groeit sne I UNIEKE KAARSJESAVONDEN! 3e lijstje GRATIS VANSTRAATEN röën I kop Wachtlijst van Souburgh aroeit snel raay Sintactie t/m 6 december fashion 2O^/o korting Cheques bedrijvensportdag uitgereikt Asielzoekers koken nu zelf Thailand-actie: Eerste 10.000 gulden is binnen [SPORTDAG ALLES VOOR UW OPEL... (de goedkoopste) LA7U7 Groentenwinkel Martin Smits Asielzoekers in opera Aïda Jan Kersben steviger op Bij aankoop van 2 fotolijstjes het kalkhoven Fietsers zonder licht op de bon Ki Rijnwoude op bezoek in Waddinxveen Drie doden bij ongeval Van Elswijk b.v. SC (fJJ-OPE \lHQp t - Opel Kadett verdwenen HOQGtB®0 Van Lfa|r G-V0ET8AI l Toyota Leeuweo Avondeten CARWASH t OPLAGE 14.500 EXEMPLAREN GEGARANDEERD VAKKUNDIG HERSTEL 25 Kerstalen in 25 stijlen, 2000 brandende kaarsjes, vele lOO’den kerstartikelen, vele lOOO’den kerstcadeaus. Maak van uw kerstinkopen een gezellig avondje uit! De kaarsjesavonden zullen plaats vinden van maandag 8 tot en met vrijdag 12 december a.s. van 18.30 tot 21.30 uur. MANNENMODE MET KARAKTER Burg. Colijnstraat 16 Boskoop (0172) 21 35 34 Bij het gebak, aangeboden door de Plusmarkt, en onder het genot van nog een kopje koffie van Dick en Loes Roos was het goed te constateren ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag _VAutoV_ snelservice VAN BERKESTEIJN WOONCULTUUR HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2571 WOENSDAG 3 DECEMBER 1997 INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen AUTOSCHADE geld dat men heeft besteedt men liever aan de ’gezonde’ kinderen, die dan later weer voor de oude dag van hun ou ders moeten zorgen'. ABN-AMRO "DE BANK VAN DEN BERG "MOLENBOUW" ring voor de inzet en mede werking van het eigen perso neel uit de lokatie-manager ke groep vrijwilligers, die in Souburg, inclusief de dagver- zorging en bij het rondbren gen van de ThuisDiners, on schatbare diensten verleent. RESTAURANT BIBELOT "STIJLVOL TAFELEN’1 Het Waddinxveense AZC is één van de laatste asielzoe kerscentra waar voor het avondeten nog gebruik ge maakt wordt van een cen traal restaurant. Kon. Wilhelminaplein 6 Waddinxveen ^euowm^iowigj^ WADDINXVEEN - De Wad dinxveense politie heeft in de vroege ochtenduren diverse verlichtingscontroles gehou den. Er zijn bijna 60 boetes uitge deeld voor het rijden zonder voldoende verlichting door fietsers en bromfietsers. On der hen waren er velen die hun dynamo niet hadden aangezet. G-voetbal van Be Fair (War- naarplantsoen), de afdeling waar lichamelijk en geeste lijk gehandicapten actief zijn, kreeg een cheque van ƒ3.500,- voor het transport naar uitwedstrijden. De do natie werd in ontvangst ge resulteerd in een keuzemoge lijkheid. Indien er besloten wordt tot verlenging van het centrum zal het AZC verbouwd wor den. Als dit niet het geval is zal toch op beperkte schaal de mogelijkheid van zelf koken worden gecreëerd. De nieuwe situatie zal naar verwachting eind december gerealiseerd zijn. Bewoners kunnen nu al kiezen voor be houd van hun voedingspas of het krijgen van extra voe- dingsgeld. Centrale keukens WADDINXVEEN - Sinds vorige week woensdag 26 no vember kunnen de bewoners van het asielzoekerscen trum Waddinxveen (Zuidelijke Rondweg) kiezen voor een maaltijd in het centrale restaurant of voor een ex tra bedrag aan voedingsgeld. