikkelingen. Anders gezegd, wat Waddinx- veen zou willen is nog geen wet. Ten tweede geldt de eis Zuidkade 17a (rechts Dactylo). De openingstijden beslissingen zijn maandag en dinsdag van 9.15-11.15 uur en van 13.15- 15.00 uur. In de schoolvakan ties is de winkel gesloten. In het convenant, dat ingaat op maandag 1 september, wordt een splitsing gemaakt tussen het woonruimteverde- lingsbeleid, waarvoor de ge meente verantwoordelijk is en blijft, en de uitvoering van dit beleid, die nu in handen komt van Woonpartners Mid- den-Holland. Woningzoekenden kunnen op de publikaties met vrijko mende woningen reageren door invulling van de even eens gepubliceerde woonbon. Op basis van het eerder ge noemde woonruimteverde- lingsbeleid bepaalt Woon partners Midden-Holland de I ledenraad h WADDINXVEEN - Het is volgens de plaatselijke ’Com missie Duurzaam Waddinxveen’ een gemiste kans dat het gemeentebestuur in het deze zomer verschenen concept-beleidsplan 1998-2001 van ’duurzame ontwik keling’ een verwaarloosd en vergeten onderwerp heeft gemaakt. per het bij dit onderdeel mogelijk van de Oolderplas. De bezich tiging van het kamp vond plaats vanuit het NaWaKa- treintje, waarna geluncht werd in het Klimopsubkamp Mississippi, te midden van alle waterscouts. De terugtocht werd onderno men via de sleper van de Oli vier van Noortgroep uit Ongeveer 6.000 deelnemers, loodsen en medewerkers uit 15 landen meerden hun boten aan de oevers van de Lim burgse Maasplassen af om gezamenlijk aan de slag te gaan met een uitgebreid acti viteitenprogramma onder het motto ’Water leeft’. Het was een nationaal kamp met een goede internationale sfeer. De grootste groep bui tenlanders waren de Portuge zen, maar ook Polen, Grie- nieuw begeleidingstra- ken, Kroaten, Finnen, Span- ject van start. De kosten voor jaarden, Tsjechen, Duitsers, deelname blijven gering door Afrikanen en vele andere na- de financiële bijdrage van het tionaliteiten waren van de ministerie van Economische Zaken. Het begeleidingstraject be staat uit een commercieel en een financieel gedeelte. Star- Rio Grande en lagen allemaal op het kampterrein rond de Oolderplas, een van de Maas plassen die met de Maas in verbinding staan. Iedereen was welkom om een kijkje te nemen en mee te ge nieten van dit grote festijn. Voor een 80-jarige grootmoe- om de doelen van dat beleid te bereiken. Maar als er nieu we en belangrijkere doelen bijkomen, is het de vraag of de ingezette middelen voor die nieuwe doelen ook ge schikt zijn. Iedereen weet dat doelen op de korte termijn die op lange wordt de kleding in de winkel X-J- g-’-— is verkocht ontvangt de eige naar zijn geld. De Waddinx- veense regelt dat vraag en aanbod bij elkaar komen. In de afgelopen weken is er in In reactie op mijn ingezonden brief ’Suggesties van een ou dere jongere’ in het Weekblad voor Waddinxveen van woensdag 6 augustus vernam ik wat reacties van allerlei aard. Het is echter niet mijn bedoe ling geweest om persoonlijk uit te halen naar één van de genoemden. Zo heb ik met het vermelden van de afvalpro- blematiek op de Kerkweg- Oost slechts de veroorzaker willen aanspreken. Wie de schoen past, trekke hem aan. Afgelopen week had ik over leg met de eigenaar van Fast Food Vork aan de Kerkweg- Oost, die al sinds zijn aantre den begin dit jaar het nobele streven heeft winkelcentrum Brug schoon te krijgen. Hij verklaarde me dat het schoonhouden van een klein stukje soms al dweilen met de kraan open is. Samen kwa men we tot de conclusie dat vele handen licht werk zou den maken. ROTTERDANM/WADDINX- VEEN - Het Instituut Mid den- en Kleinbedrijf (IMK, tel. 0182-569190) onder steunt ook startende onder nemers in Waddinxveen bij het opstellen van een onder nemingsplan in de vorm van een begeleidingstraject. Het traject bevat zowel collec tieve als individuele begelei ding en is bestemd voor star ters die beschikken over een concreet bijdrijfsidee en, in dien