ontwikkeling «lil Nieuw politiebureau trekt veel bekijks Huisarts begonnen Orgelconcert in Brugkerk 6 17 1 T Gunstige economische WIJ GAAN VERHUIZEN! PARKET-, KURK- LAMINAATVLOEREN FOTO'S vanaf 19 cent AKTIE SPORT f) T VtVA ML PHILIPS FIZZ van der linde 1 Een gewaardeerd geschenk! ALLES VOOR UW OPEL... Van Elswijk b.v. Koos van Zomeren gast in bibliotheek T ÈKEUKE^ ivante/ Handboek voor visseriicontrole door Je politie O Diamanten echtpaar kalkhoven H Is vernieuwd A CARWASH Vraag vrijblijvend offerte aan OPLAGE 14.500 EXEMPLAREN nc Ti E R O B O K APK-KEURINGEN OP HET AUTOPUNT TE WADDINXVEEN: ARTISTIC ART PHOTOGRAPHY BOONSTOPPEL AUTOBEDRIJVEN ONDERHOUD ALLE MERKEN DESKUNDIG ADVIES ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA'S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) GOUDA JOUBERTSTRAAT 34 - 0182-525077 ALPHEN A/D RIJN GOUWESTRAAT 60a - 0172-476672 EN o p p _/Auto\_ snelservice INTERCOLOR- DE ROOY ZIE DE ADVERTENTIE IN DEZE KRANT ORGELS-PIANO’S KEYBOARDS Vo/op keus - Vo/op voordeel!! Per 1 november zijn wij te vinden op Kon. Wilhelminaplein 2 onder de naam: HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2564 WOENSDAG 15 OKTOBER 1997 Een prachtige vulpenset o.a. *Sheaffer Waterman Parker Bij ons heeft u een ruime keuze. Wij helpen u graag en geven u deskundig advies. graveren moge lijk de kantoorspecialist e> BURGERS' Waddinxveen Dorpstraat 39 ^Tel. (0182) 61 22 98 Fax (0182) 63 02J0/ De demonstratie met politiehonden trok veel bekijks op de open dag ter gelegenheid van de officiële opening van het nieuwe politiebureau aan de Limaweg. (Foto: Sjaak Noteboom). la? Gedegen vakwerk en kwaliteit Gunstige legkosten A Opening! Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. Waddinxveense meisjes en jongens konden zich uitge breid op de politiemotor laten fotograferen. (Foto: Sjaak Noteboom). Jongelui hadden in de ME-commandowagen veel ontzag voor bewapende agenten in ME-uitrusting. (Foto: Sjaak Noteboom). MET GRATIS PHILIPS DRAAD LOZE TELEFOON TW. VAN 199,00 Bij afsluiten van een 1-jarig Hl gsm abonnement _/Auto\ snelservice INTERIEURVERZORGING het snelle en persoonlijke adres voor: snelservice 1 eekblad voor Waddinxveen ié zoom met zijn nieuwe huisartsenpraktijk begonnen. Rijnlandstraat 4 Waddinxveen BAAS AUTO i i i primera groenendijk koninginneweg lid boskoop (0172) 23 07 17 WADDINXVEEN/GOUDA - Het blijkt dat de economi sche bedrijvigheid in Waddinxveen en omgeving zich Harwa Woningstoffeerder is nu Woensdagmiddag 15 okto ber zal in hote+-café-restau- rant De Unie (Kerkweg- Oost) op feestelijke wijze worden stilgestaan bij het 60-jarig huwelijk. Ter gelegenheid van de ope ning was er zaterdag 11 ok tober een open dag van 11.00 tot 15.30 uur voor publiek. De verschillende afdelingen WADDINXVEEN - Dokter C. Vroom is in de voorma lige praktijk van dokter C.N. Vreeken aan de Weide- INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen Coenecoop 397, Waddinxveen, Tel. (0182) 61 4714 (nieuw!) •Tel. (0182)61 48 63 OPENING IJ KW L KERKSTRAAT 2 - 28, BODEGRAVEN TELEFOON (0172) 61 25 41 J.S. Bach (choral vor spie- le, Erbarme dich mein!) en van G.F. Handel (Basso Ostineto) ten gehore bren gen. WADDINXVEEN - Zater dagavond 18 oktober om acht uur geeft de bekende organist John Propitius een concert in de Brugkerk (Kerkweg-Oost). (fetr v*n Je leven Zie ook onze advertentie elders in dit blad^J^ Het echtpaar, dat felicita ties in ontvangst mocht ne men van Waddinxveens burgemeester F. Jonkman, heeft één getrouwde dochter en één kleindochter. De heer Huizer is tot zijn vijftigste jaar als bakker werkzaam geweest. Daar naast was hij van 1953-1958 en van 1962-1978 gemeente raadslid, waarvan de laat ste acht jaar als wethouder van de gemeente Waddinx veen. Ook op andere terreinen is de heer Huizer actief ge weest. Zomwas hij kerk voogd (gedurende 35 jaar), penningmeester van de Zuidhollandse Bakkersbond (30 jaar) en voorzitter van de Protestant-Christelijke Ouderenbond (PCOB). ter. De top 100 laat in 1996 een explosieve omzetstijging zien van 14,3% ten opzichte van vorig