Waddi-kanjers' bij Bart Peeters drie huizen Cartridge voor alle laserprinters inktjetprinters faxen kopieermachines FOTO'S vanaf 19 cent CONTRAST Nieuwe impulsen voor veranderproces gemeente WW Inbraken in Open dag in politiebureau PHILIPS ({f'?) DIG A lo,= psv W\ van der linde a l VOOR UW OP- EL... J® 1 FOTO'S Z^5 Opbrengst collecte kalkhoven A e) BURGER-.- JfcbBS Van Elswijk b.v. officieel Opel service dealer Geen voorrang Op 9 oktober concert van Politie Orkest Woningbouw 'Van Leeuwen' NIEUW-NIEUW-NIEUW AJAX H =- INTERIEURVERZORGING H Is vernieuwd hij in De 'Waddi-kanjers' Janine Compeer en Mariska Berrevoets in AVRO's Droomshow met presentator bart Peeters. 24 gekomen door een raam CARWASH 1 ning U vindt ze bij de speciaalzaak snelservice OPLAGE 14.500 EXEMPLAREN primera groenendijk koninginneweg nd boskoop (0172) 23 07 17 of de motie op het ontslag van de wethouder was ge richt. In dat geval schrijft de gemeentewet een bepaal- COENECOOP 589 WADDINXVEEN Tel. (0182) 61 42 46 Dinsdag en donderdag gesloten ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA'S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2562 WOENSDAG 1 OKTOBER 1997 INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen WADDINXVEEN a'&UAN O tie moesten in een hand zijn. D66 vond dat wethouder Jan Hielema zelf de proble men moest oplossen en dat daar nu geen extra geld voor beschikbaar moest worden gesteld. De PCW had even eens veel vragen over het verleden. Het college slaagde er niet Begin dit jaar ging werd ge constateerd dat er problemen waren met het samenstellen van het beleidsplan 1998- 2001 en de managementrap portage (Marap). De cijfers kwamen moeizaam boven tafel. Dit resulteerde in uitstel van het beleidsplan en de managementrapporta ge. Direct daarna zijn acties ondernomen om de geconsta teerde problemen op te lossen en is het ’vrijdagberaad’ inge steld. Hierin namen zitting: twee leden van het college van B. en W., twee leden van hetm managementteam en twee le den van de ondernemings raad. Dit ’vrijdagberaad’ zet te de lijnen uit in de organisa tie en bewaakte de voortgang. Begin dit jaar werden ach terstanden in het werk en een hoge werkdruk in de ambtelijke organisatie gecon stateerd. Vanaf dat moment zijn verschillende acties on dernomen om het tij te keren. Vorige week donderdagmid dag 25 september werden alle gemeentelijke medewerkers op de hoogte gesteld van de voorstellen die het verander proces een nieuwe impuls moeten geven. Voor al uw binnen- en buitenzonwering WADDINXVEEN - In tegen stelling tot wat eerder is be richt wilde een 49-jarige au tomobilist uit Boskoop vanuit een uitrit van een woning het Noordeinde op rijden. Hij liet echter een voor hem van links komende 41-jarige motorrijder uit Rotterdam niet voorgaan. De motorrijder kwam ten val en raakte ge wond aan zijn linkerhand en rechterbeen. WADDINXVEEN - De Wad- dinxveense scholieren Jani ne Compeer en Mariska Ber revoets zullen zaterdagmid dag 4 oktober op de televisie als team strijden in de Droomshow van de AVRO, gepresenteerd door de muzi kale Belg Bart Peeters (Ne derland 1). Ze heten op het scherm de Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. Het ’vrijdagberaad’ is inmid dels opgeheven. De raadsom- missie algemeen bestuurlijke zaken dient als adviescom missie en wordt regelmatig over de voortgang geïnfor meerd. woordelijk wethouder hier aan politieke