Hoogleraar leidt armoedebestrijding de pater Jolanda Stil exposeert K EN M-lic wm twii FOTO'S vanaf 19 cent ll ft Auto Baas ook Suzuki-dealer Zevende lustrum 'De Overkant d all Kosten van lekriool tegenvaller Passage s van der linde INTERIEURVERZORGING Pinnen en chippen bij Woonpartners WIJ GAAN VERHUIZEN 'I DolfinG Senioren Mode 1945 Ti kalkhoven CDA-beraad over begroting 1998 Jeugddienst Zevenhuizen Postzegelbeurs in bibliotheek Kappen van bomen in gebied Nieuwe Passage ALLES VOOR UW OPEL... Van Elswijk b.v. EEMSKERK /ZVÓ x W\ keuze uit meer dan w< ARTISTIC ART PHOTOGRAPHY M. Neeleman BV ol, S'/n1 Tip^ Zaterdag 8 november demonstratie Kerstkaarten maken door Wil de Goey diverse ^Braun Thermo^ scan IRT 1020 O 150 stuks synthetisch, sisal en kokos karpetten met een band afwerken of festoneren. AJaat naar eigen keuze. gg|I|M gleroar prof.dr. Jan den Draak (tweede van rechts) stelde zich in Waddinxveen aan burgemeester Fedde Jonkman (geheel rechts) I makelaardij S' 0182-613500 er CARWASH Nu 3 dagen voor technieken 1 r OPLAGE 14.500 EXEMPLAREN KOPEN/VERKOPEN? 8SÏ£!g Waddinxveen Boskoop Donderdag Vrijdag Zaterdag Normaal ƒ99,- 30 oktober 31 oktober 1 november Per 1 november zijn wij te vinden op Kon. Wihelminaplein 2 onder de naam: Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast, enz.. primera groenendijk koninginneweg nd boskoop (0172) 23 07 17 24 uur service 3 maanden garantie 1 het Raad- vergunning In totaal maakt nu ruim 60% huurders gebruik van dit bet- alingsgemak. Daarmee wor den nodeloze adminstratie- kosten en het versturen van aanmaningen tegengegaan. __f Auto\i_ snelservice Tijdens de wekelijkse pers conferentie van het college Na de vliegende start met Nissan in Gouda werd in 1994 een nieuwe vestiging in Waddinxveen geopend. Dat jaar verwierf Auto Baas ook staat open voor iedere be langstellende. VOOR AL UW STOFZUIGER __/Auto\_ snelservice Op zaterdag 1 november a.s. HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2566 WOENSDAG 29 OKTOBER 1997 INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen makelaardij b.v. Julianastraat 6 Waddinxveen tel. (0182) 61 23 09 Kerkweg oost 183 2741 HD Waddinxveen snelsërvicër j i INTERCOLOR- DE ROOY •Tel. (0182)61 48 63 Zie onze openingsodvertenlie op de Kon. Wihelminopl.pog. elders in deze krant. Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. F a Kminum./ een inloop voor iedereen van af 21.00 uur. Bovendien wordt er een technische club voor jongens vanaf 10 jaar op gezet op donderdag van 19.00 tot 20.30 uur. Eenmaal in de drie weken is er op donderdagmorgen een senioreninloop van 9.45 tot 11.30, te beginnen op donder dag 23 oktober. De gezellig heid staat daarbij voorop en er zijn leuke activiteiten te BOSKOOP - Uit meer dan duizend professionele kun stenaars heeft de Amster damse uitgeverij Living Art 100 jonge schilders, allen in 1957 of later geboren, gese lecteerd om opgenomen te worden in de jaargids 1997/1998. De Boskoopse Jo landa Stil is daar ook voor be naderd. Op basis van deze uitgave, vindt er op Ameland een overzichtstentoonstelling plaats van de in deze jaargids vermelde kunstenaar. dra Daarna werd er met 2B Car- rent een geheel eigen ver- huurafdeling geopend. Auto Baas leek op koers te liggen, maar het bedrijf schakelde nog een keer naar de hoogste versnelling, waarna dit jaar plankgas het dealerschap van Suzuki in de regio Gouda werd overgenomen. WADDINXVEEN - Auto Baas in Waddinxveen neemt met ingang van zaterdag 1 november het dealerschap van Suzuki over. Het assortiment omvatte al de auto merken Nissan, Chrysler, Jeep en Dodge. Verder maakt een autoverhuurbedrijf deel uit van het concern. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. hard werken is er binnen het wijkgebouw het een en ander veranderd. Zoals het er nu uitziet is het de moeite waard geweest. In dit vernieuwde gebouw zul len weer veel activiteiten, waaronder ook nieuwe kin der activiteiten, worden ge houden. Op elke maandagmorgen is er een kindercrèche van 9.00 tot 11.00 uur. Elke woensdag middag is er van 13.30 tot 15.00 uur kinderclub voor kinderen vanaf ongeveer 4 jaar. Op woensdagavond van 19.00 tot 20.15 uur zijn de kinderen vanaf 8 jaar welkom. Verder repeteert de Christmas Ca rols Group op woensdag avond vanaf 20.30 uur. Elke donderdagavond is die nu nog de voorzittersha mer van net platform han teert. De ambitieuze Wad- dinxveense hoogleraar heeft de maand november uitge roepen tot actiemaand. Er zal dan in het Gouwedorp, waar 2.000 tot 3.000 mensen in ’stille armoede’ leven, op zo breed mogelijke schaal aandacht worden gevraagd voor armoede. WADDINXVEEN - Maan dagavond 3 november om acht uur houdt de CDA-ge- meenteraadsraadsfractie in het gemeentehuis het groot- fractieberaad over de sluiten de begroting voor het jaar 1998 van de gemeente Wad dinxveen. De begroting voor 1998 vormt de eerste schijf van het in september vastge stelde beleidsplan 1998-2001. het dealerschap van Chrys- Het CDA-grootfractieberaad Ier, Jeep en Dodge waarna in 1995 groen licht werd gege ven voor de bouw van een aparte showroom voor dit Amerikaanse merk. WADDINXVEEN - Afgelo pen donderdagmorgen 23 oktober heeft Waddinxveens burgemeester Fedde Jonk man kennis gemaakt met prof.dr. Jan den Draak, de nieuwe voorzitter van het Platform Armoedebestrij ding Waddinxveen. Het vernieuwde gebouw van de speeltuinvereniging De Overkant aan de Kromme Esse. (Fo to: Evert Hardendood). Dit alles betekent dat kritisch onderzocht zal worden of het in de maak zijnde voorstel van B. en W. geen versluiering in houdt en het krediet gewoon ten laste gebracht moet wor den van de exploitaite van de centrumontwikkeling. Er is namelijk nooit een voorstel ge daan voor de vernieuwing of verlegging van welk lekriool in Waddinxveen dan ook. Boven dien zal aangegeven moeten worden welk deel van het be oogde krediet aangewend moet worden tot verlegging en welk deel tot vernieuwing en de redenen daartoe. kunst, werk van de geselec teerde honderd professionele jonge schilders zal op diverse locaties tentoongesteld wor den. In totaal zullen ongeveer 500 kunstwerken op Ameland te bekijken zijn. Het Waddenei land Ameland is te bereiken met de boot vanuit Holwerd. De overtocht duurt ongeveer drie kwartier. In de wacht ruimte en aan boord kunt u al kennismaken met werk van een aantal kunstenaars. In samenwerking met de VW Ameland (0519-542020) ar rangementen ontwikkeld waardoor u tegen uiterst aan trekkelijke prijzen één of meer dagen op het eiland kunt verblijven. het snelle en persoonlijke adres voor: WADDINXVEEN - Zondag avond 2 november om zeven uur is er weer een jeugd dienst in de Hervormde Kerk van Zevenhuizen. Het thema van de dienst luidt ’Getuigen, hoe-zo?’ Ds. A. v.d. Meer uit Nieuwer- kerk aan den IJssel zal met de aanwezigen nadenken over dit thema. De muzikale medewerking wordt verleend door Double G uit Alphen aan den Rijn en organist Ike Zin- tel. WADDINXVEEN - In verband mét de komst van De Nieuwe Passage moet rekening wor den gehouden met een nieuwe financiële tegenvaller, waar van gepoogd wordt die buiten de exploitatie van het nieuwe winkelhart te houden. Het gaat om bijna anderhalf mil joen gulden voor het verleggen en vernieuwen van een lekri ool. B. en W. hebben de gemeente raad officieel nog niet geïnfor meerd over een benodigd kre diet voor het verleggen en ver nieuwen van het lekriool in de Passage en het vernieuwen van een gedeelte van het lekri ool in de Kanaalstraat. Het ligt in de bedoeling van het college de kosten van ƒ1.440.000,-, inclusief btw, ten laste te brengen van de alge hele infrastructuur in Wad dinxveen, zodat de kosten van De Nieuwe Passage niet on gunstig worden beïnvloed. Intussen wordt nagegaan in hoeverre het waterschap Meer en Woude bij deeze zaak kan worden betrokken. Ook de voorgeschiedenis van deze zaak in Waddinxveen wordt nagetrokken. Veel open waterwegen zijn, in verband met demping en be bouwing, niet meer aanwezig en vervangen door lekriolen. Deze lekriolen zijn beoogd als lange termijn-voorziening. Er is geen enkele redelijke ver onderstelling voor het feit dat het lekriool Passage en Ka naalstraat verlegd of ver nieuwd zou moeten worden als er geen bebouwing beoogd wordt boven deze lekriolen. De kosten daarvan dienen dan ook ten laste gebracht te wor den van de centrumontwikke ling en niet ten laste van de al gemene infrastructuur alge meen, zo luidt één van de redeneringen. Anderen gaan ervan uit dat dit aspect ook aan de orde is geweest bij de onderhandelin- gen met de projectontwikke- heid staat daarbij voorop en laar voor De Nieuwe Passage, er zijn leuke activiteiten te De belegger moet immers al doen. van meet af aan op de hoogte Vrijdag 31 oktober om half geweest zijn van de onderhavi- acht is er in het wijkgebouw ge situatie, van de speeltuinvereniging ’De Overkant’ een avond van de Vereniging Historisch Ge nootschap Waddinxveen met als thema ’De geschiedenis van Waddinxveen en die van de Zeeheldenbuurt in het bij zonder’. De toegang is gratis. WADDINXVEEN - De ge meente is van plan binnenkort een kapvergunning te verle nen voor het rooien van bomen en beplanting in het gebied van De Nieuwe Passage. Een tekening van de omvang van het kappen ligt thans ter inza ge bij de publieksbalie in het gemeentehuis aan huisplein.Deze wordt verleend in het kader van nieuwbouw in- en herin richting van het Passage-ge- bied. Binnen de fysieke moge lijkheden, die het nieuwe plan biedt, is door de gemeente vooralsnog compensatie be dongen voor nieuwe aanplant van ongeveer 65 bomen. MlMMMMM van Burgemeester en Wet houders kreeg Waddinx veens eerste burger van de docent sociologie aan de Uni- versiteit van Brussel een ’pakketje maatregelen’ over handigd, die het platform woensdagavond 22 oktober in een vergadering had opge steld. Prof.dr. Jan den Draak is de opvolger van drs. Will Erath Sinds 1 januari van dit jaar zijn al 1.050 huurders bij Woonpartners Midden-Hol- land overgegaan op betaling per automatische incasso. ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) Auto Baas Suzuki is geves tigd aan de Noordkade in Waddinxveen. De onderne ming is een jong, dynamisch bedrijf dat in de regio Gouda in tien jaar tijd naam heeft gemaakt. Auto Baas verscheen in 1987 in Gouda met Nissan aan de start. Het Japanse merk be zorgde het bedrijf direct pole position in het veld van dealers. De combinatie van kwaliteit, betrouwbaarheid en service gaf Auto Baas na de opwarm ronde direct een stevige voor sprong op zijn concurrenten. Door niet in de achteruitspie gel te kijken, maar de blik op de weg te houden, gingen de rondetijden snel omlaag. Stofrokken Slangen Zuigmonden I Borstels