Deurwaarder gaat op pad F ASC OPRUIMING! HALVE PRIJS! STAATSLOTEN Ophaaldag van gebruikte kleding PvdA is niet te spreken over beleid rond kinderopvang PARKET-, KURK- E N x LAMINAATVLOEREN Kimberly Zoë eerste baby '98 ig van kleding van der linde Miele er is geen betere b BURGERS ALLES VOOR'j UW OPEL... Hl Aanrijding van de SGP 1 479.- I kalkhoven 30e Gouweloop op 28 februari Kreater ontvangt bezoek Pelhrimov Van Elswijk b.v. Commissie kiest voor laagbouw bij Dorpstraat Mercedes gestolen De collectie '98 komt er aan. M. Neeleman BV met CARWASH OPLAGE 14.500 EXEMPLAREN KOPEN/VERKOPEN? Diverse vulpennen, balpennen etc. WADDINXVEEN - Volgende week woensdagavond 28 ja nuari om half acht spreekt de gejan uit Schoonrewoerd voor de plaatselijke kiesvereni- haar hier al een dringende opdracht voor het nieuwe col lege van B. en W. boren baby Kimberly Zoë kwamen van Karin’s Wassa lon (speelgoed), Van Leeu- ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur'24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) Alpheus Studiecentrum DENK COMMERCIEEL - DOE COMMERCIEEL studeren investeren Volledig- en mmlnlair dageollege MBO+ en HBO DE REGIONALE OPLEIDER VOOR LANDELIJKE EXAMENS WADDINXVEEN - Het cen trum voor kunstzinnige vor ming m Waddinxveense Tsje chische zusterstad Pelhrimov vaardigt woensdag 1 april een groep muziek- en ballet- leeringen af voor een bezoek aan Waddinxveen. snelservice - INTERIEURVERZORGING VOOR DE TREKKING VAN DL 27-1 BIJ ONS T/M MA. 26-1 TE KOOP herstellen. Gezien het feit dat over anderhalve maand de gemeenteraadsverkiezingen WADDINXVEEN - De eerste in Waddinxveen in 1998 geboren baby is Kimberly Zoë, dochter van Eric en Yvonne Neven aan de Prins Alexanderstraat in het Gouwedorp. meente Waddinxveen vergun ning. De Nier Stichting Ne derland is afhankelijk van de giften van de Nederlandse be volking. Met die hulp geeft de stichting al meer dan 25 jaar directe hulp aan nierpatiën- ten. Daarnaast wordt jaar lijks meer dan 10 miljoen gul den besteed aan onderzoek met betrekking tot nierziek ten. Onderzoek dat hard no dig is. Het aantal nierpatiën- ten stijgt immers nog steeds. De Nier Stichting Nederland doet daarom ook veel aan pre ventieve voorlichting en orga niseert onder andere regel matig nascholingscursussen voor huisartsen. Dit helpt nierziekten in een vroegtijdig stadium te ontdekken. WADDINXVEEN - Meer dan de helft (52%) van de in Waddinxveen nog openstaande belastingdebiteuren over 1995 gaat deze week naar de deurwaarder. op de komende verkiezingen een tijdrede uit in het kerkge bouw van de Christelijk Afge scheiden Gemeente (Dorp- overgebracht naar het Goud- straat). se Groene Hart Ziekenhuis. Kerkweg oost 183 2741 HD Waddinxveen tel.(0182)64 00 90 begin november vorig jaar startte. De achterstallige debiteuren kwamen aan het licht bij het op orde brengen van de finan ciële administratie van de ge meente Waddinxveen. Gelijktijdig met deze vervolg stap start de invordering van de belastingdebiteuren over 1996. Over dit jaar staan 1.293 posten open voor een totaalbedrag van 347.770,-. Wekelijks gaan tussen de 150 en 200 herinneringen de deur uit. Indien aan de oproep geen gehoor wordt gegeven, volgt een aanmaning die 10,- extra kost. Indien niet op de aanmaning wordt betaald, volgt het deurwaardertraject. pers cadeaubon; auto- en mo torrijschool Succes Mimpen (speelgoed), banketbakkerij De Vlaam (geboortetaart), ’t Paradijsje (fotolijstje), brood- en banketbakkerij De Graaff (bakkerijproducten; pizzaria en Italiaans restaurant La Tarantella (diner cadeau bon), Keukencentrum Wad dinxveen (speelgoed), La Lingerie (lingerie cadeau bon), boord- en banketbak kerij Huizer (bakkerijpro ducten), pizzaexpress Spidi (twee pizza’s), restaurant de praktijk weinig terecht komt van het integraal besturen. ‘Collegeleden kijken blijk baar niet over de grens van hun portefeuille heen. Nu J x C 1 rvrvQ het rijk de omvang van de voor kinderopvang voor