Sterk damesveld Coenecooploop Boeven vangen in de Kinderboekenweek Ziekenhuis koopt 400 nieuwe bedden Stoere Maatjes maakt het jonge klant naar de zin ''-ZM 'Vox Jubilans' zingt voor Jaffa Veikentrum op vakbeurs Ruime winst Korbis Al Bingo in 'De Boog' Kaartavond Gouwe Rijders Concert ReWa in Kreater Mosselen na tennisdag Info-avond over pijn Versterking hockeydames Oriëntatiecursus christelijk geloof Zwemuur voor naturisten Goede start Gouwestaete 4. vm Leeuwen winnaar HSW's zomercompetitie ff 1 F PAGINA 2b WOENSDAG 1 OKTOBER 1997 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Ouders van jonge kinderen Veikentrum Bleiswijk was present op de vakbeurs Fleur in Utrecht. Investeren voor leden van dat het mogelijk is om samen één dwarsfluit te bespelen. En dan nu iets heel anders. Er is ingebroken in de biblio theek. Het alarm ging af, waardoor de dief zich snel uit de voeten maakte. Toch zag stelen. De politie weet na onderzoek langs welke weg de inbreker nu precies gestolen? Dat mogen kinderen zelf uit zoeken in een speurtocht van de bibliotheek, elke dag van de Kinderboekenweek. zers een deelnemerskaart en op een speciale kraam kiezen ze uit vijf spannende boeven- boeken. Voor elk gelezen boek Het thema is dit jaar ’De Tijd machine’. In het Gouwedorp zal anderhalve week alles draaien om duistere figuren. Boeven van vroeger en nu. Dat is heel spannend. Tot en met zaterdag 11 okto ber komen kinderen in de bi bliotheek piraten, struikro vers, ontvoerders, rovers, op lichters, inbrekers, In de stand op de beurs voor bloemendetaillisten stonden bijzonder geurende produk- ten centraal. Steeds meer de taillisten ontdekken hiervan de meerwaarde. veiling Holland een speciaal promotiepakket samen. Dit pakket bestaat uit een geurkalender, posters, sti ckers, boeketkaartjes en stre amers. In de stand konden bezoekers ook him reukver mogen testen door mee te doen aan een geurige prijs vraag. De winnaar mag gratis voor duizend gulden bloemen en planten inkopen bij de Bleis- wijkse veilingklokken. Aan de weg timmeren Met de aanschaf van dit nieuwe type bed maakt het ziekenhuis een grote sprong voorwaarts als het gaat om comfort, veiligheid en servi ce voor de patiënt en ge- bruiks- en bedieningsgemak voor de verpleegkundigen en de logistieke diensten. WADDINXVEEN - Vrijdag avond 3 oktober om acht uur wordt er in buurtcentrum ’De Boog* (C. Huijgenslaan) weer een bingo-avond gehouden. Er zijn mooie prijzen te win nen. Iedereen is van harte welkom. eniging Vox Jubilans’ uit Waddinxveen en het gelijk namige jeugdkoor. Beide staan onder leiding van Pieter Stolk. Het orgel wordt deze avond bespeeld door Jan Mulder en de dwarsfluit door Kees Alers. Dominee P. Vermaat (Sche- veningen) houdt een korte meditatie. De opening en sluiting zijn in handen van ds. G.H. Abma. Tussen het ondernemersplan en de opening van de winkel zaten slechts twee maanden, vertellen ze in een interview in het regionale magazine van de Rabobank Waddinx veen. Het resultaat: een zaak die loopt als een trein. Maar de twee Waddinxveense vrou wen bruisen dan ook van en thousiasme. Buiten staat een display in de vorm van het ’Stoere Maat- jes’-logo. Een vlotte meid en een stoere jongen. Binnen wachten de ’echte Stoere Maatjes’: Mary en Jeannine. ‘De naam en het logo, dat ont- GOUDA/WADDINXVEEN - In het