Opvolging in familiebedrijf VANSTRAATEN Gemeente past plannen De Nieuwe Passage aan Gemeente gaat stuk strenger handhaven Politie neemt vals alarm hoog op Passage Rondom noemt plan fietspad poging tot fraude Man (24) dreigt van hefbrug te springen JER PARKET SHOP 1945 Kantoor van Weekblad even niet bereikbaar Open huis notarissen Schuifdeur en raam geforceerd H HARWA Verbouwing AF-centrum in volle gang Winkeldieven aangehouden kalkhoven Ds. E. Brink pedikant voor Vrijgemaakten Hardrijders gefotografeerd Zie elders in deze krant ons actuele huizenaanbod. ■I I WADDINXVEEN - Het college van Burgemeester en De verbouwing van het dienstencentrum van het Anne Franlecentrum aan het Jan van eisen worden voldaan. de een REGIO OPLAGE 14.500 EXEMPLAREN GEGARANDEERD VAKKUNDIG HERSTEL binnen. plaatsvinden, maar ging ech ter niet door. De man voelde waarvoor inwoners en vereni gingen een vergunning nodig hebben en of dit nog wel in deze tijd past. Actieve contro- Pas na ontvangst van deze verklaring kan de gemeente de bouwvergunning voor De Nieuwe Passage verlenen. de groter dan de huidige be schikbare ruimte. In deze voor grote activitei- ste maal over een ruimte waarin ook grotere activu- teiten volop mogelijk zijn. Kon. Wilhelminaplein 6, Waddinxveen Tel. (0182) 61 30 61 l fax (0182) 61 9115 J AUTOSCHADE 1 MAKELAARSKANTOOR? [irW Waddinxveen: Kanaalstraat 12, tel. (0182) 61 20 28 WADDINXVEEN - Op maan dag 8 september is ingebro ken in een bedrijf aan de Ka- klinkende melding vanuit een telefooncel aan de Park- laan dat er iets ernstig was gebeurd met èen meisje. De melding zou gedaan zijn door haar zusje die plotse ling begon te gillen en de verbinding verbrak. Bij aan komst van de politie was de cel leeg maar de hoorn hing omlaag en bovendien werd een spoor van kroos aange- WADDINXVEEN - In een open brief aan de omwonen den heeft de Werkgroep Passage Rondom aangegeven bezorgd te zijn over de plannen die het gemeentebe stuur heeft om ’bij ons de ongemakken van een te groot winkelcentrum op de stoep te leggen. WADDINXVEEN - Het Waddinxveense college van Bur gemeester en Wethouders heeft besloten een stringen ter handhavingsbeleid te gaan voeren. Daartoe hebben B. en W. een notitie opgesteld waarin wordt aangege ven hoe dit voor de toekomst vorm moet krijgen. Er is daarbij een schuifdeur en een raam geforceerd. Er worden een aantal radio-cas- setterecorders vermist. over een verplaatsbaar podi um. Er is ook een ruime en sfeervolle foyer met bar van volgend jaar voor de eer- voorzien. Het mortuarium verdwijnt en zal plaats ma ken voor een aparte biljart- HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2559 WOENSDAG 10 SEPTEMBER 1997 ‘Wij hebben de gemeente dan ook duidelijk laten weten, dat we van al die afsluiterij van wegen niets moeten hebben. Het geeft alleen nog meer drukte waar dat allang teveel gevonden wordt!' INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen en de Prins Bernhardlaan kiezen. Bewoners van het An ne Frank-centrum moeten nu veel verder lopen om de bus te bereiken'. den door rood licht. Zij zijn al len gefotografeerd en krijgen een acceptgiro thuis ge stuurd. De nieuwe predikant van de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt), ds. E. Brink (37). was zich nergens van be wust. Wel was haar familie inmiddels in staat van pa niek. Een gesprek met de beide meisjes heeft tot nu toe niets opgeleverd, maar de politie wil toch graag we ten wie deze streek geleverd heeft en heeft de zaak in on derzoek. Het doen van valse alarmmeldingen is wettelijk strafbaar. overige traject tussen Dreef en NS-station Waddinxveen langs de stille volkstuinen, uit de lucht gegrepen is. ‘Waarom moet de laan kunst matig worden versmald?' Inmiddels is het plan donder dagavond 4 september aan de gemeenteraad gepresenteerd met de toevoeging dat er ver keersdrempels komen en ver keerslichten voor het overste ken van de Willem de Zwij- gerlaan. ‘Een ander plan dus, met gro te gevolgen voor de straten in de omgeving', aldus