4,49 I WADDINXVE Plan Polderzicht is enthousiast ontvangen Jeugdtitels bij De Gouwe Smash iX A APPEL-KRUIMELTAARTJE Zonnebanken/-hemels hoge kortingen op o.a. diverse showroom modellen b OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN WEEK N° 450 gram van 5,75 voor Het extraatje van Albert Heijn PAGINA 3 WOENSDAG 1 OKTOBER 1997 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN BOUWZAKEN X VERLEENDE SLOOPVERGUNNING MILIEUZAKEN MM de jeuqddubkampioenschappen bij de rouwe Smash. II op op Koninginneweg 11b - Boskoop Kon. Wilhelminaplein 43 - Waddinxveen Dorpsstraat 129 Zevenhuizen Let op: 's avonds geopend De Akker 125, 1 boom in de tuin vereniging werden ontvan gen. De steunbetuigingen werden uit handen van Veenkade be woonster Jeannette Stigter door de burgemeester van Waddinxveen in ontvangst genomen. Nadat de meer dan 60 aanwe zige buurtkinderen het speci aal voor de gelegenheid ge schreven Polderlied hadden gezongen werd het rapport door de buurtkinderen Tisija van der Kraats en Dennis Veldwijk overhandigd aan de burgemeester. Daarna mochten de kinderen eindelijk hun met gas gevul de ballon met de tekst ’Nee tegen hoogbouw’ de lucht in laten gaan. De ballonnen wa ren voorzien van een kaartje met hun naam er op. Burgemeester Fedde Jonk man liet zich vervolgens door B MM WADDINXVEEN - Tijdens een feestelijke bijeenkomst in café Sport (Kerkstraat) heeft de bewonersvereniging ’Het Oude Dorp’ het rapport ’Plan Polderzicht’ onder grote belangstelling aangeboden aan Waddinxveens burgemeester Fedde Jonkman. de kinderen uitleggen waar om ze geen flats voor de deur wilde. Zelfs de suggestie dat zo’n flat veel meer vriendjes opleverde kon de kinderen niet overtuigen. Ze wilden ge woon fijn en veilig kunnen spelen in hun eigen buurt. Het gezelschap vertrok daar na naar café Sport voor een presentatie van Plan Polder zicht door de bedenker en op steller van het rapport Erik Verschuren. Secretaris Herbert Celen gaf een inleiding op de presenta tie. Hij wees daarbij op het succes van het ’poldermodel’ voor Nederland. Ook hierbij draait het om goed overleg tussen diverse belanghebben de partijen. Zo bezien kan het niet anders of Plan Polderzicht wordt ook een succes, voor maar ook voor de gemeente Waddinxveen aldus Herbert Celen. Vervolgens gaf Erik Verschu ren op een heldere en enthou siaste wijze een toelichting op het rapport. Voor alle aanwe zigen werd duidelijk dat Plan Polderzicht berust op een duidelijk visie op het bouwen op de locatie Veenkade-Dorp- straat. In het plan is voldaan aan maatschappelijke, infrastruc turele en specifieke omge vingsaspecten. Er is rekening gehouden met de historische waarde van de locatie, de groenstructuur in Waddinx veen en met het inpassen van nieuwbouw tussen bestaande bouw. Met als credo ’Eenheid door diversiteit’ is een alternatief programma van eisen gefor muleerd dat dit alles moge lijk maakt. De bewonersver eniging is er bovendien van overtuigd dat het plan voor de gemeente en een project ontwikkelaar economisch re alistisch is. Heel bewust heeft de vereniging er voor gekozen geen luchtkastelen te presen teren. Eric Verschuren over plan zellige levendige buurt wor den met ruimte voor jonge ren, ouderen en jonge gezin nen, precies de categorieën waar in Waddinxveen behoef te aan bestaat. Door de Ring vaart, zoals vroeger, een stukje door te trekken langs GEMEENTELIJKE VERORDENINGEN (ONTWERP-)VERORDENING UITSTROOM PREMIES EN VRIJLATING VAN INKOMSTEN Voorzitter Rob Meijer van de bewonersvereniging bena drukte bij de opening de his torische en landschappelijke waarde van de locatie voor de gemeente Waddinxveen en stond stil bij de verhouding tussen burgers en modern lo kaal bestuur. Dat de bewonersvereniging niet alleen staat in hun be zwaren tegen de gemeentelij ke bouwplannen bleek vol gens Rob Meijer uit de 400 steunbetuigingen die door de ■mm groene wandelroute van de Petteplas via de Jan Dorre- kenskade naar de ringvaart met een prachtig gezicht op de Achterhofse polder'. ‘De ringvaart zal in de zomer maanden door vissers worden gebruikt. De trap die de ring vaart