CDA kiest vrouw als lijsttrekker Elke ochtend Geruchten over Van der Haven 00M: 200e convenant VBO-metaaltechniek Sterkte politie is weer op peil gji, HS® 2i€ T Hardrijders ivanfe HARWA Kindertheater in Zevenhuizen Inbraak in caravanstalling Avond over het kraambed Ds. W. Bouw in De Open Cirkel Winkeldief aangehouden Muziekavond amateurmusici Rijn en Gouwe I Concert van gospelkoren in Kruiskerk CDA-beraad verguld met lijsttrekker Themamiddag in 'Souburgh' van de ANBO Driehonderd fietsen zijn nagekeken I I I I I I I I I I I I I I I PAGINA 17 WOENSDAG 5 NOVEMBER 1997 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN HARWA f Versluis (Beethovenlaan) deed ook aan de actie mee. Reparaties werden uitgevoerd bij Wielaard (Dorpstraat). Verlichtingscontrole bij Van den Bor (Zuidkade). KEYBORDS BLADMUZIEK mijn Belangstelling en PIANO’S VLEUGELS PIANOSTEMMEN o op Rijn en Gouwe. Naam: een Wie nu kiest vooreen kennismakings- abonnement, ontvangt Rijn en Gouwe vier weken vóór zeven uur in de bus. Voor deze vr den hielden twee straten bezet en de resterende situatie nemende, was er wat voor te zeg gen. Aangekomen bij de We reldwinkel zag ik tot mijn Na een pepermuntje te hebben genomen, begreep ik na enige ogenblikken In haar toespraak betrok Jos Groenendijk ook Dorenda’s man en kinderen. Zij gaf aan dat Dorenda Gerts midden in het leven staat, niet alleen omdat zij een gezin en een baan als docente heeft, maar ook door haar veelzijdige be langstelling. gezamenlijk een campagne te voeren die in maart tot een klinkend resultaat leidt. Do renda Gerts heeft er in ieder geval zin in. zen. Het is een erkenning van haar capaciteiten. Wat mij bijzonder aanspreekt is dat ‘Het is overigens wel opval lend hoe goed die vrouwen het doen: twee van de drie worden lijsttrekker. Het laat zien dat vrouwen beslist ge schikt zijn voor de politiek. Wellicht motiveert het ande ren ook actief te worden'. VBO-scholen en OOM zijn af spraken gemaakt over invoe- is gesloten, een cadeau van OOM. Aansluitend kan ter plekke één van de reeds gere aliseerde combilokalen wor den bekeken. en hardlaan) een themamiddag over de ontwikkelingen in de Het blijkt dat de mensen toch inzien dat het belang rijk is goede fietsverlich ting te voeren voor de ei gen veiligheid en die van andere weggebruikers. De meest voorkomende re paraties betriffen de be drading en doorgebrande lampjes. De plaatselijke rijwielhandelaren Van den Bor (Zuidkade), Versluis (Beethovenlaan) en Wiel aard (Dorpstraat) met hun personeel konden ter plek ke alle reparaties gelijk verhelpen. ‘Ik heb gehoord....'. De ge ruchten gaan dat voetver- ken al mijn aandacht no dig had om een, rondom de 100 kilometer per uur rijdende, Mercedes-driver te ontwijken, die overi gens bijna werd inge- Rijksrecherche nerdiefstallen, aanmaak van XTC en olielozingen houden. Voetverzorgings- centrum Van der Haven is geopend van 08.30 tot 18.00 uur. Op zaterdags zijn we gesloten en don derdagavond is het koop avond. en PI ANOREPAR ATI E EN - RESTAURATIE Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar: Rijn en Gouwe, Afdeling Abonnementen, Antwoordnummer 10008, 2400 VB Alphen aan den Rijn. VOETVERZORGINGS- CENTRUM VAN DER HAVEN Groensvoorde 74 'Waddinxveen veen en Gotlieb en P. Mallie bereid Rijnlandstraat 4 2741 HZ Waddinxveen Tel. (0182)61 61 19 Fax. (0182) 61 66 38 (2 straten achter het Gemeentehuis) meren. De heer Gotlieb zal spreken over de ontwikkelingen en stand van zaken van de zorg nen het Waddinxveense CDA is die deze functie vervult: een jonge geboren en getogen Waddinxveense'. ‘Ik verwacht ook dat zij als voorbeeld voor andere vrou wen zal dienen. Vrouwen zijn nog steeds ondervertegen woordigd in