Natuurwandeling in Gouwebos Elke ochtend... Democraten willlen weekmarkt verhuizen naar de Puttelaan i<0] lis er weer! Sintra tuin Heilig bloempje I Shirtsponsor De Waurdt Niels Pereboom (13) Hoogleraar bezoekt christen-ondernemers 95 ïl Jongen bedreigd met vuurwapen Zelfverdediging voor vrouwen Rijn en Gouwe Geslaagden A-diploma Jeugdvissen De Paddestoel Mannenkoor- concert in de Ontmoetingskerk Weer Kanaal bij Rekam I I I I I I I I I I I I I I I I I I I PAGINA 11 WOENSDAG 1 OKTOBER 1997 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Constructief Pijn Puttelaan Politiek wordt er in het Gouwebos een natuurwandeling gehouden. De foto iaat I I Wie nu kiest voor een kennismakings- abonnement, ontvangt Rijn en Gouwe vier weken vóór zeven uur in de bus. Voor deze 5 Een deel van de leden van de tourclub 'De Waardrenner' in hun nieuwe shirts. (Foto: Combi Van der Starre). f to 1? 1 «dtl I donderdag 2 OKTOBER vrijdag 3 OKTOBER Matea 31 t/m 34! I mm wwaws® Zondagmiddag 1 zien dat er ook gefietst kan worden. (Foto: Archief Sjaak Noteboom). gl fi die Naam: Adres: Plaats: I ten tot een eervolle achtste plaats. De juniorentitel ging uiteinde lijk naar Niels Pereboom’s 20- bij de D-jeugd (13 en 14 jaar) in april heeft Niels Pereboom de -X o De start van de natuurwan deling onder leiding van na- tuurgidsen is aan het begin Waardrenner’ uit lekkerkerk zich voor het eerst in haar nieuwe clubkleding latenm zien. Op de shirts van de wielren ners staat de kaart van Ne derland met daaruitsprin- gend de Krimpenerwaard. Er zijn vele soorten planten en vogels te bewonderen. Het thema van deze wandeling is de naderende herfst. De vele aspecten van de herfst komen aan de orde, zoals paddestoe len, de herfstkleuren en de trekvogels. dieren zijn sommige van de onderwerpen tijdens de wan deling. Tel.: (voor controle op de bezorging) Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar: Rijn en Gouwe, Afdeling Abonnementen, Antwoordnummer 10008, 2400 VB Alphen aan den Rijn. OP AL ONZE TOPMERKEN 20% KORTING 2 C3 <0 n g <L Vliet (Krimpen aan de IJssel), die een score van 584 realiseer de en daar de concurrentie ruimschoots mee voorbleef. Ter voorbereiding op het NK nam de Waddinxveense jeud- schutter een week eerder op hetzelfde onderdeel deel aan een wedstrijd in Haarlem. Door het ontbreken van de junioren klasse bij deze wedstrijd werd deelgenomen in de laagste se niorenklasse waar Niels Pere boom in een deelnemersveld van 30 senioren een fraaie vier de plaats wist te bemachtigen. Om zich beter op de schietsport te kunnen toeleggen is Niels Pereboom inmiddels van school veranderd. Het opvoeren van de trainingsintensiteit naar 15 uur per week plus de wekelijk se reistijd was niet meer te combineren met het studiepro gramma dat op het Coenecoop ‘We begrijpen elkaar en we weten van elkaar waar we voor bezig zijn', is een veel ge hoorde uitspraak in huize Pe reboom. Postcode: Het Weer Kanaal wordt via een digitaal satellietsignaal uit Londen naar Gouda ver zonden. Het weerbericht voor Midden-Holland wordt via een apart data-kanaal mee gestuurd en in Gouda samen gevoegd. WADDINXVEEN - Komende zondagmiddag 5 oktober om twee uur houdt de afdeling Alphen aan den Rijn en oms treken van de Vereniging voor Natuur en Milieueduca tie (IVN) een natuurwande ling door het Gouwebos. WADDINXVEEN - De gemeenteraadsfractie van D66 wil dat de weekmarkt wordt verplaatst van de Willem de Zwijgerlaan naar de Puttelaan. D66-raadslid Frans Bos heeft daarvoor een vurig pleidooi gehouden tijdens de raadsvergadering van vorige week woensdag. heeft een normaal postuur. Een van de jongens droeg een Adidas-jas. Daarin zaten de kleuren blauw en zwart. De kleinste jongen heeft