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. kleding van de terrassen bij de socio-woningen. De zeeverkenners van scou tinggroep Klimop, geleid Stichringsvoorzitter door Ruud Snoeker en geas sisteerd door een kwartier maker en een aspirant ma troos, waren heel blij met het hen toegekende bedrag van ƒ4.720,- voor hun in aanbouw zijnde boot, waar van het casco al in het water ligt. ROB "OPLEIDINGEN BOUWCENTRUM Apparatenf3'-» nomen door Be Fair-voorzit- ter Onno Vlasbeek. De sportclub Antilope (Al- berdingk Thijmlaan) kréég een cheque van 5.000,- om dat in verband met een grote aanwas van nieuwe leden het clubgebouw moet wor den opgeknapt. Voorzitter Richard Franken gaf een kort resumé van hun activi teiten. De woongemeenschap Hooge Burch in Waddinxveen gaf acte de présence onder lei ding van regio-directeur Trees Kooy. Ze ontving een cheque van ƒ5.000,- voor meubilair en verdere aan- WADDINXVEEN - Jan Kersbergen heeft zijn lei dende positie bij de Wad dinxveense sjoelers (Al- berdingk Thijmlaan) ver stevigd. Tine Valenkamp, Dick Dros en André van Gemeren blij ven goed volgen. In de B-klasse doen Peter van Leeuwen en Frans Botger niet voor elkaar onder. Jan Olie loopt in de C-klas steeds verder uit en Cor Kersbergen staat bovenaan in de D- klas en heeft op geringe achterstand Wim Slin gerland sr. achter zich. Het algemeen klasse ment ziet er als volgt uit: Klasse A: 1. Jan Kersber gen 143.100, 2. Tine Va lenkamp 140.200, 3. Dick Dros 138.800; klasse B: 1. Peter van Leeuwen 129.575, 2. Frans Botger 129.025, 3. Ed den Drij ver 128.200; klasse C: 1. Jan Olie 119.500, 2. Asha den Drijver 119.067, 3. C. van Wijk 118.500; klasse D: 1. Cor Kersbergen 109.560, 2. Wim Slinger land sr. 109.180, 3. J. Ridder 108.460. WADDINXVEEN - Het colle ge van Burgemeester en Wet houders van de gemeente Rijnwoude heeft een werkbe zoek gebracht aan B. en W. van Waddinxveen. Tijdens dit overleg kwamen gemeenschappelijke onder werpen aan de orde zoals westelijke rondweg en Nil, ontwikkelingen rond het ITC- terrein (International Trade Center), aanleg van het Bent woud en werken aan werk in de boomteelt. De beide colleges wisselden visies, ervaringen en infor matie uit. Onder andere over de aanleg van het Bentwoud zijn standpunten van beide gemeenten met elkaar verge leken. De gemeente Rijnwou de heeft voorwaarden gesteld ten aanzien van die aanleg. Deze voorwaarden worden tussen beide gemeenten uit gewisseld. De aanleg van de westelijke rondweg is voor de gemeente Waddinxveen een belangrijke ontwikkeling. Het doortrek ken van deze rondweg, met een aansluiting op de Hooge- veenseweg, biedt de gemeen te Rijnwoude voordelen. Op korte termijn vindt hierover bestuurlijk overleg tussen de gemeente Boskoop, Waddinx veen en Rijnwoude plaats. Beide gemeenten hebben het overleg als constructief en in formatief ervaren. Volgend jaar brengt het college van B. en W. van Waddinxveen een bezoek aan Rijnwoude. Op die manier wordt een goede traditie in ere hersteld. Vorige maand heeft een dele gatie van de bewoners de AZC-directie te kennen gege ven niet langer gebruik te willen maken van het door het centrum verstrekte avondeten. In plaats daarvan wil men graag de bedragen die ook op andere centra ver strekt worden. Er bestaan reeds langere tijd plannen om het AZC in Wad dinxveen te verbouwen tot een ’zelf koken’ centrum. Dit kan echter pas gebeuren als overeenstemming is bereikt over een langere verblijfs duur van het centrum. Om de bewoners tegemoet te treden in hun, op zich terech te, wens zelf te koken, hebben de gesprekken met delegaties van de centrumbewoners ge- bewoners overleden en wer den veertien nieuwe opgeno men. Het bezettingspercenta ge bedroeg 97,4 procent. De dagverzorging had in 1996 tien externe en vijftien inter- ling, het loopcircuit ne deelnemers, alsmede zes bewoners van de verpleegaf- deling. Eind 1996 kreeg Souburgh sche v< Alle plaatsen, in twaalf ap partementen, waren voortdu rend bezet. Twee bewoners zijn overleden. Twee nieuwe ven geroepen. De bewonerscommissie is om gezet in een