konsekwenties diende te verbinden. De raadsvergadering werd Zondagmorgen 28 sep tember tussen 08.30 en 09.30 uur is ingebroken in een woning aan Willem de Zwijgerlaan. De onbekenden zijn via het bovenlicht binnen gekomen. Er worden on- pioenschappen van tennis vereniging De Gouwe Smash (Warnaarplantsoen). Ze maakten er een sportieve, leuke wedstrijd van. Janine Compeer won net aan met 6- 5. Ook won zij vorige week bij de Rabo-Top-40 nog kaartjes voor het concert van de Kelly-Family in het Rotterdamse Ahoy’. ‘Daaraan is niet voldaan. Er wordt niet met het verleden afgerekend en er zijn twee personen verantwoordelijk voor de organisatie. Dat is niet de optimale start die nu gemaakt moet worden om de organisatie op orde te krij gen'. De op brengst van de in Waddinx veen gehouden collecte van het Prinses Beatrix Fonds be draagt ƒ12.193,56. Waddi-kanjers en nemen het op tegen twee Belgische jongens. Ze hebben de steun van een 50 koppen tellend zeer enthousiast publiek. De uitzending begint om 17.15 uur. Strijden zij komende zater dag samen, vorige week speelden zij nog tegen elkaar in de finale van de clubkam- - WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen gaat hard aan de slag om uit de dip van het veranderproces te ko men. Op dit moment verkeert het proces in het ge meentehuis, dat bijna twee jaar geleden werd ingezet, in een omslagfase. Het vertrek van Jan Hiele ma volgt een kleine week nadat de gemeenteraad een vernietigend oordeel uit sprak over de problemen gemeentehuis. Het college van B. en W. heeft 7 ton nodig om de pro- J-- - ----- tie op te lossen. In de loop van dit jaar is al 4 ton uit andere posten op de begro ting gebruikt. Het voorstel werd later dan normaal aan de gemeente raad toegestuurd. Het colle ge had na lang beraad beslo- WADDINXVEEN - Volgende week donderdagmiddag CDA-wethouder Jan om drie uur wordt het districtbureau van politie IJssel ma was en Gouwe aan de Limaweg in Waddinxveen officieel ge- woordelijk, evenals voor de opend. problemen binnen de finan ciële administratie. De raad was onvoldoende geïnfor meerd. Voor deze fractie was de werkverdeling bin nen het college ook onduide- rZ7„ M.NEELEMAN BV In mei van dit jaar zijn enke le korte termijn maatregelen genomen, onder andere door het uitbetalen van te veel ge werkte uren. Op enkele afde lingen, waar veel onbeant woorde brieven lagen, is tij delijk personele capaciteit aangetrokken om de achters tanden weg te werken. Daarnaast heeft het manage mentteam een analyse ge maakt van de oorzaken van de hoge werkdruk in de orga nisatie. De analyse van het managementteam gaf andere oorzaken aan die ten grond slag lagen aan de werkdruk dan alleen werkachterstan- den. Dit heeft geresulteerd in de acties ’Schoon Schip I en II’. Actie ’Schoon Schip I’ had be trekking op het op orde bren gen van de financiële admini stratie en maatregelen ter verlaging van de werkdruk. Bij de actie ’Schoon Schip II’ kon iedere medewerker aan geven wat er naar zijn of haar mening niet goed liep in de organisatie. Het resultaat was een verzameling formu lieren met 1174 ’problemen’. Beide Schoon Schip-acties hebben een vervolg gekregen. In een rondetafelconferentie die dinsdag 16 september is WADDINXVEEN - Vol gende week donderdag avond 9 oktober om acht uur wordt ter gelegenheid van de opening van het nieuwe politiebureau van het district IJssel en Gou we aan de Limaweg in de