GRATIS! Kom naar de grootste eiken speciaalzaak! Voor het mooiste eiken ga je naar Eikenland de grootste eikenspeciaalzaak van ‘t land. Daar vindt u de mooiste kollektie betaalbaar kwaliteits eiken onder één dak. fel. X A I Concept Hoogheemraadschap van Schieland VERGUNNING Bekendmaking aanvraag en ontwerpbeschik king Wet verontreiniging oppervlaktewateren Openbare bijeenkomst van Rijnlands algemeen bestuur r I o. Rijnland Rijnland ZONDAG 5 OKT. GEOPEND! G NAJAARSSCHOUW a. b. c. d. PERSONEEL-TIPS Zoetermeer, 1 oktober 1997 WATERSCHAP MEER EN WOUDE I EIKEN BEKENDMAKING SPECIAL! Op maandag 10 november 1997 en volgen de dagen zal najaarsschouw worden ge dreven over de wateren binnen het gebied van het waterschap. Bij deze schouw wordt geïnspecteerd of is voldaan aan de plicht tot het verrichten van onderhoud aan de wateren zoals omschre ven in de Keur of politieverordening van het waterschap Meer en Woude. Indien niet of in onvoldoende mate aan de' onderhoudsverplichtingen is voldaan, ont vangt de verantwoordelijke een kennisgeving van overtreding en wordt alsnog in de gele genheid gestpld aan de verplichtingen te vol doen. Bij het in gebreke blijven zal een pro cedure worden aangevangen waarbij het onderhoud door het waterschap op kosten van de overtreder wordt verricht. Massief eiken mimiset Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met het waterschap (tel. 079-3415231). SCHOUW F c ii n c r Onder het onderhoud van de wateren wordt verstaan: het verwijderen van voorwerpen, mate rialen en stoffen die de af- en/of aan voer en/of de berging van water hinde ren; het schonen door het maaien en verwij deren van begroeiingen anders dan die dienen tot verdediging van de taluds; het behoorlijk in stand houden van de oevers en taluds, de daartoe behorende verdedigingswerken, voor zover dat no dig is om te voorkomen dat door inzak king de af- en/of aanvoer van water wordt gehinderd dan wel aangelegde onderhoudsstroken en/of afrasteringen door inzakking worden bedreigd. het in stand houden van de wateren overeenkomstig de voorgeschreven af metingen. Wateren, die ruimere afme tingen hebben dan voorgeschreven, moeten op deze ruimere afmetingen worden onderhouden. De onderhoudsplicht aan de wateren be rust bij de eigenaren/gebruikers van de aan grenzende landen, ieder voor de halve breedte en voor zover ieders eigendom strekt. De hoofdwatergangen worden door het waterschap onderhouden, uitgezonderd het gewoon onderhoud aan de oevers. Kennisgeving ontwerp-beschikking Proficiat met je nieuwe baan! van 12.00-17 00uur wW- Provincie Zuid-Holland Wet bodembescherming Leiden, 24 september 1997. *3 ZH1580100461840 15 OKTOBER 1 997 101 Onderhoudsplichtigen zijn, voor wat betreft: WATERKERINGEN HOOFDWATERGANGEN Het maaien, afsteken en ophalen van de taluds. WATERGANGEN I SCHOUWDISTRICTEN DISTRICT I DISTRICT II DISTRICT III DISTRICT IV Rotterdam. 24 september 1997 R'dam/Den Haag A 20 Gouda/Utrecht Afrit 16 Lylantsebaan Schinkelsebaan Maasboulevard 123 Postbus 4059 3006 AB Rotterdam VOOR EIKEN INFORMATIE TEL: 010 - 4537 378/339 I l a. Het verwijderen van voorwerpen, materialen en stoffen die de af- en/of aanvoer en/of berging van het water hinderen. b. Het schonen door het maaien en verwijderen van begroeiingen anders dan die dienen tot verdediging van taluds. c. Het behoorlijk instandhouden van de oevers en ta luds, alsmede de daartoe behorende verdedigings werken, voorzover dat nodig is om te voorkomen dat door inzakking de af- en/of aanvoer van water wordt gehinderd dan wel aangelegde onderhouds- stroken en/of afrasteringen door inzakking worden bedreigd. Alle vergaderingen zijn openbaar. De op de te behandelen onderwerpen betrekking hebbende stukken liggen vanaf 1 oktober 1997 tot de aanvang der vergaderingen voor een ieder ter inzage in het Rijnlandshuis, Breestraat 59 te Leiden op werkdagen van 09.