cliëntenraad. Eveneens werd de aanzet ge- Zorgcentra voor de regio Mid- geven tot de oprichting van - 1 r’1' i - ,T i van Souburgh Ter gelegenheid van het 30- jarig bestaan van Souburgh in november 1996 werden on der meer een door vele geno digden bezochte dankdienst en een feestelijke Engelse week voor de Souburgh-ge- meenschap gehouden. Het geld dat werd bespaard door het zeer sober vieren Zesentwintig van het personeelsfeest, werd gereserveerd voor de aanleg van een parkachtige tuin rond Souburgh. De onderhandelingen over de zo’s) naast Souburgh zijn in 1996 door het zorgcentrum, de gemeente Waddinxveen, Woonpartners Midden-Hol- land en het architectenbu- WADDINXVEEN - De op ini tiatief van de Waddinxveense ondernemer Gerrit Oudijk onder het motto ’Elke gulden is 100 centen waard’ gestarte Thaise inzamelingsactie heeft de eerste 10.000 gulden opgebracht op het speciale bankrekeningnummer 60.24.89.962 van de ABN AMRO Bank in Waddinx veen. Het geld wordt bestemd voor het werk van father Ray mond A. Brennan, een Ame rikaan die in het Thaise Pat taya een weeshuis heeft opge zet, waar niet alleen wezen, maar ook verwaarloosde en gehandicapte kinderen in twee jaar tijd een vak leren. Gerrit Oudijk: ‘Kinderen die absoluut geen kans hebben in Thailand. Want het weinige Bij het starten van opvang in Nederland waren alle asiel zoekerscentra voorzien van centrale keukens. In de loop der tijd is echter het besef ontstaan dat het voor de zelf standigheid en integratie van asielzoekers beter is indien zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen voeding. De bestaande asielzoekers centra worden daarom aan gepast en bij nieuwe centra wordt hier vanaf de start re kening mee gehouden. De bedragen die uitgekeerd worden voor ontbijt, lunch en avondeten per week bedra gen 48,30 gulden voor een al leenstaande volwassene, 32,90 gulden voor kinderen tot 14 jaar en 44,10 gulden voor gezinsleden ouder dan 14 jaar. Met ingang van het nieuwe jaar zullen deze bedragen overigens landelijk veran derd worden. Er volgen dan bijstellingen en gelijkstelling met de dan geldende bij standsnormen te realiseren. Ton van Ginkel vertelde namens de vier serviceclubs Rotar- act, Lions, Tafel Ronde en Rotary dat de acht deelne mende bedrijven en hun sponsors met elkaar voor een opbrengst van netto ƒ37.000,- hadden gezorgd. Eerder in het jaar werden al giften gedaan aan de Stich ting Gered Gereedschap, de eerste avondvierdaagse ’Waddinxveen wandelt’ en de 65e seniorenreis. Nieuwe doelen staan al op stapel. Suprise Woensdag 4 december (vanavond) is er ter gele genheid van Sint Nico- laas weer de jaarlijkse pakjesavond bij de Wad dinxveense sjoelers. Iede re speler gaat deze avond met een suprise naar huis. De prijzen van de laatste sjoelavond zijn gegaan naar Jan Kersbergen, Ti ne Valnekamp, Dirk Jan vn Drunen, Dick Dros, Frans Botger, Teus Vis ser, Gerard Vos Mien van Renesse, Sjaan Faay, Riet van Wijk, Adrie Faas, Otto Supusepa, Cor Kersbergen, Wim Slin gerland sr., Ronald Me ijer, Jaap Ridder. In de tweede ronde zijn dat F. Feenstra, Floor van Abshoven, Guus van Renesse, Jan Olie, Cees van Wijk en Gré Brou wer. REEUWIJK/W ADDINX VEEN - Bij een ongeval op rijksweg A12 (Den Tlaag- Utrecht) tussen Reeuwijk en Woerden zijn zondag drie mensen om het leven geko men. Volgens een woordvoerder van de verkeerspolitie in Driebergen zaten de drie in een personenwagen die door een nog onduidelijke oor zaak van de weg raakte. Het voertuig kwam in de sloot langs de berm terecht. WADDINXVEEN - Er is een scooter gestolen die in een fietsenstalling aan de Brede- weg stond, 's Nachts ver dween er een radio-cassette- recorder uit een auto, die ge