MEUB Dursmode BEZORGERS m/v Waddinxveners kennen hun dorp 'Sint Victorkerk is voor Waddinxveen beeldbepalend Telkens weer worden zelfde auto's vernield Hogere flats bij woonwagencentrum E BIJ U PASSEN! rRijn en Gouwe, r (0182) 63 24 43 61 25 78 I j Lotte Hartman: ‘Vrou- I wen geven aan de poli- I I tiek een eigen gezicht I en een stuk meerwaar- de. Een vrouw hoeft daar niet meteen minis- ter, burgemeester, wet- houder of partijvoorzit- ter voor te zijn. Juist als parlements- of gemeen- I teraadslid, lid van een politieke partij of wer- kend in een groep par- j tijondersteunende le- j den, kunnen vrouwen kleine, maar vaak zeer I belangrijke nuances I leggen. In hun werk, be- j taald of op vrijwillige basis, in hun gezin en in hun omgeving kunne zij waarnemen, signaleren en doorgeven. Dat is be langrijk. De bouw van een goed huis begint bij een degelijk fundament. mS.SEN,0R6n ij COLOPHON Auto-inbraak WADDINXVEEN Diefstal uit schoollokaal Bromfiets en scooter gestolen Vrouwen laten stem horen (16) f MEDISCHE DIENSTEN KERKDIENSTEN Armoede Programma r r ZONDAG GEOPEND! LEZERS SCHRIJVEN EEN OVERTUIGENDE COLLECTIE p ta g o S s 7^* PAGINA 7 WOENSDAG 1 OKTOBER 1997 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN ZATERDAG 4 ZONDAG 5 OKTOBER ZONDAG 5 OKTOBER I y V SSSZBt Befhe/kerfc, Bilderdijklaan 9.30 uur ds. C.D. Zonnenberg 17.00 uur ds. RH. Kieskamp - Leerdam NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk, Kerkweg-Oost 9.30 uur ds. A.W. v.d. Plas 17.00 uur ds. C.D. Zonnenberg Immanuëlkerkgemeente, Prin ses Beatrixlaan 9.30 uur ds. C.B. Posthumus- Meijes, Bunnik 17.00 uur SoW-dienst in Ont- moetingskerk De Morgenster, Sterrenlaan 9.30 uur ds. Van Campen 17.00 uur ds. H. Schipaan- boord Dienstdoende verloskundige: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 616801 Weekblad voor Waddinxveen ‘Wie het verleden veronacht zaamt, verwaarloost zijn toe komst*, staat in zijn bijdrage aan het parochieblad Victo- rientje, enkele jaren geleden. Zijn betoog ging over de nood zaak de St. Victorkerk voor Waddinxveen te behouden. In de maanden augustus en september zijn in de Peuley en (Groenswaard 3) een aan tal malen beide auto’s van één familie opzettelijke be schadigd. Omdat de overige geparkeer de auto’s ongemoeid werden gelaten betreft dit naar onze min. leeftijd 15 jaar in de plaats Interesse? Bel dan: Ze lokt ons net zo lang uit de tent, dat het uit de hand loopt. Ik persoonlijk wil dit laatste vermijden. Ik stel het gemeentebestuur aansprake lijk voor de gevolgen hiervan. GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk, Groens- voorde 9.30 uur ds. P.AC. Bongers 17.00 uur ds. P.S. Veldhuizen, Schoonhoven (SoW-dienst) BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Kreater, Kerkstraat 10.00 uur A Bakker Weekeinddienst dierenarts: J.C. Oldenbandringh en J.C.H. van Dorst, Kattensingel 17, Gouda, tel. 0182-510958; Woubrechterf 42, Waddinxveen, tel. 0182-613112. Kleine huisdieren-spreekuur voor spoed gevallen ieder weekeinde volgens afspraak. J. Slager, Kerkweg-Oost 220, Waddinxveen, tel. 0182- 612737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Emma- straat 29, Gouda, tel. 0182-518995 of dierenarts W.C.M. van den Heuvel, Pelmolenerf 59, Gouda, tel. 0182-511215). C. de Vos en B. de Vos-Kroeze, Prins Bernhardlaan 79, tel. 0182-610462. De Hoeksteen, Esdoornlaan 9.30 uur ds. H. Schipaanboord 18.30 uur ds. J. Noordam - Nieuwerkerk a/d IJssel OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Merturiusweg: 10.00 uur leesdienst 18.00 uur leesdienst CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 9.30 uur geen opgave 17.00 uur geen opgave WOENSDAG 1 OKTOBER 19.30 uur kand. H. Juffer Dienstdoende apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 65, tel. 0182-614162. GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage 9.30 uur ds. E. Brink 16.30 uur ds. E. Brink RAF AEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Het Nieuwe Trefpunt, Stationsstraat 10.00 uur samenkomst GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg 9.30 uur eredienst 18.00 uur eredienst BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RUN Triomfaterkapel, Havenstraat 10.00 uur ds. HG. Koekkoek 18.30 uur ds. JA. Malgo M. PIETERSE Peuleyen 32, Waddinxveen WADDINXVEEN - Uit het Coenecoop College aan de Dreef is een videorecordér gestolen. Het lokaal was af gesloten, maar men is ver moedelijk met een (valse) sleutel binnengekomen. CHRISTEUJK GEREFORMEERDE KERK BOSKOOP Kerkgebouw Nieuwstraat 79 9.30 uur ds. J. Kievit, Nieuw- Balinge 17.00 uur ds. J. Kievit, Nieuw- Balinge Alphen aan den Rijn DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEIUGEN DER LAATSTE DAGEN Crabethstraat, Gouda 10.30 uur Evangelie studie- klassen 11.20 uur Agemene vergade ring JEHOVA'S GETUIGEN Koninkrijkzaal, Burgemeester Trooststraat 10.00 uur Openbare toespraak 11.00 uur Wachttorenbespre king vrijdagsavonds gesloten Prima verdiensten!! WADDINXVEEN - Zondag 21 september tussen 13.00 en 20.30 uur is een brom fiets, merk Puch Maxi, ge stolen. De bromfiets stond geparkeerd in de Stations^ straat. De bromfiets was afgesloten met een hang slot. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN X, Voor aangifte van gevonden en verloren voorwerpen kan men zich in Waddinxveen wenden tot het bureau van het politiedistrict Gouwe en IJssel aan de Limaweg 35 in Waddinxveen. De politiemensen zijn bereik baar onder telefoonnummer 0182-621666. Het postadres is Postbus 448, 2740 AK Waddinxveen. Jan Willemstein, zelf gerefor meerd en oud-directeur van de christelijke scholenge meenschap De Wadde die na een fusie opging in het Coe necoop College (Dreef), heeft geen moment geaarzeld toen hem werd gevraagd deel te nemen in het comité. ‘Het behoud van de St. Vic torkerk verdient een zo breed mogelijke steun vanuit de be volking*, is zijn stellige over tuiging van de Mozartlaan- bewoner. Kardinaal dr. A.J. Simonis is als oud-Waddinxvener (de eerste standplaats van de toenmalige kapelaan) tot zijn groot genoegen beschermheer van dit comité van aanbeve ling. ‘Onze groep telt vogels van H.P. VAN EST Meteorenweg 2 Waddinxveen Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het weekblad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden ge weigerd. Anonieme brieven worden niet gelzen. Brieven onder pseudoniem worden wel ge- l plaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. Tussen zondag 21 september 18.15 uur en zondagmorgen 22 september 09.00 uur is ingebroken in een auto die geparkeerd stond aan de Zuidplaslaan. Het slot aan de passagierszijde is gefor ceerd. Uit de auto is geluids apparatuur meegenomen. Openingstijden: Maandag t/m Vrijdag 08.30 - 17.00 uur. WADDINXVEEN - Jan Willemstein, voorzitter van het comité van aanbeveling ter ondersteuning van de Stichting tot Behoud van de St. Victorkerk (Zuidkade), schuift een stuk van de hand van vetrokken pastoor Tom Buitendijk OCarm. over de tafel. WADDINXVEEN - Onder het motto ‘Kent u uw gemeen te?