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur. Leiden, 30 september 1997. De dijkgraaf, E.H. van Tuyll van Serooskerken. De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland zal op woensdag 15 oktober 1997 te 09.00 uur in openbare zitting bijeenkomen in de grote zaal van het kan toorgebouw Breestraat 48 te Leiden. Aan de orde komen onder meer de volgende agendapunten: - Waterbeheersplan 1992; evaluatie 1997 - Informatiebeleidspian - Meerjarenraming 1998 - 2002 - Beleidsvoornemen vaststelling tarieven 1998 Bij de schouw wordt geïnspecteerd of de onderhouds plichtigen aan hun in de Keur van het waterschap om schreven onderhoudsverplichting hebben voldaan. HOOFDWATERGANGEN: het waterschap m.u.v. het maaien, afsteken en ophalen van de taluds hetgeen bij de eigenaren van de aan de hoofdwatergangen gren zende percelen berust, ieder naar de lengte van zijn recht. WATERGANGEN: de eigenaren van de aan de wa tergangen grenzende percelen, ieder voor de halve breedte en naar de lengte van zijn recht. De onderhoudsverplichting bestaat uit het gewoon of dagelijks onderhoud van bovenomschreven water staatkundige objecten, waaronder wordt verstaan: a. Het bestrijden van wild dat het waterkerend vermo gen van de waterkering of de waterscheiding schaadt. b. Het vrijhouden van afval, voorwerpen en materia len. c. Het herstellen van beschadigingen, veroorzaakt door verkeer, vee e.d. d. Het instandhouden van de aanwezige begroeiingen (grasmat) en oeverbegroeiingen, die dienen tot ver dediging van de waterkering. Ten behoeve van het schouwen is het beheersgebied van het waterschap verdeeld in vier schouwdistricten. Voor informatie over het schouwen kunt u zich wen den tot de voorzitter van het schouwdistrict waarin uw eigendommen zijn gelegen, te weten voor: De onderhoudsplichtigen wordt verzocht te zorgen dat bovenomschreven te schouwen objecten op de schouwdatum voldoen aan de daaraan gestelde eisen. Alphen aan den Rijn, 1 oktober 1997 Het dagelijks bestuur voornoemd, dr. J.W. Hekkelman, dijkgraaf. K. Heinen, secretaris. Schriftelijke reacties kunnen worden Ingediend bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Schleland, Postbus 4059,3006 AB Rotterdam. Voor een mondelinge reactie kunt u zich wenden tot de afdeling voorbereiding en ondersteuning van Schleland, Maasboulevard 123 te Rotterdam (telefoon 010 - 4537 378/339). Dijkgraaf en hoogheemraden van Schleland; gelet op artikel 3:11 eerste lid van de Algemene wet bestuurs recht; maken bekend: dat zü voornemens zün naar aanleiding van de aanvragen vergunning te verlenen. De aanvragen, concept-vergunningen en andere bijbeho rende stukken liggen op de secretarie van het hoogheem raadschap van Schieland, Maasboulevard 123 te Rotterdam voor belanghebbenden ter inzage en wel vanaf 3 oktober 1997 tot en met 31 oktober 1997 elke werkdag van 09.00 uur tot 16.00 uur. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over de aanvragen of het ontwerp van de vergunningen naar keuze schriftelijk of mondeling gedurende genoemde termijn naar voren brengen. Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland, namens dezen, de directeur, ing. N.A.M. Stijlen. Gedeputeerde Staten zijn voornemens te beschikken op grond van artikel 29 jo 37 Wet bodembescherming en hierbij te bepalen dat op bovengenoemde locatie sprake is van een ernstig en niet urgent geval van verontreiniging. Gedeputeerde Staten zijn tevens voornemens het voorgelegde saneringsplan op grond van artikel 39 lid 2 van de Wet bodembescherming goed te keuren. Inzage U kunt de ontwerp-beschikking en de overige van belang zijnde stukken van 1 oktober 1997 tot 30 oktober 1997 op de volgende plaatsen inzien: - gemeente Waddinxveen, sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer, afdeling VROM, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen, openingstijden van 08.30-12.30 uur, telefoon (0182) 62 46 24; - leeszaal van het Provinciehuis, Prinses Beatrixlaan 15 te Den Haag, openingstijden van 09.00-16.00 uur, telefoon (070) 441 64 82. bekendgemaakt en ter inzage gelegd. Vervol gens zullen de definitieve beschikkingen W.v.o. worden vastgesteld en bekend worden gemaakt. Ter inzage De aanvragen met bijlagen en de op basis daar van opgestelde ontwerpbeschikkingen W.v.o. liggen voor iedereen van 2 tot en met 30 okto ber 1997 gedurende 4 weken ter inzage. De stukken zijn in te zien bij: - de gemeente Boskoop, het Raadhuisplein 3, Bedenkingen Gedurende de termijn van 4 weken kan ieder een naar aanleiding van de aanvragen en de ontwerpbeschikkingen W.v.o. schriftelijk en op verzoek ook mondeling - gemotiveerde bedenkingen indienen bij het college van dijk graaf en hoogheemraden van het Hoogheem raadschap van Rijnland, Postbus 156/2300 AD Leiden. De persoonlijke gegevens van degene die zijn/haar bedenkingen indient worden, indien deze daarom verzoekt, niet bekend gemaakt. Een zodanig verzoek moet schrifte lijk en afzonderlijk, doch tegelijkertijd met de brief met zijn/haar bedenkingen bij Rijnland worden ingediend. Tevens bestaat voor een ieder de mogelijkheid tot een gedachtewisseling over het ontwerp b b k WATERKERINGEN/WATERSCHEIDINGEN: de eigenaren van de tot de waterkeringen behorende percelen. (Gouwepolder en polder Steekt) De heer J.L. van Klaveren (tel. (0182) 39 26 42) (polders Alpherhoorn, Laag Bos koop, Nesse, Rietveldse polder en Het Zaanse Rietveld) De heer J. Koetsier (tel. (0172) 58 96 77) dat bü hen zes aanvragen zijn binnen gekomen t.b.v. werk zaamheden in de gemeente Waddinxveen, te weten; 1. op 28 Juli 1996 van A.J. van der Breggen voor het graven van een sloot ter plaatse van Onderweg 12 en het dem pen van een gedeelte van een sloot ter plaatse van de Onderweg 12; 2. op 10 september 1996 van Provincie Zuld-Holland voor het versmallen van de hoofdwatergang (afvoer) gelegen ten noorden van de Provincialeweg N453 plaat selijk bekend als Bejjeringcklaan over een lengte van ca. 20 meter; 3. op 25 november 1996 van J.P. de Wilde voor het plaat sen van een tuinhuisje binnen de 5 meterstrook van de hoofdwatergang de Alpher Wetering ter plaatse van Junolaan 68; 4. op 26 november 1996 van B.C. Asscheman voor het maken van een aanbouw aan de oostelijke zijde van het pand Junolaan 38 in de 5 meterstrook ten westen van de Alpher wetering en het maken van een keerwand langs de westelijke oever van de Alpher Wetering nabü de Junolaan 38; 5. op 15 januari 1997 van Schuttelaar b.v. voor: het plaatsen, hebben en onderhouden van een stalen damwand (type Larssen 22/Larssen IIS) met een lengte van 77 meter1 langs de oostelijke oever van de Ringvaart van de Zuidplaspolder ter plaatse van de suikerwerkfabriek op de Kanaaldijk pand nummer 16; - het ophogen van de kade ter plaatse van het achter lig gende terrein van de hierbovengenoemde damwand; - het bestraten van de bovengenoemde opgehoogde kade; - het plaatsen, hebben en onderhouden van hemelwater- putten op het bovengenoemde terrein; - het uitdiepen van de sprinklerput in de Alpher Wetering over een strook van 14 meter1 ter plaatse van Kanaaldijk pand nummer 16; - het plaatsen van een