parkeerd stond aan de Acaciastraat. Er is geen scha de aan het voertuig waarge nomen. Er is ingebroken in een auto die geparkeerd stond op de carpoolplaats aan de Hene- gouwerweg. Beide portieren zijn geforceerd en er worden een radio-cdspeler en twee cd’s vermist. Een Opel Kadett, die gepar keerd stond aan de Beetho venlaan, is gestolen. Er is ingebroken in een auto die geparkeerd stond aan de Alpherwetering. Een raam is geforceerd en er wordt een autoradio vermist. Eveneens is ingebroken in een auto die geparkeerd stond aan de Vondellaan. Het is nog niet bekend hoe men in de auto is gekomen, maar er worden diverse papieren als mede een frontje van de auto radio vermist. Op de Tesselschadelaan is een gestolen Volkswagen Golf aangetroffen. De auto was eerder gestolen vanaf de Sta tionsstraat. 79 verzorgingsplaatsen en 30 extra muraal in de wozozo’s. De aanzet voor het beleids- appartementen plan 1997-2002 werd vorig t->_ jaar gang gezet. Een klankbordcommissie met ver- officieel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp J WADDINXVEEN - Martin Smits is de nieuwe eigenaar van de groentenwinkel op de Brederolaan 8. Hij heeft zijn zaak in het winkelcentrum Luifelbaan de naam ’De witte groentenhal’ meegegeven. De producten zijn er goed en goedkoop. Ook zijn er biologi sche producten te koop. "1 *- z 1 - De Amerikaanse pater leidt lichamelijk gehandicapte kinderen op tot elektronica- monteur of computerpro grammeur. Twee beroepen waar in Thailand veel vraag naar is. Door deze 2-jarige op leiding te sponsoren ontstaat er een toekomstige geldbron voor een hele familie. In Waddinxveen hebben G. van Ringelenstein en T.W. Verweij zich bereid getoond zicht te houden op de binnen komende gelden en ook voor het overmaken naar Thai land. Oud-gemeenteraadslid H. Heller houdt als penning meester alles netjes bij, ter wijl Gerrit Oudijk zal trach ten zoveel mogelijk sponsors te werven. Sponsoring is mo gelijk voor één of meerdere studies (ƒ4.000,- per studie), een halve sponsoring (ƒ2.000,-), een kwart spon soring (ƒ1.000,-) of voor een achtste sponsoring (ƒ500,-). Hiervoor ontvangt men een kwitantie in verband met be lastingaftrek. Riagg, de Regionale Indicatie Commissie Midden-Holland en Stichting De Vierstroom. Individuele 1 binnen Souburgh werd vorig dertig uit te breiden. De capa- jaar aan 89 bewoners gege- citeit gaat er als volgt uitzien: ven. De vraag is hier toegeno- dertig verpleeghuisplaatsen, men. De zorg werd verleend r”' J J in 73 één persoons-apparte- verzorgingsplaatsen menten, zes twee persoons- appartementen en in vier aangepaste voor gehandicapten. De ge middelde leeftijd was 87,5 jaar. Vorig jaar zijn vijftien tegenwoordigers uit alle loka- ties heeft een programma van eisen opgesteld. 1997 stond voorts het teken van uitbreiding van de huis kamer van de verpleegafde- en de aanpassing en het tot stand komen van enkele kamers met één bed. Gelet op alle vernieuwingen is een goed twintig vaste psycho-geriatri- personeelsbeleid met hoog ge- erpleeghuisplaatsen. kwalificeerde medewerkers een vereiste. Her- en bijscho ling moeten ertoe bijdragen om alle zorg op een goed kwa- liteits-niveau aan te bieden. opnames gebeurden vanuit In 1996 is veel tot stand geko- het zorggedeelte. De Protestants Christelijke Stichting werd op 1 januari 1996 opgeheven. De officiële overdracht gebeurde op 18 ju li 1996. Van ontslagen is geen sprake geweest en de eigen cultuur en plaatselijke her kenbaarheid van Souburgh zullen blijven bestaan. Hiertoe werd ook een com missie van advies en bijstand WADDINXVEEN - Zorgcentrum Souburgh (Prins Bern- hardlaan) zag vorig jaar het aantal aanmeldingen van mensen met