noodzakelijk, in het be zit zijn van het vereiste vesti- gingsdiploma. Een slechte voorbereiding blijkt de be langrijkste oorzaak dat vier van de tien bedrijven na drie jaar niet meer bestaat. In september gaat in Gouda een termijn heel goed in de weg kunnen staan. Dus moet op zijn minst in de interpretatie van de missie ‘Waddinxveen, complete levende gemeente in het Groene Hart*, het be grip duurzame ontwikkeling het winkeltje hard gewerkt nadrukkelijk worden opgeno men. In het eerdergenoemde voor- lichtingsboekje over Lokale ZEVENHUIZEN/WADDINXVEEN maandagmiddag 25 augustus om half vier onderteke nen burgemeester L.M. Schoots van Zevenhuizen- Moerkapelle en directeur R.J. Mascini van Woonpart ners Midden-Holland een convenant over de uitvoering van zen-Moerkapelle. keuze van het beeldmerk is in feite al een mooie be- j loning. Daarnaast zal als j tegemoetkoming ƒ150,- aan de winnaar worden uitgeloofd. Voorstellen voor een nieuw beeldmerk van de Kern groep Ontwikkelingssa menwerking Waddinxveen worden ingewacht bij de secretaris drs. Louise Per- bal, Poolster 13, Waddinx- veen, tel. 0182-615718. WADDINXVEEN - De Waddinxveense waterscouting- groep Klimop heeft met heel veel plezier meegedaan aan het NaWaKa ’97 in Roermond. De herinneringen van de Waddinxveners aan dit internationale evene ment zijn talrijk. Mevrouw De Vries, op de foto samen met haar dochter, ontvangt de door kunstenares Patty Harpenau gesigneerde litho uit handen van rayondirecteur drs. R.W. Zoutendijk van de ABN AMRO Bank aan de Passage. irate.- abh ambo Baak staak Hateboom). LEZERS SCHRIJVEN bij de rekeningafschriften. De pareo is een vederlicht doek waarop een zonnig ont werp staat van de kunstena res Patty Harpenau. Het doek is te gebruiken als om slagdoek en tafellaken. WADDINXVEEN - In het kantoor van de ABN AMRO Bank aan de Passage in Waddinxveen heeft me vrouw De Vries uit handen van rayondirecteur drs. R.W. Zoutendijk een litho gekregen, die ze had gewon nen door mee te doen aan een prijsvraag van de lokale bankvestiging. Tijdens de afgelopen vakan- tie-actie deed ABN AMRO pareo’s cadeau aan relaties die reageerden op een folder Newaka '97 telde onder het motto 'Water leeft' bij de Lim burgse Maasplassen in Roermond 6.000 kamperende scouts uit 15 landen. WADDINXVEEN/GOUDA - Ouders en verzorgers van tweelingen in de leeftijd van 1 tot 3 jaar kunnen vanaf maandag 22 september bij De Vierstroom (kruiswerk en maatschappelijke dienstver lening) terecht voor een cur sus van drie bijeenkomsten over de opvoeding van twee lingen. Naast onderwerpen die de deelnemers zelf in brengen is er aandacht voor ontwikkeling en opvoeding van de tweelingen-peuter, ei gen taal en verdelen van aan dacht ouders. De cursus wordt geleid door twee wijk verpleegkundigen van de Ou der- en Kindzorg van De Vierstroom. De bijeenkomsten worden ge houden in het kantoor aan het Raadhuisplein 35 in Nieuwerkerk aan den IJssel van 20.00 tot 22.00 uur en kosten ƒ15,- voor de gehele cursus voor leden van De Vierstroom (op vertoon van de lidmaatschapskaart) en ƒ85,- voor niet-leden. Belangstellenden kunnen zich opgeven of meer infor matie vragen via De Vier- stroom-Zorglijn, tel. 0182- 594500. gaat tot uitgifte van de wo ning over. Tevens wordt door Woonpartners de huisves- tingsvergunning afgegeven en de leges geïnd. Voor de woningzoekenden, l van een zogenaamde urgentie, blijft de gemeente de beoordelaar. Voor hen verandert er niets. stelling van zijn organisatie. ‘Door de nieuwe werkwijze hebben kandidaat-huurders nog maar met één instantie de woonruimteverdeling in de gemeente Zevenhui- te maken, hetgeen de duide lijkheid en snelheid van han delen bevordert. Dat is in het voordeel van de consument*. Met deze vorm van samen werking wordt ingespeeld op landelijke ontwikkelingen in woningzoekenden vrijkomen- de volkshuisvesting namelijk de woningen claimen. In dit uitvoering geval wordt er met die wo ning