beschoeiing langs de oever van de Alpher Wetering met een lengte van 11 meter1 ter plaat se van Kanaaldijk pand nummer 16; 6. op 21 maart 1997 van C. van de Graaf voor het verbreden van een brug over de hoofdwatergang ter plaaste van de Piasweg 13; Inlichtingen Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Centraal Registratie- en Meldingenpunt van Bureau Sanering in Eigen Beheer, telefoon (070) 441 71 87. op werkdagen van 09.00 tot 12.15 uur; buiten deze uren is inzage mogelijk na telefonische afspraak met de afd. Bestuurszaken, tel. (0172) 21 95 16; - het Hoogheemraadschap van Rijnland, afd. Vergunningen, Breestraat 48 te Leiden, op werkdagen tijdens de kantooruren van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur; bui ten voornoemde tijden is inzage mogelijk na telefonische afspraak met de afd. Vergunnin gen, tel. (071) 516 82 18 of 516 82 04; voor nadere informatie kunt u zich wenden tot voornoemde afdeling. schouw zal worden gedreven over het gewoon of dagelijks onderhoud van alle WATERKERINGEN en (HOOFD-)WATERGANGEN. (Binnenpolder, polders Reeuwijk, Middelburg en Tempelpolder en Zuidzijderpolder) De heer J. van Briemen (tel. (0172) 61 26 39) In het Provinciaal Programma Water en Milieu is deze locatie geregistreerd onder Wbb-code ZH/580/0046/840. Inspraak Op grond van de artikelen 6.1 en 6.4 van de Provinciale Milieuverordening e’n Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, kunnen belanghebbende(n) gedurende de bovengenoemde inzagetermijn hun zienswijze over de ontwerp beschikking schriftelijk kenbaar maken aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP DEN HAAG. Divers 111 personeel gevraagd Het dagelijks bestuur van het waterschap De Gouwe- landen maakt bekend dat er na X' p 1 n c c fj Hoofdweg <3 Onderwerp Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 15 augustus 1997 van de Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations (SUBAT) te Rotterdam een melding ontvangen ingevolge artikel 28 lid 1 van de Wet bodembescherming. Het betreft het voornemen een geval van verontreiniging te saneren op de locatie Chopinlaan 2 in de Gemeente Waddinxveen. Schinkelsebaan 4, 2908 LE Capelle a/d IJssel Meubelboulevard Tel. 010-4420023 Dagelijks open, maandag v.a. 13 uur, vrijdag koopavond Technisch 104 personeel gevraagd CAD-TELEWERK Goede ver- diensten. Computer vereist. Program Invest 1250,- ex btw Sabos, 055-5427446. Hoogheemraadschap van Hoogheemraadschap van Waterschap De Gouwelanden Pr. Bernhardlaan 8 Postbus 356 2400 AJ Alphen a/d Rijn Tel (01721-495949 Fax (01721-424393 Horeca 108 personeel gevraagd Gevr. part-time leerling kok vanaf 18 jr. liefst met ervaring werktijden in overleg Restau rant de Sluis Rijnkade A1 tel. 0172-616776 Per direkt gevr. part-time AF- WASSER(STER) voor Eetcafé de Baron in Woerden. Reacties Kom jij ons team versterken! Wij hebben plaats voor je. Leef tijd 18 jaar of ouder, werkweek 34 of 40 uur. Solliciteren: bel 0182-501305. Kopak Super markt G.D. Walta, Hoogstraat 132,2851 BK Haastrecht. Met SPOED parttime chauffeur m/v gevr. van 8.00 tot 10.00 en van 15.00 tot 17.00 uur, op rol stoelbus. Ervaring niet noodza kelijk, wel voorkeur. Tel. 0172- 472326, t.a.v. W. vdWerf. Met SPOED parttime chauffeur m/v gevr. van 8.00 tot 10.00 en van 15.00 tot 17.00 uur, op rol stoelbus. Ervaring niet noodza kelijk, wel voorkeur. Tel. 0172- 472326, t.a.v. W. vdWerf. Met spoed is Timing Uitzend- team op zoek naar gemotiveer de magazijnkrachten. Lft. 19- 27, goede beheersing Neder landse taal. Ben jij die kanje waar wij naar op zoek zijn, kom dan bij ons langs: TIMING UIT- ZENDTEAM BV, Korte Vest 3, Gouda, 0182-550511 VAKANTIE HULP gevraagd voor boomkwekerij, op zater- dag en vakantie. 