Bijna 70 amendementen op CDA-verkiezingsprogramma Parket kurk- en CDA vraagt aandacht voor openbaar groen Cartridge voor alle laserprinters inktjetprinters faxen kopieermachines FOTO'S vanaf 19 cent VG1&OOM R Financiële blunders teisteren raadhuis laminaatvloeren PHILIPS dffi) FIZZ wO Lunchbijeenkomst over Euro Rondkijken in notarispand van der linde INTERIEURVERZORGING ALLES VOOR UW OPEL... fHzWSilZfffKfRKf EWKiuXïijM H FOTO'S Meisje (3) even vermist kalkhoven Corporatie wil leden afschaffen Te hard op KW-singel WADDINXVEEN - In verband met het begin van het nieuwe schooljaar en het daarbij beho rende project ’De scholen zijn weer begonnen’ is door de poli tie een snelheidscontrole ge houden op de Koningin Wil- Van Elswijk b.v. Vrijspraak voor rijschoolhouder V Op het informele open huis van het notariskantoor Van der Meulen, Kock Wichman kwam CARWASH U vindt ze bij de speciaalzaak OPLAGE 14.500 EXEMPLAREN KOPEN/VERKOPEN? COENECOOP 589 WADDINXVEEN Tel. (0182) 61 42 46 ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) makelaardij b.v. Julianastraat 6 Waddinxveen tel. (0182)61 23 09 GOUDA JOUBERTSTRAAT 34 - 0182-525077 ALPHEN A/D RIJN GOUWESTRAAT 60a - 0172-476672 Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. ORGELS-PIANO’S KEYBOARDS Volop keus Volop voordeel!! Voor al uw binnen- en buitenzonwering HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2560 WOENSDAG 17 SEPTEMBER 1997 ABN AMRO Bank hield een lunchbijeenkomst over de Euro. Gedegen vakwerk en kwaliteit v^unstige legkasten// Vraag vrijblijvend offerte aan INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. ZAutnX snelservlce o g O P MET GRATIS PHILIPS DRAAD LOZE TELEFOON T.W. VAN 199.00 Bij afsluiten van een 1-jarig loTTTcn? I SNELSERVICE 0,95 per foto INTERCOLOR- DEROOY weekblad voor Waddinxveen tingsvorm tegenhouden. In- (Foto: ABN AMRO Bank). I miiii Dorpstraat 38, Waddinxveen, (0182) 61 23 73. Zijde 3, Boskoop, (0172) 21 25 44. primera groenendijk koninginneweg nd boskoop (0172) 23 07 17 KERKSTRAAT 2 - 28, BODEGRAVEN TELEFOON (0172) 61 25 41 400.000,- - is door het college van B. en W. ook alvast voor de organisatie uitgegeven. In totaal is er dus al f 1,1 mil- Velden (WD). Tijdens de bijeenkomst schet ste Euro- en valutaspecialiste mevrouw H. Moog een beeld van de nieuwe munt en de ge volgen daarvan voor de dage lijks praktijk. Ook het valuta management werd door haar behandeld. Dinsdag en donderdag gesloten GROOT AANTAL KEUKENS jgwEB Hans Verkerk Keukens heeft deze week een spectaculaire halfgeld-actie. Als u binnen twee jaar een keuken nodig heeft en nó koopt, krijgt u van Hans een echte Kroonkeuken voor de helft van de door de leverancier aan bevolen adviesprijs! Kom nu snel écht geld verdienen en vraag naar de snelle beslisserskorting. Wij garanderen u de beste keu ken en het beste ontwerp voor de beste prijs! DONDERDAG EN VRUDAG KOOPAVOND Directe aanleiding voor de aandacht die het CDA vraagt voor het algemene aanzien van Waddinxveen was een opmerking van burgemees ter en CDA-lid Fedde Jonk- de kantoorspecialist e> BURGER.'. Waddinxveen - Dorpstraat 39 Tel. (0182) 61 22 98 - Fax (0182) 63 02 30. de gelegenheid in het nieuwe pand aan de Limaweg, dat is verruild voor de vestiging aan de Prins Bernharlaan, rond te kijken. Partyservice Gertjan van der Loo had voor de hapjes en drankjes een grote tent neer gezet. WADDINXVEEN - De nota rissen mr. P.L. van der Meu len, mr. J.A.M. Koek en mr. H.H.J. Wichman hebben vori ge week donderdagmiddag en -avond een zeer druk bezocht open huis achter de rug. Tijdens de informele gebeur tenis kregen alle bezoekers in Waddinxveen. Klaar voor De Euro?’