Burgemeester opent kerstconcert Kreater wensen UNIEKE KAARSJESAVONDEN! 29,50 Ouders zijn ongerust over schoolvervoer ^erst-CD’s y&stfcfmrten Kerstboeken VEfcBOOM makelaardij b.v. |«*»H Julianastraat 6 gl Waddinxveen Kerstboom met nieuwiaars- in gemeentehuis 229,- Aan onze lezers C ALLES VOOR UW OPEL... DolfinG L/PLU r 1945 386 Hardrijders kalkhoven Schinkel Schouten is overgenomen Van Elswijk b.v. Afscheidsconcert ging niet door u Woonpartners legt huurbeleid tot 2000 vast e> BURGERT Waddinxveen - Dorpstraat 39 Weer tien mille voor Thailand voor maar Ontdek de Fluwelen bekoring van New Velvets. LEUK VOOR DE FEESTDAGEN! GEZINSFOTO van der linde Senioren Mode q (I WADDINXVEEN - Ouders van 22 verstandelijk gehan- de NIEUWJAARSRECEPTIE CARWASH Zaterdag 13 december OPLAGE 14.500 EXEMPLAREN i 25 Kerstbomen in 25 stijlen, 2000 brandende kaarsjes, vele 100’den kerstartikelen, vele lOOO’den kerstcadeau’s. Maak van uw kerstinkopen een gezellig avondje uit! De kaarsjesavonden zullen plaats vinden van maandag 8 tot en met vrijdag 12 december a.s. van 18.30 tot 21.30 uur. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. ONDERHOUD ALLE MERKEN HF Auto snelservice van .2895 voor ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) _ZAuto\_ snelservice VAN BERKESTEIJN WOONCULTUUR WADDINXVEEN - REGIO - Met behulp van de vaste apparatuur langs de provinciale weg N207 is afge lopen week bij Den Ham twee maal een controle uitgevoerd. Er werden 6382 voertuigen gecontroleerd waarvan er 386 wegens een te hoge snelheid werden gefotografeerd. Tel. (0182) 61 48 63 het snelle en persoonlijke adres voor: New Velvets Dè stoffen. Dè ideeën. Uw inspiratie. max. 6 personen Bel voor een afspraak. M. Neeleman BV Kerkweg oost 183 2741 HD Waddinxveen tel.(0182)64 00 90 J slot doen alle medewerkers mee in de finale, die Rineke Marwitz leidt. HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2572 WOENSDAG 10 DECEMBER 1997 WADDINXVEEN - Wavin (kunststof leidingsystemen) heeft twee dochters van Ko ninklijke ten Cate overgeno men, Viplex in Nijverdal en Schinkel Schouten aan de Henegouwerweg in Waddinx veen. Viplex (100 personeelsleden) maakt voor de riolerings-, bouw- installatiemarkt. Schouten (50 mensen) ver koopt aan de bouw- en instal- latiemarkt. Het heeft ook ves tigingen in Hoogeveen en Til burg. officieel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 k Hazerswoude-Dorp 7 presenteert :n met diri- WADDINXVEEN - Het ge meentebestuur van Wad dinxveen verzendt op ini tiatief' van de D66-ge- meenteraadsfractie, die bezwaar had aangetekend tegen dit kostbare rond pompen van papier, geen voorgedrukte nieuwjaars kaarten meer. B. en W. willen meer aandacht schenken aan de wensen van en aan de mensen. Komende donderdagmorgen 11 december om kwart over negen zetten burgemeester Fedde Jonkman en een kleine groep vertegenwoordigers uit de samenleving als eerste hun wensen voor het nieuwe jaar op papier. Hun wenskaartjes hangen zij daarna in een kerstboom. Het is dit jaar ook voor het eerst dat er voor het publiek een kunststofproducten kerstboom is in de publieks- en Schinkel avond willen bijwonen*. Leden van de Waddinxveen- se Kunstkring en docenten van Kreater zullen in de hal van de Ontmoetingskerk hun werk laten zien. Het concert wordt gegeven door leerlingen van Kreater, het gemengd koor Krea Musica en de harmonie Concordia. Als eersten treden rond de veertig kinderen op in een speciaal voor deze gelegen heid geformeerd kerstkin- derkoor van Rineke Mar witz. Daarna volgen een dwars- fluitgroep onder leiding van WADDINXVEEN - Het Christelijk Waddinxveens Mannenkoor De Gouwestem onder leiding van Martin Mans hoefde dinsdagavond niet op te treden in de Utrechtse Nicolaikerk. Het concert ter gelegenheid van het