Kerstmarkt in Remonstrantse Kerk van der linde FOTO'S vanaf 19 cent Opnieuw meting oppervlakte van winkels Passage PARKET-, KURK- LAMIN AATVLOEREN Beursmalaise raakt beleggende Plattelandsvrouwen niet ORGANIZERS Texas Instruments J X ft 10-30% CONTANTE KORTING! ALLES V80R UW OPEL... meubelen Klassemeubelen voor lage prijzen Overleg KW en gemeente in Bibelot Kleinkoor en orkest samen in concert I I*. Praten over verkeersplan kalkhoven Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer Fietsers zonder licht op de bon 1 Meedenken over herinrichting Warnaar- plantsoen en dierenpark M. Neeleman BV 'X s In de Remonstrantse Kerk wordt vrijdag 12 en zaterdag 13 december weer een kerst- UW TELEVISIEDOKTER ■ZT 0182-613500 gagingsstudieclub 'Ladies Iaën voor twee participa- CARWASH Get organized! OPLAGE 14.500 EXEMPLAREN APK-KEURINGEN Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast, enz.. 24 uur service 3 maanden garantie markt gehouden. (Tekening: Lies van Straalen). ONDERHOUD ALLE MERKEN DESKUNDIG ADVIES _/Auto> snelservice INTERIEURVERZORGING van ^85 voor 229,- O' 1 snelservice Elk lid van de Waddinxveense bele Profit' betaalt elke maand 50 gulden voor ties, na een inleggeld van honderd gulden. Schoen zetten in winkels Groensvoorde Ook dit jaar doet de Sint weer iets extra's op de Groensvoorde. Elk kind mag komende zaterdag 29 november zijn schoen (voor zien van naam, adres en leeftijd) zetten. En vanaf donderdag 4 december weer ophalen. HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2570 WOENSDAG 26 NOVEMBER 1997 ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. P. Hennevelt van de Rabobank Waddinxveen is adviseur van de belegingsstudiedub 'Ladies Profit' van de Neder landse Bond van Plattelandsvrouwen. Tft ft ;M R ft ftO Gedegen vakwerk en kwaliteit Gunstige legkosten Vraag vrijblijvend offerte aan 4 r^ Kom voor de mooiste geschenken naar: de kantoorspecialist BURGER/ Waddinxveen Dorpstraat 39 \eL (0182) 61 22 98 Fax (0182) 63 02 30^ Casio Psion al vanaf/29,95 diverse aanbiedingen!! het snelle en persoonlijke adres voor: f Weekblad voor Waddinxveen stijging te betalen1. dat Mi Powerpack primera groenendijk koninginneweg nd boskoop (0172) 23 0717 reerd dat de opdrachtformule ring voor dit onderzoek niet juist zou zijn. De werkgroep Passage Rondom had dan ook Gespecialiseerd in eiken (blank, donker en honing), modem, grenen en kersen. 5000 m’ toonzalen! bloembinderij De Rozebottel (Nesse). ^AUtO snelservice Dorpstraat 38, Waddinxveen, (01 82) 61 23 73. Zijde 3, Boskoop, (0172) 21 25 44. INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen 'ij de in- be- Krachtige supercompacte stofzuiger 5-Voudige 'uchtfiltenng Aansluitwaarde 1300 Wan maximaal Metaien zuigburs met parkeer- en opöe'gstana Luxe dubbele zu«gmond Met 3 accessoires op de handgreep kleine zuigmond, borstel en kierenzuigmond Comfortabele draagriem Stofzak-vol-mdicator Kleur clementine oranje 3 jaar garantie op de motor Kerkweg oost 183 2741 HD Waddinxveen tel.(0182)64 00 90 s ■ft! Ti /Auto snelservice Coenecoop 397. Waddinxveen. Tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag. 8.00-18 00 uur (donderdag tot 21.00 uur) L zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) Daar heb je meer aan De kerstmarkt in de Remon strantse Kerk is opgezet om geld in te zamelen voor het onderhoud van dit ruim 160 jaar oude pand. Ook dit jaar zal een- groot aantal ver trouwde exposanten op de kerstmarkt acte de présence geven. Zeer ontspannen zitten zij, allen lid van de afdeling Wad dinxveen van de Nederlands Bond van Plattelandsvrou wen (NBvP), rond de tafel bij financieel adviseur P. Henne- velt van de Rabobank Wad dinxveen (Kerkweg-Oost). Er is verlies geleden, maar de portefeuille is intact geble ven. Twee jaar geleden, op 10 no vember 1995, werd de club of ficieel opgericht met eigen statuten en elementaire voor schriften. Na de vraag van één van de leden van de NBvP eens te bekijken of er ’iets met effecten was te doen’, nam voorzitster Hel- gard de Nie