Burgemeester Benefietconcert brengt f1800 op roept op tot meer betrokkenheid 5 FOTO'S vanaf 19 cent VC1&00H Nu 40% RESTANT KARPETTEN J .70 x 2.40\ V\ i korting van der linde Efhiopisch project krijgt zestig mille Drogisterij 'Mieke' is gecertificeerd Fedde Jonkman op GPV-vergadering CDA wenst u een stemmig 1998 DolfinG ALLES VOOR UW OPEL... Miele 1945 kalkhoven Van Elswij k b.v. 1998! 25% KORTING 1 479.- Confessionelen praten met Immanuëlkerk Waddinxveense jongeren naar bureau Halt Computer supplies Senioren Mode M. Neeleman BV Presentatie verkiezings- /rogramma PCW BBURGER’ - INTERIEURVERZORGING 6 CARWASH op de gehele collectie OPLAGE 14.500 EXEMPLAREN KOPEN/VERKOPEN? Deze week en volgende week Cartridges voor alle merken printers!! primera groenendijk koninginneweg lid boskoop (0172) 23 0717 ■FAutoW snelservice het de ZELFSERViCE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S Auto\_ snelservice Kerkweg oost 183 2741 HD Waddinxveen l tel.(0182)64 00 90 j ra i BADKAMERS I officieel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp J Volgens het GPV is er de af gelopen jaren bij velen weer een toenemende belangstel ling te signaleren voor nor men en waarden. Aanleiding hiervoor is enerzijds de zorg om zaken als jeugdcriminali teit en zinloos geweld, waar van de dood van (onder ande- zet en de betrokkenheid van de mensen bij de door REST uitgevoerde projecten. Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. Dit jaar toog de kerngroep met een uit zeven personen bestaande delegatie naar het Haagse NOVIB-kantoor om daar de Waddinxveense bij drage te overhandigen. Bij de aanbieding schetste werd de moeilijke periode ge schetst die de kerngroep ach ter de rug heeft door het ver trek van een groot aantal le den na de afsluiting van het vorige project. Hoewel door de komst van een aantal nieuwe leden een enthousiaste start gemaakt kon worden met het nieuwe project, blijft de behoefte aan uitbreiding van de groep groot. In zijn dankwoord zei NO- VIB-voorzitter drs. Max van de Berg dat hij tijdens zijn be zoek aan Ethiopië dit voor jaar getroffen was door de in- 1.70x2.40 re) Meindert Tjoelker een tra gisch gevolg was, anderzijds is er ook een groeiend onbe hagen te bespeuren over de wijze waarop de overheid haar eigen regels motiveert en toepast. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de manier waar op de overheid omgaat met het spanningsveld tussen mi lieuregels en economische groei (milieuruimte van Schiphol) en aan de vaak tweeslachtige houding van de overheid tegenover drugs en gokken (zowel oorzaak ver slaving als inkomstenbron van de rijksoverheid). ‘Het besef wint terrein dat ook de overheid het niet zon der duidelijke normen en waarden kan stellen1, aldus het GPV in Waddinxveen. Drogisterijen die een derge lijk waarborgcertificaat krij gen uitgereikt, voldoen aan de strenge eisen die de over koepelende drogistenfedera tie stelt aan haar leden die ’zelfzorggeneesmiddelenO verkopen. De nu officieel gecertificeer de drogisterij-afdeling van ’Mieke’ moet continu voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Er wordt regelmatig door on afhankelijke Pharmacon- controleurs op de naleving van de regels toegezien. Zo moet men voldoen aan een reeks voorschriften wat be treft bevoegdheden en vak kennis van de drogist en zijn personeel. Een juiste inrichting van de winkel, een correcte genees middelenvoorlichting en de wijze van