toen ge- persoonlijk record van 547 pun- zegd, dat hij de scooter af moest staan. handelsmerk van deze school. Ofschoon sport belangrijk is op het Thorbecke Lyceum is het behalen van het eindexamen toch prioriteit nummer één. Immers, voor slechts weinigen is een uiteindelijke carrière in de sport weggelegd en moet er op een andere manier de boter ham verdiend worden. In de praktijk betekent dit dat Niels Pereboom ’s morgens zijn trainingen op het gebied van kracht en conditie doet om zich ’s middags volledig op zijn HA VO-VWO-studie te storten. Daarnaast is het rooster van de Waddinxvener zodanig inge richt dat hij op woensdagmid dag, wanneer de schietbaan in Rotterdam geopend is, zijn schiettechnische training kan doen. Naast de tijdwinst en de promi nente plaats die sport op school inneemt, ervaart Niels ook het saamhorigheidsgevoel op school als uiterst positief en sti mulerend. WADDINXVEEN - De Wad dinxveense firma De Waardt (dak- en gevelmontage) spon sort met een aantal andere bedrijven uit de Goudse regio wielrenners Voorafgaande aan de Plas- sentocht heeft de tourclub ’De ‘Want het gaat ons niet om het politieke gewin, maar om het uit eindelijke resultaat, een goede, blijvende plek voor de week markt'. ‘Een klein reepje Petteplas opof feren, hoe klein het ook is, doet wel pijn. Maar het tast volgens onze fractie het wezen en de waarde van de Petteplas niet aan. Integendeel, als je de oost-oever een duurzame bestemmming geeft, weet je zeker dat er mis schien een balve eeuw geen be bouwing komt'. ‘Ik ben als praktisch en construc tief meedenkend raadslid op zoek gegaan naar andere moge lijkheden', aldus Frans Bos. ‘Het Koningin Wilhelminaplein is ge noemd. Een goede plaats, maar ik zie niet hoe je de parkeerplaats bij Albert Hein daarvoor kan op offeren en dan toch voldoende len heel zorgvuldig met de Pette plas, nu en in de toekomst, om gaan. Maar men moet wel afwe gingen durven maken'. ‘Wat ik niet hoop, is dat de raads fracties in Waddinxveen er van uit emoties ’politiek’ van gaan maken. Want daar heeft nie mand wat aan'. ‘Dat betekent namelijk in de praktijk meestal dat men ge woonweg niet wil toegeven aan een goed idee van een andere fractie. Zo gaat dat helaas maar al te vaak: oh, het komt van de die-en-die partij en dus kunnen we er moeilijk voor zijn'. ‘Als een andere raadsfractie in Waddinxveen dit plan wil over nemen, eventueel in detail wil aanpassen, of sterker nog: als men met een beter voorstel komt, dan is de fractie van D66 graag bereid dat positief te be oordelen'. OPENINGSTIJD LOKATIE 9.00 - 16.00 uur. Info 020 - 497 47 20 K.V.K. 34084434 WADDINXVEEN - Tijdens de Nederlandse kampioen schappen op de Olympische discipline, klein kaliber geweer 50 meter liggend, heeft de 13-jarige Waddinx- Omdat de jerrycan die de jon- veense sportschutter Niels Pereboom een prima pres gen tussen de benen hield ge- tatie neergezet, klemd bijna viel, is hij ge stopt. De twee jongens die Na een eerste plaats (12 meter) hem hadden achtervolgd, kwamen toen naar hem toe. Beide jongens hebben Noord- overstap gemaakt naar de juni- Afrikaans uiterlijk. De groot- orenklasse (17-20 jaar). In deze ste is ongeveer 1.80-1.85 me ter en heeft een stevig pos bereikbaar zijn, dan is een mini male ruimte van 14 meter no dig'. ‘De Puttelaan is onvoldoende breed. Dat betekent dat we op de een of andere manier concessies moeten doen. Ik heb voorgesteld om de bestrating te verbreden door een parkeerstrook aan te leggen. Dat heeft verkeerstech nisch niet zulke ernstige gevol gen, omdat sowieso vrachtver keer verboden is en ander gemo toriseerd verkeer onderaan de Eikenlaan een verkeersrem- mend obstakel vindt'. ‘Het betekent wel dat de oostelij