Administratie Zelf kerstkaarten maken met Wil de Goeij Let op: voortaan nu 9,95 VANSTRAATEN Sportclubs krijgen eenmalige subsidie van gemeente nu op orde elke donderda en vrijdag koop avond PvdA tegen aanleg westelijke rondweg Volleybalsters een ronde verder ALLES VOOR UW OPEL... Van Elswijk b.v. Herbestrating Stationsstraat kalkhoven |onnisviH.» Boskoopse exposeert NCVB over buitenlanders KAATSHEUVEL WOERDEN Expositie van De Vogelvrienden HCW (JE3) tegen Klein Zwitserland Opbrengst collecte Afscheidsreceptie koster Anne Bijl I F dag 8 november van vier i De Waddinxveense kerstkaartenmaakster Wil de Goeij (Foto: Burger Boek en Kantoor-Eric Taal). CARWASH de westelijke rondweg, die onder andere het Gouwebos moet gaan OPLAGE 14.500 EXEMPLAREN GEGARANDEERD VAKKUNDIG HERSTEL rFELLOWES COMPUTERWAREj CD-ROMS Diskette opbergdoos creatieve technieken laat ze de revue passeren. nieuwste technieken en ma terialen zijn er te vinden. Wil de Goeij is komende za terdag in de winkel aanwe zig van 11.00-12.30 uur en van 14.00-16.00 uur. Een ie der die interesse heeft is van harte welkom. ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA'S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) AutoV_ snelservice INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen NU 50% KORTING AUTOSCHADE Wil de Goeij is geen onbe kende op hobbygebied. Ze geeft diverse cursussen in al lerlei stijlen van creatieve hobby’s. Volgens haar ma- officieel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp coördinator van de stichting Yasmin, een centrum voor Turks en Arabisch sprekende vrouwen. betaald, is een aanmaning de volgende stap. Het bedrag wordt dan verhoogd met ƒ10,- administratiekosten. dA vorige week donderdag 30 oktober heeft vastgesteld. Tegen de aanleg van de wes telijke rondweg pleitte ook dat het geld wel beter be steed kan worden. Zo wil de PvdA een stimuleringsrege ling voor fraaie overdekte fietsenstallingen en een fonds om de kwaliteitsverbe tering in het onderwijs te be talen. Door een commissie onder leiding van PvdA-fractie- voorzitter drs. Aad van Hol- steijn was het programma DOS had in de vorige drie rondes derde divisionisten verslagen, terwijl zij zelf spe len in de promotieklasse. Tot nu toe had Be Fair een pro- motieklasser en een eerste di- vidionist het nakijken gege ven. De Waddinxveensen be gonnen in de eerste set goed. Met een goede servicedruk en een ijzersterk blok van Anne- marie de Rooij en Jacqueline van de Ruit. De eerste set werd gewonnen met 5-15. Ook de tweede set was er veel Zij zal duidelijk maken dat er veel informatie, kennis en be grip nodig is om de Turkse en Marokkaanse medeburgers te accepteren omdat hun ach tergrond en cultuur zoveel verschilt van de Nederlandse. WADDINXVEEN - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft alle verzoeken kunnen honoreren die aan het Raadhuisplein zijn binnengekomen voor een eenmalige subsidie uit de ’knelpuntenpot 1997’. HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2567 WOENSDAG 5 NOVEMBER 1997 WVEEN/BOSKOOP - De Bo skoopse Christina v.d. Bosch heeft in de Waddinxveense bibliotheek tot 2 december met en De tentoonstelling is deze week demonstraties en workshops op 13 en 18 november van 14.00 tot 17.30 uur. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. Blijft een belastingbetaler in gebreke en wordt geen oplos sing gevonden in een bet alingsregeling dan gaat de invordering naar de deur waarder. De kosten van een dwangbevel bedragen mini maal ƒ50.000,-. WADDINXVEEN - De afde ling Waddinxveen van de Ne derlandse Christen Vrouwen Bond (NCVB) houdt woens dagavond 12 november om kwart voor acht haar maan delijkse vergadering in De Hoeksteen (Esdoomlaan). Op deze avond zal mevrouw B. Sayin uit Den Haag spre ken over de pluriforme sa menleving. Mevrouw Sayin is LdKASTÉN BADKAMERS I Daarom gaan niet betaalde belastingaanslagen tot en met 1995 als eerste de deur uit. Daarna volgen 1996 en 1997. Gekozen is om eerst een herinnering te sturen als geheugensteuntje dat er nog Aan een herinnering zijn geen kosten verbonden. Als servicedruk en een goed blok. De concentratie kon goed vastgehouden worden, waar door de pase goed aankwam en de buitenaanval alle mo gelijkheden kreeg om te sco ren. Opnieuw setwinst (5-15). De derde set bleef de goede blokkering. DOS gaf meer weerstand, maar kreeg niet de gelegenheid om in hun rit me te komen. Be Fair won de derde set met 11-15 en was duidelijk een maatje te groot voor deze promotieklasser. De Be Fair-dames zullen het in de volgende ronde thuis op moeten nemen tegen eredivi- dionist Gi en Di Zaanstad. Steun van het pibliek zal dan zeer hard nodig zijn. De pre cieze datum van deze wed strijd is nog niet bekend. De belastingdebiteuren wor den niet in een keer ingevor derd. Gestart wordt met on geveer 150 herinneringen te gelijk. Bij het innen van de debiteuren algemene dienst zijn goede ervaringen opge daan. Veel openstaande vorderin gen zijn direct betaald. Op de herinneringen staan tele foonnummers waar mensen terecht kunnen voor meer in formatie over de invorde ring. WADDINXVEEN De vol- leybalsters van Keuken centrum Waddinxveen Be Fair gaan in de bekercom- petitie een ronde verder. In Schoonhoven werd BMS DOS verslagen. ken steeds meer mensen hun kerstkaarten zelf. Zij wil de Waddinxveners tips en ideëen geven over de vele mogelijkheden die er zijn. Burger Boek en Kantoor be schikt over een ruim assorti ment hobby-artikelen. De De PvdA is druk bezig met de voorbereiding van de ver kiezingen in 1998. Binnen kort brengt een commissie advies uit over de kandida tenlijst. De commissie staat onder leiding van oud-wethouder en ex-burgemeester Anne van Gent. Verder zitten daarin Emka Krösschell- Koopmans en Hubert Poot. Op 15 december stellen de leden de volgorde van de lijst vast. WADDINXVEEN - Komen de zaterdag 8 november zal de Waddinxveense Wil de Goeij bij Burger Boek en Kantoor aan de Dorpstraat een demonstratie geven hoe zelf kerstkaarten kunnen worden gemaakt. Diverse De PvdA-Waddinxveen is tegen de aanleg van doorklieven. (Foto: Sjaak Noteboom). gemaakt. Daarvoor bestond waardering. Toch werden na een levendige discussie nog al wat veranderingen aange bracht. In een eerder stadium had de PvdA met allerlei organi saties gesproken. Enkele daarvan reageerden op nieuw en wisten wijzigingen te bereiken. Er werd ook gesproken over de uitgangspunten die de PvdA hanteert: gelijkwaar digheid, duurzaamheid, soli dariteit en ’samen besturen’. WADDINXVEEN - De Wad dinxveense vogelvereniging De Vogelvrienden houdt over twee weken haar jaarlijkse tentoonstelling in het clubge bouw van de duivenvereni ging De Sperwer (Stations plein). De openingstijden zijn don derdag 20 november van 20.00-22.30 uur, vrijdag 21 november van 14.00-22.30 uur (met om 21.00 de trek king van de grote verloting) en zaterdag 22 november van 10.00-16.30 uur (met om 16.00 uur de prijsuitreiking). WADDINXVEEN - Zaterdag 8 november speelt het nieuwe jongens zestal (JE3) van de hockeyclub Waddinxveen (Sniepweg) op een kwart veld de eerste thuiswedstrijd om 10.00 uur tegen Klein Zwit serland. Belangstingdebiteuren zijn die mensen die hun gemeen telijke belastingen nog niet betaald hebben. Het college van Burgemeester en Wet houders kiest hierbij voor een gefaseerde en soepele in vordering. WADDINXVEEN - Met in gang van vandaag (woensdag 5 november) is het gedeelte Stationsstraat tussen het Raadhuisplein en Julianas- traat