de politiek. Kijk maar naar onze gemeente- verduren krijgt. Ds. Bouw heeft als zendeling gewerkt voor de Gereformeerde Zen- dings Bond. Verder is hij al heel lang actief in het evange lisatiewerk. In Utrecht, waar hij predikant is, heeft hij een huis van gebed. I neelsleden van een winkel aan de Passage aangehou den, omdat hij probeerde een aantal pakken met scheer mesjes weg te nemen. De organisatie van de 21e RABO-FLORAcross te Boskoop bedankt haar; LEZERS SCHRIJVEN zang en muziek over te bren gen op een hedendaagse ma nier. Get Together doet dit onder leiding van dirigente Hanneke van Essen en Ke- rygma onder leiding van diri gente Rianne Siebel. Zo zoekt de boze stiefmoeder Op de gospelavond in de verwoed naar haar droom prins, wordt de wolf uit het sprookje Roodkapje verliefd op Sneeuwwitje en loopt de spiegel weg uit het paleis. Deze spiegel speelt in het ver haal een belangrijke rol, want een terugkerend thema is innerlijke en uiterlijke f 1 rr- witje zichzelf bijna danst op de rode schoentjes, ontmoet ze de boze wolf. Het is een voorstelling met veel komische momenten en een levendig contact tussen de spelers en het publiek. De kinderen krijgen ook de kans om in de voorstelling mee te spelen en dat kan zeer ver rassend zijn. WADDINXVEEN - Donder dagmiddag 6 november van twee uur tot kwart over vier houdt de bond voor vijftig- ring van het nieuwe leerplan plussers ANBO in zorgcen- metaaltechniek. OOM draagt trum Souburgh (Prins Bem- bovendien ter ondersteuning 10.000 gulden bij aan appara- maandelijkse avond van de hervormde ontmoetingskring De Open Cirkel over ’Groei in het geloof. In zijn inleiding Hierbij zullen zowel de be stuurlijke ontwikkelingen als waarmee het 20Óe convenant de regionale zorg en het inte graal indicatiesysteem aan de orde komen. De heer Mal lie spreekt over de moderni sering van de zorg in relatie met wonen, welzijn en zorg. WADDINXVEEN - Zaterdag middag 25 oktober rond half vier is door de politie een 28- jarige man uit Maassluis aangehouden wegens winkel diefstal. De man werd door perso- zorgingscentrum Van der Haven (Groensvoorde) er mee gaat stoppen. Ze weten meer dan wij, denk we dan. Natuurlijk gaan we er één keer mee stoppen, maar wanneer is totaal onbekend. We wer ken iedere dag met veel plezier en hopen dat zo te WADDINXVEEN - Tijdens de algemene ledenvergade ring van de CDA-afdeling Waddinxveen is vorige week donderdagavond 30 oktober fraactievoorzitter Dorenda Gerts bij acclamatie gekozen tot lijsttrekker bij de gemeen teraadsverkiezingen in maart 1998. Harwa Woningstoffeerder is nu WADDINXVEEN - De gos pelkoren ’Get Together’ (Waddinxveen) en ’Kerygma’ (Capelle aan den IJssel) ge ven zaterdagavond 8 novem ber om acht uur een geza- De voorzitter van de kandi- daatstellingscommissie, Ton Eijkenaar, lichtte de voor dracht van Dorenda Gerts, die vertrekkend wethouder Jan Hielema (CDA) opvolgt, in korte bewoordingen toe. ‘Dorenda Gerts is iemand met ervaring, maar ook met groeipotentie. Daarnaast heeft zij een grote mate van inzet en is zij communicatief. Tijdens de werkzaamheden van de kandidaatstellings- commissie werd snel duide lijk wie de kar moest gaan trekken'. Nu dat ook officieel door de leden is vastgesteld, kan de CDA-lijsttrekker betrokken worden bij de samenstelling van de rest van de kandida tenlijst. De net gekozen lijsttrekker werd namens de afdeling toe gesproken door oud-raadslid Jos Groenendijk-Bemard, al 40 jaar actief in de politiek. Zij feliciteerde Dorenda Gerts met haar verkiezing tot eer ste vrouwelijke lijsttrekker van het CDA in Waddinx veen. Zij noemde dat ‘een mijlpaal voor de partij èn voor het CDA-Vrouwenbe- raad'. WADDINXVEEN - Het CDA- Vrouwenberaad