grenzen nog niet bereikt Discussieavond over kwaliteit Jubilerend Plantarium heeft Satellietkwekers Bloemenveiling op Plantarium Autobotsing Autodiefstal Flora toont snijheesters Nu voor vierde keer in eigen gebouw op ITC Geen vlagvertoon op IS augustus Vogelcursus ■PW PAGINA 23 WOENSDAG 20 AUGUSTUS 1997 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Contacten leggen, informeren en handel gaan hand in hand op Plantarium. (Foto: A. Fioole) Ontwikkeling Verhuizing Informeren Thema dat de ’Na- in De relatie tussen productie en handel is dit jaar het cen trale thema en dat is niet toe- goede Deen’ toegekend. Dat leek een onmogelijke op gave en een verhuizing naar Bleiswijk werd aangekon- digd. Dankzij een initiatief vanuit de deelnemers werd alsnog ruimte bij Boskoop ge vonden. Plantarium verhuis de in 1989 naar de zogenaam de Johan Stolwijk kavel ach ter de sportvelden. In 1990 konden voor de eerste maal ook buitenlandse bedrijven aan de beurs deelnemen. Hoewel de jaarlijkse beurs diepgeworteld lijkt in de sier- teeltregio Boskoop, is dit minder vanzelfsprekend dan het schijnt. Na de aarzelende start in de Beurshal, de over stap naar een tentencomplex met de nodige groeistuipen en tenslotte de realisering van een eigen gebouw op het ITC, is echter duidelijk ge worden dat de sierteeltregio Boskoop nog altijd potentie heeft. Door bundeling van krachten en met toekomstvi sie is er veel tot stand te brengen. Dat heeft de ge schiedenis van vijftien jaar Plantarium uitgewezen. Het thema van de jubileum- beurs is de relatie tussen kweker en handelaar. Geza- Sinds twaalf jaar worden nieuwigheden op Plantarium gekeurd door de gerenom meerde Vaste Keurings Com missie van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde in samenwerking met de Koninklijke Vereni ging voor Boskoopse Cultu ren. De keuring was mogelijk voor één ingezonden gewas, Plantarium heeft duidelijk een rol gespeeld bij de promo tie van nieuwe toepassings- mogelijkhheden van planten en heesters door de hele ke ten heen. Door de keuringen werd een bijdrage geleverd aan kwaliteitsverbetering en sortimentsverbreding. De be langstelling voor de nieuwig hedenkeuring op Plantarium bij de nationale en internatio nale vak- en consumenten pers, spreekt voor zich. Plantarium of liever gezegd, de Stichting Vakbeurs voor de Boomkwekerij, wil ook fungeren als aanjager van ontwikkelingen in de boom- kwekerijsector. De vakbeurs diende dan ook als platform voor interessante studiebij eenkomsten over onderwer pen als milieubewust telen, logistiek, presentatie en uit gangsmateriaal. Het internationaal als nood zakelijk ervaren promoten van de herfst als plantsei zoen, werd op Plantarium voor het eerst duidelijk in de belangstelling geplaatst, me de in de vorm van een inter nationaal seminar. De Stich ting Vakbeurs voor de Boom kwekerij stelde zich ten doel Plantarium te laten uitgroei en tot het ontmoetingspunt voor een ieder die zich in Eu ropa met productie, handel of op een andere manier met de boomkwekerij bezig houdt. Het vakbezoek uit meer dan dertig landen, het feit dat on derzoek heeft aangetoond dat BOSKOOP - Met de vijftiende editie van Plantarium wordt duidelijk dat de vakbeurs haar grenzen nog im mer niet heeft bereikt. Niet in ruimtelijke zin, maar ze ker niet wat betreft haar rol voor de sierteelt. houden. De oppervlakte van de beurs is inmiddels ge groeid tot 13.500 vierkante meter. Het aantal deelne mers nam toe tot 230. Plantarium heeft zeker een rol gespeeld in