ke oever van de Petteplas naar het westen moet worden verlegd - ik heb het dan over maximaal vier meter - om tot een optimale breedte te komen.' ‘Onze fractievoorzitter Wim de Wit heeft tijdens de Gemeente- dag daarom ook heel bewust ge sproken over het niet-bebouwen van de oost-oever van de Pette plas'. ‘Trouwens, als we in Waddinx veen nooit meer iets durven on dernemen of veranderen, moe ten we er nu - en wel meteen - een museumdorp van maken. Maar dat willen we niet, want de gemeenteraad wil unaniem naar een 'complete, levende gemeen te in het Groene Hart’ zoals de mission-statement luidt. Mijn stelling is: behoudt wat redelij kerwijs kan, maar ga logische ontwikkelingen niet uit de weg'. ‘Het spreekt vanzelf dat ik ook vind dat de groenstrook die nu langs de Puttelaan ligt - zij het naar het westen opgeschoven - gehandhaafd moet blijven. Wat ik voorstel is eigenlijk niets an ders dan het verbreden van de bestrating'. ‘Een bijkomend voordeel is wel, er tussen de rijbaan en de groen strook parkeerplaatsen aange legd worden. Die kunnen na tuurlijk op de marktdag niet ge bruikt worden, maar bieden op de andere dagen wel extra par keerruimte aan de bezoekers van het nieuwe centrum'. ‘En 's winters aan schaatsers. Ik zou mij zelfs kunnen voorstellen dat de projectontwikkelaar daar aan financieel wil bijdragen'. ‘Voor mij rest dus vooralsnog de Puttelaan. De ruimte is er. De huidige markt is effectief ruim 440 meter. Door bijvoorbeeld het maken van bochten verlies je enige effectieve ruimte. De Put telaan is bijna 200 meter lang, maar wel in z'n geheel tweezij dig te gebruiken'. ‘Een wezenlijk probleem', geeft Frans Bos toe, ‘is de breedte. De Willem de Zwijgerlaan is onge veer 6 meter breed en de markt daar is in mijn beleving een beet je aan de smalle kant. Maar het kan. De markt heeft - met de ruimte die er achter de kramen wordt ingenomen - tenminste 10 meter breedte nodig'. ‘Om een voorbeeld te geven: als een markt in een winkelcentrum wordt gehouden en de winkels moeten aan twee kanten goed :‘Wat ik vurig hoop', zegt Frans Bos, ‘is dat mijn voorstel niet in politieke sferen wordt getrokken. Want het gaat om een praktische oplossing. De aantasting van de Petteplas is in politiek Waddinx veen zo’n beetje ’heilig’ ver klaard'. ‘Een redelijke zorg is begrijpe lijk, want we moeten met z’n al- WADDINXVEEN - Jeugdle den van speeltuinvereniging De Paddestoel (Lijsterbes straat) hebben hun tweede wedstrijd voor de wisselbeker gevist op het bedrijvenpark Coenecoop. De vangst was goed. Er werd in totaal 10,5 meter vis ge vangen. De uitslag van deze avond was: 1. J. Noorlander, 2. R. Snel, 3. M. Kortlever. De wisselbeker ging evenals vorig jaar naar J. Noorlander die totaal ruim 9 meter vis wist te vangen. van het fietspad Boskoop naar Waddinxveen, bij de Linnaeusweg in Boskoop. Deelname is gratis. Wande laars wordt aangeraden een verrekijker mee te nemen en stevig schoeisel te dragen. Het Gouwebos is gelegen tus sen Boskoop en Waddinx veen. De ontwikkeling van dit parkachtige landschap en de daarin levende planten en ‘Ik verwijt de andere fracties in de raad dat zij bij het Passage-be- sluit onvoldoende over een zo be langrijke voorziening als de weekmarkt hebben nagedacht'. ‘Ik noem het ook typisch Wad- dinxveens: er wordt een besluit kort door de bocht genomen en over de gevolgen voor de langere termijn wordt ’later’ nagedacht. De politiek had de gevolgen op de langere termijn voor zaken als parkeerprobleem, verkeersafwik keling en ook - en juist - de week markt moeten meewegen. Het ontbreekt heel duidelijk aan een 'helicopter-view’. Dat is niet praktisch en dat is zeker niet slim.' WADDINXVEEN - Vrijdag avond 3 oktober om