de werk groep Passage Rondom. ‘In feite wordt de Prinses Beat- rixlaan afgesloten voor auto verkeer, terwijl duidelijk is afgesproken, dat de beslis sing hierover pas in het kadsr van de discussie over het ver keerscirculatieplan aan de orde komt'. ‘De bus zal dus een route over de Juliana van Stolberglaan in familiebedrijf. Iedere on derneming krijgt vroeg of laat te maken met het opvol- De man, die voor veel commo tie zorgde, was rond 23.00 uur op de Waddinxveense hefbrug geklommen. Hij werd ontdekt door de brug wachter, die de politie waar schuwde. Na geduldige on- derhandelingen is de man rond half vier ongedeerd naar beneden gekomen. De Waddinxvener, die afkom stig is uit Iran, zit al drie jaar in een asielprocedure. Uit protest is hij ook 23 dagen in hongerstaking geweest. Deze hongerstaking werd door hem beëindigd toen hem was toegezegd dat hij zijn verhaal opnieuw kwijt zou kunnen bij een aanmeldcen trum. Dit gesprek zou donderdag Volgens de werkgroep Passa ge Rondom zijn de leden dit voorjaar door de gemeente uitgenodigd om hen in te lich ten over de plannen een fiets pad langs de Prinses Beatrix- laan aan te leggen. Fietspad ‘Daar bleek dat de gemeente nog dit jaar (vanwege subsi- dieverkrijging die grenst aan fraude) een fietspad van twee rijbanen wilde aanleggen', al dus de werkgroep. ‘Daardoor zal de ruimte voor auto’s onevenwichtig worden versmald, en worden speciale passeervoorzieningen met vluchtheuvels noodzakelijk'. Door de bewoners zou toen duidelijk naar voren zijn ge bracht dat er geen reden was om het fietspad niet achter de huizen om te leiden, en dat het argument van de gemeen te, sociale controle, gezien het IN HARWA’S De grootste sortering van Waddinxveen in: laminaat lamelparket massiefparket kurkparket (Wicanders) Kom eens langs voor een vrijblijvend advies. Rijnlandstraat 4 2741 GZ Waddinxveen Tel. (0182)616119, fax (0182) 616638 Wethouders van Waddinxveen heeft besloten de plan nen voor het winkelcentrum De Nieuwe Passage ge deeltelijk aan te passen. doel van de bijeenkomst is dan ook u attent te maken op mogelijke vraagstukken en oplossingen. De bijeenkomst vindt plaats in het vergader centrum van de Kamer van Koophandel, Burg, van Reen- ensingel 101 te Gouda. Het programma begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur bent u welkom. De kosten bedragen 65 gulden per persoon. van deze planologische ruim te, en breidt verder met onge veer 30% uit. Het college van B. em W. stelt eerst degenen die bedenkin genschriften hebben inge diend schriftelijk op de hoog te van het genomen besluit. Vervolgens vraagt het college een verklaring van geen be zwaar aan bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Orde ning. Bijnenpad is in volle gang. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - De to neel- en recreatiezaal van het Anne Frank-centrum (Jan van Bijnenpad) wordt in opdracht van de Stichting Waddinxveense Bejaarden Huisvesting (SWBH) gron dig verbouwd. Met het kar wei, dat in december van dit jaar moet zijn afgerond, is 1,6 miljoen gulden gemoeid. Aan de omvangrijke renova tie van het dienstencentrum naar een ontwerp van het archictenbureau Visser en Wijtman Architecten (Kerk- weg-Oost) is een lange perio de van voorbereiding vooraf gegaan. Voorzitter G. van Ringelen- stein meent dat in de ver- bouwingsplannen een com promis is gevonden tussen een veelheid van wensen, functionaliteit, eenheid in stijl en doelnmatigheid. Hij spreekt van een uitstekend renovatieplan. In het verbouwde Anne Frank-centrum zal van de huidige recreatiezaal en to neelzaal één geheel worden gemaakt, welke zal worden voorzien van een eigen nieu we ingang. Het multifunc- gingsvraagstuk. Bij familie bedrijven zien we echter dat door verwevenheid van per soonlijke en zakelijke belan gen het vraagstuk gecompli ceerder kan zijn. Het blijft echter niet beperkt tot het vinden van de juiste persoon. Naast organisatorische za ken kunnen ook fiscale en fi nanciële aspecten een rol spe len. Tijdig