de snelle ont wikkeling van de teelt in pot en container. In de beginja ren van de beurs werd een groot aantal bezoekers op in dingende wijze geconfron teerd met een nog vrij nieuw fenomeen. Een teeltwijze die sterk afweek van de gebrui kelijke vollegrondsteelt, niet meer gebonden aan kwekerij - grond. Met de teelt in pot was de aanzet gegeven tot de niet seizoen gebonden afzet van veel buitenlandse bezoekers vrijwel jaarlijks de beurs be zoeken en de intensieve aan dacht die de internationale vakpers aan Plantarium be steedt, laten zien dat dit stre ven is aangeslagen. In de vijf tien jaar van haar bestaan heeft Plantarium zich als een vakbeurs die zich uitsluitend met de boomkwekerij sector bezig houdt en daarmee vrij wel uniek is, een plaats ver worven in het rijtje vakbeur zen in de sierteeltwereld. ’Dat schept ook een verplich ting’, zo realiseert beursvoor zitter J. van den Bos zich. ’Plantarium zal elk jaar aan trekkelijk voor deelnemer en vakbezoeker moeten blijven, wordt dit jaar gehouden van Dat vormt voor bestuur en or ganisatiecommissie een pitti ge, maar welkome uitdaging. Het ketenbrede thema dat BOSKOOP - Bloemenveiling Flora uit Rijnsburg zal zich tijdens Plantarium presente ren als een interessante af zetorganisatie voor snijhees- ters en bladproducten. Snij- heesters nemen een steeds belangrijker positie in binnen het snijbloemenpakket. Niet alleen vanwege het feit dat deze producten meer en meer in boeketten en bloemarran- gementen worden gebruikt, maar ook omdat de teelt van deze producten nog altijd toe neemt. De stand van Bloe menveiling Flora staat in het teken van het thema van de ze Plantarium, Van produ cent naar consument’ en wordt ingericht in natuurlij ke tinten. Het thema wordt uitgebeeld door enerzijds de producten te tonen zoals ze worden geteeld en anderzijds te laten zien hoe de bloemist ze kan verwerken. WADDINXVEEN - Een Bo skoopse automobilist reed rustig op de Henegouwerweg en remde af omdat er door een auto voor hem werd ge remd. Een 24-jarige man uit Gouda zag dit te laat en botste ach ter op de auto van de man uit het kwekersdorp. De Bosko per is met rug- en nekklach- ten overgebracht naar het Goudse Groene Hart Zieken huis. Zijn voertuig moest worden weggesleept. waarvan er vijf stuks per cul tivar aangemeld moesten worden. De eventuele bekro ning was het ’Novi-certifi- caat’, dat op naam kwam van de winner/inzender. Het cer tificaat kom alleen worden toegekend aan soorten en cul tivars die nog niet eerder in het verkeer werden gebracht en waarvan op grond van het te keuren materiaal werd vermoed dat zij een positieve waarde voor de cultuur zou bezitten. Van een beurs die zich richtte op louter pot- en container- teelt heeft Plantarium zich in den brede ontwikkeld tot een veelomvattend evenement waar ook steeds meer de lij nen naar en met de bloemen- sector zichtbaar worden. Bo vendien worden op Plantari um jaarlijks actuele thema’s aangesneden. Gezien de ont wikkelingen binnen het vak gebied ligt er nog een fors ter rein braak. Vanaf 1990 heeft de Konink lijke Vereniging voor Bo skoopse Culturen de nieuwig heden op Plantarium zelf standig voortgezet. De VKC verzorgt op de vakbeurs nog steeds de standkeuringen. Door de sterke toename van het aantal deelnemers is dit een uitgebreide taak, waar voor veel deskundige keur meesters worden ingezet. De trofee voor de beste nieu wigheid en de prijzen voor de beste stand (Rabobank tro fee) en de beste buitenlandse deelnemer worden op de ope ningsavond