jaar. Landeljk is de gemiddelde omzetstij ging 3%. Het sterkst stijgen de secto ren handel en bouwnijver heid en installatie techniek. Laatstgenoemde sector ver toonde vorig jaar nog een daling. Hij zal dan plaats nemen achter de klavieren van het uit 1805 stammende Smit’s orgel en werken van Jan Zwart (Psalm 84), J.G. Walther (een concerto), Alhoewel de bereikbaar heid van de regio is verbe terd ten opzichte van voor gaande jaren, vindt de meerderheid van de onder nemingen de bereikbaar heid matig tot slecht. Ook de samenwerking en afstemming tussen lokale overheid en het bedrijfsle ven kan volgens de onder vraagde ondernemingen be- GROOT AANTAL KEUKENS (hawEEj Hans Verkerk Keukens heeft deze week een spectaculaire halfgeld-actie. Als u binnen twee jaar een keuken nodig heeft en nü koopt, krijgt u van Hans een echte Kroonkeuken voor de helft van de door de leverancier aan bevolen adviesprijs! Kom nu snel écht geld verdienen en vraag naar de snelle beslisserskorting. Wij garanderen u de beste keu ken en het beste ontwerp voor de beste prijs! DONDERDAG EN VRIJDAG KOOPAVOND WADDINXVEEN - Maan dag 13 oktober hebben de heer en mevrouw H. Huizer- Sol (Kerkweg-West 74) her dacht dat zij 60 jaar geleden in Waddinxveen in het hu welijk zijn getreden. gunstig ontwikkelt. Dat meldt de Kamer van Koophan del en Fabrieken voor Midden-Holland in Gouda. De gunstige economische ontwikkeling in deze streek valt af te lezen uit de Con solidated top 100, het jaar lijkse onderzoek van KPMG in de westelijke Randstad (de regio’s Delft, Den Haag, Leiden en Gouda). de Provobeweging in Nijme gen terecht. Hij werd lid van de maoïstisch georiënteerde Socialistiese Partij en schreef pamfletten en artikelen en hield lezingen. In 1976 brak hij met de SP, ging voor het weekblad Nieu we Revue werken en schreef lichtvoetige thrillers met een hoge amusementswaarde. Langzaamaan kregen zijn boeken een ander karakter. Vanaf 1983 telde Koos van Zomeren echt mee in de Ne derlandse literatuur. De na tuur krijgt een steeds belang- rijkere rol. Groot was de te leurstelling bij lezers van NRC Handelsblad toen hij na jaren ophield met zijn dage lijkse column, die speelden in de natuur rond zijn woon plaats Woerden. Zijn bundel vogelcolumns Ui len werd alom geprezen. Daarna verschenen meer ge bundelde columns. Zijn laat ste roman dateert uit 1996 en heet ’Meisje in het Veen’. De voordracht van Koos van Zomeren in de Openbare Bi bliotheek op woensdag 5 no vember begint om acht uur. Iedereen is welkom. Kaarten zijn verkrijgbaar en telefo nisch te bestellen bij de bibli otheek (tel. 0182-613141) en bij het secretariaat en be stuursleden van de NBvP (tel. 0182-611431). In de voorverkoop kosten kaarten zes gulden; op de avond zelf 7.50. De NBvP in Waddinx veen begint maandag 27 ok tober met een derde lees kring, die de novelle ’Sterk Water’ (1987) van Koos van Zomeren als onderwerp heeft. Het verhaal laat de schrijver het vluchtige drama van de personages constateren met het onveranderlijke Alpen landschap in Zwitserland. Wie hieraan wil meedoen kan eveneens het secretariaat van de NBvP bellen. Van de top 100 zijn er 18 bedrijven in de regio Gouda. Vijf ervan zijn nieuw in de top 100, econo misch gezien gaat het in de ze regio dus voor de wind. Dat is een conclusie die ook de KPMG trekt: Optimisme over omzet en winstver wachting voor de komende jaren. I» ZIE DE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT! ook een ME-commandowa- gen met ME-ers in ME-te- nue. Zij lieten zien welke be- schermkleding bij een ME- actie wordt gedragen. Veilig Verkeer Nederland was aanwezig met een voor- lichtingsbus en een rijsimu- lator met een sliptest en een alcoholprogramma. Het Korps Landelijke Politie diensten (KLPD) gaf acte de présence met een Jeep, een Volvo en een lichtkrant. De honderd grootste onder nemingen zijn gevraagd naar de ontwikkeling van de economie. Het blijkt dat dit deel van Nederland nog steeds in trek is om de gun stige ligging ten opzichte van afzetmarkten en leve ranciers en de beschikbaar heid van goed gekwalifi ceerd personeel. Wel