WADDINXVE Achterban nam Elke ochtend... intratuin kijkje in politiebureau Warenhuis op el ten, prijzen op scherp Boordevol jaarprogramma van W'veense Plattelandsvrouwen Twee doden op hoek Pias weg I i 2 I OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN WEEK N° Rijn en Gouwe KA, I I I I I I I I I Duurzaam Waddinxveen R E K U B R N T E E G E E M Naam: Adres: Postcode: Plaats: BOUWZAKEN WADDINXVEEN - Het nieu we bureau van het politiedis trict Gouwe IJssel aan de Limaweg is vorige week maandag informeel in ge bruik genomen. De verhui zing van het nu lege pand aan de Mozartlaan verliep in de dagen ervoor voorspoedig. De nieuwe huisvesting bete kent voor de politiemensen Tel.: (voor controle op de bezorging) Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar: Rijn en Gouwe, Afdeling Abonnementen, Antwoordnummer 10008, 2400 VB Alphen aan den Rijn. MILIEUZAKEN I I I c 7 b heeft aan een lidmaatschap, maar geïnteresseerd is in een bepaald onderwerp, betaalt zes gulden per bijeenkomst. De afdeling Waddirixveen heeft een contactblad, In Kleine Kring, waar veel infor matie over alle activiteiten in staat. Het secretariaat van de plaatselijke NBvP voert M. Huls-van Manen, tel. 0182- 611431. meente ontplooid. Voorzitter is Helgard de Nie (Papaver- veld). De eerste maandelijkse ver- enigingsavond (altijd op dins dag van acht uur tot kwart over tien in de Marchandzaal van zorgcentrum Souburgh aan de Prins Bemhardlaan) is een uitstekende gelegen heid de NBvP beter te leren kennen. Op de eerste avond dat nu weer alle diensten effi ciënt bij elkaar zitten. Deze waren de laatste jaren ver spreid geweest over verschil lende locaties. Aan de Lima weg beschikt men vooralsnog over voldoende ruimte voor de gevraagde politionele ta ken. Afgelopen zaterdag kregen de partners en kinderen van de politiemensen de gelegenheid eens rond te kijken in het nieuwe bureau. De officiële opening van het districtsbureau staat gepland voor begin oktober. Er komt dan ook een open dag voor de bevolking. I I I I I I I I I I I I I I WADDINXVEEN - De leden van de bloeiende afdeling Waddinxveen van de Nederlandse Bond van Platte landsvrouwen (NBvP) beginnen half september aan een nieuw seizoen boordevol activiteiten. kunnen speciale cursussen en excursies worden georgani seerd, waar de afdeling een speciale commissie voor heeft. Elk jaar maakt een groot aantal afdelingsleden samen een reis. Leden van de NBvP betalen zestig gulden per kalender jaar en hebben daarmee toe gang tot alle gezamenlijke ac tiviteiten. Wie geen behoefte in het nieuwe seizoen spreekt voor de pauze spreekt me vrouw Van der Hoeven van de Natuurmarkt (Koningin Wilhelminaplein) over na- tuurvoeding. Vervolgens krijgen de activi teitengroepjes gelegenheid zich te presenteren. Leden kunnen dan ook de kans iets van hun hobby’s te laten zien. De onderwerpen op de vol gende avonden zijn sleep- vaart, oud-gereedschap, een speciaal kerstprogramma, Goudse Glazen, de jaarverga dering, zigeuners, gevange- NIEUWE FOLDERS EN BROCHURES Wie nu kiest vooreen kennismakings- abonnement, ontvangt Rijn en Gouwe vier weken vóór zeven uur in de bus. Voor deze vrijblijvende kennismaking betaalt u 14.00. Ik heb de afgelopen drie maanden geen proefabonnement gehad op Rijn en Gouwe. Over de rijbaan van de Bredeweg reed, gaande in de richting van Moerka- pelle, een vrachtauto met aanhanger. De combinatie was beladen met twee con tainers. Over de Piasweg, rijdend in de richting van dezelfde kruising, naderde een per sonenauto die de kruising opreed. Hierbij kwam het tot een botsing, waarbij de personenauto aan de rech terzijde frontaal met de vrachtauto in aanrijding kwam. Door de klap van de aan rijding kwam de personen auto ondersteboven in een vrijwel droge sloot naast de Bredeweg tot stilstand. De chauffeur van de vrachtwagencombinatie een 36-jarige Rotterdam mer, kon zijn voertuig op de weg houden en wist te voorkomen dat hij frontaal tegen een boom in de rech- terwegberm zou oprijden. niswezen en een cosmetica- presentatie. Pech onderweg