HKV PvdA steunt Concert van Delfts Strijkkwartet Schilderes Gerda Jonker vertelt over haar cursus verkeersplan, maar blijft tegen rondweg (nrwievi if hW -X Kuwft ^ir hj VivAHte aflfe Literaire leeskring van Bouwina Bergsma i r Fons v.d. Steeleidt VVD Zevenhuizen-Moerkapelle mensen Uitvoering van Muziekschool Theater in Open Cirkel M. Zijderhand lijsttrekker van Gemeentebelangen Groenlinks geeft klavers aan milieubewuste Parkeergarage exploiteren Poppen maken op Vrije School "Een getoo/waard/ge LIJST PAGINA 13 WOENSDAG 28 JANUARI 1998 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN 1 De schilderes Gerda Jonker (links op de foto), die op dit moment exposeert in Kreater Bouwine Bergsma. droeg het aantal WD-stem- mers bij de Provinciale Sta tenverkiezingen maar liefst 1.431, daarmee 618 stemmen uittorenend boven de SGP. De nieuwe WD-raadsfractie is van plan strak vast te hou den aan de Structuurvisie Ze- De openheid van de omrin gende polders dient volgens de liberalen gewaarborgd te staan door het opeenvolgende gebruik van diverse technie ken als aquarel, lithografie, pastel en olieverf. Gerda Jonker doceerde teke nen en schilderen bij Expres sie ’70 in Alphen aan den Rijn en werkte als ontwerpster en schilderes in binnen- en bui tenland. Haar onderwerpen haalt zij uit de natuur en haar eigen werk noemt zij na- tuurorganisch. ming en verbreding van ons aanbod tekenen en schilde ren met modernisme, kreeg ik foto’s van het werk van Gerda Jonker te zien. Ik was meteen getroffen door de schoonheid in kleur en dyna miek van haar werk1, aldus Aad Koremans. ‘Bij het bekijken van de schil derijen ontdekt je steeds nieuwe dingen*. Imposant noemde hij de ver binding die de schilderes legt met de oerkracht van het le ven. Haar vrije werk is ont- laatste drie kamerconcer- ten kosten 35 gulden en 30 gulden voor 65+- en CJP- houdêrs en Kreaterleerlin- gen. Reserveren kan via Kreater (tel. 0182-614422). Losse verkoop is er ’s avonds in de Remonstrant se Kerk. WADDINXVEEN - Voorafgaande aan de cursus teke- nen-schilderen moderne technieken in het centrum voor kunstzinnige vorming ’Kreater’ (Kekstraat) geeft docente en schilderes Gerda Jonker-Kooy uit Alphen aan den Rijn komende zaterdagmiddag 31 januari van een tot drie uur voorlichting over haar opzet en het werkplan van deze opleiding. ZEVENHUIZEN/MOERKAPELLE Ook in Zevenhui zen-Moerkapelle is de definitieve lijst van WD-kandi- daat-raadsleden voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Lijstaanvoerder is Moerkapellenaar Fons van der Stee, gevolgd door zittend raadslid Mies te Me- ij-de Laat uit Zevenhuizen. WADDINXVEEN - Waddinxveen is het nieuwe jaar in gegaan met een eindelijk vastgesteld verkeerscircula tieplan dat in de komende j aren uitgevoerd zal worden. Uiteindelijk stemde ook de gemeenteraadsfractie van de PvdA, die zich steeds had verzet tegen de aanleg van een westelijke rondweg, met de plannenmakerij in. Aangezien in Kreater tot en met woensdag 4 februari een tentoonstelling van werken van Gerda Jonker wordt ge houden, is dit tevens een uit stekende gelegenheid met haar schilderijen en de kun stenares zelf kennis te ma ken. Bij de drukbezochte opening van deze expositie afgelopen woensdag, stak de directeur Aad Koremans van Kreater zijn bewondering niet onder stoelen of banken. ‘In het kader van de verrui- GOUDA Groenlinks deelt geluksklaverbolletjes uit. Als ze goed verzorgd worden, groeit er een klavertjevier uit. Groenlinks geeft de plantjes aan mensen die mi lieubewust gedrag tonen. Zo kunnen voetgangers en fiet sers het presentje tegemoet zien, net als Gouwenaars die weinig afval produceren. Be woners met een ‘Reclame drukwerk; Nee’ sticker op de brievenbus komen in aan merking voor het plantje. ‘Laat ook Groenlinks groeien’ is het motto in de verkiezing stijd. Groenlinks wil van drie naar (klavertje)vier zetels. De partij maakt zich zorgen om de aantasting van natuur en milieu. Met name noemt ze de voorgenomen aanleg van Zuidwestelijke Randweg, de sluipende aantasting van de