aflevering en aan prijzing van de middelen. WADDINXVEEN - Waddinxveens burgemeester Fedde Jonkman heeft maandagmiddag in de raadzaal van het gemeentehuis namens het gemeentebestuur iedereen in zijn eerste nieuwjaarstoespraak geluk gewenst met het nieuwe jaar. Het Waddinxveense geld is bestemd voor het door de kerngroep ondersteunde plat- telands-ontwikkelingsproj eet in de Noord-Ethiopische pro vincie Tigray. De Ethiopische partnerorga nisatie REST (Relief Society of Tigray) zet zich daar in om de levensomstandigheden te verbeteren door het herstel van de natuurlijke omgeving. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan waterbe heersing door de aanleg van dammen en terrassen om zo de landbouw te verbeteren. Herbebossing is een ander belangrijk onderdeel om de bewoners van het gebied be tere kansen te geven. WADDINXVEEN - Vol gende week vrijdagmiddag 16 januari om drie uur presenteert de Protestant se Combinatie Waddinx veen (PCW) haar verkie zingsprogramma ’Een ge loofwaardige gemeente’. Dat gebeurt in gebouw Schiehoek aan de Jan Dor- rekenskade-Oost 65 in Waddinxveen (naast Fixet De Bas). .WADDINXVEEN - Het benefietconcert dat het centrum voor kunstzinni ge vorming ’Kreater’ (Kerkstraat) in de rooms katholieke St. Victorkerk (Zuidkade) heeft gegeven voor het behoud van dit Godshuis heeft ruim 1800 gulden opgebracht. Dit bedrag werd door Kre- ater-directeur Aad Kore- mans officieel overhan digd aan voorzitter Ger ard Mulleman van de Stichting tot behoud van de Sint Victorkerk. Het concert was een groot succes en de uitvoerenden kregen veel complimen ten. Het herstel van de buitenmuur van de kerk is inmiddels voltooid. Vrijwilligers hebben het appartement boven de pastorie schitterend opge knapt voor de nieuwe pas toor, die binnenkort in dienst treedt. Gerard Mulleman dankte Aad Koremans nogmaals voor alle inspanningen die hij, coördinator Rine- ke Marwitz en vele ande ren hebben geleverd. Aad Koremans verzeker de hem dat het voor alle betrokkenen een feest was in de sfeervolle kerk op te treden en hiermee een bijdrage te leveren aan het behoud van een voor Waddinxveen beeld bepalend gebouw, waar van 1 de officiële status van mo nument zal krijgen. WADDINXVEEN - Het be stuur van de plaatselijke af- j deling van de Confessionele j Vereniging en van de Her- I vormde Stichting De Rank j heeft toestemming van de l ledenvergadering gekregen voor een onderzoek naar de j mogelijkheid tot kerkelijke I inkadering bij de hervorm- I de Immanuëlkerkgemeen-1 J te. Tot nog toe zijn de kerke- I lijke bijeenkomsten onder I verantwoordelijkheid van I genoemde stichting in het i f gebouw van de Remonst- j rantse Kerk gehouden. Het groeiende aantal bezoekers J noodzaakte het bestuur om t te zien naar een andere, gro tere ruimte. Met ingang van 1 maart 1998 zullen de mor-1 genbijeenkomsten daarom I in het gebouw van het Coe necoop College, gehouden worden. In de achter ons lig-1 gende jaren heeft de plaat-1 f selijke afdeling van de Con fessionele Vereniging de mogelijkheden onderzocht om anderszins een oplos- sing te vinden. Daartoe zijn gesprekken geweest zowel met het moderamen van de Centrale Hervormde Ge meente als met de Imma- nuëlkerkgemeente. De ker kenraad van de hervormde Immanuëlkerkgemeente heeft met het bestuur van j De Rank eerste gesprekken gevoerd om op termijn ker kelijke inkadering te reali seren. Hierdoor zal De Rank de mogelijkheid krijgen om eigen