Waddinxveense Ontmoe- tingskerk (Groensvoorde) een concert gegeven door het Nederlands Politie Or kest. Het orkest brengt die avond een programma waar vele muziekliefheb bers van kunnen genieten. Er kunnen nog kaarten voor dit concert gratis wor den afgehaald bij het poli tiebureau aan de Limaweg tussen 08.00 en 17.00 uur. Het nieuwe districtsbu reau wordt volgende week donderdagmiddag om drie uur officieel geopend. In verband met de officiële opening wordt er een feest tent achter het districtsbu reau neergezet. gehouden hebben college, lei dinggevenden, vertegenwoor diging van de ondernemings raad en externen die bij het veranderproces betrokken waren en een onafhankelijk bureau (voor een second opi nion) met elkaar het materi aal wat ter tafel lag geanaly seerd en gediscussieerd over hoe dit verder aangepakt moet worden. Drie hoofdlijnen zijn onder scheiden: financiële adminis tratie op orde, actieplannen voor het wegwerken van de ’problemen’ uit ’Schoon Schip II’ en een plan van aanpak over diverse onderwerpen zo als functioneren en kwaliteit management, cultuur, plan ning, integraal management en het BBI-proces. Het managementteam is ver antwoordelijk voor de door start van het veranderproces. Bestuurlijk wordt dit ge coördineerd door Waddinx- veens burgemeester Fedde Jonkman. Het uitzetten van lijnen, de implementatie van de acties uit de plannen van aanpak en de voortgang worden weke lijks besproken tussen college en managementteam. A De meerderheid van de raad steunde vervolgens het col legevoorstel om 7 ton extra beschikbaar te stellen. D66, Unie 55 en PvdA stemden tegen. Desgevraagd gaf de fractie voorzitter van de PvdA aan tegen te hebben gestemd omdat het college niet voor voldoende duidelijkheid had gezorgd. ‘Er moeten ingrijpende maatregelen worden geno men om de gemeentelijke or ganisatie op orde te brengen. Het kan niet zo zijn, dat de gemeente financieel niet weet waar ze staat. Een in grijpende aanpak vraagt een gezag van het college en dui delijkheid over de verant woordelijkheden1. WADDINXVEEN - Dinsdag middag 30 september om half vijf is in het gemeentehuis van Waddinxveen de samen werkingsovereenkomst tus sen de gemeente Waddinx veen en Grondaplan Infrast ructuur Bouw BV getekend. Het betreft de samenwer kingsovereenkomst voor de bouw van 78 woningen in Zuidplas’90 extra (de zoge naamde Van Leeuwen-loca- tie). Tevens werd de bouw vergunning uitgereikt. de gang van zaken voor. De PvdA gaf aan, dat dit inder daad het geval was. Vervolgens gaven de ver schillende fracties een reac tie. De WD had vertrouwen in de aanpak van de burge meester, vragen waren niet allemaal duidelijk beant woord, maar men wilde geen bestuurscrisis en stemde mede daarom tegen de mo tie. Het CDA vond dat alle colle geleden verantwoordelijk waren voor de gang van za ken en niet een wethouder. Deze fractie was dus ook te gen de motie. De PCW was ook tegen de motie. Een aantal vragen over het verleden was niet afdoend beantwoord, maar gelet op het feit dat de bur gemeester zich nu met de zaak belastte was er vol doende vertrouwen in de toekomst. D66 en PCW stemden voor de motie. Daarmee was de motie ver worpen. te nemen. Veel vragen ble ven onbeantwoord. Dat was voor de PvdA aanleiding in ME-actie tweede termijn een motie in te dienen, waarin werd uit- Ter gelegenheid daarvan wordt zaterdag 11 oktober een open dag gehouden. Het bureau zal die