officieel uitge reikt aan de winnende bedrij ven. vallig want op dit gebied gel den tegenwoordig heel ande re eisen. Nog niet zo lang ge leden konden beide partijen op een traditionele wijze met elkaar zaken doen. De handel verkocht wat door de produc tie gekweekt werd. ’Deze situatie verandert de laatste jaren vrij snel’, aldus een toelichting van tentoon- stellingsadviseur Stan Gall. Ieder verkoopkanaal gaat zijn eigen specifieke wensen vertonen als het gaat om sor timent, potmaat, tijdstip en afleverwijze, productinforma tie en presentatie via steek- etiketten en displays, enzo voort. Om aan deze vragen te kunnen voldoen, is het van groot belang dat productie en handel zo nauw mogelijk sa menwerken aan de ontwikke ling van het boomkwekerij product, dat voldoet aan de wensen van deze veranderen de markt. Alleen praten over prijs, vraag en aanbod is niet meer genoeg. Samen zullen afspra ken gemaakt moeten worden over logistieke onderdelen van het traject. ’Maar daar naast zullen kweker en han delaar elkaar ook voortdu rend moeten stimuleren en motiveren om te zoeken naar nieuwe toegevoegde waarde voor het product, waardoor het zich onderscheidt ten op zichte van anderen’, aldus Gall. ’Als Plantarium hiertoe een bijdrage kan leveren, simpelweg door dit onder werp centraal te stellen, zijn we al een heel eind op de goe de weg. Uit gesprekken met deelnemers aan het komend Plantarium zal hopelijk voortvloeien dat zij aandacht aan het thema schenken bin nen hun stand.’ Concrete voorbeelden hier van zijn: een handelsfirma wil laten zien dat hij via goe de afspraken met zijn produ centen over hoogte, breedte en potmaat van het gewas op ieder moment van het jaar uniforme partijen planten kan leveren; een producent die al enkele jaren bezig is met de ontwikkeling van toe gevoegde waarde aan zijn hoofdgewas, nodigt de handel uit om structureel mee te denken in het verdere verloop van dit traject; een handels- kanaal wil aantonen hoe hij via intensieve samenwerking met een groep producenten in staat is om op korte termijn grote partijen te leveren voor winkelacties. Zo zullen er nog meer deelnemers zijn die op het thema inspelen. 21 tot en met 24 augustus in Boskoop. Onder het motto ’Natuurlijk... persoonlijk!’ staat ook in de stand bij Bloe- onder het motto professionals menveiling Holland de relatie voor professionals vorig jaar tussen de productie en de is ingezet met het uitgangs materiaal als eerste deel, krijgt nu een vervolg in het uitdiepen van de relatie han delaar en kweker. Zo wil Plantarium zijn. Actu eel en de vinger aan van de markt. Ketengericht denken door kwekers en han delaren is een absolute voor waarde om de sector naar een open, marktgericht systeem te sturen. Hoe samenwerking veiling Holland-formule zijn in de praktijk rendement op levert, is te zien op Plantari um ’97.’ boerenbedrijf, nestelen en zang. De cursusavonden wor den gehouden in Koudekerk a.d. Rijn. Deelname kost 95 gulden, inclusief de kosten van een busexcursie. Voor in formatie en aanmelden: Ton Renniers, tel. 071-5411315 (19.00-20.00 uur) of b.g.g. Bert van Eijk, tel. 071- 5893006 (18.00-19.00 uur). Inschrijven kan tot 1 septem ber. menlijk moeten zij er voor zorgen dat het product voor de consument aantrekkelijk is. Inspelen op de vraag van de afnemers is daarbij het kardinale punt. Hoe de sa menwerking tussen deze twee schakels in de keten vorm krijgt, is te zien in de themastands. Handelaren presenteren de producten sa men met de kwekers. Ook