een hoge urgentie opnieuw stijgen. Dit blijkt uit het pasv^rsche- nen jaarverslag over 1996, dat is uitgebracht als aanvul ling op dat van de Stichting den-Hoïiand, waar Souburgh de Stichting Vrienden nu als lokatie deel van uit- Souburgh maakt. Andere lokaties binnen de stichting zijn verpleeghuis De Riethoek in Gouda, zorg centrum Vijverhof in Bode graven en verpleegafdelingen De Breeje Hendrick in Lek- kerkerk. Het aantal aanmel dingen bij de opnamecommis- sie bedroeg vorig jaar gemid deld 49. cliënten werden opgenomen, bij wie twee echtparen. Zes cliënten werden elders in de Goudse regio geplaatst en vijf gingen naar een verpleeg- woonzorgcombinaties (wozo- huis. Mede door de dubbele vergrijzing steeg in 1996 op nieuw het aantal personen met een hoge urgentie voor opname. De opnamecommssie bestaat reau Topos goed gevorderd, uit locatiemanager mevrouw Truus Fahrner-van Os van zorgcentrum Souburgh en WADDINXVEEN - Eind ja nuari en begin februari zul len drie bewoners van het asielzoekerscentrum Wad dinxveen (Zuidelijke Rond weg) figureren in Verdi’s opera Aïda. Deze opera wordt in het Ro- terdamse Ahoy’ opgevoerd. Vrijdag 23 januari gaat de zesde opera in première. Ditmaal staat Verdi’s Aïda op het programma. Interna tionale solisten, het Ahoy- koor en figuranten zullen samen met de Wurttember- gische Philharmonie Reut lingen onder leiding van Roberto Patemostro zorgen voor een voorstelling in Egyptische sferen. Bij de figuranten werd ge zocht naar mannen met een donker uiterlijk. Hiervoor werd onder andere gewor ven bij diverse asielzoe kerscentra. Vanuit het AZC Waddinx veen zijn drie bewoners uit Angola, Iran en Soedan door de audities gekomen. Na diverse repetities in de cember en januari zullen zij dus te zien zijn in Verdi’s Aïda in Ahoy’. dat het geld van de vierde bedrijvensportdag goed wordt besteed. Op da voorgrond de ontvangers van de cheques van de vierde bedrijvensportdag, een succesvol evenement van de vier Waddinxveense serviceclubs. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Zater dagmorgen 29 november zijn in net café van sporthal ’de Dreef onder grote belang stelling de cheques uitge reikt aan goede doelen van de vierde bedrijvensportdag, een succesvol jaarlijks eve nement van de vier Wad dinxveense serviceclubs. Machine» en De receptie kreeg na de totale verbouwing van de hal een nieuwe balie. De receptie is vertegenwoordigers van de geopend van 8 tot 20 uur en t>--j. T>__i t. j:..,:. in de weekeinden van 9 tot 5 uur. Zorgcentrum Souburgh kreeg toestemming het aan- kwaliteitszorg tal verpleeghuisplaatsen tot jaar aan 89 bewoners gege- men. Het financieringstekort is ingelopen. Een artikel in het blad ’Kwaliteit in beeld’, over het kwaliteitshandboek van Souburgh, bracht een stroom van vragen om infor matie, presentaties en bezoe ken vanuit instellingen op gang. Naast grote waarde- erking van het eigen perso- ingesteld. Volgend jaar zullen grote dank aan de omvangrij- de bevindingen worden geë- 1__ -- valueerd. Tevens is een klachtencommissie in het le- i F N i I ..I Weekblad voor addinxveen I (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) Noordemde 76a Waddinxveen tel: (0182) 61 25 96 KANAALDIJK 44 WAD0INWHN ZUID - TELEFOON: 0182-614633 Coenecoop 397, Waddinxveen, Tel. (0182) 61 4714 (nieuw!) Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 Kantoorboekhandel l>< doe-het-zelf-materialen kasten «wand- en vloertegels •tuinhout ■sierbestrating^ badkamers J_'J_ 1 J___T ibêdruven MIDDELBLOK 144A GOUDA/GOUDERAK J TEL: 0182 374 555 L GRATIS OPHAALSERVICE VERVANGEND VERVOER SW'»/' M 9. 9 ÏL A - - - s- WW i -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 1