Nieuw initiatief in minimabeleid 'Nieuw' kerkorgel ingespeeld Actie succes: zo'n 25 mille voor Thailand dTb Gemeente: In 1998 bouwstart van De Nieuwe Passage Nieuwjaarsreceptie pas op 5 januari Christien Potuyt in 'Alles Kits' Wenskaarten in kerstboom Goede 1945 morgen begint bij Vivante DolfinG kalkhoven ALLES VOOR UW OPEL... Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer i Kerstzwemmen in Gouwebad Aan onze lezers Senioren Mode O Koerdische dag in AZC Mor/r v.rf. Zijden zwemt op WK -Y 1 BAAN MEUBELEN B.V. wa/ite winkelcentrum De Nieuwe CARWASH NIEUWJAARSRECEPTIE KORTING 30/70% OPLAGE 14.500 EXEMPLAREN WADDINXVEEN - De op ini tiatief van de Waddinxveense Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. WADDINXVEEN - De Waddinxveense Christien Po- tuyt, leerlinge van de protestant-christelijke Konin gin Beatrixschool, is dinsdag 30 december op de tele visie te zien. Een uitgeslapen collectie HOOFDKUSSENS MATRASSEN DEKBEDDEN Door het afsluiten van deze overeenkomst kan iedereen met een uitkering van de gemeente zich voordelig ver zekeren voor tandartskosten. ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) Telefoon (0172) 65 08 71 INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen ORGELS-PIANO’S KEYBOARDS Volop keus - Volop voordeel!! snelsêrvicë of haar persoonlijke wensen voor het jaar 1998 op een kaartje schrijven. Lege kaartjes en een pen lig gen klaar bij de receptie. Het mogen gewoon de beste wen sen zijn, maar het mag ook een beetje meer zijn. Een hartekreet, een politie ke wens of een creatieve tekst. De kaartjes kan men daarna in de boom hangen. Als de boom wat vol wordt, komen de kaartjes aan een lint naast de boom. kering van de gemeente ont vangt deze week een brief met bijbehorende folder. De maandelijkse premie die de verzekerde betaald is la ger, omdat de gemeente een deel van die vergoedingen voor haar rekening neemt. Deze verzekering kan worden afgesloten in combinatie met de basis-aanvullende verze- WADDINXVEEN op 27 - 29 - 30 en 31 december 2 en 3 januari EENMALIGE MEUBELVERKOOP Informatie is te verkrijgen bij de nieuwe Trias-balie in de publiekshal van het gemeen tehuis, iedere werkdag van 08.30-12.30 uur en bij de af deling Sociale Zaken, telefo nisch spreekuur van maan dag tot en met vrijdag van 09.00-10.00 uur. Op dit moment wordt de laat ste hand gelegd aan de ma quette van het nieuwe win kelcentrum, die daarna per manent in de publiekshal van het gemeentehuis te zien zal zijn. Daarbij hoort een com puterprogramma waarin on der andere wetenswaardighe den over De Nieuwe Passage zijn opgenomen. De werkgroep die onderzoek doet naar geschikte locaties voor de weekmarkt is aan de slag. Drie vergaderingen zijn er geweest waarin locaties rondom de Passage, Koningin Wilhelminaplein en overige plaatsen in Waddinxveen aan de orde zijn geweest. Een logo voor het centrum is ontworpen. Het eigentijdse logo heeft de vorm van een HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2573 WOENSDAG 17 DECEMBER 1997 WADDINXVEEN - De gemeente Waddinxveen gaat een overeenkomst sluiten met zorgverzekeraar Trias in het kader van het gemeentelijke minimabeleid. boodschappentas met daarin de tekst De Nieuwe Passage. Het indicatief branchepa- troon is vastgesteld en er zijn al gesprekken met bestaande en potentiële winkeliers. De ontwikkelaar heeft ook een commerciële verhuurbrochu- re ontworpen die potentiële huurders moet aanspreken zich in De Nieuwe Passage te willen vestigen. Nieuwsbrief front, eveneens uit deze pe riode, werd gereconstrueerd in de stijl van Bakker Timmenga. De restauratie werd uitge voerd door orgelmakerij Boogaard te Rijssen, die ook deskundige Waddinxveense vrijwilligers begeleidde bij de restauratie en de aanpas sing van het front en de or gelkas. De Bodegraafse or ganist Herman van Vliet is opgetreden als