alleenstaande bijstands- ouders gaat baseren op de prestaties uit voorgaande ja- ren komt de wethouder in ac tie', menen de sociaal-demo- craten. het Een aanrijding was het ge volg. De bromfietser is met nekklachten overgebracht naar het Goudse Groene Hart Ziekenhuis. WADDINXVEEN - Gebruikte kleding, gordijnen, bedde- goed, schoeisel en ander textiel kunnen de Waddinxve- ners in bij hen thuis bezorgde plastic zakken op maan dag 2 februari voor negen uur aan de stoeprand klaar zetten. In totaal stonden over 1995 1.167 posten open voor een bedrag van 364.581,-. De deurwaarder gaat gefaseerd 50 tot 80 dwangbevelen per week betekenen. Dat wil zeggen dat hij op vrij dag en zaterdag de mensen die nog geen gemeentelijke belastingen betaald hebben bezoekt. Een dwangbevel kost de belastingplichtige 50,- extra. Aan het dwangbe vel zijn een herinnering en aanmaning vooraf gegaan. Van de 1.167 openstaande posten is 48% retour geko men. Hierop is 146.000,- (40%) betaald. Dit is het re sultaat van de eerste invorde ring belastingdebiteuren die Dat betekende, zoals aan het begin van elk jaar, een ver rassende visite van Wad dinxveens eerste burger Fed de Jonkman en het bestuurs leden van het winkelcentrum Brug een mand vol geschenken. Kimberly Zoë werd zaterdag morgen 3 januari om 7.12 uur geboren. Haar gewicht was 3.650 gram. Kimberly Zoë is het eerste kindje van Eric en Yvonne Neven. Haar ouders kregen de felici taties van burgemeester Fedde Jonkman en zijn vrouw, die zich voor de twee de maal van deze taak kwe ten. Bestuursleden van het winkelcentrum Brug sloten zich hierbij aan. De geschenken aan de eerste in Waddinxveen in 1998 ge- terswijk kleur en interieur (speelgoed), Body Culture (fitness cadeaubon), haar- en nagelstudio Annelies (kap- Auto snelservice vl II I IIIIIII^ Gouwe Dis (fles wijn), auto- en motorrijschool Lagrouw (fles wijn), Van der Bor Tweewielers (windscherm voor de fiets), De Bas Fixet (speelgoed), Vivante Harwa (verrassingsbon), stuca- doorsbedrijf Van Eijk (verzil verde rammelaar), ABN AM RO Bank (florijnenvloot spaarrekening), brasserie De Boeg (fles wijn), chinees-in- disch restaurant Asian Pa lace (diner cadeaubon) en C. de Bruin (keuken en thee doek). Ie dat hij met particulier kin derdagverblijf De (Beukenhof) gaat praten over uitbreiding. Marjan Stoffers: ‘Het blijft ruggestort, omdat er te wei- heel erg jammer dat de eerste twee jaar vrijwel verloren zijn gegaan. Slechts een heel klein aantal plaatsingen is gerealiseerd. Bovendien moest een deel van de kosten en aan keuzemogelijkheden uit de bijzondere bijstand be taald worden. De bemidde- de Arbeid laat lingskosten van het gastou- - derproject vallen namelijk teleurgesteld te zijn niet onder de rijksregeling'. Dit jaar zal alles uit de kast WADDINXVEEN - De driemansfractie van de Partij van de Arbeid (PvdA) in de Waddinxveense gemeenteraad is teleurgesteld over het gemeentelijk kinderopvangbe- leid in het kader van de locale armoedebestrijding. WADDINXVEEN - De voor bereidingen voor de 30e Langs de Gouweloop van de Waddinxveense sportclub Antilope (Alberdingk Thijm- laan) op zaterdag 28 februari zijn in volle gang. Vooruitlopend daarop wisten atleten van Antilope in Al- phen aan den Rijn bij de Bahlman Zegerplasloop in een veld van ruim 300 lopers maar liefst drie ereplaatsen te behalen. Op de 5 kilometer behaalde Roland den Hertog met een achterstand van een luttele twee seconden op nummer één een fraaie tweede plaats. Wietse de Bruin behaalde met een comfortabele voor sprong een tweede plaats op de 15 kilometer. Maijan v.d. Brule liet maar weer eens zien dat zij meer in haar mars had dan haar looperva- ring van slechts twee jaar deed vermoeden. De 10 kilo meter eindigde voor haar op een welverdiende derde plaats. In Piershil, tijdens één van de lopen uit de Zuidersterserie, liep Rob Meijer na een lang durige blessureperiode weer onder de 40 minuten op de 10 kilometer. Hans Boere zal ge zien