acht uur zullen twee gerenomeerde mannenkoren in de Ontmoe tingskerk aan de Groensvoor- de optreden. Het zijn het bekende Bo- skoopse Streekmannenkoor Die Gouwe Sanghers en het overbekende Westlands Man nenkoor. In totaal zullen dan 175 mannen hun stem laten horen in bekende nummers zoals het Jagerskoor uit Der Freischutz, het slavenkoor uit de opera Aïda, het Cianti- lied en natuurlijk het alom bekende lied De Glazen Stad uit de gelijknamige tv-serie uit de j aren zestig. De bekende bariton Frans Huijts zal een aantal liederen zingen van F. Schubert ter nagedachtenis van deze com ponist, die 100 jaar geleden is geboren. In verband met de grote be langstelling voor dit concert is het raadzaam vooraf kaar ten a ƒ20,- per persoon te be stellen via tel. 0182-512623. WADDINXVEEN - In het Gouwebad ’de Sniep’ (Sn- iepweg) is dinsdag 23 sep tember voor het eerst in het nieuwe lesseizoen weer voor het A-diploma gezwommen. De beoordelingscommissie bestond uit Rob Hoger- brugge, Erwin Arnold en Cock Slagter. Namens de Nationale Raad was A v.d. Velde als afgevaardigde aanwezig. Er waren 37 kandidaatjes die allen zijn geslaagd. De namen van de kinderen die hun A-diploma gehaald hebben, zijn: Lisa van der Kraats, Chantal Verkleij, Karlijn van der Zwan, Chantal Hertog, Michou Broer, Madelon Wever, Michael Verkade, Pim van den Berg, Sebastiaan On derstal, Patricia Versloot, Niels Boere, Anne Kruize, Roy Stolwijk, Mark Maas kant, Dennis Schoften, Donny Vurens, Leonie Heikens, Meike Warnaar, Art Kuystermans, Mark van Rijswijk, Daphne Ter- lingen, Valerie Ibelings, Raymond Stolk, Roan Veldwijk, Miloe Schoon- water, Christine Lodder, Kim Pijnacker. Lucie Ree kers, Neal van der Laan, Marinda van der Lee, An neke Harkes, Martijn van der Eijk, Gwyneth Keizer, Rene van Berkel, Amber van Roon, Daan Broer en Carine Bruyn. Wij presenteren onze I nieuwe herfst- en wintercollectie in Waddinxveen M I Het Nieuwe TYefpunt, Stationsstraat 18 H in Alphen a/d Rijn, I De Bron, Troubadourweg 2 (bij winkelcentrum Ridderhof) WADDINXVEEN - Voor vrouwen die zich wel eens onveilig op straat voelen of wel eens last hebben van mensen die zich agressief gedragen houdt de Stich ting Waddinxveens Wel zijnswerk (SWW) een cur sus zelfverdediging. In de cursus wordt vrou wen geleerd hoe ze zich uit vervelende situaties kun nen redden. Hun zelfver trouwen wordt op een sportieve manier vergroot. Men zal zich sterker voe len en weerbaarder opstel len, niet alleen door licha melijke kracht te gebrui ken, maar ook door 'nee' te zeggen en grenzen te stel len. De cursus is bestemd voor vrouwen van 18 tot 50 jaar en wordt gegeven op woensdagavond 1, 8, 22 en 29 oktober, 5, 12, 19 en 26 november en 3 en 10 de cember van acht tot tien uur in het centrum voor kunstzinnige vorming ’Kreater’ (Kerkstraat). De lessen worden begeleid door mevrouw Terhürne- Bouwman. De kosten be dragen f 95,- voor 10 les sen. Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar. ZEVENHUIZEN - Zondag middag 21 september rond tien voor vijf is in Nieuwer- kerk aan den IJssel een jon gen beroofd van zijn scooter. Hij is daarbij door twee jon gens bedreigd met een vuur wapen. De jongen, een 16-jarige in woner van Zevenhuizen, was met zijn scooter naar het Shellstation aan de Europa- laan gegaan, Hij heeft daar een jerrycan met benzine ge- vuld en is na betaling wegge- De 13-jarige Waddinxveense sportschutter Niels Pereboom. reden. Bij het pompstation stonden K) yfcy j)«IGM twee jongens die hem vervol- IIIIU PiCSiUllW gens achtervolgden. De jon- I gen is via de Zuidplaslaan over de Schielandweg naar de Zuidplasweg gegaan. Daar is hij een werf opgereden. klasse kan hij, zoals hij zelf aangeeft, veel meer