afscheid van de Utrechtse commissaris der Koningin moest worden afge last toen uit een persbericht van het Fascisme Onder- zoeks Kollektief (FOK) bleek dat de organisator en zanger van het concert Pieter Vis drie keer heeft gepubliceerd in het Belgische blad Alarm, dat sympathiseert met ex- treem-rechts. Pieter Vis heeft met De Gou westem ook in Waddinxveen opgetreden. Stijlvolle kleding voor de Feestdagen. In verband met de Kerstda gen en Oud en Nieuw zal ons kantoor in Waddinx veen (Weekblad voor Waddinxveen) op de woensdagen 24 en 31 de cember 1997 vanaf 16.00 uur gesloten zijn. dicapte kinderen in Waddinxveen maken zich ernstig ongerust over de nieuwe gemeentelijke verordening voor het vervoer van deze leerlingen naar het speciaal onderwijs in Gouda. Vooral zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) en moeilijk lerende kinderen (MLK) drei gen de dupe te worden. Zij zijn afhankelijk van vervoer naar speciale scholen, die in Gouda zijn gevestigd. De ouders van deze kinderen hebben het ’Ouderplatform aangepast leerlingenvervoer Waddinxveen en Omstreken’ opgericht. Het platform wil een duidelijk aanspreekpunt zijn voor gemeente en ouders. ZMLK- en MKL-kinderen hebben extra structuur, zorg en vaste regelmaat in hun le ven nodig, willen zij redelijk op hun niveau kunnen func tioneren. Dat niveau reikt dikwijls niet verder dan een vier- of vijfja rige leeftijd. In de Waddinxveense con- cept-verordening, die in een vergadering van een raads commissie is gepresenteerd, wordt een leeftijdsgrens van negen jaar aangehouden, ook als het niveau van de leerling veel lager is. Een GGD-arts moet beoordelen of zo’n leer ling onder begeleiding met het openbaar vervoer kan rei zen. In de praktijk betekent dit volgens de ouders een ver kapte afschaffing van het speciale leerlingenvervoer. Het betekent tevens, aldus de Directeur Aad Koremans van Kreater hoopte dat het kerstconcert een traditie zou worden en dat lijkt te luk ken. Tevens geeft het aan hoe de goede verstandhou ding en de samenwerking tussen verschillende sociaal- culturele instellingen in Waddinxveen binnen enkele jaren is gegroeid. ‘Burgemeester en mevrouw Jonkman zijn ook in dit as pect van de Waddinxveense samenleving zeer geïnteres seerd*, aldus Aad Koremans. ‘Wij stellen het derhalve bij zonder op prijs dat zij deze Heerte Wiersma, een cellog- roep onder leiding van Tho mas Guirten, een gitaar-flui- tensemble dat wordt geleid door Kris Pels, een klarine- tensemble van Aart Toren- vlied en een strijkersgroep onder leiding van Bastienne Prins. Hierna Krea Musica ziel gent John Muller, begeleid door het Kreater-accordeon- orkest. Na de pauze is het de beurt aan Concordia onder leiding van Pieter Boer. Tot WADDINXVEEN - Wad dinxveens burgemeester Fedde Jonkman zal vrijdag avond 12 december om half acht het concert in kerstsfeer van het centrum voor kunst zinnige vorming Kreater in de Ontmoetingskerk (Groensvoorde) officieel ope nen. Behalve leerlingen en docen ten van Kreater nemen de harmonie Concordia, het ge mengd koor Krea Musica en de Waddinxveense Kunst kring deel aan deze bijeen komst. De toegang is voor ie dereen gratis. leid. Deelname aan de sa menleving en het voorkomen vair sociaal isolement is een recht voor iedereen. Het ge meentebestuur wil hierin een voorwaardenscheppende rol vervullen en bevorderen dat inwoners daadwerkelijk kun nen blijven deelnemen aan de samenleving. Daarnaast wil de gemeente bevorderen dat de mensen zelf initiatieven nemen. De wensen van de mensen vormen de eerste stap naar de uiteindelijke in vulling van het nieuwe jaar. (Bij ons vindt neen grote codectie. hal. In de loop der jaren is het stu ren van nieuwjaarskaarten een automatisme geworden. Stapels kaarten worden over en weer verzonden. De eigenlijke boodschap die WADDINXVEEN - De op ini tiatief van de Waddinxveense ondernemer Gerrit Oudijk gehandicapte _1-4. 