is verheugd over de verkiezing van Do renda Gerts tot lijsttrekker van het Waddinxveense CDA bij de gemeenteraadsverkie zingen in 1998. Voorzitter Brigitte Leferink: Wij zijn blij dat Dorenda WADDINXVEEN - Van de door afdeling Waddinx veen van de vereniging Veilig Verkeer Nederland (WN) met de drie plaatse lijke rijwielhandelaren ge houden actie voor het gra tis nakijken en maken van de fietsverlichting is door 300 fietsers gebruik ge- Omdat de WN-afdeling Waddinxveen weer alle scholen heeft benaderd over deze actie hebben veel scholieren hiervan gebruik gemaakt. Fietsverlichting Felicitaties voor CDA's eer ste vrouwelijke lijstaan voerder Dorenaa Gerts (mid den op de foto) met links achter haar CDA-afdelings- voorzitter Frans Potuijt en oud-gemeenteraadslid Jos Groenendijk-Bernard. (Foto: CDA). WADDINXVEEN - Woens dagavond 12 november kwart over acht spreekt ds. W. Bouw (Utrecht) in De ZEVENHUIZEN - Zaterdag middag 8 november om twee uur verzorgt het kinder theater ’De Wip’ in dorpshuis Swanla in Zevenhuizen de voorstelling ’Stampot, een sprookjesmix’. De voorstel ling is bestemd voor kinderen van 4-10 jaar. De toegangs prijs is ƒ5,50. ’Stampot, een sprookjesmix’ is een zelfgeschreven sprook- menlijk concert in de Kruis jesfantasie, waarin verschil- kerk (Passage). lende sprookjesfiguren een Beide koren hebben als doel rol spelen. Het verhaal begint de boodschap van de Bijbel in zoals het sprookje Sneeuw witje, maar krijgt daarna een aantal onverwachte wendin gen. Sneeu witje WADDINXVEEN - Tussen woensdag 22 en vrijdag 24 ok tober is ingebroken in vier of vijf caravans die in een stal ling stonden aan de Piasweg. De caravans stonden in een half open loods. Bij één cara van is de deur open gebroken en zijn diverse huishoudelijke apparaten meegenomen. I I wcKeri vuur z.cvcri uui in uc uuo. vwi uvav rij blijvende kennismaking betaalt u 14.00. Ik heb de afgelopen drie maanden geen proefabonnement gehad 1 op Rijn en Gouwe. Naam: -‘“■b ---Adres:- het jaar gevonden de ouderen te infor- I wonen. Deze bijeenkomst is bedoeld komst in het Gemini College voor zorgvragers, zorgaanbie- te Ridderkerk gaan onder- ders en belangenbehartigers, wijs, politiek en bedrijfsleven De ANBO-afdeling Waddinx- een discussie aan over de toe- veen en Boskoop heeft K komst van de afdeling me- taaltechniek na I 2000. Na afloop van deze discussie wordt de ontstane band tus sen onderwijs en be roepspraktijk symbolisch ge- in de regio Midden-Holland. smeed en ontvangt het Over- betuwe College, de school MOERKAPELLE - Woens dagochtend 29 oktober is er op de Bredeweg binnen de be bouwde kom van Moerkapel- le een snelheidscontrole ge houden door de politie. Van de 531 passanten reden er 130 te snel. De hoogst geme ten snelheid bedroeg 83 km/u. tuur en inrichting voor het lo- regionale zorgvernieuwing en kaal metaaltechniek. wonen. Tijden de feestelijke bijeen- Deze biieenkomst is bedoeld ting van het gebed maakt hiervan deel uit. Pas dan zal er sprake kunnen zijn van geestelijke groei. Het is een voortdurende strijd, omdat het geloof veel aanvallen te vreugde een klein stukje C. VAN DAM gras, pal naast vier par- Heggewinde 34 keerplaatsen vrijkomen. Waddinxveen Wat een geluk. Autootje geparkeerd. Aan het werk. Een uurtje later was de werkweek gedaan. Terug lopend werd ik bijna door vier, op het trottoir fiets- Kruiskerk is er sprake van muzikale begeleiding, wordt er solo gezongen en zal ook samenzang niet ontbreken. Het belooft dus een afwisse lende avond te worden. De toegangsprijs voor deze avond bedraagt voor volwas- s en uiterlijke senen ƒ5,- en voor kinderen schoonheid. Terwijl Sneeuw- tot 12 jaar ƒ2,50. De kaarten dood zijn ’s avonds