contact op met di recteur Arnoud Ammerlaan aanleiding voor is. Het be stuur doet mee in die groep1. Adviseur Peter Hennevelt is heel tevreden met de gang van zaken. ‘Rendement is ui teraard belangrijk, maar om dat de club het studie-ele- ment het belangrijkste vindt, waren de dames snel in staat zelfstandig actie te onderne men en het geleerde in de praktijk te brengen*. Het eerste jaar boekte Ladies Profit een kleine acht procent winst en dat was naar ver houding een klein bedrag. Er zijn echter later perioden met dertig tot vijfendertig procent winst geboekt. ‘Alle winst blijft in de pot1, legt Helgard de Nie uit. ‘Als je vertrekt krijg je je deel, met aftrek van kosten. Nieu we leden dienen de totale in- grote moeite met de meting en de uitkomst daarvan. Om alle schijn van partijdigheid weg te nemen, heeft het college van B. en W. besloten opnieuw een meting te laten verrichten. Ook deze keer is de verwarren de definitie van de verkoop- vloeroppervlakte (in plaats van brutovloeroppervlakte) uit het raadsbesluit van 22 mei 1996 uitgangspunt. Tevens wordt bij de opdracht formulering gevraagd het be grippenkader nauwkeurig te omschrijven zodat er duidelijk heid is over de interpretatie van de gehanteerde begrippen. Bij behandeling van dit voor stel in de gemeentelijke raads commissie was een meerder heid voor uitvoering van deze meting. PvdA en het CDA wa ren het niet eens met dit voor stel omdat zij van mening zijn dat het gaat om een interpre tatieverschil van het begrip brutovloeroppervlakte. ‘Dit interpretatieverschil wordt niet opgelost met een meting1, aldus de twee partij en. WADDINXVEEN - Burge meester en Wethouders zijn van plan het verkeers circulatieplan in de ge meenteraadsvergadering van woensdag 17 decem ber te behandelen. Commissie (verkeers- en vervoerszaken) heeft het plan al globaal besproken. Donderdag 4 december zal het raadsvoorstel, waarin een aantal vragen en op merkingen vanuit eerdere commissievergaderingen zijn verwerkt, de finaïe be handeling krijgen. Voor belangstellenden ligt het oorspronkelijke con- cept-raadsvoorstel bij de balie publieksvoorlichting in het gemeentehuis ter in zage. Spoorstraat 17-29 - 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 Gastheer ICW had geko zen voor restaurant Bibe- J lot (Limaweg), waar in een ongedwongen ambian- ce is vergaderd. Er is on- j der andere gesproken over de bedrijvenbeurs Mid- den-Holland en Rijnland. Het Waddinxveense clus ter, dat zich dit jaar op de bedrijvenbeurs in Boskoop gepresenteerd heeft, zal I naar verwachting volgend jaar verder worden uitge- breid. Er zijn veel positie- ve reacties gehoord, p. - - dernemersprijs is nog niet van de baan. Gedacht wordt over een gewijzigde opzet. Er heerst tevreden- heid over de bewegwijze- ring op Coenecoop. Nu zijn de bedrijven aan zet met betrekking tot een duide- j lijk zichtbare pandnum- mering. In het kader van de werk gelegenheid is gesproken over het het Professionele Instroom-Project (PIM). Dit PIM-project heeft tot doel vooraf geselecteerde werkzoekenden onder be geleiding terug te laten keren op de arbeidsmarkt. Hiervoor is subsidie be schikbaar. Het ICW stelt zich positief op. Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 X. Hazerswoude-Dorp WADDINXVEEN - De com missie voor de organisatie van de Kerstmarkt in de Re monstrantse Kerk (Zuidka- de) is volop bezig met de werkzaamheden voor de achtste kerstmarkt op vrij dag 12 december (vanaf drie uur) en zaterdag 13 decem ber (vanaf tien uur). De traditionele kerstmarkt in het karakteristieke kerk- BOSKOOP/HAZERS- WOUDE - Na het eerste succesvolle gezamenlij ke concert door klein koor Cantare uit Bo skoop en orkest Ramu- ze uit Hazerswoude- dorp, volgt een tweede uitvoering op zaterdag 29 november in de Her vormde kerk. De aan vangstijd is 20.15 uur. -■ - J HUÜ 1-A-* H ill •su- t l uitó WADDINXVEEN - De politie IJssel en Gouwe heeft in de vroege ochtenduren diverse verlichtingscontroles gehou den. Er zijn bijna 60 boetes uitgedeeld voor het rijden