erediensten te hou-1 den. De komende maanden zullen besprekingen worden j gevoerd om de toekomstige j structuren verder vorm te I geven. De inkadering zal I naar verwachting medio I 1998 haar beslag kunnen 'i krijgen. Drogisterijen met het waar borgcertificaat zoals parfu- merie-drogistertij ’Mieke’ zijn herkenbaar aan een blauw raamvignet. Het geeft de consument de zekerheid dat hij te woord wordt ge staan door deskundig perso neel. dan zullen er mensen onte vreden zijn. Voor 1998 sprak Fedde Jonkman de wens uit dat hij kan rekenen op een betrokken samenleving. Be trokkenheid bij elkaar en be trokkenheid bij de uitvoering van plannen. ‘Laten we in 1998 starten met het winkelcentrum, de pu blieke huiskamer van Wad dinxveen, een hart waar mensen graag samenkomen', zo sprak hij. ’s Middags sprak burgemeester Fedde Jonk man de medewerkers van de gemeente Waddinxveen toe tijdens een lunchbijeen- komst. Ook hier uitte hij de wens dat betrokkenheid bij de uitvoering van het beleids plan het mogelijk maakt het mooiste werk te doen dat be staat: dienstverlener zijn. De ’nieuwjaarsvisite’ in het ge meentehuis werd ondanks het regenachtige en stor machtige weer goed bezocht. Veel handen werden geschud en nog meer goede wensen geuit. Het aantal wensen in de kerstboom - die dit jaar voor het eerst in de publieks hal stond - bleef achter bij de verwachting. De wensen die zijn opgeschreven worden geïnventariseerd en als het bruikbare suggesties zijn, meegenomen bij het formule ren of uitvoeren van beleid. WADDINXVEEN - Op 30 december zijn in Waddinxveen 11 jonge ren tussen de 12 en 16 jaar betrapt op het afste- ken van vuurwerk bui ten de toegestane tijden. Dit gebeurde op Waddepad en in Zuidplas. De gegevens van de jon geren zijn door de politie doorgegeven aan bureau Halt, waardoor zij bin- j nenkort benaderd zullen worden. In totaal zijn dit jaar 17 jongeren naar bureau j Halt doorverwezen voor het te vroeg afsteken I van vuurwerk. In de nacht van Oud en Nieuw zijn brievenbus- j sen van een flat aan het j Kóningin Wilhelmina- j plein vernield. Vermoe- j delijk is er vuurwerk in j I de brievenbussen ge- I gooid. Diezelfde nacht is op het Kievitsdreef het portier I van een auto vernield en I is een andere auto in de brand gestoken. Op de Dreef zijn 3 abri’s ver- j I nield. Bij het NS-station Wad dinxveen zijn ruiten van het kaartenautomaat I vernield en ruiten van I I een telefooncel. Ook rui- ten van de kaartenbalie zijn vernield en een re- I clamebord. I Bij NS-station Waddinx- veen-Noord is een boom I vernield en enkele licht- I bakken. Aan de Passage zijn ruiten bekrast. Het college van Burgemees ter en Wethouders ontving traditiegetrouw aan het Raadhuisplein inwoners en vertegenwoordigers van het bedrijfs- en maatschappelijk leven in het Gouwedorp. In zijn toespraak stond Wad dinxveens eerste burger stil bij het afgelopen jaar. En dan vooral bij de vele vrijwilligers die Waddinxveen kent en hun inzet voor de samenle ving, de verenigingen die ju bileerden en de echtparen die 50 jaar of langer lief en leef delen. Een ogenblik stilte werd gevraagd voor diegene die er niet meer zijn. In het nieuwe jaar vinden sa menleving en gemeente el kaar, volgens Fedde Jonk man, bij de uitvoering van het beleidsplan 1998-2001 en de daarin gekozen prioritei ten klantgerichtheid, inte grale veiligheid en maat schappelijke deelname. De burgemeester van Wad dinxveen gelooft niet in een ’maakbare’ samenleving door de overheid, hoogstens een vermaakbare. Iedereen tevre den stellen acht hij een illu sie, want ook dat zal ergens ten koste van gaan en ook DEN HAAG/WADDINXVEEN - Zoals bericht heeft de Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking Waddinxveen in Den Haag een cheque van 60.000 gulden overhan digd aan NOVIB-directeur drs. Max van den Berg. WADDINXVEEN - Parfumerie-drogisterij ’Mieke’ (Ju liana van Stolberglaan) mag zich voortaan een gecerti ficeerde drogisterij noemen. Eigenaresse Mieke Ver- boom-Ververs kreeg daarvoor het officiële ’Drogisten Waarborgcertificaat’ uitgereikt. Bovendien moeten de mede werkers beschikken over de juiste instructies bij klachten en wordt de houdbaarheids datum streng gecontroleerd. Verder zijn er strikte regels voor de verplichte aanwezig heid van de drogist of de as- sistent-drogist in de winkel. De medewerkers van ’Mieke’ zijn nu ook verplicht de pro ductenkennis op peil te hou den. Minstens eens in de vijf jaar zal men zich moeten la ten nascholen op het gebied van geneesmiddelen. WADDINXVEEN - Volgende week donderdagavond 15 januari om kwart over acht houdt de Waddinxveense kiesvereniging van het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) in Het Nieuwe Trefpunt (Stationsstraat) een openbare bijeenkomst wa?mp Wa-idinxveens burge meester Fedde Jonkman zal spreken over normen en waarden in politiek en samenleving. I Weekblad voor Waddinxveen (Foto: Koblo Koorongovol). I I APK-KEURINGEN J Overtocht 23. 2411 BS Bodegraven Telefoon (0172) 65 08 71 •kasten «wand- enj/loertegels •tuinhout i badkamers Dorpstraat 38, Waddinxveen, (0182) 61 23 73. Zijde 3, Boskoop, (0172) 21 25 44. ONDERHOUD ALLE MERKEN DESKUNDIG ADVIES ƒ50,- voor uw oude stofzuiger geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) Wij wensen u een veilig Noordemde 76a Waddinxveen tel: (0182) 61 25 96 makelaardij b.v. Julianastraat 6 Waddinxveen tel. (0182) 61 23 09 HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2575 WOENSDAG 7 JANUARI 1998 Coenecoop 397, Waddinxveen. Tel. (0182) 61 4714 (nieuw!) Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 snelservicë^ ALLE NACHTHEMDEN ƒ25 HUURMAN het snelle en persoonlijke adres voor: de kantoorspecialist Waddinxveen Dorpstraat 39 Tel. (0182) 61 22 98 Fax (0182) 63 02 30 k Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. S 321 'S| sloten ■RJexpert Kreater-directeur And Koremans (rechts op de foto) overhandigde in de Sint Victorkerk de hij hoopt dat het snel opbrengst van het benefietconcert voor het behoud vnn dit kerkgebouw aan Gerard Mulle- man (midden op de foto), voorzitter van de Stichting tot behoud van de Sint Victorkerk, en Jan Lam, lid van de activiteitencommissie. OPENINGSTIJDEN: donderdags van 10.00 tot 18.00 uur vrijdags van 10.00 tot 18.00 uur zaterdags van 10.00 tot 16.00 uur. rolstoelvriendelijke winkel snelservice Coenecoop 397. WarHinxveen Tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijflag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) suinuuu^ Op de foto overhandigt Huub Huijten (rechts op de foto) namens de Kerngroep Ontwikke lingssamenwerking waddinxveen de Waddinxveense cheque van 60.000 gulden aan NO- VIB-directeur drs. Max van den Berg. tfoto: Kerngroep Ontwikkelingsamenwerking Waddinrveen Holda Hootsmanf) doe-het-zelf-materialen ■sierbestrating z,. I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1998 | | pagina 1