zijn goede tijd op de 15 kilometer na enkele jaren weer terugkeren in de regio nale top bij de veteranen. officieel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 Hazerswoude-Dorp J Gedegen vakwerk en kwaliteit yyGunstige legkosten/ Vraag vrijblijvend offerte aan WADDINXVEEN - De Waddinxveense raads commissie ruimtelijke or dening is unaniem accoord gegaan met een nieuw bouwplan op de locatie Veenkade-Dorpstraat. Het nieuwe bouwplan be staat uit 18 twee onder- een-kap woningen. De be- wonersvereniging ’Het Oude Dorp’ is blij met het nieuwe plan omdat hier mee tegemoet is gekomen aan de belangrijkste be zwaren van de bewoners: geen hoogbouw en een J aanzienlijke reductie van j de aanvankelijke bouw massa. De bewonersvereniging rekent erop dat zij bij de verdere ontwikkeling van het plan actief worden be trokken. Dit laatste werd in de commissievergade ring overigens nadrukke- lijk door burgemeester Fedde Jonkman bevestigd. Het oorspronkelijke ’Plan Polderzicht’ van de actieve bewonersvereniging bevat volgens de bewoners zeker met betrekking tot de in richting van de openbare ruimte, de groenvoorzie ning en de verkeersafwik keling een aantal waarde volle elementen welke ook in het nieuwe bouwplan kunnen worden toegepast. De bewonersvereniging ’Het Oude Dorp’ zal haar activiteiten dan ook nog tenminste een jaar voort zetten. Het college van Burgemeester en Wethou ders ontving tijdens de raadscommissie van alle vertegenwoordigde partij en de complimenten voor j de wijze waarop zij dit I compromis met alle be- langhebbenden heeft be- I reikt. _£y Auto^M^^ snelservice Deze visite is onder auspiciën van de Stichting Vriend schapsband Waddinxveen- Pelhrimov in samenwerking met het centrum voor kunst zinnige vorming Kreater (Kerkstraat). De gasten zullen naar ver wachting woensdagavond 1 april in Kreater arriveren. Ze blijven tot en met zaterdag ochtend 4 april in Waddinx veen. In eerste aanleg zijn het be stuur en het personeel van Kreater gevraagd logies aan de bezoekers te verlenen. Ook anderen zijn zeer welkom als het om het geven van een bed, ontbijt en een avond maaltijd gaat. De muziekcursisten variëren in leeftijd van 10 tot en met 18 jaar. De hele groep telt in clusief de docenten, rond de dertig mensen. Vrijdag 3 april is er een gastoptreden in de Ontmoe- tingskerk (Groensvoorde), waar zowel de muziek- en balletleerlingen als die van Kreater en balletschool Mar cella zullen optreden. Alle gastgezinnen krijgen hier gratis toegang op gereser veerde plaatsen. Voor woonhuizen in Boskoop en Waddinxveen de makelaar. wen’s Zuivelhandel (speel goed), radio en tv Dool (nachtlampje), Van der Krans Rookwaren (speel goed), Bremmer Schoenen (kinderschoentjes), De Pater Makelaardij (speelgoed), ho- tel-café-restaurant De Unie (geschenkpakket Beren- burg), installatiebedrijf en huishoudelijke artikelen Neeleman (zuigfles), Vork (Vork’s cadeaubon), Green field (spijkerbroekje), kle ding- en confectiereparatie Perfekt (speelgoed), De Knipperij (kapperscadeau bon), ’t Handwerkhoekje (slabbetje), ijssalon Merino (ijs cadeaubon), De Rozebot- tel Bloemen (boeketbloe- men), Grieks restaurant Kreta (fles wijn), Van Blit- Sinds 1996 bestaat er in Waddinxveen een rijksrege ling yoor kinderopvang. Het is een regeling die alleen staande ouders met een bij standsuitkering en kinderen duidelijk is dat vanaf 1999 tussen de 5 en 12 jaar in de 1 1 gelegenheid stelt te gaan gelden werken, dan wel een oplei ding te gaan volgen. In 1996 en 1997 heeft het ge meentebestuur van rijkswege hiervoor per jaar meer dan 50.000 gulden gekregen. Uit het evaluatieverslag dat door In het evaluatieverslag wethouder Joop Neele (PCW) schrijft wethouder Joop Nee- aan de raadscommissie is le dat hij met particulier kin- verstrekt blijkt dat het over- derdagverblijf De Boemel grote deel van dit geld (in to taal zo’n 86.000 gulden over die twee jaar) zal worden te- 1 uggcoiui v, uiiiuaL c± vc wei nig gebruik gemaakt wordt van de regeling. Het belangrijkste knelpunt is volgens het college van B. en W. het gebrek aan plaatsten f ---!