zonder voldoende verlichting door fietsers en bromfietsers. Onder hen waren er velen die hun dynamo niet hadden aangezet. Een 18-jarige bromfietser uit Zoeterwoude-Dorp kreeg zelfs drie bekeuringen tege lijk. Hij voerde onvoldoende verlichting en bovendien werd teveel vermogen en een te hoog geluidsvermogen ge constateerd. ‘Elf is overigens een goed scherp in de gaten. niet worden. Maar het is na tuurlijk altijd mogelijk een tweede club te vormen. Dat kunnen mensen buiten de NBvP uiteraard ook doen1. De leden van Ladies Profit zijn als gasten van de Rabo bank Waddinxveen vorig jaar mei een dag naar de beurs in Amsterdam geweest en kre gen daar de kans het reilen en zeilen van de effectenhan del van dichtbij mee te ma ken. Een rustig dagje des tijds. Niet te vergelijken met de hectische toestanden uit het recente verleden. Bij het kelderen van de beurs was er binnen Ladies Profit geen sprake van paniek. Eén lid had een somber voorge voel en had het liefst de hele handel in één keer verkocht. Dat is niet gebeurd en voorlo pig wordt er even niets ge kocht of verkocht, al houden de dames de ontwikkelingen aantal, veel groter willen we ‘We blijven even zitten waar we zitten, maar we gaan nu weer voorzichtig aan kopen denken1, is de algehele me ning. En dan blijken Hage- meijer, ING en Aegon het overwegen waard. Dat Peter Hennevelt als fi nancieel adviseur aan een bank is verbonden geeft de groep het voordeel dat objec tieve achtergrondinformatie snel te krijgen is. Bovendien spaart Ladies Profit kosten door gebruik te maken van de orderlijn van de Rabobank. ‘De meeste beleggers vragen eerst advies en dat dient te worden betaald. Ladies Profit beslist zelf en vraagt mij niet bij elke aan- of verkoop om mijn mening1, legt Peter Hen nevelt uit. De leden van Ladies Profit merken dat de belangstelling voor beleggingsclubs in brede kring toeneemt. Binnen de landelijke NBvP had Wad dinxveen met de oprichting de primeur en kreeg na een kleine vermelding in het Bondsblad tal van vragen en reacties. Of die resultaten hebben gehad weten de da mes niet. Zelf zouden zij hun beleg- gingsstudieclub niet meer willen missen. Behalve over beleggen hebben zij inmid dels veel geleerd over finan ciële vraagstukken en geeft veel voldoening. Dat zij het over mogelijke transacties niet altijd eens zijn beïnvloedt de goede ver standhouding geenszins. Ook degene met het sombere voor gevoel, die de ’hele handel’ graag in de verkoop had ge gooid, gaat sans rancune ver der. ‘Winst is natuurlijk leuk, maar het gaat bij ons geluk kig om meer dan alleen maar geld', zegt zij.1 WADDINXVEEN - Het college van Burgemeester en Wethouders vraagt de gemeenteraad om een krediet van zeven mille voor een nieuw meting van de opper vlakte van het winkelcentrum ’De Nieuwe Passage’, omdat de eerste meting fors is bekritiseerd door de werkgroep ’Passage Rondom’. De nieuwe meting wordt ver richt in opdracht van de ge meente door een onafhankelijk bureau. Deze zomer (15 juli) was al door bureau Slabbe- koom in opdracht van de ge meente een meting verricht van het aantal vierkante me ters. Bij de uitvoering van die op dracht was echter zowel de ge meente als de projectontwik kelaar betrokken. De kosten voor deze meting kwamen ook nog eens voor rekening van de Passage Combinatie Waddinx veen van debeide projectont wikkelaars William Properties BV en MAB BV. De Waddinxveense On- Omwonenden hebben gesugge- Tijdens het gecombi neerde concert treedt ook de sopraan Tanya Worron op. Op het pro gramma staan werken van Purcel, Werner, Mozart, Schubert, Ben net, Arbeau, Bruckner, Poulenc, Downland, Or ff en Passereau. De en treeprijs is 10 gulden, inclusief koffie. Cottage dealer. VOORBROOD Dorpsstraat 119, Zevenhuizen Telefoon0180-631111 Fax: 0180-633024. Tot 18.00 uur geopend. Vrijdag koopavond tot 21.00 uur. gebouw aan de Zuidkade trekt jaarlijks veel bezoe kers die niet alleen genieten van de sfeer, maar ook de ge legenheid aangrijpen om dit historische kerkje van bin nen te bewonderen. Gedurende de