door A. Boon- stoppel jr. is het eerste onder werp op de koffie-ochtend, die maandelijks op woensdag morgen van half tien tot kwart over elf in het centrum voor kunstzinnige vorming Kreater (Kerkstraat) worden gehouden. Volgende sprekers zullen het over droogbloemen, de ge meentepolitiek, Waddinx- veens zusterstad Pelhrimov, 3-D knippen, sprookjes en In ternet hebben. Ter afwisse ling is er twee keer een workshop van de Krea-kring. Zoals aangegeven kunnen vrouwen met een bepaalde interesse groepjes vormen. De Waddinxveense NBvP kent de beleggingsstudieclub ’Ladie’s Profit’ en een discus sie-, fiets-, bridge-, klaveijas- zwem- en kegelclub. Het eigen koor repeteert in buurtcentrum De Boog (C. Huygenslaan) en de twee leeskringen worden gehou den in de Openbare Biblio theek Waddinxveenm (Van Mecklenburg Scherinlaan). De Krea-kring houdt zich be zig met zijde-schilderen, Ja pans boekbinden en kerstver sieringen maken, om enkele activiteiten te noemen. De leidsters volgen steeds cur sussen om nieuwe technieken te leren. Bij voldoende belangstelling Vervolg van pagina 1 Positief daarvan was dat veel informatie over de Lokale Agenda 21 het dorp in werd geblazen. Negatief, dat ook de lijsten met namen van belang stellenden voor deelname aan de Commissie Duurzaam Waddinxveen en de Eco- teams ook verdwenen zijn. Lezers van het Weekblad voor Waddinxveen die zich afvra gen waarom ze niets meer ge hoord hebben van hun getoon de belangstelling op de brade rie, wordt vriendelijk verzocht zich nogmaals op te geven bij de gemeente. Op de in mei ge houden laatste bijeenkomst van de Commissie Duurzaam Waddinxveen werd afgespro ken dinsdagavond 2 septem ber om half acht weer bijeen te komen in het gemeentehuis (Raadhuisplein). Hij raakte niet gewond. De inzittenden van de per sonenauto werden door hulpdiensten zoals vrijwil lige brandweer, ambulan ces en politie uit de zwaar beschadigde auto gehaald. Hierbij bleek dat een 71- jarige vrouw uit Rotter dam zodanig zwaar was gewond, dat zij vrijwel di rect overleed. Haar 76-jarige echtgenoot, die als bestuurder optrad, overleed enige tijd later op weg naar het Rotterdamse Dijkzigtziekenhuis. De kruising is tot onge veer middernacht afgeslo ten geweest voor het ver keer, teneinde het onder zoek naar de toedracht van dit ongeval te kunnen laten plaatsvinden. Dit onderzoek werd mede ver richt door de verkeerspoli tie van de regio Hollands Midden in samenwerking met de politie IJssel Gouwe. In de hal van het spiksplin ternieuwe bureau van het politiedistrict Gouwe IJs sel aan de Limaweg worden bezoekers te woord ge staan. (Foto: Sjaak Notoboom). KONINKLUKE ONDERSCHEIDINGEN ■W ff WADDINXVEEN/ZEVENHUIZEN - Bij een ernstig verkeersongeval op de kruising Bredeweg-Plasweg in de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle waren zondagavond 17 augustus omstreeks half tien twee doden - een Rotterdams echtpaar van 71 en 76 jaar oud - te betreuren. De afdeling Waddinxveen van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen staat weer aan het begin van een nieuw seizoen boordevol gevarieerde activiteiten. Er is sprake van een jaarpro gramma met wisselende the ma’s op de verenigingsavon- den en de koffie-ochtenden, excursies en cursussen. In klein groepsverband kun nen de leden voor speciale in teresses kiezen, zoals beleg gen, creatief bezig zijn, bridgen, leeskringen en zin gen. De NBvP is al jarenlang geen organisatie meer voor uitslui tend vrouwen met een agrari sche achtergrond. De naam straalt echter zoveel histori sche waarde, goodwill en ver trouwen uit, dat het jammer zou zijn die te laten schieten. Dus bestaan in grote steden tegenwoordig eveneens NBvP-afdelingen, waarbij al le vrouwen welkom zijn. Godsdienst of levensbeschou wing, nationaliteit en politie ke richting spelen geen rol. Dat vrouwen binnen de NBvP maatschappelijke pro blemen op uiteenlopende wij zen benaderen, draagt bij tot verruiming van de geest en het aanscherpen van het ei gen waarnemingsvermogen. Waddinxveen heeft een le vendige afdeling met 160 le den en bestaat ruim 62 jaar. De activiteiten worden in ver schillende gebouwen in de ge- K. PAGINA 3 WOENSDAG 20 AUGUSTUS 1997 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN BESLUIT VERLEENDE SLOOPVERGUNNING Milieu het 624680 wethouders alleen na afspraak via de IMWi Gemeentehuis postadres telefax Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf 21 augustus 1997 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. 