verbindt met een plein tje zal in de wintermaanden door de schaatsers als opstap plaats worden gebruikt'. De bewonersvereniging ont ving na afloop de complimen ten van alle in de gemeente raad vertegenwoordigde par tijen. Ook burgemeester Fedde Jonkman uitte zijn waardering voor de werk zaamheden van de bewoners vereniging. Hij sprak van een unieke ge beurtenis en hoopte dat dit een voorbeeld mag zijn voor de toekomstige samenwer king tussen burgers en ge meente. Ook de in café Sport aanwezi ge vertegenwoordiging van de winkeliersvereniging van de Dorpstraat vertelde blij te zijn met Plan Polderzicht waarbij in meerdere opzich ten rekening is gehouden met de belangen van de midden standers. gens dubbel C: I. Robert-Jan Huyben en Arian van Nieuw koop, 2. Twan Verboom en Jim Smeelen; jongens dub. mini: i. Stefan Kuijf en Mike Smeelen, 2. Patrick Plomp en Frank Stuyfzand; gem. dubbel A: i. Tessa Uitterhoeve en Stephan Preeker, 2. Nelleke Preeker en Pim Breteler; gem. dubbel B: I. Annelies Stuyfzand en Maarten Overdijk, 2. Mariska Berrevoets en Folkert de Wit; gem. dubbel D: i. Mike Smeelen en Frank Stuyfzand, 2. Patrick Plomp en Robert-Jan Huyben. Meisjes dubbel A: i. Tessa Uit terhoeve en Nicole Remmers- waal, 2. Sibel Arikan en Nelleke Preeker; meisjes dubbel C: i. Annelies Stuyfzand en Mariska Berrevoets, 2. Brechtje Keulen en Jolon Dries; meisjes dub. mi ni: i. Rochelle en Charlene van Belle, 2. Merel van Zoelen en Hannah Keulen; jongens dub bel A: i. Michael Joziasse en Onno Baartman, 2. Bram Groothuijse en Pim Breteler; jongens dubbel B: i. Folkert de Wit en Jiri Allard, 2. Maarten Overdijk en Ferhat Arikan; jon- Opsteller Erie Verschuren van de bewonersvereniging Het Oude Dorp geeft aan WD-wethouder Maria Wient|ens-van De prijswinnaars van i tennisvereniging De Gouwe WADDINXVEEN - De door regen geplaagde jeugdkam pioenschappen bij de tennisvereniging De Gouwe Smash (Warnaarplantsoen) is bij de meisjes gewonnen door Linda Stuyfzand en bij de jongens door Gilbert Ravensberg. De presentatie begon op de geplande bouwlocatie bij de Veenkade-Dorpstraat. De straat was uitbundig versierd met ballonnen en vlaggen. Aan de ringvaart stond een schilderijlijst opgesteld waar door een prachtig gezicht werd geboden op de Achter hofse polder. Het Plan Polderzicht van de bewonersvereniging Het Oude Dorp voor het gebied Veenkade- de bewoners Dorpstraat in vogelvlucht. COMMISSIE IV op dinsdag 7 oktober 1997, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. VERGADERINGEN COMMISSIE III op donderdag 2 oktober 1997, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. "lETOpTf. geeft aan VVD-wethouder Maria Wientjens-van der Velden (WD) uitleg over'zijn'Plan Polderzicht. (Foto: Polderzicht: ‘Het moet een ge- Angelique Boer). te Veenkade benut je de aan wezigheid van water opti maal'. ‘Het voetpad, dat als een boog langs de ringvaart om de lo catie loopt, verhoogt de ge bruikswaarde van dit gebied. Er ontstaat een hele leuke J f i r€- a VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN/INGE- STEMDE MELDINGEN Meldingen krachten artikel 8.40 Wet milieubeheer een dakkapel op het on- i ch A 624680 Rij- Air Products Nederland b.v. in verband met wijziging inrichting welke bestaat uit het afbreken van het water- Op de agenda o.a.: Voorstel tot vaststelling van de MARAP Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt-van: de heer Jac. Oudijk op het perceel Abr. Kroesweg 27. De allernieuwste modellen in onze showroom. Verkoop van: Alisun - Hapro - Cleosun - Palm Beach - Philips Burgemeester en wethouders delen mede dat derstaande meldingen zijn ontvangen: Meldingen verandering inrichting conform art. 8.19 Wet milieubeheer, j.o. 5.19 Inrichtingen en Vergun ningen besluit Gemeentehuis postadres telefax Ingevolge het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet maken burgemeester en wethouders van Waddinxveen bekend de volgende aanvragen te hebben ontvangen: BINNENGEKOMEN BOUWAANVRAGEN/INGE- DIENDE MELDINGEN 08.30 - 14.00 uur 08.30 -12.30 uur 19.00 - 20.30 uur Abr. Kroesweg 25, het slopen van een bedrijfsruimte