. Onder de ongeveer tachtig aanwezigen bevonden zich ook de drie Waddinx- veense wethouders Joop Nee le (PCW), die ook de opening van de lunchbijeenkomst ver richtte, Jan Hielema (CDA) en Maria Wientjens-van der die in totaal f 700.000,- kos ten. Zij hebben dit jaar dan Eigenlijk is er nog veel meer WADDINXVEEN - Op de komende zaterdag 20 septem ber te houden Gemeentedag op en rond het gemeente huis (Raadhuisplein) zal de afdeling Waddinxveen van het CDA met een marktkraam aanwezig zijn. WADDINXVEEN - Vanavond om acht uur (woensdag 17 september) zullen de Waddinxveense CDA-leden in het centrum voor kunstzinnige vorming Kreater (Kerkstraat) het verkiezingsprogramma van de christen-democraten voor de gemeenteraadsverkie zingen van maart volgend jaar vaststellen. Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 ■Je.perl Het belooft voor de christen democraten geen eenvoudi ge avond te worden. Op het CDA-ontwerp-verkiezings- programma, dat voor de zo mervakantie aan de leden en de Waddinxveense maat schappelijke organisaties werd voorgelegd, zijn maar liefst 69 amendementen in gediend. Op al deze punten zullen de CDA’ers het eens moeten worden. De wijzigingsvoorstellen be treffen tal van zeer verschil lende onderwerpen. Voorge steld wordt het ouderenbe leid te intensiveren, onder andere door een ouderenbe- het winkelcentrum De Nieu we Passage. Het college van Burgemees ter en Wethouders had in 1995 f 150.000,- van de ge meenteraad gekregen om een aantal dingen voor het nieu we winkelcentrum te betalen. Dat bleek vlak voor de zomer vakantie op geen stukken na genoeg. Er was f 885.000,-. uitgegeven. Dat bedrag hoeft de gemeente niet helemaal zelf te betalen. De ontwikke laars betalen f 406.000. Niet temin f 330.000,- extra voor de gemeente. Drs. Aad van Holsteijn: ‘Pro- jectwethouder Jan Hielema van het CDA had ook als wet houder financiën de kosten in de gaten moeten houden*. De Waddinxveense gemeen teraad reageerde evenwel ge schokt. De WD-fractie gaf aan, dat het budgetrecht van de raad was aangetast. Im mers, de gemeenteraad als hoogste orgaan geeft aan hoe veel geld het college van B. en W. locaal ergens aan uit kan geven. ‘De CDA-fractie had het moeilijk1, blikt drs. Aad van Holsteijn terug. ‘De eigen wethouder Jan Hielema zat in de problemen. Die fractie wees op de problemen binnen de organisatie. Op zich is dat opvallend omdat de eigen wethouder ook verantwoor delijk is voor personeel en or ganisatie1. De PCW-fractie wilde niet de Hoewel het notariskantoor al sinds 12 mei op het nieuwe adres is gevestigd werd pas vorige week het open huis ge houden. Velen vonden dat een goede gelegenheid de nieuwe kan toorruimte met eigen ogen eens te bekijken. Niet alleen zullen Waddinx- veners daar informatie kun nen krijgen over deze chris- ten-democratische partij. Het CDA wil daarnaast geïn teresseerde inwoners vragen naar hun mening over de groenvoorzieningen en de be strating in het Gouwedorp. man, toen hij nog maar pas zij intrede had gedaan. Hij vond dat het Gouwedorp op sommige plaatsen een rommelige indruk maakte. Hiermee gaf hij uiting aan een gevoelen dat breed onder de bevolking lijkt te leven. De gemeente heeft veel on derhoud van het openbaar groen uitbesteed. Volgens vaste schema’s wor den de perken, plantsoentjes en bermen netjes gehouden. Toch zijn er onder de Wad- dinxveners veel klachten te WADDINXVEEN - De ambtelijke en bestuurlijke orga nisatie in het Waddinxveense gemeentehuis verkeert in enorm grote problemen. In korte tijd wordt aan het Raadhuisplein de ene financiële blunder op de andere gestapeld. Terwijl de verantwoordelijken - bestuur ders, politici en ambtenaren - voorrtdurend naar el kaar wijzen ziet Waddinxveens nieuwe burgemeester Fedde Jonkman aan de vooravond van Gemeentedag 1997 ’het ene lijk na het andere uit de kast vallen’. WADDINXVEEN - Zaterdag 13 september is even een 3- voorbijgangers een paar vra- jarig meisje in Waddinxveen vermist. De moeder dacht dat het meisje met neefjes en nichtjes aan het spelen was, maar ze bleek te zijn wegge gaan. De politie werd gewaar schuwd en ging op zoek. Aan de hand van het gegeven sig- kunnen worden dan nadat de komende algemene vergade ring daartoe statutair een be sluit heeft genomen. 