* heeft de Partij van de Arbeid op de zaterdag 20 sep tember gehouden Gemeentedag een fotowedstijd ge houden. mening vrijwel zeker een ge val van pesterij. Er is inmiddels aangifte ge daan. Gegevens van de ver moedelijke dader zijn bij de politie bekend. Klachten bezorging: Donderdag voor 17.00 uur. Kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen Telefoon 01 82 - 63 03 32 Hervormde Stichting 'De Rank', Zuidkade 59 (Rem. Kerk) 18.30 uur ds. R. de Reuver, Bo skoop to’s en hun huis. En dan nog even dit. Het stukje in het Weekblad van Waddinxveen van deze zomer over de aan schaf van een nieuwe woon wagen heeft onze relatie met de buurtbewoners geschaad. Die kijken ons allemaal na omdat wij zogenaamd alles voor niets krijgen. Ik heb ge tracht daarover met VVD- wethouder Maria Wientjes- van der Velden te praten, maar die heeft geen goed woord voor ons. Veel verenigingen presenteer den zich op het vernieuwde Raadhuisplein. Het algemeen koor ‘Krea Musica' gaf een uit- ‘Het gaat ons als actiecomité voering en de vrijwillge brand- om het gebouw*, zegt Jan Wil lemstein met nadruk. ‘Zicht baar van alle kanten. Een re presentatieve kerk met sfeer. De uitvoeringen rond Kerst mis van Christmas Carols door het Gouds Kamerkoor hebben dat eerder bewezen*. ‘Het benefietconcert volgende week vrijdagavond 10 okto ber in samenwerking met het centrum voor kunstzinnige vorming Kreater in de St. Victorkerk is een hele goede zaak*. ‘De cultuur in Waddinxveen is ermee gediend en heel veel mensen blijken ervan over tuigd te zijn, dat we samen alles op alles moeten zetten op het kerkgebouw in goede staat terug te brengen en als monument te behouden.* Kaarten voor het benefietcon cert kosten vijftien gulden per stuk. Ze zijn tè reserve ren bij het parochiesecretari aat, tel. 0182-612452, op dinsdag-, woensdag- en vrij dagochtend en bij Kreater, tel. 0182-614422. Het concert in de Sint Victorkerk begint vrijdagavond 10 oktober om acht uur. Uitgave: Dagblad van Rijn en Gouwe BV, Raoul Wallenbergplein 9, Postbus 12400 AA Alphen a/d Rijn Redactie-adres: Kanaalstraat 10 Postbus 372 2741 HH Waddinxveen Telefoon: 0182 - 63 03 32 Telefax: 0182 - 63 26 33 Bezoekers van stand konden kunstwerken waar deze in de gemeente te vinden zijn. Heel wat men sen slaagden er in alle objec ten op de goede plek te zet ten, ook het kunstwerk ‘De vergeten plek* in de wijk Zuidplas-Extra. MIe Waddinxveense puzze laars ontvingen een PvdA- balpen. Na afloop werd on der hen een cadeaubon voor een jaar proeflidmaatschap van de PvdA verloot. Er zijn tot nu toe 15 re acties in het Weekblad verschenen. Vandaag geeft de Waddinxveense oud-journaliste Lotte Hartman haar mening over het onderwerp vrouwen en politiek. Op de vraag wat daarin goed is antwoordde drs. Aad van Hol- steijn, voorzitter van de PvdA- fractie: ‘Het speerpunt om ge richt armoede en sociale uit sluiting te bestrijden'. Dat punt is tijdens een armoe- deconferentie in februari van dit jaar, waarvoor de PvdA het initiatief had genomen, voor het eerst aan de orde gesteld en door een platform worden nu acties uitgewerkt. Ook dat plat form was op het Raadhuisplein aanwezig om informatie te ge ven en suggesties te verzame len. WADDINXVEEN - Met het oog op de gemeente raadsverkiezingen in maart 1998 laten op ini tiatief van de Stichting Vrouwenraad Waddinx veen in het Weekblad voor Waddinxveen gere geld vrouwen (en soms mannen) hun stem ho ren om het belang van politiek voor vrouwen en het belang van vrou wen in politieke func ties te onderstrepen. In het ledenblad Prikbord stelt PvdA-afdelingsvoorzitter drs. Dirk Lont dat de reacties van belang zijn voor de kwaliteit van het programma en dat ze worden betrokken bij de verde re uitwerking. Wie het pro gramma wil hebben kan hem bellen (tel. 0182-615718) of Aad van Holsteijn (tel. 0182- 614015). het behoud van dit monu mentale kerkgebouw*. Eind oktober gaan leden van het comité praten met burge meester Fedde Jonkman en één of meer wethouders. ‘De Victorkerk is nog niet erkend als monument, maar dat wil len wij toch voor elkaar zien te krijgen*, geeft Jan Willem stein aan. ‘De parochie ontbreekt het aan middelen om het gebouw overeind te