in verband met herbes- tratingswerkzaamheden voor het doorgaand rijverkeer af gesloten. Deze werkzaamheden gaan ongeveer twee weken duren. Gedurende de werkzaamhe den zal het verkeer door mid del van borden via de Jan Dorrekenskade-Oost worden omgeleid zodat parkeren op het plein en rond het gemeen tehuis mogelijk blijft. WADDINXVEEN - De in Waddinxveen gehouden col lecte van de Nationale Collec te voor mensen met een ver standelijke handicap (NKGG) heeft ƒ9.350,- opge bracht. krijgen maximaal 50% ver goed op de huurverhoging over de jaren 1996 en 1997. In 1995 waren dat nog maar zes verenigingen. De stijging laat zien dat de financiële positie van de verenigingen de afgelo pen jaren zwakker is gewor den en dat de knelpuntenpot 1997 een goede zaak is ge weest. De volgende verenigingen kwamen voor een bijdrage in aanmerking: sportclub Antilo pe, de badmintonclubs Aeolus en Florida, basketbalvereni- ging Waddinxveen Flyers, gymnastiekvereniging TOOS, handbalvereniging Rowah, hockeyclub Waddinxveen, korfbalvereniging Korbis, voetbalvereniging WSE en zwem- en poloclub Gouwesta- ete. WADDINXVEEN - De Partij van de Arbeid in Waddinx veen is tegen de aanleg van de westelijke rondweg om dat die een aanzuigende werking heeft op autover keer en omdat die fraai lan delijk gebied doorsnijdt. Ge meentelijke gebouwen moe ten worden aangesloten op ’groene energie’, ook als dat duurder is. Deze twee punten werden toegevoegd aan het verkie zingsprogramma voor de ge meenteraad 1998, dat de Pv- De tien verenigingen ontvan gen samen ƒ21.075,-. Met dit bedrag is de knelpuntenpot leeg. De gemeenteraad had namelijk in maart van dit j aar besloten eenmalig ƒ20.000,- in de pot te storten. De minimale overschrijding wordt verwerkt in de jaarrekening 1997. Als gevolg van de bezuinigingen op de subsidies en het extra verhogen van de tarieven voor huur van de gemeentelijke sportaccommodaties zijn sportverenigingen financieel in de knel gekomen. Dit kwam naar voren tijdens de in spraakronde over het gemeen telijk sportbeleidsplan. Tien sportverenigingen heb ben een verzoek ingediend om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit de knelpun tenpot. De sportverenigingen WADDINXVEEN - Vol- een-bedrag openstaat, gende week zaterdagmid- tot zes uur houdt het op de herinnering niet wordt stichtingsbestuur van de Ontmoetingskerk voor koster A. Bijl in de Ont moetingskerk (Groens- voorde) een afscheidsre- ceeptie. Zaterdag 1 november i stopt Anne Bijl, na 17 jaar te hebben gewerkt als koster voor de Gere- formeerde Kerk en de rooms-katholieke St. Vic- I torparochie, met deze WADDINXVEEN - De financiële administratie van de gemeente Waddinxveen is nu op orde. Deze week wordt gestart met het invorderen van achterstallige belas tingdebiteuren. een tentoonstelling droogbloemen, kruiden bruidsarrangementen geopend. Christina geeft ook werkzaamheden. Hij heeft namelijk de pensioengerechtigde leef tijd van 65 jaar bereikt. s r 7^ Weekblad voor addinxveen BA AM voor 100 diskettes 3.5” incl. slot Coenecoop 397, Waddinxveen, Tel. (0182) 61 4714 (nieuw!) (behalve Domus) Noordeinde 76a Waddinxveen tel: (0182) 61 25 96 Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 Kantoorboekhandel Kon. Wilhelminaplein 6 - Waddinxveen Tel. (0182) 61 30 61 Fax (0182) 61 91 15 ■■Jexpert 1::.^. Rechtvaart 8. 0416-279269. Finse Golf 2. (langs de A12) 0348-480460. Donderdag en vrijdag koopavond. Volg de borden! MIDDELBLOK 144A GOUDA/GOUDERAK J TEL: 0182 374 555 L GRATIS OPHAALSERVICE VERVANGEND VERVOER doe-het-zelf-materialen >kasten «wand- en vloertegels «tuinhout ■sierbestrating^«badkamers X.X XXX/CXCXXXXXXXXXXXXXX. I-Tii nnarr otyiol iiLr Ho -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 1