leren. tuur. De leeftijd is geschat op ‘Het gaat nu nog niet om het 17-18 jaar. Hij droeg vermoe- halen van een podiumplaats, delijk Nike Air Max Classic- maar om het verbeteren van de schoenen. techniek en het opdoen van De andere jongen wordt ge- wedstrijdritme', zo geeft de schat op een jaar of 16 en jeugdige Waddinxvener aan. Tussen de, veelal 6 tot 7 jaar oudere, schutters reikte Niels Pereboom in het Gelderse Brammen met een mooi nieuw WADDINXVEEN - Dinsdagavond 14 oktober om acht uur houdt het comité Christen Zakenmensen Neder- land (CBMC) en daarvan de afdelingen Waddinx veen, Moerkapelle en Zevenhuizen een avond in het zalencentrum Het Nieuwe Trefpunt (Stationsstraat) met als gastspreker prof.dr. W.J. Ouweneel. De bekende hoogleraar is van plan te spreken over het dagelijks bezig zijn als on dernemer of leidinggevende onder het motto ’arbeid en rust in christelijk perspec tief. CBMC is een wereldwijde organisatie van zakenmen sen, leidinggevenden en vrije beroepsbeoefenaars die zich ten doel gesteld hebben om hun relaties te bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Alleen al in Nederland zijn er meer dan 50 comités met leden aantallen tussen de 5 en 10 personen per comité. Wekelijks komen deze comi- te-leden op een vaste tijd en plaats bij elkaar voor bijbel- Tevens een grote keus uit onze “te gekke” aanbiedingen. Terwijl hij dat zei werd een vuurwapen op hem gericht, jarige clubgenoot Walter van De jongen rende weg in de richting van de werkplaats waar anderen waren. Toen zij naar buiten kwamen reden de daders met de scooter en een zwarte Puch Maxi weg over de Schielandweg, de Zuidplaslaan op, in de rich ting van het politiebureau. CDA-wethouder Jan Hielema (onder andere marktzaken) heeft toegezegd de lokatie ’mee te nemen’ in het onder zoek dat wordt gehouden naar een nieuwe plaats voor de weekmarkt. Namens de D66-fractie dien de Frans Bos het voorstel in. Het stoort hem al heel lang dat de weekmarkt ‘al meer dan 20 jaar tijdelijk' wordt gehouden op de Willem de Zwijgerlaan. ‘Ogenschijnlijk lijkt die plaats op zich helemaal zo slecht nog niet', zegt Frans Bos. ‘Maar we hebben als ge meenteraad unaniem bij de categorisering van wegen - zeg maar het aan wij zen van belangrijkheid van wegen - de Willem de Zwijgerlaan als belangrijke ontsluitingsweg voor de bedrijven aan de Noordkade en Staringlaan aangewezen. Vanaf dat mo ment was nog eens extra dui delijk dat de markt daar weg zou moeten. Het college en de raad zijn het daarover eens'. Frans Bos vindt dat de markt een belangrijke sociale func tie in de gemeente vervult: ‘Men ontmoet elkaar, het is er vaak, ook door de manier waarop de marktkooplieden hun waren aanprijzen, heel sfeervol en gezellig. De markt is altijd het centrum van de gemeenschap geweest en de meeste steden en dorpen zijn ontstaan rondom een markt'. ‘Een markt is bij uitstek le vendig en vrolijk. Men komt er niet alleen om inkopen te doen, maar ook om wat tegen woordig genoemd wordt: re creatief winkelen'. ‘Ik vind het een heel belang rijk extra voordeel dat de markt in Waddinxveen op vrijdag wordt gehouden. Steeds meer mensen zijn op die dag vrij en men heeft dan al gauw de neiging om leven digheid en gezelligheid op te zoeken. Ik ben zelf verzot op de markt: met vakantie ga ik, in het binnen- en in het bui tenland, ook altijd op zoek naar een markt'. ‘Ik heb in Drenthe heerlijke worsten gevonden, in Gambia lagen er geitenkoppen op straat en in Egypte probeerde men mij ervan te overtuigen dat een leven zonder een ka melenzadel verder zinloos was. Maar hoe dan ook: het is altijd gezellig en vol leven.' parkeerruimte in de omgeving kan vinden'. ‘Trouwens, ik denk niet dat Al bert Hein zou