houden. Hulp van buitenaf is dus onontbeerlijk. De politiek, B. en W. en de ge meenteraad moeten achter het kerkgebouw staan. Doen zij dat niet, dan kunnen wij het vergeten*. In zijn hart twijfelt Jan Wil lemstein geen moment dat het gemeentebestuur er alles aan gelegen is de prachtige kerk met de ranke toren te behouden. ‘Over de positieve mentaliteit van onze bestuurders aarzel ik niet. En als de principiële politieke bereidheid er is, kan Waddinxveen duidelijke sig nalen afgeven richting rijks overheid en Monumenten zorg. Met elkaar moeten we heel duidelijk maken dat het kerkgebouw breed wordt ge dragen*. Nog een citaat van de naar Amstelveen verhuisde pas toor Tom Buitendijk: ‘Wie over de A12 naar het Gouwe- dorp Waddinxveen rijdt, ziet reeds van verre het vriende lijke torenspitsje van de St. Victorkerk. Als de zon schijnt, schittert het donkerl- eien dak stralend wit. De to ren is de enige van enige hoogte die Waddinxveen rijk is‘, Op maandag 22 september tussen 22.00 en 23.10 uur is een scooter gestolen. De scooter stond geparkeerd in de Marga Klompehoeve. De scooter stond op twee sloten (stuurslot en schijf- remslot). ROOMS-KATHOUEKE KERK St. Victorkerk, Zuidkade Eucharistieviering op zondag om 9.30 uur (dit kan ook een woord- en communieviering zijn). Ontmoetingskerk, Groens- voorde Eucharistieviering op zater dag om 19.00 uur en op zondag om 11.15 urn* (dit kan ook een woord- en communieviering zijn). Voor de praktijk van de huisartsen Glaser, Van Heel, Sie mens, Voskamp en Wilms (groep II) heeft dienst: Arts: W.A. van Heel, Mozartlaan 2-4, tel. 0182-612676. Voor de praktijk van de huisartsen Alberts, Van den Brule, Van der Linde, van Vliet en Vreeken (groep I) heeft dienst: Arts: J.J. Alberts, J. Catslaan 1, tel. 0182-612112. REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrij zinnige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 10.00 uur rev. F.H Sachs, Den Haag EVANGEUSCHE GEMEEN TE PAR0US1A GOUDA Aula Joh. CaMjn-MAVO, Winterdijk 10.00 uur ds. AW. Davidse WADDINXVEEN - Tussen 16 september 22.30 en 17 september 08.00 is ingebro ken in een bestelauto die ge parkeerd stond aan de Mo- lenring. Het linkerportier- raam is ingeslagen. Er wordt een autotelefoon ver- mist. Verder zijn uit dezelfde school twee computers ge stolen. De precieze toe dracht van deze diefstal is evenmin bekend, maar er is geen braakschade gevon den. velerlei pluimage*, geeft Jan Willemstein aan. ‘Huisarts Alberts, ondernemer Joop Baas, CDA-fractievoorzitter Dorenda Gerts, vakbonds man Grootendorst, oud-nota- ris Jacob in 't Hol, notaris Jan Koek, gemeente secreta ris Cees Loose, ondernemer Cees Okkerse, oud-onderne- mer en middenstandsvoorzit- ter Gerrit van Ringelenstein, oud-directeur van het archi tectenbureau Stuurman en ondernemer Theus Verweij, oud-raadslid van het CDA mevrouw Waterreus en jour nalist Bert Woudenberg. Dat ze mij als niet-katholiek tot voorzitter hebben gekozen, geeft aan hoe duidelijk het behoud van het kerkgebouw voorop staat*. Hij noemt het nu één jaar be staande comité een ideële club, die waar nodig hand- en spandiensten verricht voor het parochiebestuur en de Stichting tot Behoud van de St. Victorkerk. ‘Wij maken gebruik van onze kennis, netwerken en erva ring en helpen desgewenst ook de Victor Activiteiten Commissie. Onze rol is die van ondersteuning. We weten heel goed waar alle anderen mee bezig zijn. Dat leidt tot een vruchtbare uitwisseling*. Jan Willemstein zelf heeft hechte banden met de St. Vic torkerk. ‘Mijn kleindochters zijn daar gedoopt. Ik heb daar meerdere malen op het prachtige orgel gespeeld, on der meer voor een trouw- dienst en als begeleider van het kerkkoor*. “Vele jaren was ik de vaste or ganist van de