Bloemendaalseweg en de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen rond de bin nenstad. Op de drukbezochte opening van haar ten toonstelling vorige week woensdag waren de aanwezigen, zoals deze foto laat zien, onder de indruk van de kleur en de dyna miek van het werk van de Alphense schilde res Gerda Jonker. (Foto: Kobie Koorenge- vel). Bouwine haar cursus-activiteiten on dergebracht in BBLiterair. Zij studeerde Nederlands en ‘Specifieke voorkennis is Algemene Literatuurweten- niet nodig. De bijeenkom sten helpen mensen ‘meer uit een roman te halen en dragen bij tot intensiever leesplezier'. ‘De leeskring geeft de deel nemers bovendien een steun een bewuste keus te maken uit het overvloedige aanbod van literatuur' 2. ‘De westelijke rondweg doorkruist een natuurgebied nu en in de toekomst het Bentwoud en de aansluitende groene zones. En is dus geen goede keuze als we denken aan duurzaamheid en de toe komst voor onze kinderen en kleinkinderen'. 3. ‘De aansluiting van de rondweg via de Hoogeveense- weg door Hazerswoude (waar men denkt aan aanleg van een tunnel) naar de Nil is zo’n verre toekomst, als het er ooit van komt, dat besluit vorming om die reden prema tuur lijkt'. 4. ‘Om nu maar niet eens te spreken over de financiën (waarvoor overigens het col lege ook in dit verkeerscircu latieplan geen geld reser veert). Voor onderzoek naar de reali sering van de westelijke rondweg mag van de PvdA nog wel geld besteed worden, maar niet zo veel als jaarlijks gepland is in het verkeerscir culatieplan. Wat betreft de financiën van het gehele plan stemde de Pv- dA-fractie in met de voorstel len voor de eerste twee jaar: 1998 en 1999. Of het gehele plan in 10 jaar gerealiseerd kan worden is echter de vraag, niet alleen technisch, ook financieel. Af wegingen zullen steeds op nieuw gemaakt moeten kun nen worden. Want om de leefbaarheid van de inwoners van Waddinx veen zo veel mogelijk te kun nen realiseren zijn niet alleen verkeersmaatregelen nodig. We hebben ook nog het een en ander te doen aan de ar moedebestrijding en aan de duurzaamheid voor onze kleinkinderen', besluit Bep Vermeij. WADDINXVEEN - Het vierde kamermuziekcon cert in de Remonstrantse Kerk (Zuidkade) door het Delfts Strijkkwartet garan deert donderdagavond 29 januari om acht uur op nieuw een optreden op hoog niveau met een prachtig programma. De uitvoerenden, Jan Pie ter van Coolwijk (viool), Hanneke Kerremans en Rachel Yates (beiden altvi ool) en Thomas Guirten (cello) waren en zijn allen verbonden aan nationaal en internationaal bekende or kesten. Jan Pieter van Coolwijk was concertmeester van het barokorkest Florigelium Musicum en maakte recent met de Spaanse groep Ca- pella de Ministrers een gro te toemee door Mexico. Hanneke Kerremans is lid van het Residentie Orkest en speelt ondanks haar drukke werkzaamheden nog veel kamermuziek. Ra- WADDINXVEEN - Woens dagavond 4 februari om kwart over acht zal de klein theatergroep ’Voetlicht’ in De Schaapskooi (Nesse) het pro gramma ’Onder vier ogrfn’ uitvoeren voor de bezoekers van de hervormde ontmoe- tingskring De Open Cirkel. De theatergroep stelt zich ten doel om christenen bewust te maken van hun plaats in de kerk en in de samenleving. Ze doen dit door middel van lied jes, monologen, sketches en bewegingsspel. ’Onder vier ogen’ is een programma over kijken naar jezelf, naar ande ren en naar God. Soms met een dosis zelfspot lachen om jezelf, maar ook met God hui len om deze wereld, dromen over de toekomst met een be tere wereld, met het besef dat daarvoor actie gevraagd wordt van christenen in kerk en samenleving van vandaag. ZEVENHUIZEN/MOERKA PELLE - De politieke partij Gemeentebelangen in Zeven huizen-Moerkapelle heeft wethouder M. Zijderhand op de eerste plaats gezet, ge volgd door raadslid J.A. Me- bius. Raadslid S.E. Duursma had vier geleden al kenbaar ge maakt aan zijn laatste raads periode bezig te zijn. Vandaar dat hij had aangegeven niet meer voor een direct verkies bare plaats in aanmerking te willen komen. J. de Koning heeft een nieu we