Snoeren officieel Opel service-dealer TeL (0172)58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp y Jolanda Stil heeft daarnaast ook nog een solo-expositie op Ameland. Gedurende de hele maand november zal Ame land in het teken staan van de hedendaagse schilder- WADDINXVEEN - Zaterdag middag 25 oktober vierde de Waddinxveense speeltuinver eniging ’De Overkant’ (Krom me Esse) het 35-jarig bestaan in het eigen wijkgebouw met een receptie. Aansluitend was er een optreden van de Waddinxveense muziekver eniging ’Concordia’. Om drie uur kwam het kin dertheater ’Jan Rauh’ die een vrolijke mengeling bood van kunstenmakerij, trucs en clownesk spel. Kinderen kon den deze avonturen letterlijk meebeleven, ’s Avonds was er voor de leden een gezellige feestavond met de band ’De Mix’. De viering van het zevende lustrum betekende tevens het startsein voor het nieuwe winterseizoen. Na wekenlang ‘Het is een extra service voor onze klanten en ook voor ons heel makkelijk in het ge bruik', aldus Corinne Ver kuil, medewerkster Woon diensten in Waddinxveen. i Steeds meer huurders maken makelaardij j gebruik van elektronisch bankieren. Ook het aantal huurders dat met een auto matische incasso betaalt stijgt snel. De Waddinxveense hoogleraar prof.dr. Jan den Draak (tweede van rechts) stelde zich in het gemeentehuis van Waddinxveen aan burgemeester Fedde Jonkman (geheel rechts) voor als nieuwe voorzitter van het Platform Armoedebestrijding Waddinxveen. Geheel links PCW-armoedewethouder Joop Neele en oud-piatformvoorzitter drs. Will Erath. (Fo to. Sjaak Noteboom). Let op onze advertentie in deze krant BOSKOOP - De Bo skoopse afdeling van postzegelverzamelaars houdt op zaterdag 15 no vember in de bibliotheek een grote ruilbeurs voor kinderen en volwasse nen. Geopend van 10.00 tot 13.00 uur. Tevens vindt dan het theorie- examen plaats van Jeugdfilatelie Nederland om 9.15 uur. De album bladen met thematische landenverzamelingen, die de kandidaten heb ben gemaakt als prak- tijkonderdeel, worden tentoongesteld. Die och tend worden ook de re sultaten bekend ge maakt. Voor de jeugd is er bingo, handelaren zijn aanwezig.De afdeling komt iedere eerste maandag van de maand bijeen in het Coenecoop College aan de Kievit- straat. De jeugd van 18.45-19.45 uur, de seni oren vanaf 20.00 uur. Hier zijn allerlei activi teiten op postzegelge- bied, gratis toegankelijk. Chippen en knippen bij Woonpartners Midden-Holland (Fo to: Woonpartners Midden-Holland). WADDINXVEEN - Bij Woonpartners Midden-Holland is het sinds kort mogelijk te pinnen en te chippen. Dat kan zowel bij het hoofdkantoor aan de Mercuriusweg in Waddinxveen als bij de dependance aan de Bongerd in Zevenhuizen. 1 UW TELEVISIEDOKTER APK-KEURINGEN Dorpstraat 38, Waddinxveen, (0182) 61 23 73. Zijde 3, Boskoop, (0172) 21 25 44. X-.' x X ONDERHOUD 1 ALLE MERKEN DESKUNDIG ADVIES Overtocht 23, 2411 BS Bodegraven Telefoon (0172) 65 08 71 1 Coenecoop 397, Waddinxveen. Tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) de kantoorspecialist b> BURGER.. Waddinxveen - Dorpstraat 39 Tel. (0182) 61 22 98 - Fax (0182) 63 02 30 ■^expert Spoorstraat 17-29 2801 BA Goupa Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 Dorpstraat 33 - 2742 AP Waddinxveen L Telefoon (0182) 63 08 99 J Weekblad voor addinxveen OPENINGSTIJDEN: donderdags van 10.00 tot 18.00 uur vrijdags van 10.00 tot 18.00 uur zaterdags van 10.00 tot 16.00 uur. rolstoelvriendelijke winkel Coenecoop 397, Waddinxveen, Tel. (0182) 61 47 14 (nieuw!) I '«A

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 1