kader van het 10-ja- rig bestaan van het Israëli sche Jaffa-project wordt za terdagavond 4 oktober om acht uur een grote koor- en samenzangavond gehouden in de Goudse St. Janskerk. Aan deze avond, die toegan kelijk is tegen betaling van vijf gulden, wordt medewer king verleend door de Her vormd Gemengde Zangver- GOUDA/WADDINXVEEN - Eind deze maand komen de eerste 60 nieuwe bedden bij het Goudse Groene Hart Ziekenhuis aan. Begin volgend jaar staan alle 400 nieu we bedden klaar op de verpleegafdelingen van zowel de Bleuland- als de Jozeflocatie. WADDINXVEEN - De Kinderboekenweek begint van daag (woensdag 1 oktober) en de Openbare Bibliotheek Waddinxveen (Van Mecklenburg Schwerinlaan) maakt er een geweldige happening van. WADDINXVEEN - Aan het opzetten van een bedrijf gaat meestal een langdurig proces van wikken en wegen vooraf. Dat het ook anders kan, bewezen Mary Stelling en Jeannine Ferweda, eigenaars van de kinderkleding- zaak ’Stoere Maatjes’ in het Waddinxveense winklel- centrum Groensvoorde. BLEISWIJK/WADDINXVEEN - Veilcentrum Bleiswijk, één van de twee vestigingen van Bloemenveiling Hol land, was present op de jaarlijkse vakbeurs Fleur in de Utrechtse Jaarbeurs. WADDINXVEEN - Het organisatiecomité van de 9e Coe necooploop, die zaterdag 18 oktober op en rond het ge lijknamige Waddinxveense bedrijvenpark zal worden gehouden, is er in geslaagd een sterk damesveld te in teresseren voor de tien kilometerwedstrijdloop. 1995 aan de borreltafel. Daarna ging alles heel snel. In maart kon de winkel haar deuren openen. De opening was spannend, want er waren in Waddinx veen al verschillende kinder- kledingzaken gekomen en ge gaan. Jeannine Ferweda: ‘Daardoor waren de klanten in het begin heel sceptisch. Zo van: ’Jullie zullen het ook wel niet halen’. Maar het loopt boven verwachting'. tact gezocht met ziekenhui zen in Roemenië en Surina me. Een bestelling van in totaal 400 nieuwe bedden betekent overigens niet dat het totale beddenaantal in het zieken huis wordt verlaagd. Het ziekenhuis heeft immers officieel nu zo’n 650 bedden en dat is inclusief de (onge veer honderd) wiegen, kin derbedjes en bedden op de afdeling psychiatrie. Na aftrek van deze bedden blijven dan circa 550 bedden over, terwijl er ’maar’ 400 zijn besteld (met een optie op meer). De beste oude bedden, 150 stuks, worden daarom de komende jaren nog ge bruikt totdat officieel bekend wordt hoeveel bedden het ziekenhuis uiteindelijk krijgt in de vernieuwbouwsi- tuatie. WADDINXVEEN - Zondag 28 september werd er bij ten nisvereniging De Gouwe Smash (Warnaarpantsoen) het jaarlijkse echtparentoer- nooi gehouden. Er deden 26 echtparen mee. Uiteindelijk streden Wim en Marleen de Wit en Ans en Bart v.d. Sluis om de eerste prijs. In een sidderende finale werd de wisselbeker gewon nen door Wim en Marleen de Wit met 6-7, 7-6 en 7-6. Beide finalisten kregen een set handdoeken met initialen van de club. De dag werd be sloten met een gezellige mos- selavond in de kantine van het clubhuis. Hoewel ’lopersmakelaar’ Jan Benschop nog volop in onder- handeling is, zijn de volgende namen zeker: de Kenyaanse Jancy Omwenga, Joke Kley- weg, Gabriëlle Vijverberg (tweede Nederlandse vrouw in de massale Van Dam tot Damloop op zondag 21 sep tember) en wereldkampioene duatlon (10 kilometer lopen, 49 kilometer fietsen, 5 kilo