adviseur. Vanaf december 1997 (bijna honderd jaar later) gaat dit historische orgel nu in een kerk van moderne architec tuur weer een nieuw leven beginnen. In de loop der jaren is het sturen van nieuwjaarskaar ten een automatisme gewor den. Stapels kaarten worden over en weer verzonden. De eigenlijke boodschap die men over wil brengen komt niet meer tot zijn recht. Hoe groter de stapel, hoe kleiner de attentiewaarde. Als alternatief voor de voor gedrukte wenskaarten kan nu iedere inwoner, kind of volwassene, bezoeker of me dewerker of bestuurslid zijn WADDINXVEEN - Van avond (woensdag 17 decem ber) van half negen tot elf uur is het al weer de laatste zwemavond voor volwasse nen van dit jaar in het Gou webad ’de Sniep’. Evenals vorig jaar belooft de ze avond weer heel gezellig te worden. Omringd door hon derden kaarsjes kan men in een sfeervol ingericht zwem bad de eigen baantjes zwem men, bubbelen of de ver moeidheid laten verdwijnen in de stoomcabines. vaardigen, dit voor een prijs van ƒ2.375,-. Op 3 juli 1898 werd het or gel in gebruik genomen. In 1968 werd het orgel naar de Moria-kerk te Capelle aan den IJssel overgeplaatst. Het originele front werd ver nietigd, de dispositie en in tonatie werden daarbij in neobarokke stijl gewijzigd. Deze werkzaamheden wer den uitgevoerd door de fir ma Verschueren te Heyt- huysen. Als gevolg van nieuwbouw voor de Moria- kerk, is het orgel in 1995 ter beschikking gekomen bij or gelmakerij Boogaard te Rijs sen. Eind 1996 werd het orgel door de Centrale Hervormde Gemeente te Waddinxveen ten behoeve van de nieuwe De Morgensterkerk gekocht. Via de Hervormde Gemeen te De Krim werd een 19e eeuws front betrokken. Dit WADDINXVEEN - Het asiel- zoekerscentrum aan de Zui delijke Rondweg in Waddinx veen houdt komende zater dag 20 december van drie tot tien uur een Koerdische dag. Het programma, dat om drie uur wordt geopend door AZC- directeur Henk van Dijk, om vat een presentatie van ba sisarts dr. Kamaran Mustafa over de historie van Koerdis- tan (15.30 uur), een expositie van schilderijen van Saman Kader, afgestudeerd aan kunstacademie van Soleima- nia (16.00 uur), Koerdische hapjes (17.00-18.00 uur) en muziek en dans (17.00-22.00 uur). BOSKOOP - Mark van der Zijde, oud-Boskoper en succesvol zwemmer, heeft zich tijdens de Ne derlandse kampioen schappen in Drachten ge plaatst voor deelname aan de Wereldkampioen schappen die begin janu ari in Australië (Perth) worden gehouden. Voor Mark stond op de NK de 200 m wisselslag op het programma. Hij eindigde met een tijd van 2.05.84 als tweede achter Neder lands beste zwemmer van dit moment, Marcel Wou- da. Mark’s tijd was niet voldoende voor een per soonlijke limiet maar hij kreeg een tweede kans voor plaatsing op de 200 m vrijeslag. Hij moest dan minimaal vierde worden om een plaats in de esta fetteploeg te verwerven. In de series zwom Mark een tijd van 1.53.66 wat hem een eerste plaats in de finale opleverde. Hij werd daar inderdaad vier de in 1.54.78 en reist dus met de estafetteploeg af naar Australië. WADDINXVEEN - Vrijdag avond 12 december is in de hervormde De Morgenster kerk (Sterrenlaan) het ’nieuwe’ Bakker Timmen ga pijporgel officieel in ge bruik worden genomen. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst met toelichting en demonstratie, overdracht en ingebruikname, orgelbe speling door de Bodegraafse organist Herman van Vliet en afsluitende samenzang. Zaterdag 13 december werd het orgel tijdens een open huis voortdurend bespeeld door organisten. De bezoe kers konden het orgel van nabij bezichtigen en zo mo gelijk ook zelf bespelen. De Doopsgezinde Gemeente te Dordrecht gaf op 5 okto ber 1897 aan de orgelma kers Bakker Timmenga te Leeuwarden de opdracht het nu in De Morgenster kerk geplaatste orgel te ver- om te kijken hoe de andere kandidaten het er vanaf brachten. Na