kandidatuur voor de vier de plaats niet aanvaard. De derde en vierde plaats wor den daarom ingenomen door voorzitster mevrouw R.P. van der Zwan-Huizenga van Ge meentebelangen en mevrouw J.P.E. Hogenes. Op de vijfde plaats staat mevrouw A. Hoogma-de Leeuw, actief als bestuurslid van Moerkapelle- voetbal. Nieuw op de lijst is, op de zes de plaats, M. van Ruitenburg. Op de zevende, achtste en ne gende plaats gevolgd door E.F. van Amerongen, A. Roos en C.F. Rutgrink. Ook de laatste is nieuw op de lijst van Gemeentebelangen. Van de eerste negen kandida ten zijn er drie afkomstig uit de kern Moerkapelle. Op de lijst zijn totaal 18 kandidaten geplaatst. GOUDA - De SGP/RPFZ GPV-fractie schrijft in een brief dat zij informatie heeft ingewonnen bij ParkeerMan- angement Nederland (PMN) over het rendabel exploiteren van een parkeergarage buiten de singels in Gouda. PMN ziet daartoe mogelijkheden. „Het lijkt mijn fractie zinvol dat de gemeente Gouda een gesprek aangaat met dit bedrijf om parkeren in Gouda professio neel aan te pakken”, aldus de combinatie partij SGP/RPF/ GPV in de brief. De partij heeft onlangs de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt. Gerda Jonker zittend naast één van haar schilderijen die tot en met woensdag 4 fe bruari in Kreater (Kerkstraat) te bezichti gen zijn. De schilderes geeft in februari een cursus moderne technieken in de dependan ce van Kreater aan de Peter Zuidlaan. (Foto: Kobie Koorengevel). Het verkeerscirculatieplan is volgens de gemeenteraadsle den goed en uitgebreid be sproken in de raadscommis sies, bij inspraakavonden met de bevolking en door de raadsfracties zelf. ‘Er is goed geluisterd naar de bevolking, want in het oor spronkelijke plan zijn een aantal zaken nadien bijge steld1, aldus PvdA-raadslid Bep Vermeij. ‘Natuurlijk kom je door de in spraak verschillende belan gen tegen, die weer conflicten kunnen veroorzaken en die weer uitnodigen voor verder onderzoek. Daardoor kan be sluitvorming opnieuw uitge steld worden, maar gelukkig was dat nu niet het geval'. Het verkeerscirculatieplan voldoet naar de mening van de PvdA-fractie op een groot aantal punten aan het eigen verkiezingsprogramma 1994- 1998, met name aan de aan dacht voor de zwaksten in het verkeer: de voetgangers en de fietsers. ‘Natuurlijk zijn er conflicte rende belangen, maar het is onmogelijk om voor iedereen de meest gunstige situatie te creëren', zeggen de sociaal democraten. De PvdA-fractie heeft, na am pele overwegingen zoals in terne besprekingen en een le denvergadering, vooralsnog besloten niet in te stemmen met de aanleg van de weste lijke rondweg. Daarvoor hadden de sociaal democraten de volgende vier redenen: 1. “We zijn er niet van over tuigd dat alleen de aanleg van de westelijke rondweg de verkeersdruk binnen Wad dinxveen aanzienlijk zal ver minderen en het verkeer op de Henegouwerweg zal ont lasten'. GOUDA De muziekschool Gouda houdt vrijdag 6 febru ari een uitvoering in multi functioneel centrum De Oostpoort aan de Aderpol- derweg 19. Het Elementair Orkest opent de muziekavond. Ver schillende ensembles treden daarna op voor de pauze. Dwarsfluitiste Miranda Geelhoed wordt op de vleu gel begeleid door Marcel Vis- mans. Na de onderbreking speelt het Muziekschool Kameror kest met als soliste dwars fluitiste Mariska Sleeuwen- hoek. Na het dwarsfluitensemble zal de Klezmer Band de avond afsluiten. De uitvoe ring begint om 19.30 uur. chel Yates speelt regelma tig in Frankfurt en Parijs en maakt in eigen land deel uit van de Nederlandse Bachvereniging, Concerto ’91 en Collegium Musicum. Thomas Guirten is lid van het kamerorkest Musica Ducis, dat regelmatig over al in Nederland en in het buitenland optreedt en cd- opnames maakt. Hij is van af 1986 docent cello bij het centrum voor kunstzinnige vorming Kreater (Kerk straat). Het viertal speelt het strijk kwartet in C KV 465 van W.A. Mozart, het strijk kwartet op. 74 in Es van L. van Beethoven en het strijkkwartet nr. 3 in Bes op. 67 van J. Brahms. De kaarten voor het Wad- dinxveense kamermuziek