niet geadverteerd. Beide partijen zijn tevreden met deze nieuwe taakverde ling. Naar het oordeel van burgemeester Leo Schoots wordt met dit systeem van woninguitgifte een woning zoekende op de meest effi ciënte wijze bediend. De verantwoordelijkheden van de gemeente en Woon partners Midden-Holland zijn zeer duidelijk, namelijk een scheiding tussen beleid en uitvoering. De verantwoordelijkheid voor het beleid blijft bij de ge meente en voor de uitvoering komt de verantwoordelijk heid bij Woonpartners Mid den-Holland te liggen. Volgens directeur René Mas cini passen de nieuwe taken 21 van Waddinxveen het vol gende. ‘Het is een absolute noodzaak dat we gezamenlijk proberen richting te geven aan de ma nier waarop we omgaan met schaarse grondstoffen en ruimte, de kwetsbaarheid van het klimaat en van eco systemen, de gezondheid van onszelf en onze kinderen*. Op gemeentelijk niveau die nen inderdaad overheid en burgers in dialoog met elkaar te bepalen hoe Waddinxveen zich duurzaam kan ontwik kelen. ring wordt iedere Keur- I door een ’mystery shop- om het pandje van binnen een face-lift te geven. Er hangt een eigentijds en pret tige sfeer. Het winkeltje van Agenda 21 staat dan ook dat Jetty is gevestigd aan de ‘een in te voeren milieutoets - Zuidkade 17a (rechts van dat wil zeggen gevolgen van gemeentelijke voor het milieu - in de toe komst wellicht kan uitgroei en tot een duurzaamheids- toets*. Omdat het ontwerp-be leidsplan voor Waddinxveen op de toekomst betrekking heeft en ook twee jaren uit de 21e eeuw omvat, een eeuw waarin duurzame ontwikke ling tot stand moet worden gebracht, is opnemen van een ontwikkelingstoets in het be leidsplan een noodzaak. Vorige maand heeft de Natio- de locale RTW-radio verzorgd nale Commissie voor Duurza- door de hervormde Imma- me Ontwikkeling, een door de nuëlkerkgemeente. landelijke overheid ingesteld Om negen uur begint de uit zending met een kinderpro gramma, gevolgd door een rechtstreekse kerkdienst uit de Immanuëlkerk (Prinses Beatrixlaan) met als voor ganger ds. L.M. Verseput (Leidschendam). Het radio- ma’s ook nog zullen gelden in programma wordt daarna om het begin van de volgende kwart voor elf voortgezet met eeuw. In dat kader is zelfs voorge steld duurzame ontwikkeling in de Grondwet op te nemen. In Waddinxveen is men ech ter klaar ‘de uitdaging*, zoals commissie van de op zaterdag burgemeester Fedde Jonk man schreef, aan te gaan en duurzame ontwikkeling in het eigen beleidsplan te ver ankeren. s de consument een waar borg geven dat bij het kopen van vlees, vlees waren, salades en maal- tijdcomponenten mag worden gerekend op be- trouwbaarheid, klant vriendelijkheid en kwa- 1 liteit. L te. Deelname aan het volledige programma kost ƒ495,- en deelname aan één van beide onderdelen kost ƒ295,-. Star tende ondernemers die inte resse hebben in dit begelei dingstraject kunnen zich op- geyen voor een intakegesprek met een van de adviseurs. Tijdens dit gesprek wordt be- rend vergezicht. keken of men in aanmerking De opening van het NaWaKa komt voor deelname. vond plaats in het hartje van Roermond en ter afsluiting van dit grandioze waterfes- tijn was op de oevers van de Maas de vlootschouw te be wonderen. Zo’n negenhonderd stroomop waarts varende 1 bootjes zorgden voor een feeë riek schouwspel. Als klap op de vuurpijl werd een groots vuurwerk afgestoken. Een bonte mengeling van kleuren spatte aan de hemel uiteen waarna de volgende dag de scoutinggroepen weer uiteenvielen en een ieder, na het opbreken van de tenten, weer zijns weegs ging met een schitterende herinnering aan de fantastische NaWa Ka. van het (over heidsbeleid door de verhuur der. Woonpartners Midden- Holland verricht de werk zaamheden vanuit de dependance aan de Bongerd 25 in Zevenhuizen. Het kan toor is op werkdagen geopend van 8.30-12.00 uur en telefo nisch bereikbaar onder num mer 0180-633402. de consument. I Ook wordt door het Kwaliteits