06-55101085. Gevr. zelfst. huish.hulp voor 1 ochtend p/w. omg. station Al- phen tel. 0172-431517 Nrs. V.32360/V.32954/V.32980 Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoog heemraadschap van Rijnland maken hierbij bekend dat bij hen aanvragen voor een ver gunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (W.v.o.) zijn binnengeko men van: - V.o.f. M.C. Schouten, gevestigd te Boskoop voor het lozen van bedrijfsafvalwater afkom stig van voornoemd boomkwekerijbedrijf, gelegen aan en naast Kooiweg 27 te Boskoop, in het oppervlaktewater, te weten een water gang in de polder Nesse; - Mts. J.L. Jacobs, gevestigd te Boskoop voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van bovengenoemd boomkwekerijbedrijf, gelegen aan Warmoeskade 3 en achter 7 te Boskoop, op oppervlaktewater, te weten een watergang in de polder Reeuwijk; - J. Linthout, gevestigd te Boskoop voor het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van voornoemd boomkwekerijbedrijf, gelegen aan Halve Raak 74 te Boskoop, op oppervlak tewater, te weten een watergang in de Gou wepolder. Dijkgraaf en hoogheemraden voornoemd hebben het voornemen de gevraagde lozings vergunningen onder het stellen van voor schriften te verlenen. Overeenkomstig de geldende procedure van hoofdstuk 3 (Afd. 3,5) van de Algemene wet bestuursrecht (A.w.b.) worden thans dë aan vragen en ontwerpbeschikkingen W.v.o. van de besluiten. Men dient zich daartoe te wenden tot voornoemde afdeling. Er zal dan gelegenheid worden geboden om met de aanvrager, een vertegenwoordiger van dijkgraaf en hoogheemraden en andere aanwezigen van gedachten te wisselen. Alléén a.s. zondag bij aankoop van: bankstel, salonkast of eethoek Met SPOED gevraagd: voor een leuk restaurant in Woerden zoeken wij een jonge zelfstan dige kok. De baan is voor lange periode vast dienstverband be hoort tot de mogelijkheden. Heb je interesse bel dan snel 0348-611888. Timing Uitzendteam zoekt met spoed inpak-, produktie- en bloemenmedewerkers voor een relatie op de bloemenvei ling in Bleiwijk. Interesse? Kom langs TIMING UITZENDTEAM BV, Korte Vest 3, Gouda 0182- 550511 Ervaring niet nodig! Gevr. leu ke vlotte mensen voor verkoop uniek Lotto-systeem. Hoe meertijd je erin stopt, hoe meer je (blijvend) verdient. Goede begeleiding. Tel. 0182- 570212. Ter voorbereiding van deze bijeenkomst zullen de commissies uit de verenigde vergadering bijeenkomen: a. De commissie Bestuurszaken op maandag 6 oktober 1997 te 09.30 uur, in het Gemeenlandshuis, Breestraat 59 te Leiden. b. De commissie Waterkwaliteit op maandag 6 oktober 1997 te 14.00 uur, in het Gemeenlandshuis, Breestraat 59 te Leiden. c. De commissie Waterstaat op woensdag 8 oktober 1997 te 14.00 uur, in het Gemeenlandshuis, Breestraat 59 te Leiden. d. De commissie Financiën op donderdag 9 oktober 1997 te 09.00 uur, in het Gemeenlandshuis, Breestraat 59 te Leiden. - Waterschap;. De Gouwelandew Ontdek de grote gevarieerde kollektie in o.a. romantisch blank patine, de nostalgische gerst en graan kleuren, het strakke moderne eiken, het klassieke eiken in kersen kleur, midden en donker eiken etc. Onze deskundige vakmensen adviseren u graag. A.s. zondag is het koopzondag bij Eikenland, u bent van harte welkom. A20 afslag 16. GRATIS PARKEREN. Tk. d. eiken wandk. 350. Sa- lont. ƒ100, Dekenk. ƒ100 0172-539500. Tk. trouwjurk, wit, 1x gedr. mt. 40, bruidsmeisjesjurk 350. 0348-431714. Tk. blank eiken eethoek, 4 stoelen, nw. bekl. 500 0172- 651107. Tk. mass, eiken lektuurbak, br. gebeitst, i.pr.st. ƒ25 0172- 612451. Tk. Margriets compl. woon plan, i.z.g.st. ƒ10. 