dag van 11.00 tot 15.30 uur voor publiek ge opend zijn. De verschillende afdelingen van de politie zullen aanwe zig zijn om de bezoekers te vertellen over hun werk zaamheden. Hieronder vallen natuurlijk de politiemensen die ’op straat’ werken, maar ook de recherche en onder steunende diensten. De vreemdelingendienst, de adviseurs op het gebied van milieu, verkeer, preventie en bijzondere wetten zullen ook aanwezig zijn. Zij kunnen ui teraard ook vragen beant woorden en materialen waar zij mee werken laten zien. Daarnaast zullen die dag een aantal activiteiten in en om het politiebureau plaatsvin den. Tussen 11.00 en 12.00 uur zal voor het bureau een show gegeven worden door politiehonden en hun begelei ders. Kinderen kunnen op een politiemotor zitten en daar van kan een foto ge maakt worden. In een tent achter het bureau zullen verschillende organi saties een stand hebben, waar zij meer informatie ver strekken over wie ze zijn en wat ze doen. Bij de Technische Recherche uit Alphen aan den Rijn kun nen kinderen een vingeraf druk laten maken. Er komt Gordijnstoffen van AJAX FEYENOORD Tapijt en vinyl-vloerbedekking van Gedegen vakwerk en kwaliteit Gunstige legkosten Vraag vrijblijvend offerte aan een ongevalswagen, een rol- lentestbank voor brommers en een geluidsmeter voor mo toren. Mensen kunnen daar hun lijk. Personeel en organisa- brommer of motor laten tes- 1 J ten, zonder dat zij daarvoor bekeurd zullen worden als de tweewieler niet in orde is. Voor wie van actie houdt komt een demonstratie van het Fats-schieten. Dat is infr- arood-schieten met een Walt her, maar dan zonder kogels. Daarbij kunnen realistische situaties worden nagebootst. Een ME-commandowagen zal in de twijfels bij de raad weg bij het bureau staan met ME- ers in ME-tenue. Zij kunnen laten zien welke bescherm- kleding bij een wordt gedragen. In het ge bouw zal ook een roodlichtca- gesproken, dat de raad niet mera aanwezig zijn. goed kon functioneren door Veilig Verkeer Nederland zet het gebrek aan informatie een voorlichtingsbus voor het bureau. In de bus zit een rijsi- financiële administratie, er mulator met verschillende ook geen goed beeld is van programma’s, zoals een slip- de financiële situatie, er test en een alcoholprogram- ma. De WD-fractie stelde vast, dat zaken in de afgelopen jaren niet naar wens verlo pen waren. Om de zaak te herstellen was nu extra geld nodig. Gelet op het feit, dat burgemeester Fedde Jonk- sprak over de problemen man de operatie ’Schoon binnen de organisatie op het Schip’ leidde, waren de libe- ralen bereid geld beschik baar te stellen. De CDA vond dat het hele blemen binnen de organisa- college betrokken was bij de reorganisatie. Als er al van fouten bij de uitwerking en schuld sprake zou zijn, zou dit het hele college betref fen. Met het voorstel van het college kon de CDA in stemmen. De Unie 55 had vele vragen over hoe het al lemaal zo ver gekomen was. De PvdA gaf in een uitvoe rig en fundamenteel betoog aan, dat het college eerder van de problemen moet heb ben geweten. Het kon niet zo zijn, dat in het voorjaar 1997 pas duidelijk werd, dat de overdracht van werk be gin 1996 niet goed ging. MET GRATIS PTT HUDSON 80 FAX-APPARAAT T.W. VAN 299,00 der andere sieraden en |j een klok vermist. WADDINXVEEN Woensdagmorgen september tussen 00.15 S en 6.50 uur is ingebro- I ken in een woning aan de Sterrenlaan. De on- I bekenden zijn binnen