meter lopen) Irma Heeren. De Zeeuwse Irma Heeren heeft dit seizoen vele wed strijden gewonnen, waaron der de Telematicaloop (Heer len). Uit de Goudse regio is de Bo- skoopse Sonja Klein van de partij. Bij de heren komen veel buitenlanders aan de start. Boskoper Fred van Zoest, die zich tijdens de Woerdense Singelloop bles seerde, heeft een scheurtje in zijn kleine teen. Omdat het gips begin oktober wordt ver wijderd, denkt de 37-jarige doordouwer te kunnen deel nemen aan de Coenecooploop. Op het Coenecoopparcours werd in 1995 het Nederlands record tien kilometer (28.59 seconden) gevestigd door Greg van Hest, die waar schijnlijk ook zaterdag 18 ok tober van de partij is. Het parcoursrecord bij de dames staat op naam van Nancy Omwenga (32.51). De start van de tien kilome ter en de halve marathon is om 14.25 uur, de 1 en 2 kilo meter om 12.30 uur en de 5 kilometer om 12.50 uur. In de voorverkoop zijn de startkaarten voor de presta- WADDINXVEEN - De Waddinxveense autoclub De Gouwe Rijders houdt donderdagavond 2 oktober om acht uur in hotel-café- restaurant De Unie (Kerk- weg-Oost) haar kaart avond. Tijdens deze avond worden vier rondes gespeeld. Men hoeft geen lid te zijn van De Gouwe Rijders, dus ie dereen is van harte wel kom. Na het kaarten is er de prijsuitreiking met leu ke prijzen. WADDINXVEEN - Het Al team van Korbis-korfbal won zaterdag met ruime cijfers. Tegenstander RWA werd met 20-9 verslagen. Met vier wed strijden en zes punten staan zij er goed voor. A2 verloor net met 5-7 van Olympia Al. BI behaalde de derde compe titie winst op rij. Er werd met 13-5 van Bolnes gewonnen. Ook B2 won in Bleiswijk van Weidevogels (5-7). Cl verloor thuis van Vrien denschaar met 2-7, terwijl C2 zeer ruim van Trekvogels won. Het werd maar liefst 1- 12 in het voordeel van Korbis. Ook C3 won in een spannen de wedstrijd tegen WION (3- 2). Dl en D2 verloren hun wed strijden, maar El boekte een knappe overwinning. Bij Thor werd met 0-2 gewonnen. F2 hield kwam bij Sperwers terecht in een doelpuntenfes- tijn. Korbis verloor met 21- 26. Bij de welpen won W1 met 12-15 bij Vitesse (Baren- drecht) en W2 met 19-3 thuis tegen Trekvogels. WADDINXVEEN - Op vier dinsdagavonden wordt in het centrum voor kunstzinnige vorming Kreater (Kerk straat) een oriëntatiecursus christelijk geloof gehouden. De prijs van de cursus be draagt 25,-, inclusief cur susmap. De cursus wordt ge geven op 4, 11, 18 en 25 no vember van 20.00 tot 22.00 uur. Voor inlichtingen kan men bellen 0182-618117 of 0182- 632154. Ze zijn niet bang geweest om flink te investeren. Jeannine Fer weda: ‘Als je professioneel wilt overkomen moet je er alles aan doen om het je klanten naar de zin te maken en je te richten op wat de klant belangrijk vindt'. ‘Daarvoor hebben we een klan tenkaartsysteem opgezet, eigen milieuvriendelijke ‘Stoere Maat- jes’-tassen laten maken en zor gen wij altijd dat onze klanten iets kunnen drinken'. ‘We hebben ook bewust gekozen voor een grote zaak. Als we klein schalig en pietepeuterig begon nen waren, hadden wij nooit dit succes gehad'. Het succes danken de beide vrouwen aan hard en goed sa menwerken, een professionele werkwijze en een klantgerichte en creatieve aanpak. Mary Stelling’s kennis van het inkopen van kleding, en Jeanni ne Ferweda’s kennis van marke ting, opgedaan in vorige banen, kwamen