hieraan aandacht besteden is van groot belang. Vanzelfsprekend is elk opvol- gingsvraagstuk maatwerk en daarom zullen in de bijeen komst geen standaardoploss ingen worden geboden. Het WADDINXVEEN - Zoals aangekondigd houden de no tarissen mr. P.L. van der Meulen, mr. J.A.M. Koek en mr. H.H.J. Wichman donder dag 11 september van 16.00 tot 19.00 uur open huis in hun nieuwe huisvesting aan de Limaweg. Het bedrijfspand werd reeds op 12 mei van dit jaar betrok ken, maar besloten is het in formeel open huis na de zo mervakantie te houden. Be zoekers krijgen volgende week donderdag de gelegen heid een kijkje te nemen in de nieuwe kantoorruimte. De notarissen Van der Meu len, Kock Wichman zitten in hetzelfde pand als de fun- deringspecialisten van Ifco BV. Ten onrechte is gemeld dat in dit pand ook adminis tratiekantoor Van der Loo zou zijn ondergebracht. Dat is onjuist. Van der Loo is thans gevestigd in het voor malige notarispand aan de Prinses Beatrixlaan. WADDINXVEEN - In een winkel aan de Kerkweg-Oost is op zaterdagmiddag 6 sep tember rond twee uur een winkeldief aangehouden. Een 49-jarige man uit Polen rekende wel goederen af die in zijn winkelwagen zaten, maar niet de spullen die hij in zijn tas had gestopt. De man is overgedragen aan de vreemdelingendienst. In een winkel aan de Passage is eveneens een winkeldief aangehouden. Het betreft een 23-jarige man uit Rotterdam. Hij. is aangehouden op ver denking van het stelen van pakken waspoeder. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. horeca, de gemeenteraad voor te stellen in het bestem mingsplan de mogelijkheden voor horeca in het winkelcen trum te beperken. De overige bezwaren zijn door het college van Burge meester en Wethouders weer legd. Daarbij wijst het college er op, dat in het huidige be stemmingsplan nog ongeveer 4.000 vierkante meter plano logische ruimte aanwezig is. De uitbreiding van het win kelcentrum maakt gebruik WADDINXVEEN - Zon dag 21 september zal ds. E. Brink zijn intrede doen als predikant van de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) te Wad dinxveen. Daarmee komt een einde aan een vacante periode van bijna anderhalf jaar. In april 1996 vertrok de eerste predikant van de ze gemeente, ds. L.S.K. Hoogendoorn, naar de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) te Uithui- zermeeden. De nieuwe predikant is 37 jaar en was vanaf 1990 verbonden aan de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) te Nijme gen. Hij studeerde theo logie aan de Theologi sche Universiteit in Kampen en aan de Fa- culté Libre de Theologie Reformée in Aix-en-Pro- vence (1984-1985), met als hoofdvakken Oude Testament en Dogma tiek. Ds. Brink is bezig met een speciaalstudie over een onderwerp uit het Oude Testament. Hij pu bliceert regelmatig in kranten en tijdschriften en heeft onlangs samen met ds. J. Wesseling een publicatie geschreven over het werk van de Chinese theoloog Watch man Nee, onder de titel ’Alles in Christus’. De nieuwe vrijgemaakte predikant is getrouwd en vader van drie kinderen. Ter gelegenheid van zijn komst is door de Gerefor meerde Kerk (Vrijge maakt), die kerkt in de Kruiskerk (Passage) en ruim 500 leden telt, een pastorie gekocht aan het Zuringveld 8 te Wad dinxveen. De aanpassing betreft het ge stapelde gebouw achter de woningen aan het Stations plein en het begin van de Sta tionsstraat. Dit gebouw zal minder hoog worden, en zal op de eerste verdieping terugspringen. Dat betekent dat de direct omwonenden minder visuele overlast van het gebouw zul len hebben. Verder hebben Burgemeester en Wethouders besloten, in reactie op de bezwaren tegen Het bestuur van de SWBH denkt dat hierdoor de exploi tatiemogelijkheden een stuk verruimd kunnen worden. Ooit was het de bedoeling het dienstencentrum van het Anne Frank-centrum ge heel af te breken, maar daarvan is na ampele over weging afgezien. De op die plek aanvankelijk geplande woningbouw voor ouderen werd naar een plek verderop verschoven. Hier staat nu het wooncomplex ’C.A. van der Hooft Staete’. Onmiddellijk werd een zoek actie gestart waarbij de Al pheuse politie en een speur hond werden ingeschakeld. Men is daarmee enkele uren bezig geweest. Het zoge naamd vermiste meisje bleek die avond echter op school in Gouda te zijn en troffen dat liep naar sloot naast de Zijde. WADDINXVEEN - In verband met het aan leggen van een nieu we telefooncentrale zal het kantoor van het Dagblad van Rijn en Gouwe en het Weekblad voor Wad dinxveen aan de Ka naalstraat 10 te Wad dinxveen vandaag (woensdag 10 septem ber) tijdelijk niet be reikbaar zijn. Met de uitbreiding en ver- j van het Anne Frank-centrum beschikt Waddinxveen met ingang IWW BOSKOOP - Twee uur ver geefs zoeken naar een ’ver mist’ meisje blijkt achteraf een grap te zijn waarmee de politie uren bezig is geweest. De politie ziet er het grappi- ge niet van in en zoekt de zaak uit. Het muisje zal waarschijnlijk nog een staartje krijgen. Woensdagavond kreeg de politie een geloofwaardig ruimte voor senioren. Ande re ruimten worden vergroot, tionele geheel wordt éénder- zoals die van de winkel (30% groter) en voor de Stichting Gastouderproject Waddinx veen en omstreken (voor- ten voortaan 500 zitplaatsen taan vier units). tellende ruimte - waar de tussenmuur verdwijnt - kan desgewenst worden beschikt bouwing Controle op naleving van voorschriften op het gebied bouwvergunningen van de Drank- en Horecawet, T-1 -J’x 1 Wet op de Kansspelen en ter- toepassing, rassenvergunning wordt geïntensiveerd. Op het terrein van de plaat selijke -- stelt het college een verdere inventarisatie voor. Uit die Tussen donderdag 28 augustus en REGIO - De Kamer van donderdag 4 september heb- Koophandel voor Midden- ben ruim 45.000 voertuigen Holland organiseert op de roodlicht- en snelheidsca- maandag 6 oktober 1997 in mera op de Henegouwerweg samenwerking met F. van gepasseerd. Daarvan reden Lanschot Bankiers, KPMG zich hierdoor niet serieus ge- 688 voertuigen te hard of re- Meijburg Co Belastingad- nomen door de verschillende den door rood licht. Zij zijn al- viseurs en KPMG Accoun- instanties. Ten einde raad be- len gefotografeerd en krijgen tants N.V. een voorlichtings- sloot hij op de hefbrug te een acceptgiro thuis ge- beijeenkomst over opvolging klimmen en te dreigen daar stuurd. vanaf te springen. De politie kwam smel ter plaatse. Er hebben onderhan- delingen plaatsgevonden. Met de man zijn nieuwe af spraken gemaakt. Loco-burgemeester Joop Nee le (PCW) heeft toegezegd de procedure te zullen bewaken. Tijdens de actie bleef de he- brug omhoog staan, werd het naaldijk in Waddinxveen. verkeer omgeleid en werd de scheepvaart stilgelegd. Am bulance en brandweer hiel den een oogje in het zeil. Handhaving van voorschrif ten en vergunningen voor brandpreventie hebben bij B. en W. hoge prioriteit. Daar waar veel mensen bijeen ko- le op handhaving van vergun- men of verblijven, moet aan ningen en voorschriften op voorschriften en veiligheids- het terrein van de ruimtelijke 1-11ordening wordt nu nog niet gedaan. Periodieke controles op afwijkingen van verleende i blijven voorlopig voor dit terrein van In een notitie over handha ving geeft het college een ka der aan waarbinnen het APV-vergunningen handhavingsbeleid gestalte moet krijgen. Deze notitie leggen B. en W. voor aan de inventarisatie moet blijken commissie voor Algemeen Be stuurlijke Zaken in septem- ber. WADDINXVEEN - Een uitgeprocedeerde 24-jarige Ira nese asielzoeker, die woonachtig is in het asielzoekers- WADDINXVEEN centrum aan de Zuidelijke Rondweg, heeft donderdag nacht een kleine vijf lang gedreigd van de hefbrug over de Gouwe te springen. ft ir t-.?- 1.1.- -J Weekblad voor addinxveen zpft '-ft? U VINDT ONS HIER: J, 5, Rijnland 8 ■UJ ex pert MIDDELBLOK 144A GOUDA/GOUDERAK TEL: 0182 374 555 GRATIS OPHAALSERVICE VERVANGEND VERVOER Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 aoooijojoooooooiiDOooioooowcaooDü00w??!mmmwwmmww«5j’wmjBiw b W |WONIN<

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 1