in de kerk ver krijgbaar. ZEVENHUIZEN - Zater dagavond 1 november hield de culturele stich ting ’De Zeven Muzen’ een muziekavond voor en door amateurmusici in de Gereformeerde Kerk van Zevenhuizen. Het programma bestond voornamelijk uit (licht)klassieke muziek die door amateurmusici op professionele wijze werd gebracht. Er werd muziek gemaakt op piano, cello, viool, gitaar en met de stem in duo’s, trio’s, kwartetten en gro tere groepen, maar ook solisten waren te horen. De dertiende editie van deze muziekavond had een zeer gevarieerd pro- gramma. De koorgroep van De Zeven Muzen liet liederen horen uit de 16e eeuw en het vrouwenkoor Sootjevish bracht een aantal volksliederen. Daarnaast bracht het strijkkwartet Lisse onder andere Handel. Gerrit van Ooy was te horen op zijn gitaar met Bach, Marga Wittenberg op de piano met Mendelssohn en Jan van der Kaaden samen met Loes Bongers met onder andere Schu bert. Verder traden voor j het voetlicht de groep Amici Vocale, Johanna Zandt, Gerda van der Reest en de organisator van alle amateurmuziek- avonden Peter Lelieveld. SCHOONHOVEN - Mede werkers van Kraamzorg De Waarden houden donderdag avond 13 november om half acht een informatie-avond voor aanstaande ouders in het kantoor aan de Industrie weg 8 te Schoonhoven. Op deze avond vertelt een kraamverzorgende over haar werk tijdens de kraambedpe- riode en informeert een ver pleegkundige over de organi satie van het kraamcentrum en de soorten en vormen van thuiskraamzorg waar men als cliënt uit kan kiezen. In de pauze kunnen de bezoe kers een tafel met folders en boeken bekijken, is er een ba- byuitzet te bewonderen en zijn de zogenaamde kraam- spullen zijn aanwezig. Harde vloeren zijn op z’n zachtst gezegd mode bij Vivante LAMELPARKET MASSIEF PARKET WICANDERS PARKET EN KURK Tot de verheugdende con- ende, jongeren omverge- clusie dat de personele reden, struikelde ik di- sterkte van de politie in verse keren over hopen Waddinxveen weer op neergesmeten fietsen, peil is kwam ik op de ge- terwijl ik bij het overste- denkwaardige datum van 24 oktober 1997. Er ge beurde die dag het vol gende. Na een week van hard werken resteerde in de namiddag van die dag haald door twee bromfiet- nog een klusje, dat moest sers zonder licht, plaatsvinden bij en rond- Aangekomen bij om de Wereldwinkel bij voertuig zag ik dat deze het Koningin Wilhelmi- was opgesierd met een naplein. geel briefje, waarop stond In mijn nog minder dan aangegeven dat agent modale autootje spoedde 007 mij had verbaliseerd ik mij naar de plek van voor foutief parkeren handeling. Het was bij- (hetgeen betekende dat zonder druk die bewuste mijn verdiensten die vrijdag, want er was week met ƒ80,- waren weekmarkt en Albert He- verminderd). ijn was nog doende te ver bouwen. Het parkeerterrein van de supermarkt was omge- dat dit een teken was dat woeld, de marktkooplie- de tijden van heel vroeger weer waren aangebroken. De politie had meer tijd mogelijkheden tot parke- om op de kleintjes te let- ren werden bezet door be- ten. De politie kan weer zoekers, bouwverkeer en de juiste prioriteiten stel de mobiele eenheden van len. De politie had weer de aan- en afvoertroepen tijd voor de gewone jon- voor de bevoorrading van gens. De strijd tegen de de gevestigde winkels. drugs, fraude, diefstal, Op weg naar mijn klusje berovingen, pensioenmis- in De zag ik busjes geparkeerd bruik, de lekken bij de Schaapskooi (Nesse) op de op het trottoir in- en uit- Rijksrecherche, contai- laden, vrachtauto’s het gemeentelijk trottoir aan gort rijden, maar ach, de is gewonnen. staaf geloofsopbouw centraal geschetste situatie in We kunnen weer ademen, De geestelijke wapenuitrus- ogenschouw nemende, een