daarbij goed van pas. Kenmerkend is de overzichtelijk heid in de winkel. Mary Stelling: ‘In de meeste winkels hangt kle ding in twee lagen boven elkaar, waardoor het totaalbeeld onover zichtelijk wordt en kinderen niet overal bij kunnen. Daarom heb ben wij gekozen voor slechts één kledinglaag'. ‘Bovendien hangt alles op kleur en thema. Daar door ontstaat een duidelijk over zicht en is het vinden van smaak volle combinaties vereenvou digd'. ‘Deze manier van presenteren is in onze branche ongebruikelijk, omdat kinderkle ding veelal per soort wordt opge hangen. Verder krijgen wij elke week nieuwe artikelen binnen, wat het voor de klant plezierig maakt om geregeld even langs te komen'. Een paar keer per jaar worden er extra koopavonden ge organiseerd rondom een thema. Een heel festijn. Er staan dan ta fels buiten met hapjes en drank jes, en er worden modeshows ge houden of een video getoond. Fabrikanten die ‘in the picture’ gezet worden, ondersteunen de actie met promotiemateriaal. Kortom: de 'stoere maatjes’ tim meren hard aan de weg. Een leuke ontwikkeling is dat steeds meer bedrijven door Stoe re Maatjes een geboortecadeau laten verzorgen voor hun eigen personeel en zakenrelaties die een geboorte te vieren hebben. worpen is door een bevriende ontwerpster, zijn een hele goede keus geweest. Het spreekt kinderen en ouders aan en is op promotioneel ge bied uitstekend te gebruiken', zegt Jeannine Ferweda. ‘Oudere kinderen hebben echt een eigen stijl en me ning. Als de naam en de in richting te kinderachtig zijn, willen ze hier niets kopen'. Daarom hebben zij. ook geko zen voor een gezellige, moder ne inrichting in plaats van één met de traditionele ka bouters. Het plan voor de ’Stoere Maatjes’ ontstond in januari Bloemenarrangeur Ghrista Snoek demonstreerde op Fleur welke geurende pro- dukten goed gecombineerd kunnen worden in een boe ket. Ter ondersteuning van de verkoop stelde bloemen- de en de hockeyers NIEUWKOOP/WADDINX- VEEN - In het Nieuwkoopse Tl zwembad ‘De Wel', waar het nieuwe Speedo-seizoen voor de zwemverenigingen van de KNZB-kring Gouwe Rijns treek begon, zorgde het Wad dinxveense Gouwestaete voor een goede start. Op het eerste nummer, de 100 meter rugslag voor meis jes van 1986, zwom Nanda Gerling naar de overwinning in een nieuw persoonlijk re cord van 1.19.1 en maakte zo doende haar rol van favoriet waar. Later in het programma startte Nanda op de 400 me ter vrije slag en moest het op nemen tegen Lenneke van Schaik van LZ 1886 (Leiden). Nanda Gerling nam onmid dellijk de kop en stond die niet meer af. Met een per soonlijk record van 5.30.6 werd het de tweede gouden plak van de dag. Bij de jongens van 1988 maakte Ferry Boon een uit stekende indruk op de 100 meter schoolslag. Professio neel uitgerust met badmuts en zwembril gleed Ferry in goede stijl naar het goud op dit nummer. Met 1.46.0 bracht Ferry ook nog eens een mooie tijd op de klok. Zoals gebruikelijk waren er weer enige bijnummers, dit keer de 400 meter vrije slag voor dames en heren. Bij de dames was Inge v.d. Schrier veruit de snelste met haar tijd van 4.35.8. De tweede plaats ging met een tijd van 4.52.6 naar Michelle Nahon. Jan Willem v.d. Hoek gaat onverdroten door met zijn zwemcarrière en toonde zich met een tijd van 4.21.1 de snelste op de 400 meter vrije slag bij de heren. In