Abr. Kroesweg 25, het slopen van een warenhuis Wilhelminakade 23, het slopen van een berging en een bijkeuken afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Mi lieu (telefoonnummer (0182) 624831). Schielandweg 20, 1 ceder in de tuin Boezemweg 27, 1 berk in de tuin parkeerterrein WSE (nabij voetgangersbrug naar Von- dellaan), 3 elzen in de groenstrook Distelveld 20 (i.p.v. 18 zoals verleden week werd vermeld), 1 berk in de voortuin Brugweg 121a, 2 esdoorns in de tuin GEOPEND ma. t/m vrij, van 10.00-21.00 uur zaterdag van 10.00-17.30 uur OPENINGSTIJDEN AFDELING PUBLIEKSZAKEN Balie voor Burgerlijke Stand, Burgerzaken, Reis- en documenten: maandag tot en met donderdag vrijdag dinsdag- en donderdagavond Regentesseplantsoen 52 (centrum hoek Kleiweg bij Kleiwegbrug) 2801 CM Gouda. Telefoon (0182) 52 99 04 OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS Alle afdelingen elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. In de middag kunt u alleen terecht op afspraak. OPENINGSTIJDEN AFVALSTATION, Zuidelijke Rondweg 250 Voor afgifte (grofjvuil en K.C.A. elke werkdag van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. 1 ver in- Betaling in termijnen is mogelijk Diverse Lease-mogel'jkheden i Lid van Profzon en Sanezo (erkend door K. W.F. en Huidfonds). Bovengenoemde aanvragen zijn opgenomen in het Openbaar Register, dat op werkdagen tussen 08.30 uur GEMEENTE Eenieder die meent rechtstreeks in zijn/haar belang te zijn getroffen door verlening van een bouwvergunning danwel instemming met een melding of door verlening van een sloopvergunning, kan gedurende een termijn van zes weken na de dag van verzending/uitreiking van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift in dienen bij het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen, postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Informatie omtrent beschikkingen is verkrijgbaar bij de KOMEN KAPAANVRAGEN Ingevolge het bepaalde in artikel 4.5.3c van de Algeme ne Plaatselijke Verordening maken burge meester en wethouders van Waddinxveen bekend de volgende aanvragen te hebben ontvangen: De meldingen met bijbehorende stukken liggen vanaf 2 oktober 1997 gedurende vier weken voor eenieder ter inzage bij de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu in het gemeentehuis alhier, tijdens werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Desgevraagd kunnen de stukken tenminste gedurende drie aan eengesloten uren per week buiten de werkuren worden ingezien (doorkiesnummer 624829, de heer W.P. Kaan dorp). SPREEKUREN Burgemeester en wethouders alleen na afspraak via de secretaresses. Sociaal raadsvrouw op werkdagen (behoudens de woens dagen) van 09.00 tot 12.30 uur of na telefonisch afspraak. Publieksvoorlichting I Afval; ophalen grofvuil, informatie en klachten van een warenhuis Burgemeester en wethouders delen mee dat vanaf oktober 1997 ter inzage ligt de (herziene) ontwerp- ordening Uitstroompremies en vrijlating van komsten. Tegen de ontwerpverordening kunnen door be langhebbenden tot 22 oktober 1997 schriftelijk beden kingen worden ingediend bij het college van burge meester en wethouders. De ontwerpverordening ligt ter inzage bij de balie pu blieksvoorlichting in het gemeentehuis. stofmengselvulstation .en I vulstation bouwen van een laad- perceel Noordkade 100; van een dakkapel op het Besluit opslag goederen van: Kivits Snacks op het perceel St. Victorstraat 52f Combi Care op het perceel Coenecoop 129 c Bado Technische Handelsmij B.V. Het register van verleende bouwvergunningen en meldingen waarmee is ingestemd ligt ter inzage bij de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Mi lieu. hmTn^PbSf kR>li9en^an^y^J?d?g rijbewijs, v bent u verplicht om het elke tien jaar te vernieuwen. Het blijkt dat veel mensen rijden met een rijbewijs waarvan deze vernieuwingsdatum is verstreken. De datum "vernieuwen voor" vindt u links van de pas-fo- to. U moet uw rijbewijs vernieuwen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Een nieuw rijbewijs kunt u aanvragen bij de afdeling Publiekszaken. Breng twee re cente pasfoto's en het oude document mee. De kos ten bedragen f44,00. In principe kunt u op het nieuwe document wachten. 