avondwandelingetje maken, rustig slapen. Wat een geweldige dag die 24e oktober 1997. Daarnaast roemde zij haar inzet voor de politieke be wustwording van vrouwen en de snelle carrière die zij heeft gemaakt: in 1990 voor het Gerts tot lijsttrekker is geko- eerst in de gemeenteraad, sinds 1994 fractievoorzitter en nu lijsttrekker. In haar dankwoord zei Do- juist zij de eerste vrouw bin- renda Gerts: ‘Voor u staat een lijsttrekker met bezieling, en thousiasme en 100% inzet. Met elkaar zullen we het moeten maken en zullen we het maken. We hebben als partij wat te bieden. Niet uit concurrentieoverwegingen, maar omdat we erin geloven'. Vervolgens lichtte ze enkele punten uit het in september raad. Op een totaal van 21 le- vastgestelde verkiezingspro- den is 3 vrouwen toch erg gramma. ‘Als eerste: veilig- weinig. Alleen de VVD, PvdA heid. Het CDA wil maatrege- en het CDA hebben een len om de veiligheid en het vrouw in de raad. De andere veiligheidsgevoel van Wad- drie partijen niet een‘. dinxveners te bevorderen: re- ™»i ««,,«.1. pressieve (meer blauw op straat) maar zeker ook pre ventieve1. ‘In dit kader noem ik ook de verkeersveiligheid: veiligheid boven doorstroming. Als tweede: zorgzaamheid. Onder andere het bevorderen van maatschappelijke participa tie van diverse groepen zoals ouderen, jongeren, van men sen die buiten de boot zijn ge vallen of dreigen te vallen'. ‘Hierbij is ook een belangrijke taak weggelegd voor vrijwilli gers. Ten derde: schoon. Aan- WADDINXVEEN/RIDDERKERK - Donderdagmiddag 6 dacht voor het wijk- en buurt- november wordt op het Gemini College in Ridderkerk beheer, onderhoud van groen, de ondertekening gevierd van het 200e convenant tus- maar ook hinderbestrijding, sen de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds waaronder van het vracht- voor het Metaalbewerkingsbedrijf (OOM) in Waddinx- verkeer'. veen (Zuidkade) en scholen voor voorbereidend be- Tot slot sprak zij de hoop uit roepsonderwijs in ons land. Deze mijlpaal betekent dat OOM inmiddels 2,5 miljoen gulden heeft geïnvesteerd in de aansluiting van het voor bereidend beroepsonderwijs (VBO) op de beroepspraktijk in de metaaltechniek. Het geld wordt voor het grootste deel besteed aan de inrichting van lokalen me taaltechniek. Meer dan 75% van alle VBO-scholen heeft nu een convenant met OOM gesloten. OOM wordt geïnitieerd en ge- financieerd vanuit het mid den- en kleinbedrijf voor de metaaltechniek. De stichting stimuleert de vernieuwing en de continuïteit van de oplei ding metaaltechniek. Gezien de invoering van het nieuwe leerplan metaaltech niek is het aanschaffen van een moderne inventaris voor het praktijkgedeelte noodzaak geworden. In de convenanten tussen i jk Peugeot k LhAHATI aCONTANT a -- F Adres: Plaats: ST. VICTORPLEIN 2 - WADDINXVEEN-Z. TEL. (0182) 61 16 97 Postcode: Tel.:- (voor controle op de bezorging) Rijnlandstroat 4 Waddinxveen (0182) 61 61 19 U VINDT ONS TWEE STRATEN ACHTER HET GEMEENTEHUIS Hoofdsponsor RABObank Boskoop en sponsors; VOLVO Hooftman - Waddinxveen Boskoopse Veiling B.A. SUPER Van Daalhuizen, Boskoop CJ. Houtman B.V. J.C. van der Maas Boskoopse Veiling B.A. A. Rodenburg Fourage B.V. Div. Boskoopse Boomkwekerijbedrijven de vele vrijwilligers, de EHBO'ers en de ruim 750 lopers voor het succesvolle verloop van de 21e RABO-FLORAcross. Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het weekblad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden ge weigerd. Anonieme brieven worden niet gelzen. Brieven onder pseudoniem worden wel ge- l plaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. 1 I Ruime keus in onze parketshop LAMINAAT I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 17