1 1 TT1 1 411 voertuigen voorbij, waar van er 53 harder reden dan de voorgeschreven maximum snelheid van 50 kilometer per uur. De hoogst gemeten snel heid was 81 km per uur. officieel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp 7 Coenecoop 397, Waddinxveen, Tel. (0182) 61 4714 (nieuw!) Opvallend is een amende ment betreffende de organi satie op het gemeentehuis: ’Het inschakelen van exter nen wordt zoveel mogelijk beperkt. Er moet meer ge bruik worden gemaakt van de creativiteit en deskund- heid van de eigen medewer kers’. De programcommissie, die onder leiding stond van CDA vice-voorzitter drs. Tjitte Prins (Heuvelhof), heeft op alle binnengekomen amen dementen advies uitge bracht. Het CDA stelt het verkie zingsprogramma vast voor dat de kandidatenlijst wordt opgemaakt. Op die manier weten CDA-kandidaten van te voren welke programma punten zij geacht worden de komende vier jaar uit te dra gen. meentelijke organisatie be de vereniging schikbaar te stellen. Om een groot aantal redenen loopt de organisatie aan het 11 'ri’hn niet goed. Daarvoor is nog dit jaar een r7 M.NEELEMAN BV <(i^ Telecommunicatie Kerkweg oo»t 183 f 2741 HD Waddfnrvee* PÈY-. 0182-640090 Email: ■eewad'awxs.ol J Mobiele telefoon Hl gsm abonnement Is vernieuwd verantwoordelijkheid bij één van de wethouders leggen. Het hele college is verant woordelijk. ‘Dus ook de eigen PCW-wethouder Joop Neele, denk ik dan1, aldus de sociaal democraat. D66, Unie 55 en de PvdA hadden als niet-collegepartij- en veel problemen met de gang van zaken. De kosten waren niet goed in de hand gehouden, er was onvoldoen de informatie aan de gemeen teraad gegeven over de kos ten en kan wethouder Jan Hielema het winkelcentrum wel trekken en tegelijk de ge- meentefinanciën in de gaten houden. De PvdA ondersteunde een motie waarin werd gevraagd de verantwoordelijkheid voor het winkelcentrum De Nieu we Passage bij burgemeester Fedde Jonkman te leggen. Hij is al verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening. Die politiek gevoelige motie, waarin zeker niet om het af treden van de wethouder werd gevraagd, ging zelfs de collegepartijen PCW, VVD en CDA te ver. ‘En zo werd er geen enkele conclusie getrokken uit de discussie', vat drs. Aad van Holsteijn samen. Hij wijst er op dat bij de behandeling van dit agendapunt in de gemeen teraad de burgemeester al aangaf dat veel zaken in het gemeentehuis niet goed gaan. ‘Nu weten we, dat het college minstens f 1,1 miljoen nodig heeft om orde op zaken te stellen. Voor de fractie van de PvdA wordt het duidelijk, dat er meer in het gemeentehuis moet gebeuren dan een advi seurVoorstellen laten maken. Zowel de ambtelijke organi satie als het bestuur zullen moeten veranderen'. DEN HAAG/WADDINX- VEEN - De Haagse recht bankpresident mr. J. Holt- rop heeft vorige week don derdagmiddag een 48-jarige Waddinxveense rijschool houder wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken. Tegen de uitspraak gaat overigens de officier van justitie in ho ger beroep. De Haagse rechtbank achtte een week geleden niet wettig en over tuigend bewezen dat de rij schoolhouder bij zijn talrij ke sexuele handelingen met verschillende vrouwen bin nen en buiten de auto, die telkens op initiatief van de man waren begonnen en welke ook door hem werden toegegeven, geweld en dwang had gebruikt, terwijl ook niet aannemelijk kon worden gemaakt dat de drie naar de politie gegane slachtoffers in voldoende mate van hun afkeuring bleek hadden gegeven. Tegen de man, die voor zijn daden