een andere trend krijgt aandacht. In een steeds gro ter wordende ruimte presen teren de standhouders zich met materiaal dat voor de di recte verkoop geschikt is. Dit rijk gesorteerde aanbod kan rechtstreeks of per hele of ge mengde Deense kar door tuincentra en bloemisten worden gekocht. Keuringen In 1982 nam een aantal en thousiaste kwekers uit de Werkgroep Potkwekers, het initiatief tot meer promotie voor de toen nog jonge teelt in pot en container. Dit leidde tot de eerste vakbeurs voor pot en contai- nerteelt, een ééndaags eve nement, onder naam tuurlijk pot’ in augus tus 1983 werd gehouden. Er deden 53 be drijven mee. Vanwege de gro te belangstelling was aan de Beurshal Florida in Boskoop nog een kleine tent gekop peld. De beurs was heel eenvoudig van opzet. Monsters van planten stonden veelal op ta fels uitgestald. Het initiatief werd met 1600 bezoekers een groot succces. Was het eerste evenement een initiatief van louter kwekers, in 1984 ver leenden ook de handelaren hun medewerking. Onder auspiciën van de Nederland se Bond van Boomkwekers en van de Bond van Plantenhan- delaren werd de Stichting Vakbeurs voor de Boomkwe kerij opgericht, die de organi- de herdenking van het einde van de oorlog toespitst op 4 en 5 mei. De herinnering aan het Aziatische oorlogsleed dreigt daardoor wat onderbelicht te raken. Het Indisch Plat form vroeg de afgelopen we ken alle ongeveer 570 Ne derlandse gemeenten om hun vlaggen op vrijdag 15 augustus uit te steken. Zo’n vijftig gemeenten lieten we ten dat ze gehoor zouden ge ven aan deze oproep. Wad- dinxveen hoorde daar niet bij. De ouderenpartijen zien lie ver dat er een landelijke vlaginstructie komt om op 14 augustus de gevallenen te herdenken en op 15 au gustus het einde van de oor log te vieren. de vijftien satellietkwekers. Dit zijn Bloemenveiling Hol- land-aanvoerders die zich met een eigen stand presen teren op Plantarium. Deze satellietkwekers ’op afstand’ zijn met Bloemenveiling Hol- Eerst nog in de vorm van lan- deninzendingen, vanaf ’91 werd ook deelname van indi viduele buitenlandse bedrij ven een feit. In 1993 was ook de ruimte op het nieuwe terrein te klein en werd met een groot tenten complex uitgeweken naar het nabijgelegen International Trade Centre. Dat was de laatste keer dat Plantarium in tenten werd gehouden. Op initiatief van de Stichting Vakbeurs voor de Boomkwe kerij en financieel mede ge dragen door de deelnemers, de boomkwekerijsector en een subsidie van de Europese Unie, werd op het Interna tional Trade Centre het Plan- tariumgebouw gerealiseerd. Plantarium wordt nu voor de vierde keer in dit gebouw ge- boomkwekerijproducten. Het sortiment in pot en container geteelde producten is nu zo groot dat er sprake is van een jaarrond afzet die is geba seerd op de sierwaarde die het product in een bepaalde periode van het jaar heeft. Plantarium heeft de nationa le en internationale produ centen en afnemers van boomkwekerijproducten de vooruitgang laten zien, die in de pot- en containerteelt werd geboekt. Werden het eerste jaar vooral producten aangeboden in een potje van 7 centimeter doorsnede, in de loop van de jaren is dat pa troon sterk gewijzigd. Plan ten in containers met 3 of 5 li ter inhoud is vrij gewoon ge worden. In de loop der jaren is op Plantarium ook steeds te zien hoe de presentatie van het product zich ontwikkelt. In novatieve bedrijven zetten er de trend. Door de consument bij de vakbeurs te betrekken, heeft Plantarium een waar devolle bijdrage geleverd aan