tweedaagse kerstmarkt is het kerkge bouw bijzonder verlicht en gedecoreerd met kerststuk- ken en kerstgroen van niveau te brengen. de snelle beslissersgroep, die ‘In het begin was het voor ons het mandaat heeft snel te ko- puur natte vingerwerk1, geeft pen of te verkopen als daar een lid van de club eerlijk toe. - ■- i_. ‘In de afgelopen twee jaar hebben we enorm veel ge leerd en dat gebeurt nog steeds. Je raakt nooit uitge studeerd1. Elk lid van Ladies Profit be taalt maandelijks vijftig gul den voor twee participaties, na een inleggeld van honderd gulden. Dat geld wordt be legd. De eerste aanschaf van het toen nog heel kleine kapitaal was een aandeel KPN bi‘ emissie, waardoor de schrijfkosten werden spaard. November dit jaar meldt de lijst acht fondsen en het over zicht leert dat er in die keuze diverse verschuivingen zijn geweest. Eén keer heeft La dies Profit zich op de Optie- beurs begeven, maar dat leg tot nu toe plus de waarde- heeft weinig opgeleverd. Het bestuderen van de beleg- gingsproblematiek wordt zeer serieus genomen. De le den ontmoeten elkaar elke tweede vrijdag van de maand bij één van hen thuis en vier maal per jaar bij de Rabo bank Waddinxveen. Ladies Profit heeft een apart bestuur, waarvan Riet Mou nts de voorzitter is met naast zich secretaris Joke van Da len en penningmeester Mieke Maas, die eerder deze functie bij de NBvP in Waddinxveen vervulde. Tedere maand maken wij een overzicht van de waarde die wij bezitten1, legt Riet Mou nts uit. ‘Elk van ons heeft tot taak een speciale tak van de beurs te volgen en bij te hou den. Op de vergadering kan dat leiden tot een voorstel tot aan- of verkoop, waarover al tijd wordt gestemd. Binnen Ladies Profit is een rouleren- WADDINXVEEN - Menige aandelenbezitter heeft zich de afgelopen maanden grote zorgen gemaakt, maar de elf leden van de beleggingsstudieclub ’Ladies Profit’ van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen (NBvP) hebben elkaar niet eens opgebeld om over de beursmalaise te praten. WADDINXVEEN - De Wad dinxveense gemeenteraad heeft geld beschikbaar ge steld voor de herinrichting van het Warnaarplantsoen en het dierenparkje. Het gaat dus nu echt beginnen. Inmiddels ontvingen alle be trokkenen een uitvoerings plan voor de komende tijd en krijgen de gelegenheid hierop te reageren. In dit traject staat eveneens aangegeven van wie er een bijdrage wordt verwacht. Dat geldt vooral voor de opzet en inrichting van het nieuwe bezoekerscentrum, de hek ken en de aan te schaffen die ren. Ook wordt nagedacht hoe de nieuw te vormen stich ting, die het beheer van de gemeente later ovemeemt, wordt samengesteld. De medewerkers van natuur- en milieu-educatie beraden zich over het educatieve ge deelte van het onderkomen. Alle uit te voeren onderdelen zijn in een voorlopige plan ning gezet. Alle betrokkenen zijn het er over eens dat de renovatie van het Warnaarplantsoen geen overbodige luxe is en dat het ter beschikking gestelde geld nuttig besteed wordt aan de Waddinxveense bevolking. Coenecoop 397, Waddinxveen, Tel. (0182) 61 4714 (nieuw!) van de Rabobank Waddinx veen. Hij nodigde een groep geïnte resseerde dames uit voor een voorlichtingsbijeenkomst en het resultaat was een beleg gingsstudieclub met tien le den, bij wie zich inmiddels een elfde lid heeft aangeslo ten. Helgard de Nie, die zelf vele jaren als financieel adviseur bij een bank werkte, was als enige gepokt en gemazeld in de effëctenwereld. De ande ren lagen qua kennis en aan delenbezit ver uiteen. Maar allen hadden interesse in verruiming van hun ken nis. Peter Hennevelt stelde zich als eerste doel de groep op een gelijkwaardig kennis- x WADDINXVEEN - Het bestuur van de onderne- mersvereniging ’Indus trieel Contact Waddinx veen’ en een delegatie van de gemeente Waddinx- veen (bestaande uit het college van Burgemeester en Wethouders, leden van het managementteam en de bedrijfscontactfunctio- naris drs. P.A.M. Kooien), hebben hun jaarlijks over- leg gevoerd.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 1