08.30 - 14.00 uur 08.30 - 12.30 uur 19.00 - 20.30 uur De Centrale balie Publieksvoorlichting is dagelijks geopend van 08.30 -14.00 uur (vrijdag 12.30 uur). Daarna kunt u voor informatie terecht bij de receptie. De receptie is dagelijks geopend van 08.30 - 17.00 uur (op vrijdag tot 16.30 uur). BINNENGEKOMEN BOUWAANVRAGEN/INGE- DIENDE MELDINGEN Een nieuwe uitgave is: Het verdrag van Amsterdam Wat is er tijdens de Eurotop in Amsterdam afgesproken? Burgemeester en wethouders delen mede dat vanaf 21 augustus 1997 het ontwerpbesluit ter inzage ligt van: c np 1 5 o S o ■o op «5 N •g 2 o ■O TER AAR Veldweg 1 (ingang Kerkweg) Tel. 0172-602241 Indien gewenst, worden de persoonlijke gegevens van degene die een bedenking indient, niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk, tegelijkertijd met de bedenkingen, worden ingediend. Alleen wie tijdig bedenkingen uit tegen een ontwerp besluit, kan later beroep instellen tegen het definitieve besluit. Tegen het ontwerpbesluit kunnen door eenieder tot 18 september 1997 schriftelijke bedenkingen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Tegen het besluit kan tot 2 oktober 1997 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE 's-Gravenhage (in tweevoud). Bovengenoemde aanvragen zijn opgenomen in het Openbaar Register, dat op werkdagen tussen 08.30 uur en 12.30 uur voor eenieder ter inzage ligt bij de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Het register van verleende bouwvergunningen en meldingen waarmee is ingestemd ligt ter inzage bij de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Publieksvoorlichting Afval; ophalen grofvuil, informatie en klachten Sniepweg 13d OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS Alle afdelingen elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. In de middag kunt u alleen terecht op afspraak. OPENINGSTIJDEN AFVALSTATION, Zuidelijke Rondweg 250 Voor afgifte (grof)vuil en K.C.A. elke werkdag van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. Tegelijkertijd kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Voor beide gevallen is griffierecht verschuldigd. SPREEKUREN Burgemeester en secretaresses.- Sociaal raadsvrouw op werkdagen (behoudens de woens dagen) van 09.00 tot 12.30 uur of na telefonisch afspraak. OPENINGSTIJDEN AFDELING PUBLIEKSZAKEN Balie voor Burgerlijke Stand, Burgerzaken, Reis- en Rijdocumenten: maandag tot en met donderdag vrijdag dinsdag- en donderdagavond Burgemeester en wethouders delen mede dat op 12 augustus 1997, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is verleend aan: Wilhelminakade 92, het slopen van een woonhuis Dorpstraat 49 en Kerkweg-West 2, het geheel verwijderen van de kap van een bovenwoning In de hal van het gemeentehuis staan twee brochure- molens met een assortiment gemeentelijke en algemene brochures over uiteenlopende onderwerpen. Nu tijdens de Warenhuis op Stelten- dagen zeer scherpe aanbiedingen. Een supergrote tuinhortensia van 24.95 voor maar Eenieder, die meent rechtstreeks in zijn/haar belang te zijn getroffen door verlening van een bouwvergunning danwel instemming met een melding, kan gedurende een termijn van zes weken na de dag van verzending/uitreiking van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen, postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Informatie omtrent beschikkingen is verkrijgbaar bij de afdeling Volks huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (telefoon nummer 0182-624831). Baas Beheer voor een aannemings-/installatiesbedrijf, op een perceel Wilhelminakade 10. Ingevolge