het informeren van de eind gebruiker over sortiment en toepassingsmogelijkheden. Aanjager land verbonden. Hun aanbod is opgenomen in de speciale Plantarium prijslijst, die Bloemenveiling Holland tij dens de beurs uitgeeft. In de ze prijslijst staat ook een zo genaamde ’Holland-route’, die klanten leidt langs het Kwekersplein, het Denen- plein en de Satellietkwekers. Deze kwekers zijn bovendien herkenbaar door het Bloe- menveiling-Holland logo in hun stand. Op het Kwekersplein staan 21 kwekers, die ieder met een eigen stand deel uitmaken van de stand van Bloemen veiling Holland. Voor de vier de keer wordt deze formule uitgevoerd. De 21 kwekers bieden een breed assortiment aan, zoals lage en opgaande coniferen, sierheesters, rozen, klim planten, waterplanten en vaste planten. In de stands van de kwekers worden de noviteiten op een zuil gepre senteerd. De Pieris japonica ’Symphonia’ is hier een goed voorbeeld van. Dit is een plant die in bloei mooie goud gele uitlopers krijgt. Op het Denenplein staan on geveer 120 Deense contai ners, een toename ten opzich te van vorig jaar van ruim 30 procent. Hiermee benadrukt Bloemenveiling Holland het handelskarakter van de beurs. Drie Deense contai ners, die zich als beste onder scheiden door de marketing instrumenten product, prijs, promotie en plaats, worden extra onder de aandacht ge bracht. Aan de beste Deense container wordt namelijk de DEN HAAGAVADDINX- VEEN - In Waddinxveen is vorige week vrijdag 15 au gustus niet gevlagd ter her denking van de Japanse ca pitulatie. De landelijke ouderenpartij en AOV en Unie 55+ hebben de regering gevraagd om van het vlaggen op deze dag een jaarlijks terugkerende nationale gebeurtenis te ma ken. Beide partijen sluiten daarmee aan bij de wens van met name Indische Neder landers en veteranen. Met de overgave van de Japan ners op 15 augustus 1945 kwam een einde aan de Tweede Wereldoorlog en aan de Japanse bezetting van Nederlans-Indië. Indische Nederlanders betreuren het dat de Nederlandse regering tussen de productie handel centraal. Het doel van de bloemenveiling is een zo breed en diep mogelijk assor timent boomkwekerijproduc ten aan te bieden op Plantari um. Daarom presenteert de pols Bloemenveiling Holland zich -j.vx me^ 21 kwekers op het Kwe kersplein, 120 Deense contai ners en vijftien satelietkwe- kers. Nieuw binnen de Bloemen- REGIO - Voor het derde ach tereenvolgende jaar zal de Vogelwerkgroep Koude- kerk/Hazerswoude e.o. een cursus over vogels verzorgen. Onder de titel Vogel-allerlei’ kunnen de cursisten in zes cursusavonden en vijf excur sies gedurende een heel sei zoen hun vogelkennis vergro ten. De onderwerpen zijn deter minatie, vogeltrek, aanpass- satie van de beurs op zich nam. Het evenement werd van één naar vier dagen uitgebreid en om de beurs een internatio naal makkelijk herkenbare naam te geven, werd gekozen voor Plantari um. De Beurs hal bleef nog jaren lang de locatie, zij het dat de tent die er werd aan gebouwd, jaarlijks gro ter werd. Uiteindelijk was de maximale oppervlakte be reikt en moest worden uitge keken naar een nieuwe loca tie, liefst in het sierteeltcen- trum Boskoop. BOSKOOP - De opkomst en ontwikkeling van de teelt in pot en container, met daaraan gekoppeld de wens tot uitwisseling van kennis en ervaring, heeft geleid tot wat nu de vakbeurs Plantarium is. Door de ontwikkeling van de teelt in pot en container kan nu in elke periode van het jaar een zeer breed sortiment worden geleverd dat op dat moment sierwaarde heeft. Het