4.4. ,T7111_ 1-14.24.22 J is 100 centen waard’ gestarte Thaise heeft nu al 20.000 gulden op gebracht op het speciale bankrekeningnummer 60.24.89.962 van de ABN AMRO Bank in Waddinx veen. Het geld wordt bestemd voor het werk van father Ray- toekomstige geldbron mond A. Brennan, een Ame- c 1 rikaan die in het Thaise Pat- i taya een weeshuis heeft opge- dere studies (ƒ4.000,- per stu- In week 52 verschijnt er geen krant. De eerstvol gende uitgave van dit nieuwsblad komt uit op dinsdag 30 december 1998. KOPEN/VERKOPEN? WADDINXVEEN - Woon partners Midden-Holland heeft de uitgangspunten voor het huurbeleid voor 1998 en 1999 vastgesteld. De gemiddelde huurverho ging wordt aangepast aan de inflatie met een mini mum van 2,75%. Daarmee zullen de huurverhogingen gemiddeld 0.75% lager zijn ten opzichte van 1997. Huurprijs Afhankelijk van de huidi ge huurprijs en de kwali teit van de woning kan de huurverhoging voor de huurders lager of hoger uitpakken dan het gemid delde. Met een inflatievolgend huurbeleid wordt door Woonpartners Midden- Holland maximaal inhoud gegeven aan de beteuge ling van de woonlasten voor huurders. De kostenontwikkeling voor verhuurders zoals Woonpartners Midden- Holland wordt echter niet alleen beïnvloed door de inflatie. Voor Woonpartners Mid den-Holland geldt dat cir ca 50% van de bedrijfslas ten bepaald worden door rente en aflossingen op uitstaande leningen. Bedrijfslasten Deze bedrijfslasten staan gedurende lange tijd vast. Tegen die achtergrond zal de huurverhoging jaarlijks minimaal 2,75% bedragen. Het huurbeleid is vastge steld na overleg met de huurdersorganisatie HWZM over verschillende huurscenario’s. Daarbij is de afspraak gemaakt dat het huurbeleid voor een periode van twee jaar zal gelden. In de komende pe riode onderzoekt Woon partners Midden-Holland wat naast het noodzakelij ke onderhoud aan de wo ningen nog aan extra kwa- liteitstoevoegingen nood zakelijk is. Daarna zal een huurbeleid voor een lange re periode worden gefor muleerd. Woonpartners Midden- Holland beheert ruim 4400 verhuureenheden in de gemeente Waddinxveen en Zevenhuizen-Moerka- pelle WADDINXVEEN^ Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. tel. (0182) 61 23 09 Het concert en de tentoonstelling in de Ontmoetingskerk op vrijdag 12 december hebben^deze^vijf mensen memg uur- (iur?qente Ven 'coördinator), Lies van Straalen (Waddinxveense' Kunstkring) 9en Ben Rutten (Concordia). (Foto: Kobie Koorengevel). groep ouders, dat een van de ouders drie tot vier uur per dag kwijt is aan reistijd, tweemaal per dag naar Gouda, om de leerling naar school te brengen en op te ha len. Deelname aan bijvoorbeeld het arbeidsproces is dan on mogelijk. De ouders vinden dat onaanvaardbaar. Boven dien is in 1987 bij een eerdere herziening van de verorde ning afgesproken dat deze groep leerlingen in elk geval buiten schot zou blijven. De concept-verordening, die in de commissievergadering aan de orde was, is voor na der beraad teruggenomen. Wethouder Maria Wientjens- van der Velden (WD) zegde na een indringend en con structief gesprek met het ou derplatform toe de verorde ning nader te zullen bekij ken. Het platform is zeer ver heugd over de positieve in stelling van de Waddinxveen se wethouder, maar blijft zich zorgen maken over andere gemeenten. Volgens het platform ’sleu telt’ driekwart van de Neder landse gemeenten aan het leerlingenvervoer en zal dit probleem onder de aandacht van de landelijke politiek moeten worden gebracht. /Auto\ I snelservice X-i ■■■■■■■■■-> men over wil brengen komt niet meer tot zijn recht. Hoe groter de stapel, hoe kleiner de attentiewaarde. Als