een persoonlijk record van 4.29.1 legde Marcel Zijder- hand beslag op de tweede plaats. Marcel gaat steeds harder zwemmen en heeft kennelijk grote plannen. wordt gevraagd hun kroost te begeleiden. De speurtocht is buiten en het is noodzakelijk een paar keer wegen over te steken. Het personeel van de bibliotheek kan hierop geen toezicht houden. Zaterdag 11 oktober is het einde van de Kinderboeken boevenweek. Dat wordt van half twee tot half drie gevierd met een boevenbingo. Aan meldingen voor woensdag 8 oktober. Deelnemertjes wordt ge vraagd zich te verkleden als piraat, zakkenroller of enig ander soort boef. Breekijzers, zonnebrillen, maskers, schmink, handboeien zijn pri ma. Hoe gevaarlijker een kind er op het boevenbingo uitziet, hoe beter. Alle kinderen tot zes jaar kunnen in de bibliotheek een kleurplaat afhalen. Hoe mooier men kleurt, hoe groter de kans op een prijsje. Bovendien kunnen kinderen en hun ouders nu al de be kroonde kinderboeken komen bekijken, die een griffel of een penseel kregen. Ook de be kroningen van de kinderjury liggen er. Vanaf maandag 13 oktober worden deze boeken uitgeleend. Op zaterdag 11 oktober wor den de Waddinxveense boe venvangers zelf in het zonne tje gezet. Van elf uur tot half vier is er een open dag in het nieuwe politiebureau aan de Limaweg. Jong en oud zijn welkom om het hele gebouw van boven naar beneden en tot en met de cellen te bekij ken. Buiten staan een commando- wagen van de ME en een rij- simulator, een auto waarin je kunt zien wat je zelf achter het stuur presteert. Heel bij zonder is ook de politie hon denshow. Iedereen mag vingerafdruk ken maken en werken met een metaal detector. En er is heel veel informatie. Een prima afsluiting van de Kinderboeken-boevenweek. En niemand hoeft er de Boe venbingo in de bibliotheek zelf voor te missen. GOUDA/WADDINXVEEN - In het Goudse Groene Hart Ziekenhuis (Bleulandlocatie) wordt woensdagavond 8 okto ber om acht uur een gratis toegankelijke voorlichtings avond gehouden voor mensen met (chronische) pijn. Veel mensen léven met chro nische prijn, dag in dag uit. Bij hen gaat de pijn niet over, maar is het een vast onder deel van hun leven geworden. Het gaat daarbij vaak om hoofdpijn, rugpijn en nek- klachten. Het lastige is dat pijn niet zichtbaar en niet goed meet baar is. Pijn is op zichzelf al erg genoeg. Wanneer dan ook niemand begrijpt dat de pijn een enorme invloed heeft op het dagelijkse leven wordt dit een probleem. Niet alleen een medisch, maar vooral een persoonlijk, sociaal en maatschappelijk probleem. Gelukkig worden er steedsmeer oplossingen ge vonden om pijn te bestrijden en te behandelen. Het Groene Hart Ziekenhuis heeft bijvoorbeeld een spreekuur voor pijnbestrij ding waar een team van anes thesiologen in samenwerking met neurologen, revalidatie artsen, psychologen en ande re specialisten mensen met pijnklachten behandelen. Op de voorlichtingsavond van woensdagavond 8 oktober gaat anesthesioloog D.W. Koopman in op de mogelijk heden en onmogelijkheden van pijnbestrijding. Hij legt ondermeer uit wat pijn is, gaat in op de (sig naalfunctie van pijn, vertelt over de verschillende soorten pijn en hoe deze ontstaan. Psychologe M.C. Oosterom van de patiëntenorganisatie Stichting Pijn-Hoop spreekt over haar eigen ervaringen. De patiëntenorganisatie laat zien