staan te juichen. Die lokatie valt dus af. De markt verplaatsen naar de zogenaamde ventwegen van Willem de Zwij gerlaan en Juliana van Stolberg- laan gaat ook niet, want daar moet een fietspad komen en bo vendien moet een markt volgens mij tweezijdig zijn, met aan twee kanten kramen dus. En dat kan op die plaats niet'. ‘Ik ben nog eens drie keer het dorp doorgefietst en ik ben op twee plaatsen gekomen: de Kerk- weg-West langs de Petteplas en de Puttelaan. De Kerkweg lijkt geschikt, maar deze krijgt een belangrijke functie in de bereik baarheid van het station en het nieuwe centrum'. ‘Tenzij we besluiten - zoals de WD-fractie heeft voorgesteld - om de Prinses Beatrixlaan om te bouwen tot een soort Chopin- laan: een doorgaande weg met vrijliggende fietspaden. Ik ben daar niet op voorhand tegen, maar het zou wel betekenen dat er een dure rotonde moet wor den aangelegd aan de oostkant van de Willem-Alexandertun- nel.' Frans Bos is na lang wikken en wegen op de Puttelaan gekomen. ‘Het is een kwestie van afstre pen. Kijk, eigenljk zou de markt in het nieuwe centrum moeten komen. Daarover is iedereen het eens. Maar daar is de ruimte niet voor. Een markt hoort in of dichtbij het centrum'. ‘Wij vinden terecht - samen met andere politieke partijen in de raad overigens - dat daarom plaatsen als de Zuidplas en het evenemententerrein pas in beeld kunnen komen als alle andere pogingen zijn mislukt'. ‘Op het Be Fair-terrein zou ruimte er wel geweest zijn. Maar dat is een gepasseerd station. Onze fractie vindt dat we con structief moeten blijven meeden ken. Het huidige zoeken naar een nieuwe plaats voor de markt is een gevolg van een slecht be sluit'. studie, onderlinge uitwisse- g ling van ervaringen, bemoe- diging en gebed. In de huidige turbulente wereld waarin het materia- lisme steeds meer bezit dreigt te nemen van de geestelijke leefwereld van j de (zaken) mens, willen de ondernemers, vooral hun f ongelovige zakenrelatie, er op wijzen dat er iets is wat een veel grotere waarde j heeft dan tijdelijke voor-1 spoed en rijkdom. ‘Ook de christenzakenman of -vrouw heeft regelmatig f en op vaste tijden geestelijk voedsel nodig om aan het dienen van onze welvaarts- afgoden weerstand te bie-1 den', aldus CBMC. TER AAR Veldweg Kingang Kerkweg) Tel. 0172-602241 HET GROENE WARENHUIS Koopavond: donderdag en vrijdag tot 21.00 uur. Maandag Vm zaterdag: vanaf 9.00 uur open. De Santolina of Heiligenbloem ruikt heerlijk en heeft een prachtige, grijsachtige tint. Deze kruidachtige vaste plant zoekt graag de zonnige kant van de tuin, het terras of het balkon. Van 9.95 voor GOUDA/WADDINXVEEN - Het Weer Kanaal, welk sig naal door de Stichting Regio nale Kabeltelevisie Midden- Holland (Rekam) wordt gele verd aan de bewoners van de Bloemendaalseweg, kent sinds kort een lokaal weerbe richt. Zes keer per uur en op vaste College werd aangehouden, tijdstippen wordt het algeme- Als lot uit de loterij bleek eind ne weerbericht vervangen juni dat er voor Niels Pereboom door een bericht, specifiek een plaats was binnen een top- voor de regio Midden-Hol- sportklas op het Thorbecke In land. ceum te Rotterdam. Het specifieke regiobericht Op deze school wordt het be- wordt - op basis van de kabel- drijven van topsport volledig ontvangst - gemaakt door geïntegreerd in het studiepro- Meteo Consult in Wagenin- gramma en is een individuele gen. Het bericht wordt steeds begeleiding van de leerling het bijgewerkt aan de hand van de laatste gegevens. I I I WCACI I VUUI 4CVUI I UUI III WC WUO. VWWI UCZ.C vrijblijvende kennismaking betaalt u 14.00. Ik heb de afgelopen drie maanden geen proefabonnement gehad op Rijn en Gouwe.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 11