is van belang dat kwe kers en handelaren elkaar optimaal informeren over mogelijkheden en wensen. De diverse segmenten in het de- tailhandelskanaal kan zo een pakket producten worden ge boden met onderscheidend vermogen, zonder elkaar te verdringen. Dat sluit volgens Van den Bos perfect aan bij het thema van deze Plantarium. ’Zoals gebruikelijk vormt de presen- ingen, weidevogels en het prijs ’Beste Buitengewoon tatie en keuring van nieuwig heden een belangrijk onder deel. Ook willen we een over zicht bieden van de met goud bekroonde nieuwigheden van de afgelopen jaren. Naast kwekers, handelaren en toe leveringsbedrijven zijn weer verschillende organisaties op het gebied van promotie, be langenbehartiging, voorlich ting en onderzoek op Planta rium aanwezig. Zo vormt Plantarium ’97 weer dé Euro pese ontmoetingsplaats voor iedereen die te maken heeft met boomkwekerijproducten.’ Beeld uit de beginjaren. Plantarium anno 1986 in de Beurshal met aangebouwde tent. bieden en krijgen in de vi- j sies op kwaliteit en samen werking in de keten. Gast- sprekers op de bijeenkomst zijn André Mulder, alge meen directeur van de Ver- g enigde Bloemenveilingen Aalsmeer (VBA) en Jan Habets, directeur van Plant Publiciteit Holland. In kleine groepen zal dis- cussie plaatsvinden over enkele stellingen. In de vorm van een paneldiscus sie onder leiding van Jan Habets worden de menin gen van de groepen verder gezamenlijk besproken. Rosbergen Grootendorst is overtuigd van het belang van een goede samenwer- I king in de keten. Met deze bijeenkomst wil het bedrijf g niet alleen het eigen belang dienen, maar ook een bij drage leveren aan de ont- wikkeling van die samen werking en de informatie- f uitwisseling van de hele bedrijfskolom. De vakbeurs Plantarium heeft dit jaar g als thema ’de relatie kwe- ker-handelaar’, een thema dat goed aansluit op het streven van Rosbergen Grootendorst. BOSKOOP - In het Planta- riumgebouw wordt vrijdag 22 augustus om 20.00 uur een discussiebijeenkomst gehouden voor een geselec- teerd aantal kwekers. De bijeenkomst wordt georga- niseerd door Rosbergen Grootendorst en heeft g plaats in het kader van een inmiddels gestart kwali teitsproject. De nadruk ligt daarbij op productkwali- teit. Rosbergen Groot endorst wil met dit project trachten een vergaande vorm van samenwerking met zijn leveranciers te be reiken om daardoor tot nog betere resultaten te komen. Het project heeft voorlopig de werktitel WILKO-Pro- ject gekregen. Afspraken op het gebied van het teeltprogramma g moeten leiden tot een aan trekkelijk assortiment pro ducten van een bijzonder hoge kwaliteit, gebaseerd j op een jaarrond levering en een eenduidige kwaliteit per soort. Ook uniformiteit in grote aantallen is van belang. Het doel van de discussie- j bijeenkomst is inzicht te WADDINXVEEN - In de nacht van dinsdag 12 au- gustus om ongeveer vier uur zijn er uit een perso nenauto op de Oranjelaan een colbert en cd’s gesto- i len. Het gaat om een gepar- keerde Mitsubishi Caris- ma. Door een ruit in te slaan kon men in de auto komen. Tussen 14 augus- tus 21.00 uur en 15 au- gustus 08.30 uur werd in- j gebroken in een auto die stond geparkeerd op de Heemraadweg. Het is niét j bekend hoe men in de au- to is gekomen. Er wordt I een fototoestel vermist. BOSKOOP/NAALDWIJK - Plantarium, de internationa le vakbeurs op het gebied van boomkwekerijproducten, vakbeurs i Opkomst teelt in pot leidde tot (Foto: arthief GK)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 23