alternatief voor de voor gedrukte wenskaarten kan nu iedere inwoner, kind of volwassene, bezoeker of me dewerker of bestuurslid zijn of haar persoonlijke wensen voor het jaar 1998 op een kaartje schrijven. Lege kaartjes en een pen lig gen klaar bij de receptie. Het mogen gewoon de beste wen sen zijn, maar het mag ook een beetje meer zijn. Een hartekreet, een politieke wens of een creatieve tekst. De kaartjes kan men daarna in de boom hangen. Als de boom wat vol wordt, komen de kaartjes aan een lint naast de boom. De aanwezige verte genwoordigers uit de samen leving zijn gekozen omdat zij in het beleidsplan 1998-2001 genoemd zijn als aandachts- groep voor maatschappelijke deelname. Deze aandachtsgroepen zijn armoedebeleid, ouderenbe leid, jeugdbeleid en sportbe- De Amerikaanse pater leidt inzamelingsactie lichamelijk gehandicapte kinderen op tot elektronica- monteur of computerpro grammeur. Twee beroepen waar in Thailand veel vraag naar is. Door deze 2-jarige opleiding te sponsoren ontstaat er een t voor een hele familie. Sponsoring is mogelijk voor één of meer- J_4___ J2fx r\r\rt _4___ die), een halve sponsoring (ƒ2.000,-), een kwart spon soring (ƒ1.000,-) of voor een achtste sponsoring (ƒ500,-). Hiervoor ontvangt men een kwitantie in verband met be lastingaftrek. T - Weekblad voor Waddinxveen -] I OUDEJAARSLOTERU Powerpack APK-KEURINGEN Ontdek de bekoring van fluwelen zachtheid. Van soepelvallende stoffen met prachtige kleuren. Laat u vervoeren door New Velvets. Met dessins en tinten die schitteren van schoonheid. Voelen is geloven. Zien is genieten. Langskomen is uzelf overtuigen! DESKUNDIG ADVIES Overtocht 23. 2411 BS Bodegraven Telefoon (0172) 65 08 71 KANAALDIJK 44 - WADDINXVEEN ZUID TELEFOON: 0182-614633 INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen Coenecoop 397, Waddinxveen, Tel. (0182) 61 4714 (nieuw!) Kon. Wilhelminaplein 2 Waddinxveen Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 INTERIEURVERZORGING Dorpstraat 38, Waddinxveen, (0182) 61 23 73. Zijde 3, Boskoop, (0172) 21 25 44. b, Daar heb je meer aan PRIMERA GROENENDIJK Koninginneweg 11D2771 DN Boskoop Tel. (0172) 23 07 17 dflh perkend K (sloten ■■Jexpert Krachtige supercompacte stofzuiger 5-Voudige luchtfiltering Aansluitwaarde 1300 Watt maximaal Metalen zuigbuis met parkeer- en opöergstand Luxe dubbele zuigmond Met 3 accessoires op de handgreep kleine zuigmond, borstel en kierenzuigmond Comfortabele draagnem Stofzak-vol-mdicator Kleur clementine oranje 3 jaar garantie op de motor OPENINGSTIJDEN: donderdags van 10.00 tot 18.00 uur vrijdags van 10.00 tot 18.00 uur zaterdags van 10.00 tot 16.00 uur. rolstoelvnendelijke winkel 'i u i de kantoorspecialist ^Tel. (0182) 61 22 98 - Fax (0182) 63 02Jt) De traditionele nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op maandag 5 januari 1998 van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis. Het college van burgemeester en wethouders nodigt de inwoners van Waddinxveen, de vertegenwoordigers uit het verenigingsleven en het be drijfsleven van harte uit hierbij aanwezig te zijn. U kunt dan samen met de leden van gemeentebestuur terugblikken, vooruitzien en elkaar over en weer het beste toewensen voor het nieuwe jaar. In afwijking van voorgaande jaren verstuurt het gemeentebestuur dit jaar geen nieuwjaarskaarten meer. Het geeft hiermee gehoor aan de oproep van milieuminister De Boer te stoppen met het ’zinloos rondpompen van papier”. Coetrecocp 397, WaWimveen. Tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21 00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) zet, waar niet alleen wezen, maar ook verwaarloosde en kinderen in onder het motto ’Elke gulden twee jaar tijd een vak leren.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 1