een proefop- name was het zover en be gon het aftellen voor de ech te opname. Het thema van de kwisvra- gen was een terugblik op 1997. Of Christien Potuyt heeft gewonnen is te zien op dinsdag 30 december. In ie der geval heeft ze er het ’Al les Kits Kwis’-horloge, een mooi boek en een leuke mid dag aan overgehouden. WADDINXVEEN - Alsof de provincie Zuid-Holland al het groene licht zou hebben gegeven en de bezwaren van een groot aantal onwonenden niet zouden bestaan heeft het Waddinxveense gemeentebestuur in een pro- WADDINXVEEN - In afwij king van andere jaren houdt de gemeente Waddinxveen de nieuwjaarsreceptie op maan dag 5 januari. Daarmee bre ken B. en W. met het gebruik om de receptie op de eerste werkdag van het nieuwe jaar te houden. Omdat nieuwjaarsdag dit jaar heel gunstig op een don derdag valt en de verwach ting is dat veel inwoners die willen benutten en ’weg’ zul len zijn, is hier nu van afge weken. Het gemeentehuis is om diezelfde reden op vrijdag 2 januari de gehele dag geslo ten. WADDINXVEEN - Vorige week donderdagmorgen 11 december hebben Waddinx- veens burgemeester Fedde Jonkman en .een kleine groep vertegenwoordigers uit de samenleving als eer ste hun wensen voor het nieuwe jaar op papier gezet. Hun wenskaartjes hingen zij daarna in een kerstboom. Het is dit jaar ook voor het eerst dat er voor het publiek een kerstboom is in de pu bliekshal. kering van Trias. De basis aanvulling geldt voor vergoe dingen van bijvoorbeeld fysio therapie, brillen en dergelij ke. De verzekering kan ingaan vanaf 1 januari 1998, maar er kan nu al voor worden opge geven. Iedereen met een uit- WADDINXVEÊN^ Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp J WADDINXVEEN - In ver band met de Kerstdagen en Oud en Nieuw zal ons kantoor in Waddinxveen (Weekblad voor Waddinx veen) op de woensdagen 24 en 31 december 1997 vanaf 16.00 uur gesloten zijn. Volgende week (week 52) verschijnt er geen Week blad voor Waddinxveen. De eerstvolgende uitgave van dit nieuwsblad komt uit op dinsdag 30 decem ber 1998. pagandische bui deze week in een persbericht laten weten dat in 1998 begonnen kan worden met de lang verwachte bouw van het v. 1—1I--- Passage. ondernemer Gerrit Oudijk onder het motto ’Elke gulden is 100 centen waard’ gestarte Thaise inzamelingsactie heeft in een paar weken tijd al 25.000 gulden opgebracht op het speciale bankreke ningnummer 60.24.89.962 van de ABN AMRO Bank in Waddinxveen. Het geld wordt bestemd voor het werk van father Ray mond A. Brennan, een Ame rikaan die in het Thaise Pat taya een weeshuis heeft opge zet, waar niet alleen wezen, maar ook verwaarloosde en gehandicapte kinderen in twee jaar tijd een vak leren. De Amerikaanse pater leidt lichamelijk gehandicapte kinderen op tot elektronica- monteur of computerpro grammeur. Twee beroepen waar in Thailand veel vraag naar is. Door deze 2-jarige op leiding te sponsoren ontstaat er een toekomstige geldbron voor een hele familie. B. en W.: ‘In 1998 wordt het voor het centrum De Nieuwe Passage een belangrijk jaar. Werkzaamheden, zoals sloot dempen, leidingen verleggen, vervanging van het lekriool en de aanleg yan het fietspad aan de Beatrixlaan worden goed op elkaar afgestemd zo dat de overlast beperkt blijft'. Vanaf begin volgend jaar wordt via de media regelma tig gecommuniceerd over de voortgang en ontwikkelingen in het centrum. Daarvoor is een nieuwsbrief in de maak die verspreid wordt onder alle partijen die bij het centrum betrokken zijn. In het Weekblad voor Waddinxveen verschijnt half januari een pagina met meer details over het centrumplan. Zij is dan één van de twee kandidaten in de ’Alles Kits Kwis’, die om 17.50 uur op Nederland 1 zal worden uit gezonden. Na een tweetal selecties in september en oktober werd Christien Potuyt uitgeno digd om op 18 oktober naar de studio in Hilversum te