drie maanden in hechtenis had gezeten, had officier van justitie mr. S. van der Kallen een celstraf van 18 maanden geëist, waarvan 6 maanden voor waardelijk Raadsman mr. M. Groen vroeg van het begin af aan om vrijspraak van alle zijn cliënt ten laste gelegde za ken, omdat nooit zou zijn gebleken dat zijn leerlingen waren gedwongen of zijn handelingen ongewenst hadden gevonden. Tegen de Waddinxveense rijschoolhouder loopt nog een andere soortgelijke zaak, waarvoor hij in maart van dit jaar, door de Haagse politierechter is veroordeeld tot 6 maanden celstraf on voorwaardelijk en 240 uur dienstverlening. Tegen deze uitspraak heeft hij echter hoger beroep aangetekend, dat nu nog loopt. ook oud-notaris J. in 'I Hol een kijkje nemen. (Foto: sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Vorige week dinsdagmiddag van twee tot vier uur hield de ABN AMRO Bank in Wad dinxveen (Juliana van Stol- berglaan) een lunchbijeen komst in restaurant Bibelot (Limaweg). Het onderwerp was ’De Euro De wo- Wad- Op dit moment ligt er bij de dinxveen houdt dinsdagavond gemeenteraad een voorstel j van het college van B. en W. be- op tafel extra geld voor de ge- leidsplan te ontwikkelen. Ook wordt met zoveel woor den gesteld dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van de huisvesting van peuter speelzalen. In de amendementen wordt tevens gepleit voor meer ruimte voor de fiets, bijvoor beeld door meer voorzienin gen om fietsen te stallen. Voorts laat in de ogen van tenminste één CDA-lid het Waddinxveense openbaar groen veel te wensen over en wordt het gemeentebestuur opgeroepen hier meer zorg aan te besteden. I Kodak kwaliteitspapier Ontwikkelen 6,50 Kerkweg Oost 285 2741 HE Waddinxveen •Tel. (0182)61 48 63 V Naast de Aldi Behalve de visie op het open baar groen, willen de CDA’ers het oordeel over de staat van de bestrating en betegeling vernemen. Naast verkeersveiligheid speelt hier ook het ongemak dat nalement werd het meisje al straten en trottoirs na regen snel in de omgeving gevon- lange tijd gedeeltelijk blank den. Ze werd weer snel terug staan. gebracht naar haar moeder. beluisteren, doch inwoners die wel tevreden zijn laten natuurlijk zelden van zich horen. Om een genuanceerd beeld te krijgen over het aanzien van Wadinxveen, wil het CDA op de Gemeentedag de gen voorleggen. WADDINXVEEN - ningbouwvereniging 16 december een algemene vergadering waarin een L_ sluit wordt genomen over de omzetting van C in een stichting. Volgens de statuten kunnen 10% van de leden de stich- Raadhuisple: tingsvorm tegenhouden. In- F2 dien toch tot omzetting wordt aantal maatregelen^ nodig, besloten dan kent de woning bouwvereniging geen leden meer. 7’j 1 j J voor het" laatst hun contribu- geld nodig. In de loop van dit tie betaald. Deze zomer kwam jaar bleek er op verschillende in de algemene vergadering posten geld over. Dat geld - f van 24 juni al het voornemen tot omzetting van de vereni ging in een stichting aan de orde. Aangekondigd werd toen dat de notariële acten joen gulden nodig. Het college daartoe zullen worden voor- van B. en W. geeft bovendien bereid. De omzetting zal ech- geen enkele garantie, dat dit ter niet eerder gerealiseerd bedrag voldoende zal zijn. ‘De PvdA vindt dit in ieder geval heel ernstig', laat frac tievoorzitter drs. Aad van Holsteijn weten. ‘Na het vele geld, dat al in de reogranisa- tie gestoken is moet er weer zo veel geld bij. Op dit moment beraden wij ons wat we in de raadsverga dering eind september zullen doen'. Het is niet de eerste keer, dat het college van B. en W., waar de financiën worden be heerd door CDA-wethouder helminasingel. Er kwamen Jan Hielema, veel meer geld nodig heeft. Vers in ieders ge heugen ligt nog het voorstel voor het extra krediet voor

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 1