gekomen door een raam te forceren. Er wordt f een attachékoffer ver- mist. I Vrijdagmorgen 26 sep- u tember is tussen 00.30 en 08.30 uur ingebro- I ken in een woning aan de Wilhelminakade. De I onbekenden zijn de wo- j ning binnengekomen door een raam te force- I ren. Er worden een por- I I temonnee. een telefoon en een walkman ver- mist. de 1 WADDINXVEEN - De politiek hevig onder vuur liggen de CDA-wethouder Jan Hielema heeft zijn partij maan dagavond laten weten op te zullen stappen als wethou der. Hij wil geen verkiesbare plaats meer op de CDA- lijst en zet na de gemeenteraadsverkieizngen van maart volgend jaar een punt achter zijn actieve politie ke loopbaan. Als reden voor zijn plotse- ten de verantwoordelijkheid linge vertrek over een half voor de reparatie van de or- jaar wijst hij op de slopende ganisatie in handen van de periode als wethouder sinds burgemeester te leggen. hij in 1993 partijgenoot Voor de portefeuilleverde- Paul van Schie opvolgde, ling had dit in de ogen van zijn te wensen overlatende Burgemeester en Wethou- gezondheid en het niet weg ders verder geen gevolgen, te praten gevoel onvoldoen- De gemeenteraad had grote de politieke steun in zijn problemen met het voorstel. CDA-achterban voor zijn T'- e- -x-- 1 werk te hebben. 10~x~T5~cm --I SNELSERVICE 0,95 per foto INTERCOLOR- DE ROOY en de problemen binnen de ook geen goed beeld is de financiële situatie, geen vertrouwen was in de mogelijkheden dat de wet houder de problemen kon Ook het Korps Landelijke Po- oplossen en dat de verant- litie Diensten zal niet ontbre ken. Zij nemen een Jeep, een Volvo en een lichtkrant mee. Uiteraard kunnen mensen die meer informatie willen daarop geschorst. over hoe ze bij de politie kun- Na de schorsing vroeg bur- nen komen ook naar deze dag gemeester Fedde Jonkman gaan. De afdeling werving van politie Hollands Midden staat klaar om alle vragen op dit gebied te beantwoorden. I Weekblad voor 1 addinxveen Jan Hielema (CDA) stapt op f I ggggj? i i Dorpstraat 38, Waddinxveen, (0182) 61 23 73. Zijde 3, Boskoop, (0172) 21 25 44. Coenecoop 397, Waddinxveen, Tel. (0182) 61 4714 (nieuw!) ALPHEN A/D RIJN GOUWESTRAAT 60A - 0172-476672 GOUDA JOUBERTSTRAAT 34 - 0782-525077 TER AAR STOBBEWEG 19 - 0172-605882 WESTKANAALWEG 100 - 0172-604441 Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 Fax (0182) 52 29 26 .e1 de kantoorspecialist Waddinxveen - Dorpstraat 39 Tel. (0182) 61 22 98 Fax (0182) 63 02 30. ■Ajexpert doe-het-zelf-materialen keukens - kasten wand- en vloertegels tuinhout - sierbestrating (0182) 61 25 96 Noordeinde 76a Waddinxveen n-J (J dt’£' Telecommunicatie Kerkweg oost 183 Fa 2741 HD Waddinrveea J wA'-. 0182-640090 ~J:; Email: aetwad<« wm.oI - Hiele- daarvoor verant- O P O P Bij afsluiten van een 1-jarig Hl gsm abonnement Kodak kwaliteitspapier Ontwikkelen 6,50 Kerkweg Oost 285 2741 HE Waddinxveen •Tel. (0182)61 48 63 V Naast de Aldi GROOT AANTAL KEUKENS ggEB Hans Verkerk Keukens heeft deze week een spectaculaire halfgeld-actie. Als u binnen twee jaar een keuken nodig heeft en nü koopt, krijgt u van Hans een echte Kroonkeuken voor de helft van de door de leverancier aan bevolen adviesprijs! Kom nu snel écht geld verdienen en vraag naar de snelle beslisserskorting. Wij garanderen u de beste keu ken en het beste ontwerp voor de beste prijs! DONDERDAG EN VRIJDAG KOOPAVOND

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 1