•ƒ -1 --J voor buitenschoolse opvang. De Partij van desgevraagd weten buitenge woon 1 over deze gang van zaken. Het is alweer een jaar gele- wordt gehaald om de zaak te den dat in het Anne Frank- centrum de armoedeconfe- rentie werd gehouden. Ook toen al werd het gebrek worden gehouden ligt volgens aan goede kinderopvang als 1 J“ 1 een belangrijk knelpunt voor het zoeken naar werk door al leenstaande ouders met een bijstandsuitkering naar vo ren gebracht. ‘Ik vind het onbegrijpelijk dat wethouder Joop Neele geen enkele poging heeft gedaan om dit knelpunt op te lossen', aldus PvdA-commissielid Marjan Stoffers. "Tijdens de commissieverga dering zei de PCW-wethou- hervormde predikant en oud- der dat het kinderopvangbe- Waddinxvener ds. L.M. Jon- leid als zodanig nu eenmaal in de portefeuille van wet houder Maria Wientjens-van ging van de SGP met het oog jongen raakte beiden gewond der Velden zit en hij dus op de komende verkiezingen aan een arm, de 51-jarige daarmee ook klem zat‘. een tijdrede uit in het kerkge- man had verwondingen aan Deze gang van zaken toont bouw van de Christelijk Afge- zijn benen. Ze zijn alle^ drie volgens de Partij van de Ar beid opnieuw aan dat in de De vrachtauto van de Stich ting Ondersteuning Medische Research (OMR) haalt de zak ken dezelfde dag nog - weer of geen weer - op. Bewoners van een woonerf kunnen de zak ken op de algemene huisvuil- ver zamelpunten deponeren. De ingezamelde kleding wordt verkocht en de op brengst hieruit is bestemd voor de Nier Stichting Neder land. Voor het inzamelen van de kleding verleende de ge- WADDINXVEEN - Maandag 19 januari rond 7.00 uur heeft een aanrijding plaats- dag 13 januari is een zwarte gevonden op de Henegouwer- weg. Een 17-jarige jongen uit geparkeerd stond Benthuizen reed op zijn brommer met achterop een 16-jarige vriend, eveneens uit fietspad langs de Henegou- werweg aan de verkeerde kant van het fietspad toen een 51-jarige man uit Gouda tegemoet kwam. Een aanrij- ge bromfietser uit Alphen ding volgde, waarbij alle drie aan den Rijn voorbij die in de de betrokkenen gewond raak- richting van Waddinxveen ten. De 16- en de 17-jarige reed. WADDINXVEEN - Tussen maandag 12 januari en dins- Mercedes-cabrio gestolen die aan de Noordkade in Waddinxveen. Dinsdagmorgen 13 januari rond acht uur was er een ver- Benthuizen. Zij reden op het keersongeval op de Henegou- werweg. Een 46-jarige auto mobilist uit Waddinxveen wilde de weg oprijden. Op dat moment kwam er een 18-jari- ÉR g s Weekblad voor Waddinxveen Waddinxveens burgemeester Fedde Jonkman en zijn vrouw bij Waddinxveens eerstgeborene Kimberly Zoë Neven en genote van Waddinxveens burgemeester (rechts op met Yvonne Neven en haar dochtertje Kimberly BEL DE STEDIE-ADVIESLIJN 0172.475850 APK-KEURINGEN j ONDERHOUD ALLE MERKEN DESKUNDIG ADVIES ƒ50,- voor uw oude stofzuiger De echte de foto; Zoë. (Foto: Sjoak Noteboom). Stofzuiger S321 Coenecoop 397, Waddinxveen, Tel. (0182) 61 4714 (nieuw!) HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2577 WOENSDAG 21 JANUARI 1998 PRIMERA GROENENDIJK KONINGINNEWEG 11D BOSKOOP (0172) 23 0717 Dorpstraat 38, Waddinxveen, (01 82) 61 23 73. Zijde 3, Boskoop, (0172) 21 25 44. MOLENVLIET 3-5 2405 BZ ALPBEN A/D BIJN TELEFOON 0172.474680 EAX 474681 Dorpstraat 39 - Waddinxveen Telefoon (0182) 61 22 98 ■VJexpen Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 Coenecoop 397. WaMinneen. Tel. (0182) 61 47 14 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag: 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) het snelle en persoonlijke adres voor: haar ouders en bestuursleden van het winkelcentrum Brug. (Foto: Sjaak Noteboom). makelaardij b.v. |«*»R Julianastraat 6 ^9 Waddinxveen tel. (0182) 61 23 09 1 A-1 Z l Z - 1 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1998 | | pagina 1