het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet maken burgemeester en wethouders van Waddinxveen bekend de volgende aanvragen te hebben ontvangen: Opname in deze publicatie houdt uitdrukkelijk geen uitspraak in omtrent de definitieve besluitvorming. Evenmin kan in dit stadium een bezwaarschrift worden ingediend tegen een voorgenomen bouwplan. Onderweg 71, het gedeeltelijk veranderen en vergroten van een woning Wilhelminakade 92, het oprichten van een woonhuis Van Mecklenburg Schwerinlaan 11, het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak Koninklijke onderscheidingen kunnen ook tussentijds worden aangevraagd. Voor een tussentijdse aanvraag moet gerekend worden met een termijn van drie maanden na indiening van het voorstel. Het is raadzaam om, voordat een voorstel wordt ingediend, vooroverleg te voeren met het organisatieonderdeel Staf Bestuur en Organisatie, telefoonnummer (0182) 624638. Eenieder, die meent rechtstreeks in zijn/haar belang te zijn getroffen door verlening van een sloopvergunning danwel instemming met een sloopmelding, kan gedurende een termijn van zes weken na de dag van verzending/uitreiking van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Informatie omtrent beschikkingen is verkrijgbaar bij de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en (telefoonnummer 0182-624831). Heemskerk Fijn Mechanica voor het oprichten en in werking hebben van een fijn-mechanisch bedrijf (metaal- en kunststofbewerking) op het perceel, gelegen Coenecoop, nr. n.t.b., kadastraal sectie E, nr. 634. VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN/INGE- STEMDE MELDINGEN Ter gelegenheid van Koninginnedag zijn ook dit jaar in de gemeente Waddinxveen koninklijke onder scheidingen uitgereikt aan personen op grond van hun maatschappelijke verdiensten. Meer dan vroeger (sinds Koninginnedag 1996) ligt de nadruk op de bijzondere, persoonlijke verdiensten of prestaties van de voorgedragen persoon. Hetgeen de betrokkene in een betaalde functie heeft gedaan, telt alleen nog maar als aanvullend element mee. Het gaat erom "de stille krachten" te vinden: de vrijwilliger, het bestuurslid e.d. Burgemeester F. Jonkman roept verenigingen, instellingen, maatschappelijke organisa ties en ook burgers nadrukkelijk op hem op dergelijke personen attent te maken. Een decoratie- voorstel voor Koninginnedag 1998 dient, voorzien van alle benodigde gegevens, te zijn ingediend vóór 1 september 1997. HET GROENE WARENHUIS Koopavond: donderdag en vrijdag tot 21.00 uur. Maandag t/m zaterdag: vanaf 9.00 uur open. Publieksvoorlichting 624622 Inst. Sociaal Raadslieden - Meldpunt discriminatie 624767 Afval; ophalen grofvuil, informatie en klachten 624500 Gouwebad "De Sniep" Sniepweg 13d 612570 Andere belangrijke telefoonnummers in de gemeentegids Zuidplaslaan 107, het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woning de Genestetlaan 15, het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak en een dakkapel op het achter- geveldakvlak Acaciastraat 5, het oprichten van een berging Souburghlaan 23, het oprichten van een tuinberging (Foto: HBvP-Waddinxvoon). worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van een besluit. Ontwerpbesluit en besluit liggen ter inzage bij de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu in het gemeentehuis alhier, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op verzoek op de maandag avonden gedurende drie uren (doorkiesnummer 624757, de heerW.P. Kaandorp). Beroep kan ingesteld worden door: degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van een besluit; de betrokken adviseurs; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan Raadhuisplein 1 (0182) 624624 Postbus 400, 2740 AK Tot een gedachtenwisseling over het ontwerpbesluit of het mondeling inbrengen van bedenkingen daartegen kan tot genoemde datum een afspraak worden gemaakt met de heer W.P. Kaandorp van de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (telefoonnummer 624829). ,6 r ib - A.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 3