komen voor de opnames van de ’Alles Kits Kwis’. Zij was die dag één van de laatste kandidaten, zodat j ze volop gelegenheid had Het college van Burgemees ter en Wethouders ontvangt de gasten op maandag 5 janu ari van 17.00-19.00 uur in de raadzaal en trouwzaal van het gemeentehuis. Om onge veer lzes uur houdt burge meester Fedde Jonkman zijn nieuwjaarsspeech. Ook afwij kend van andere jaren is dat dit jaar geen nieuwjaarskaar ten worden verstuurd. Alle inwoners van Waddinx veen, de vertegenwoordigers uit het verenigingsleven en het bedrijfsleven zijn van harte uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie aanwezig te zijn. Een voorbeeld van een wens in de gemeentelijke kesrtboom. (Foto: Sjaak Noteboom). Sponsoring is mogelijk voor één of meerdere studies (ƒ4.000,- per studie), een hal ve sponsoring (ƒ2.000,-), een kwart sponsoring (ƒ1.000,-) of voor een achtste spon soring (ƒ500,-). Hiervoor ont vangt men een kwitantie in verband met belastingaftrek. Het college van Burgemees ter en Wethouders van Wad dinxveen geeft in het persbe richt aan te verwachten dat het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland in januari of februari zullen be slissen over het ontwerp-be- stemmingsplan. ‘Als de verklaring van geen bezwaar wordt afgegeven, kan de gemeente de bouwver gunning verlenen. Hiertegen is weliswaar weer bezwaar mogelijk, maar de gemeente gaat er vanuit dat snel met de bouw kan worden begonnen', aldus het persbericht. In de tussentijd is er volgens de bestuurders aan het Raad huisplein door de ontwikke laar Passage Combinatie Waddinxveen (PCW) en de gemeente Waddinxveen niet stil gezeten. ‘Inrichtingsschetsen zijn ge tekend en gepresenteerd. De inrichting van het verblijfsge- bied past bij de omgeving en voegt duidelijk meerwaarde toe aan het karakteristieke van Waddinxveen vanaf de hefbrug tot Dorpstraat', ju belt het gemeentelijk persbe richt. ‘Er is goed gekeken naar verlichting, groen, bankjes en fietsstalingen'. h- V Weekblad voor Waddinxveen ihihuui G O T I I t .OOI Overtocht 23. 2411 BS Bodegraven KERKSTRAAT 2 - 28, BODEGRAVEN TELEFOON (0172) 61 25 41 Coenecoop 397, Waddinxveen, Tel. (0182) 61 47 14 (nieuw!) Rijnlandstraat 4 Waddinxveen (0182) 61 61 19 U VINDT ONS TWEE STRATEN ACHTER HET GEMEENTEHUIS (bij de fabrikant zelf) Deze unieke opruiming wordt gehouden in verband met verbouwing van de toonkamer. Dit is de kans om tegen zéér scherpe prijzen in het bezit te komen van eigentijdse klassieke kwaliteitsmeubelen. Kortingen van 30% tot 70% op banken, fau teuils, salontafels, kasten, eethoeken. etc. Baan Meubelen BV Zuidkade 110 2741 JG Waddinxveen ■^expert Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 WMtWk OPENINGSTIJDEN: donderdags van 10.00 tot 18.00 uur vrijdags van 10.00 tot 18.00 uur zaterdags van 10.00 tot 16.00 uur. rolstoelvriendelijke winkel De traditionele nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op maandag 5 januari 1998 van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis. Het college van burgemeester en wethouders nodigt de inwoners van Waddinxveen, de vertegenwoordigers uit het verenigingsleven en het be drijfsleven van harte uit hierbij aanwezig te zijn. U kunt dan samen met de leden van gemeentebestuur terugblikken, vooruitzien en elkaar over en weer het beste toewensen voor het nieuwe jaar. In afwijking van voorgaande jaren verstuurt het gemeentebestuur dit jaar geen nieuwjaarskaarten meer. Het geeft hiermee gehoor aan de oproep van milieuminister De Boer te stoppen met het 'zinloos rondpompen van papier’. De Waddinxveense scholiere Chistien Potuyt in actie tij dens de 'Alles Kits Kwis'. De Bodegraafse organist Herman van Vliet bij het 'nieuwe' pijporgel in de hervormde De Morgenster kerk. (Foto: Sjaak Note- boom).

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1997 | | pagina 1