Bewakings Bureau Levensmiddelen (KBBL) éénmaal p™ I jaar een aantal produk- I ten zoals rundergehakt, gepaneerde schnitzels en kipfilet op samenstel- I ling en bacteriologie on derzocht. Medewerkers van het KBBL verrichten tevens een check op de toepas sing van het HACCP- systeem door de keur slagers. Met al deze in spanningen wil de Keurslagersvereniging In maart van dit jaar schreef Dat geldt overigens niet voor Waddinxveens burgemeester duurzame ontwikkeling en de Fedde Jonkman in het voor woord van het voorlichtings- boekje over de Lokale Agenda in het juli gepubliceerde be leidsplan, dat als eerste tot in de 21e eeuw reikt (1998- 2001), komen duurzame ont wikkeling en Lokale Agenda 21 niet voor. ‘Dat is meer dan een gemiste kans. Gemist, omdat aan de mogelijkheid duurzame ont wikkeling nogmaals in een belangrijke gemeentelijke publikatie onder de aandacht van de Waddinxveners te brengen is voorbijgegaan*, al dus drs. Will Erath, lid van de Commissie Duurzaam Waddinxveen. ‘Maar nog meer gemist omdat de omslag in denken en doen, Dit betekent volgens het die de gemeente voor duurza- voorlichtingsboekje: 1) dat we onze welvaart kun nen vergroten op een zoda nige manier dat onze kin deren en kleinkinderen dat Bij de kerntakendiscussie in ook nog kunnen; 2) dat het milieu en leefom standigheden in stand worden gehou- den; 3) dat rekening wordt gehou den met het recht van an dere mensen op een mens waardig bestaan. Waddinxveens burgemeester duurzame ontwikkeling moe ten worden opgenomen, vin den de mensen hierachter. Duurzame ontwikkeling is dan misschien wel een moei de bedoeling moeten zijn lijk begrip, maar niet moeilij- dat ‘een werkelijke omslag in ker dan ‘complete* en ‘leven- het denken en doen plaats vindt, die leidt tot echt duur zame ontwikkeling'. Zoals in de voorlichtingsbro chure wordt moet de Lokale Agenda 21 nadrukkelijk gericht zijn op de 21e eeuw en die is nog maar drie jaar van ons ver wijderd. De conclusie is dat de omslag in het denken en doen niet al leen géén eenvoudige opgave van doelmatigheid. Alle be is, maar ook nog op korte ter mijn moet plaatsvinden. Er zal dus op korte termijn veel aandacht aan bewust wording moeten worden ge ven. Voor die bewustwording Voor de eerste voorwaarde is heeft de gemeente Waddinx- veen aan de Commissie Duurzaam Waddinxveen, die afspraken met een deel van de uitvoe ring van de Lokale Agenda 21 is belast, geld gegeven. Bovendien wijst de gemeente in het voorlichtingsboekje de Commissie Duurzaam Wad- dinxveen er op dat het aan leidsvoomemens uit de mis sie zijn getoetst op doelmatig heid, dus op effectiviteit en op (maatschappelijk) rende ment. Eerdere benadering door de bewonerscommissie Kerk- weg-Oost van de winkeliers vereniging Brug over de over- last-problematieken heeft nog niet mogen baten. Echter, met de eigenaar van de besproken cafetaria kan nu via de winkeliersvereni ging met de gemeente Wad- dinxveen tot goede acties worden overgegaan. WADDINXVEEN •- De Kerngroep Ontwikkelings samenwerking Waddinx- veen wil een nieuw beeld merk omdat na het land bouwproject in Torna (Burkina Faso) en het be- drijvenproject in Lima (Pe ru) in de komende jaren een waterwinningproject in Ethiopië financieel en moreel wordt ondersteund. De leden van de Kerngroep willen voor dit doel graag gebruik maken van het re servoir aan grafisch-artis- tieke begaafdheid in Wad- dinxveen en hebben daar om een prijsvraag voor een nieuw beeldmerk uitge schreven. De Kerngroep Ontwikkelingssamenwer king Waddinxveen heeft ten doel de bevolking van Waddinxveen bewust te I maken van de situatie en problemen van de mensen in ontwikkelingslanden. s Zij doet dit door steun aan een ontwikkelingsproject, door het ontwikkelen van s alerlei activiteiten en door i het verschaffen van infor- I matie aan de Waddinxve- I ners. In het nieuwe beeldmerk moet uiteraard het werk van dé’Kerngfoep, de rela tie met Waddinxveen en