Ontmoetings kerk en de Kruiskerk. Nu speel ik nog als invaller, of als één van mijn oud-leerlin- gen mij vraagt*. Dat gerefor meerden en katholieken el kaar vonden in het beheer en daarmee het behoud van de Ontmoetingskerk was inder tijd de eerste keer dat zoiets in Nederland gebeurde. ‘Ik zit in het gezamenlijke be stuur en het loopt echt als een trein. Nu zie je vaker dit soort vormen van samenwer king, maar toen was het uniek*, zegt Jan Willemstein. Samenwerken is voor de on derwijsman in hart en nieren nooit een probleem geweest. Bij hem stonden mensen en zeker zijn leerlingen altijd voorop. ‘Ons comité ziet als belang rijkste taak uit te dragen dat de Sint Victorkerk heel Wad dinxveen aangaat. De ge meentelijke overheid willen wij overtuigen van de nood zaak met ons te pleiten voor Mededeling: De regeling ‘medische weekeinddienst* is uitsluitend be doeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zondag van 10.00 - 11.00 uur en van 16.00 - 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waar nemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. Lotte Hartman. Hierbij vraag ik uw aandacht bij het volgende probleem dat zich voordoet bij het woonwa gencentrum aan de Meteo renweg in Zuidplas ’90. Het probleem is dat de bouw plannen elke keer verande ren. Er komen nu flats op 50 meter afstand van de woon wagens, terwijl er was afge sproken dat deze aan de rand van de IJsermanweg zouden komen. Ook de etages worden hoger. Deze waren drie tot vier hoog, maar nu worden ze vijf tot zes hoog. Ook zouden wij afgele gen gesitueerd blijven van de nieuwbouw. We zouden niet ingebouwd worden. Zoals het er nu voorstaat heb ben wij ook last van de straatverlichting, van de mensen die ’s nachts laat thuis komen en die hard met de deuren gooien van hun au- de PvdA- van tien aangeven is op zoek naar Jan Willemstein, voorzitter van het comité van aanbeveling ter ondersteuning van de Stich ting tot Behoud van de St. Victorkerk. (Foto: Archief - Sjaak Noteboom). Gevraagd naar wat de PvdA niet bevalt antwoordde de sociaal democratische fractievoorzitter dat er teveel geld in de organi satie, gebouwen en apparatuur van de gemeente zelf is gestopt, zonder dat dit tot verbetering heeft geleid. Aad van Holsteijn vond dat de grens is bereikt. In zijn openingswoord van de Gemeentedag had burgemees ter Fedde Jonkman ook al aan gegeven dat dit een slechte zaak is. ‘We moeten dit erkennen en hard werken aan verbetering', zei hij. Aad van Holsteijn zei verder dat burgers en organisaties se rieus genomen moeten wor den. Daar schort nu veel aan. Er werden hem ook vragen gesteld over het programma van zijn partij voor de gemeenteraadver- kiezing in 1998. Een samenvatting van het ont werpprogramma van de PvdA is toegezonden aan een groot aantal organisaties met het ver zoek om te reageren, schrifte lijk of mondeling. Dat laatste kan tijdens een bij eenkomst op woensdagavond 1 oktober (vanabvond) om acht uur in het centrum voor kunst zinnige vorming Kreater (Kerk straat). Iedere burger is daar welkom. weer kwam in actie bij enkele vormen van onheil. Ook was er een discussie tus sen de fractievoorzitters van de politieke partijen in de Wad dinxveense gemeenteraad. Journalist Bert J. Woudenberg legde hen vragen voor, onder andere over het nieuwe ge meentelijke beleidsplan. Vrouwen, die met al J hun kennis, kunde en I ervaring meebouwen aan dat fundament, zijn van onschatbare waar- I de*. Schitterende collectie itiilwJi rugleuningen zitting “n«epaste •£eZ^1UteUllmetWulp .^^"^ndmeubels 1 Slaapkamers <1 (/-«-'ris y IS W ilhelminakade 48-52 Waddinxveen, tel 0182-615066 inuaGouwe Aqwduo. borden led lerem Zud o voige»

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 7