wat zij kan betekenen voor mensen met pijn. Ook le vert De Vierstroom een bij drage aan deze voorlichtings avond. WADDINXVEEN - Vrij- j dagavond 3 oktober om I acht uur geeft de mu ziekvereniging ReWa I een concert in de grote zaal van het centrum I voor kunstzinnige vor ming Kreater (Kerk- I straat). De toegang is vrij. Onder leiding van Xand- ra Zijlstra zal een aantal populaire eigentijdse J muziekstukjes worden I uitgevoerd. Ook zullen er solisten optreden en latei twee meisjes horen smokkelaars en tasjesdieven 1 'L-tegen. Evenals geheime agenten, detectives, speurhonden, po litiemensen en spionnen. De boevenvangers dus. Zij hebben zich allemaal ver stopt in en tussen de boeken. En ze willen heel graag sa men met jonge lezers hun avonturen beleven. Met het WADDINXVEEN - Zondag nieuwe leesprogramma van werd er door dames 2 en he- de bibliotheek is dat een fluit- ren 1 van de hockeyclub Wad- je van een cent. dinxveen (Sniepweg) thuis gespeeld. de hockeysters Bij de balie halen de jonge le- wonnen speelden gelijk. Dames 2 won overtuigend met 6-2 van de dames van Noordwijk. Dit team speelt in krijgen ze een sticker, waar de reserve derde klasse. Door mee ze een boef achter slot en allerlei verhuizingen is het grendel zetten. team wat uitgedund. Er is dringend behoefte aan versterking (dames in de leef tijd van 20-40 jaar). Er wordt wekelijks op dinsdagavond getraind van 19.30-21.00 uur op het kunstgrasveld. Het nieuwe bed vervangt het huidige, ongeveer 15 jaar ou de beddenbestand. Een be stand dat nu nog bestaat uit meerdere typen en soorten als gevolg van de fusie van een aantal jaren geleden. Het prachtig ogende bed, met de naam Evolution, is volledig electrisch verstel baar. Met een simpele druk op de knop kan het kunststof bed in vrijwel iedere stand worden gezet. Het comfort voor de patiën ten wordt hiermee vergroot. Ze kunnen zelf het bed hoger of lager zetten, makkelijker in en uit bed stapppen en rugge- en voetsteun bedie nen via duidelijk tiptoetsen die zijn verwerkt in de veilig heidshekken. Ideaal is bovendien voor de verpleegkundigen dat de nieuwe bedden gemakkelij ker verrijdbaar zijn. Tegelijk met de aanschaf van de bed den komen er 300 nieuwe matrassen, waarvan er in middels al een hondertal in omloop zijn. Dit matras ligt comfortabel en voorkomt doorliggen. Samen met de bedden en de matrassen worden ook nieu we nachtkastjes besteld met onder meer een kantelbaar blad. Met deze aankoop bij de firma Hill-Rom ter waar de van enige miljoenen gul dens investeert het Goudse ziekenhuis in de toekomst. Nog niet eerder zijn er in Ne derland zoveel bedden van deze kwaliteit tegelijkertijd besteld. Er zijn enkele zie kenhuizen die deze bedden ook gebruiken maar dan al leen op een bepaalde afde ling zoals de intensive care. De bedden die nu worden vervangen, krijgen naar ver wachting nog een verlengde levensduur. Daartoe is con- tieloop beduidend goedkoper. De inschrijfkaarten zijn te verkrijgen bij de Rabobank in Waddinxveen en Boskoop. ZEVENHUIZEN - De Wad dinxveense naturistische zwemvereniging ’Puur Na tuur’ (NPN) houdt weer elke zaterdag van half vijf tot zes uur een speciaal zwemuur in zwembad De Koornmolen in Zevenhuizen. De opkomst was de afgelopen maand hoog. Maar liefst 65 personen wisten de weg naar het zwembad te vinden. Ook mocht het