I de samenwerking met het nieuwe waterwinningpro- ject in Ethiopië zoveel mo gelijk tot uiting komen. Het beeldmerk zal worden gebruikt als herkennings punt op folders, in publika-1 ties en op de eigen uitga- j ven. Als ideëele vereniging is de Kerngroep Ontwikke lingssamenwerking Wad- I dinxveen niet in staat de I volledige kosten voor het ook het omgekeerde waar. In ternationaal en landelijk zijn gemaakt over duurzame ontwikkeling. Waddinxveen heeft in dat Bij deze roep ik dan ook de is belast, geld gegeven. raamwerk een opdracht om betrokken winkeliers op tot Bovendien wijst de gemeente een Lokale Agenda 21 op te welwillendheid. Als we sa- in het voorlichtingsboekje de stellen en uit te voeren. men de omgeving kunnen Commissie Duurzaam Wad- Die opdracht geldt voor alle schoonhouden is er ten bate dinxveen er op dat het aan gemeenten, is niet vrijblij- van iedereen al heel wat ge- Lokale Agenda 21 ‘ook zonder vend en raakt alle beleidsbe- wonnen. kosten publiciteit kan geven, slissingen. Dat heeft dus ook Om kort te gaan tot slot. Dit bijvoorbeeld door ingezonden gevolgen voor de tweede voor- stukje is dus niet als aanval stukken in dag- en weekbla- bedoeld. Het is een mogelijke aanzet tot het gezamenlijk te gengaan en wellicht voorko men van het overlast-gedrag. Op commercieel gebied wordt der van zowel één van de wa- onder meer aandacht besteed aan produkt-marktcomibia- ties, commerciële doelstellin gen, verkooptechnieken en videotraining. Op financieel gebied komen Na verwelkoming met koffie onderwerpen zoals investe- en koek werd een kerkdienst ringsbegroting en financie- over het thema ’Levend wa- ringsplan aan de orde. Üok is ter’ bijgewoond aan de oever jX 1_ *2 J AJ 1 1 *1 1 1 1 1 -t-x 1 -1 het complete plan te presen teren aan deskundigen en medecursisten. Deelnemers kunnen naar eigen keuze de beschikbare tijd voor indivi duele begeleiding indelen. In Gouda begint op donder dag 4 september het commer ciële gedeelte van het begelei- vier van Noortgroep uit dingstraject en op dinsdag 9 Schoonhoven, waar de Wad- oktober het financiële gedeel- dinxveense Klimopgroep goe de contacten mee onder houdt. Vanaf het water, varend te midden van de vele lelievlet- ten, boden het water en de oe vers met de vletten, schou wen en aken, waarachter langzaam de vele tentenkam pen van NaWaKa in de hori zon verdwenen, een schitte- I centrum Groensvoorde I heeft weer'met succes de werd kortgeleden op een onverwacht moment ge keurd door één van de regiomanagers van de Nederlandse Vereniging van Keurslagers. De 550 bij de vereniging aangesloten zelfstandi- ge bedrijven worden jaarlijks gekeurd op punten als hygiëne, as- I sortiment, versheid, I kwaliteit, vakmanschap I en service. I De cruteria daarvoor I zijn vastgesteld door de I ledenraad van de orga- r nisatie en vastgelegd in volgorde van kandidaten en het Keurslagers-Formu- lehandboek. Naast deze bedrijfskeu- ring wordt iedere Keur- I slager jaarlijks bezocht WADDINXVEEN - De Keurslagerij van P.M. i Compeer in het winkel- centrum C-- jaarlijkse test als kwali tatief Keurslager door staan. Het bedrijf van de Wad- dinxveense Keurslager per’. Deze beoordeelt het die in het bezit zijn I bedrijf door de ogen van zogenaamde urgent GRATIS POSTER van uw mooiste, leukste of aardigste foto Klaaswaal Öud-Beijerlard Rotterdam Schiedam Spijkenisse Zoetermeer -tSSLEETEm Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het weekblad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden ge weigerd. Anonieme brieven worden niet gelzen. Brieven onder pseudoniem worden wel ge plaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. Bg het ontwiikelen afdrukken van uw kleurenfoto's. Net vai toepassxig op onze supervoor deSge budgetprint. I Smgci uetuun g Met 16 filialen in regio Rotterdam Gouda Hoogvliet Middelharnis Numansdorp Nieuwerkerk a/d Ussel l

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 17