0172- 612451. Tk. d.br. bromf. wanten, leer, i.z.g.st. Bont gev. 10 0172- 612451. Te koop trouwalbum van Lady Di en Charles 10,- boekje Diana 7,50. 0182-501097, T.k. elektr. oven gask. pl. wit 150. ant. petr. lamp 6 krsn 150.0182-618568. T.k. tegen wegsleepkosten 3 pers, stacar. zonder standpl. 0182-37441 of 0183-3581072. De verkeersschoolbranche zit verlegen om goede in structeurs voor auto, motor, bus en vrachtauto. Als u bij VBR Jongepier een opleiding tot rijinstructeur volgt bent u vrijwel zeker dat u na uw opleiding direct aan de slag kunt. Tot op heden heeft IEDEREEN EEN BAAN. De opleiding wordt gegeven in Soest. Bel voor een studiegids: 035- 6019316. Hoofdkantoor: VBR Jongepier, Koningsweg 30, 3762 EC, Soest. Rest. Paviljoen, Reeuwijkse Hout vraagt enthousiaste me- dewerkers/sters voor min. 30 uur p.w. lft. tot 35 jr. (veelal dag dienst) voor meer informatie: 0182-396355 Administratief 103 personeel gevraagd Unique Uitzendburo zoekt voor haar relatie te Bodegraven een ASSISTENT(E) PERSO NEELSZAKEN. Hierbij onder steun je de personeelsmana- ger bij de uitvoering van de per sonele taken, zoals werving en selectie, vorming en training, functioneringsgesprekken etc. Ben je geïnteresseerd in deze full-time baan met mogelijkhe den tot vast dienstverband? Bel dan snel! Unique Uitzend buro, Marleen de Boer. Tel. (0348) 487070 Unique Uitzendburo zoekt voor haar relatie te Bodegraven een PROJECT-ASSISTENTE. Je ondersteunt de projectleiders bij alle voorkomende werk zaamheden. Opleidingsniveau Havo/VWO aangevuld met een secretariële opleidng. Ben je geïnteresseerd in deze full time baan met mogelijkheden tot vast dienstverband? Bel dan snel! Unique Uitzendburo, Marleen de Boer. Tel. (0348) 487070 Unique Uitzendburo zoekt voor haar relatie te Bodegraven een AFDELINGS-SECRETARES- SE. Opleidingsniveau Havo/ VWO aangevuld met een se cretariële opleiding. Ben je geïnteresseerd in deze full time baan met mogelijkheden tot vast dienstverband? Bel dan snel! Unique Uitzendburo, Marleen de Boer. Tel. (0348) 487070 Gevraagd HEAO(st)er voor al le taken binnen een uitgeverij van kosten- en losbladige ma nagementboeken, 3 a 4 mede werkers. Een schoolverlater wordt ingewerkt. Invoer, con trole en opmaak tekst. Klante- nadm., verzending, fakture- ring, mailing, telemarkting, en bijhouden adressenbestand. Interscience, Postbus 583, 2800 An Gouda. (polders Bloemendaal, Korte Ak keren, Oukoop en Negenviertel, Sluipwijk, Stein, Spruyt en Willens) De heer drs. W.C. Hommels (tel. (0182) 53 41 23) Personeel aangeboden VERBOUWING plafonds - vloeren - wanden - stucwerk - dakkapellen, complete badka mers en keukens, etc. Het tele foonnummer voor vakkundige uitvoering tegen zéér scherpe prijzen! 0182-510724. Ons werk is onze reclame! (Para)Medisch 106 personeel gevraagd Voor onze ORTHODONTIE- PRAKTIJK te Waddinxveen zoeken wij zo spoedig moge lijk: een mondhygiënist(e) of tandarstassistent(e) 24 uur p.w. (ma, wo, do). Salaeriëring en arbeidsvoorwaarden vol gens NMT-normen. Sollicitatie met c.v. binnen 10 dahen aan Mw. E.H. Rooseman, Kerkweg Oost 151, 2741 HC Wad- dinxveen, tel: 0182-633436 Schoonmaak- 110 personeel gevraagd Gevr. schoonm. v. kant, ruimte bijM.Bos&Zn.deSchans21 v. 2 ocht. pwk. 0172-492841 vra- gen naar HJ Rademaker Schoonmaakbedrijf de Jong vraagt kantinemedewerkster voor2 dgn. per weekincl. 0180- 318494 Gevraagd huishoudelijke HULP in Gouda, 1 ochtend per week. 0182-586042, Gevr. Werkend stel zoekt huish. hulp 1 ochtend p.w. Snel en Polanen 0348-421699 Gez. HUISH.HULP voor 2-4 uur per week (Woerden). Tel. 0348-425668 (na 18 uur) ■r- o W;

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 12