bestuur enkele nieuwkomers verwelkomen. Behalve het ’gewone’ zwem men, wordt er voor de sportie- velingen onderwaterhockey georganiseerd. Voor de niet- zwemmers staat de zonnehe mel ter beschikking. De bezoekers krijgen koffie of thee en de nodige informatie over andere activiteiten van de NPN zoals wadlopen, zwemwedstrijden, kampeer- weekeinden en activiteiten voor de jeugd. WADDINXVEEN - De zo mercompetitie van de hengelsportvereniging Waddinxveen (HSW) is met ruime voorsprong ge wonnen door A. van Leeu wen. Reeds vanaf de tweede wedstrijd voerde hij het klassement aai. Een posi tie die, ondanks de goede vangsten in de tiende en laatste wedttrijd, niet echt meer in gevaar kwam. De laatste wedstrijd werd gehouden in de Amstel. Uit dit water werd geza menlijk zo’nkleine 50 kilo witvis op Iet droge ge bracht. Winnaar verd M. Rei chard (8.800 gram), op de voet gevoljd door M. van Leeuwen (8.400 gram). Als derde eindigde J. van Elswijk (7450 gram). De eind&and van de zo mercompetitie is: 1. A. van Leeuwer 59.160 gram. 2. H. Kraan 45.280 gram, 3. M. Reicaard 37.020 gram, 4. J. van Elswijk 33.800 gram, 5. R. Jenner 30.310 gram, 6. M. van Leeuwen 29.630 gram, 7. J. van Eg- dom 20.590 gram, 8. H. Romeijn 15.880 gram. 9. W. Houtrjan 10.470 gram. Zaterdag oktober wordt de jaarl jkse herfstdag- wedstrijd de HSW gehouden. Er zal gevist warden in de Am stel, het inschrijfgeld be draagt ƒ7,50. Vertrek Vanaf het NS-sta- tion Waddinxveen om 07.00 uur. Voor meer in formatie en aanmelding kan men zich wenden tot A. van Leeuwen, tel. 0182- 615225. 'Stoere maatjes' Mary Stelling en Jeannine Ferweda van de gelijknamige kinderkleding- zaak in het Waddinxveense winkelcentrum Groensvoorde. (foto: fejagrafi» Ton Bennemoer). Wie vijf boeven achter slot en grendel zet heeft daarmee een cadeautje verdiend. Ui teraard kan de jeugd in de Kinderboekenweek - al duurt die ook tien dagen - niet alle vijf de boeken lezen. Daarom Heren 1 speelde tegen De IJs- krijgen ze de tijd tot en met sel. De supportersvan de gas- woensdag 26 november, ten waren massaal naar Waddinxveen gekomen om hun team aan te noedigen. In de eerste helft wisten de gasten te scoren ei zij gingen de rust in met 1-C. Waddinx- hij kans iets waardevols te veen wist, door de pressie op het doel van De LJssel te ver hogen, een aantal strafcor- ners te verkrijger wat uitein- is gevlucht. Maar hoe ziet die delijk resulteerdein een doel- figuur eruit? En wat heeft hij punt (rebound) van Jurgen Flohr (1-1). Dames 1 speeldeuit bij Bleis wijk. De buit w*rd verdeeld (1-1) waardoor aj in de kop de Kinderboekenweek. Al van de competite blijven. De leen, met een vriend of een jeugd deed het ook goed op vriendin. Het politie-rapport zaterdag. helpt je een handje. Het ligt BI jongens women zelfs met- in de bibliotheek. 10-0, waardoor zij nu met 31 doelpunten uit4 wedstrijden op een stevige eerste positie staan. Het weekekinle van 4 en 5 oktober zijn o- op zaterdag van 10.00 tot 15.45 uur hoc- keywedstrijdei (mini’s). Zon dag speelt hffen 1 uit tegen De IJsseloevs-. Thuis speler dames 2 om 10.30 uur t^en Klein Zwit serland, daarna om 12.45 uur dames 1 tegïn Berkel en Ro denrijs, gexolgd door heren veteranen tegen Bodegraven. Tenslotte speelt heren 2 om 15.45 uur tegen Hudito. W j

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 25