9» Van 5 tot en met 11 oktober 1997 Nationale collecte voor mensen met een verstandelijke handicap (NKGG). Kromme Esse 2, het oprichten van een woonhuis en een brug Middelburgseweg 5, het oprichten en twee waterreservoirs Brugweg 31, het plaatsen linkerzijgeveldakvlak Gerstakker 7, het oprichten van een tuinberging Herculespad 1, het oprichten van een tuinberging De Genestetlaan 94, het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak Sperwerhoek 42, het plaatsen van achtergeveldakvlak Opname in deze publicatie houdt uitdrukkelijk geen uitspraak in omtrent de definitieve besluitvorming. Even min kan in dit stadium een bezwaarschrift worden inge diend tegen een voorgenomen bouwplan. NU NOGZaMEBEBUZEN l0P diversen topmerken zonnehemels/-banken (hoge kortingen). |Let ook op de specia lactie i.v.m. verbuur 'zonnehemels. en 12.30 uur voor eenieder ter inzage ligt bij de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Meteorenweg 2 t/m 120, het oprichten van drie woon gebouwen en 22 garages Abr. Kroesweg 40, het oprichten van twee warmte-op- slagtanks Brugweg 83, het oprichten van een brug Burgemeester Trooststraat 27, het opheffen van funderingsgebreken Burgemeester Trooststraat 25, het opheffen van funderingsgebreken Brugweg 121, het oprichten van een brug Abr. Kroesweg 21, het oprichten van een warmte- op slagtank Graanakker 14 en 16, het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van twee woningen 624622 Inst. Sociaal Raadslieden - Meldpunt discriminatie 624767 Afval; ophalen grofvuil, informatie en klachten 624500 Gouwebad "De Sniep" Sniepweg 13d 612570 Andere belangrijke telefoonnummers in de gemeentegids Eenieder die meent rechtstreeks in zijn/haar belang te zijn getroffen door verlening van een bouwvergunning danwel instemming met een melding, kan gedurende een termijn van zes weken na de dag van verzending/uit reiking van de beschikking een ge- motiveerd be zwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen, postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Informatie omtrent beschikkingen is verkrijgbaar bij de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordeningen Milieu (telefoonnummer (0182) 624831). Raadhuisplein 1 (0182)624624 Postbus 400, 2740 AK Op de agenda o.a.: Voorstel tot vaststelling van de MARAP Beschikbaar stellen krediet realiseren veilige openbare speelplaatsen Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van het project Professionele Instroom- me thode Afstemming uitstroombeleid en vrijlating van inkomsten UVA snelbruinings- -4 95 lampen vanaf I ‘r. NU 5 weken! verhuur - zonnehemels slechts I OU. Tijdens bovenstaande vergaderingen kunnen in woners gebruikmaken van het spreekrecht. Over de regels die daarbij gelden is in het gemeentehuis een brochure verkrijgbaar. De agendastukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren in de leeskamer van het gemeentehuis ter inzage. het ter plaatse van het en losplaats op het De Centrale balie Publieksvoorlichting is dagelijks geopend van 08.30 - 14.00 uur (vrijdag 12.30 uur). Daarna kunt u voor informatie terecht bij de receptie. De receptie is dagelijks geopend van 08.30 - 17.00 uur (op vrijdag tot 16.30 uur). Het rooien van bovengenoemde bomen en hout-op- standen heeft geen gevolgen voor aantasting van na tuur-, landschap-, of dorpschoon, als bedoeld in arti kel 5.4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Eenieder die meent door dit besluit in zijn of haar belang te zijn getroffen kan ingevolge de Algemene wet be stuursrecht binnen zes weken na publicatie van dit be sluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling Voorberei ding werken en Verkeer. Van de verandering van de inrichtingen en de werking daarvan, kan redelijkerwijs worden aangenomen dat zij geen of uitsluitend gunstige gevolgen hebben voor de aard en omvang van de nadelige gevolgen voor het mi lieu, die de inrichting veroorzaken.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 3