is er een zorg over de uitbreidingsmogelijkheden van bedrijfsactiviteiten. Maar met name uit de regio Gouda komen positieve ge luiden. Dit staat in contrast met de conclusies van het NELrap- port ’Sociaal-economische gevolgen van het Groene Hart Beleid voor Midden- Holland'. Hieruit blijkt dat er juist een ruimtetekort bestaat. Dit verschil kan worden verklaard door de vraag stelling. De studie van de KPMG is een momentopna me, het NEI daarentegen gaat uit van autonome groei in de toekomst. officieel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp 7 WADDINXVEEN - Vorige week donderdagmiddag is het districtbureau van poli tie IJssel en Gouwe aan de Limaweg in Waddinxveen officieel geopend. Dat ge beurde met behulp van een lichtkrant. Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 Fax (0182) 52 29 26 I M.NEELEMAN BV V Telecommunicatie, Kerkweg oost 183 f| fa 2741 HD Waddinneea 0182-640090 Email: aeewad/ó-wxs.nl Z—J L- Mobiele telefoon |-0, van de politie waren aanwe zig om de bezoekers te ver tellen over hun werkzaam heden. Verder waren er die dag al lerlei activiteiten in en om het politiebureau. Voor het nieuwe pand werd een show gegeven door politiehonden en hun begeleiders. Van kin deren op een politiemotor werden foto’s gemaakt. In een tent achter het bu reau verzorgden verschillen- WADDINXVEEN - De Open bare Bibliotheek (Van Meck lenburg Schwerinlaan) en de afdelingen Waddinxveen en Moerkapelle van de Neder landse Bond van Plattelands- de organisaties een presen tatie. Bij de technische re cherche konden kinderen een vingerafdruk laten ma ken. Opgesteld stonden ook een ongevalswagen, een rollen- testbank voor brommers en een geluidsmeter voor moto ren. Voor wie van actie hield was er een demonstratie van infrarood-schieten met een Walther zonder kogels. Bij het politiebureau stond WADDINXVEEN - Dins dag 14 oktober werd in het districtsbureau van het politiekorps IJssel en Gou we (Limaweg) het hand boek Visserijcontrole uit gereikt. Met dat handboek kan door de politie op een een voudige wijze een visserij controle worden uitge voerd. Alle voor dat doel van be lang zijnde gegevens van visrechthebbenden, visse- rijverenigingen, broodvis- sers, strafbepalingen en feitnummers zijn overzich telijk verwerkt en verza meld in een ordner die in Waddinxveen onder be heer van de adviseur Har ry Duinkerken (bijzondere wetten) komt te liggen. De diverse locaties en sur veillance voertuigen krij gen een handzaam contro- lemapje waarin de hier voor genoemde gegevens langs het water kunnen worden nageslagen. Het handboek is samenge steld door de Federatie Randstad (overkoepelende organisatie van visvereni gingen in de regio Gouda), in samenwerking met het politiekorps IJssel en Gou we. Voor het handboek zijn ge gevens geraadpleegd van politie, gemeenten, visver enigingen, recreatie- en hoogheemraadschappen en van broodvissers. Jaar lijks zullen de gegevens worden geactualiseerd. Dorpstraat 38, Waddinxveen, (0182) 61 23 73. Zijde 3, Boskoop, (0172) 21 25 44. Voorts zullen er werken van Louise le Febre en van J. Callaerts, Tocata te be luisteren zijn. Afsluitend zal John Propitius improvi seren over een viertal lie deren en psalmen. vrouwen (NBvP) halen woensdagavond 5 november de bekende schrijver en co lumnist Koos van Zomeren (51) naar Waddinxveen. Koos van Zomeren is een veelgelezen auteur, die dege nen die zijn hele oeuvre ken nen en zijn ontwikkelingen hebben gevolgd, blijft verba zen. Zijn grote kracht is zijn volstrekt natuurlijke stijl. Zelf zegt hij daarover: ‘Ik ben een ouderwets soort schrij ver. Eerst kies ik een thema en daarna het verhaal. Ik ben niet erg geïnteresseerd in vorm- en taalexperimenten. Taal is een hulpmiddel. Het gaat mij om de inhoud'. Als 19-jarige debuteerde Koos van Zomeren met de dichtbundel ’De wielerkoers van Hank’. Daarna volgden drie romans. Als journalist bij Het Vrije Volk kwam hij in /Auto\ Coenecoop 397. Waddinxveen. Tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) »^BBBBBBBBBBB^> r»-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 1