concert kosten 15 gulden per persoon. Houders van een pas 65+ of CJP betalen evenals leerlingen van Kre ater ƒ12.50 per persoon. Abonnementen voor de Bouwine Bergsma begint binnenkort met een zeer gevarieerde literaire leeskring bij 'Kreater' (Kerkstraat). (Kerkstraat), houdt komende zaterdagmiddag 31 januari van een tot drie uur een infor- matie-bijeenkomst over de cursus moderne technieken, die zij vanaf begin februari zeven weken gaat geven. (Foto: Kobie Koorengevel). GOUDA Op de Vrije School in Gouda begint op 18 februari een cursus poppen maken. Els Vrij leert de cursisten om van natuurlijke materialen de poppen te vervaardigen. De cursus duurt twaalf avonden. Belangstellen den kunnen zich opgeven of meer informatie krijgen via telefoonnummer 0182- 502756. Het Delfts Strijkkwar tet, met van links naar rechts Rachael Yates (altviool), Thomas Guir ten (cello), Hanneke Kerremans (viool) en Jan-Pieter van Coolwijk (viool), dat donderdag avond 29 januari om acht uur een kamermu ziekconcert verzorgt in de Remonstrantse Kerk aan de Zuidkade. "Volksgezondheid" De mogelijke vestiging van een coffeeshop in Waddinxveen is hoogst actueel. De PCW zal zich daartegen verzetten. Want factoren die de volksgezondheid bedreigen, willen we met alle mogelijke middelen tegengaan. Wel steunen we preventieprojecten en beloven we de opvang van en de hulp aan alcohol-, drugs- en gokverslaafden te subsidiëren. 4 jW h schappen aan de Universi- teit Utrecht en werkt tevens als docente Nederlands. De lijst van te bespreken boeken omvat moderne Ne derlandse en buitenlandse romans, naast Nederlandse en anderstalige wereldklas- siekers. Gestreefd is naar zoveel mo gelijk variatie. In Waddinx veen staan voor de vijf bij eenkomsten bijzonder inte ressante romans op het programma. Begonnen wordt met Aura, een Latijns-Amerikaanse novelle van Carlos Fuentes. Daarna Eendere Liefde, een hedendaagse Ameri- kaanse roman van David Leavitt, de moderne Neder landse roman Uit het Paradijs, van Nelleke Noorder- J vliet, dan De Inge- wijden, een klassie- ker van de Neder- landse schrijfster Hella Haasse en j Trots en Vooroor- j deel van de alom be- kende Jane Austen. De kosten voor deel- name bedragen 95 gulden. Opgeven f kan gedurende kan tooruren bij de ad ministratie van Kre ater, tel. 0182- 614422. I Het is een nieuw initiatief van Kreater dat inhaakt op verzoeken naast de muzika le en beeldende activiteiten ook de literatuur eveneens een plaats in het aanbod te I geven. Gedurende vijf bijeenkom- sten, vanaf dinsdag 27 janu ari of dinsdag 3 februari (el ke maand op een dinsdag avond van 20.00 tot 22.00 uur), staat een literaire ro- j man centraal. j De data zijn 3 februari, 10 maart, 7 april, 12 mei en, als de cursus op 3 februari begint, ook 16 juni. Het is mogelijk zich tus- sen tij ds aan te slui ten. Begeleidster Bouwi ne Bergsma gaat in op de achtergronden van de roman, be- handelt thema’s en motieven en geeft informatie over de auteur. Tevens licht zij de I bijbehorende literai re stroming toe en geeft een beeld van de ontvangst van de roman in de literai re kritiek. Uiteraard I krijgen de deelne mers alle kansen hun eigen opvattin- gen te laten horen. ‘Iedereen die van le- I zen houdt is van harte welkom', zegt Het is volgens het afdelings bestuur een lijst geworden met een evenwichtige verde ling over de kernen Zeven huizen en Moerkapelle, tus sen mannelijke en vrouwelij- venhuizen-Moerkapelle. ke vertegenwoordigers en ook met betrekking tot reeds aan wezige ervaring en nieuwko mers. De WD vindt dat de blijven, zij het met een groter partij in de afgelopen raads- recreatief vermogen. ‘Rotter- periode met twee zetels sterk dam en Zoetermeer moeten onderbezet is geweest^ Zo be- daar van afblijven, ook al ter- wille van hun eigen recrean ten1. De WD-lijst ziet er wat de eerste acht plaatsen betreft als volgt uit: 1. Fons van der Stee, Moerkapelle; 2. Mies te Meij-de Laat, Zevenhuizen (zittend raadslid); 3. Gerard Brand, Zevenhuizen; 4. John van Eijk, Zevenhuizen (zit tend raadslid); 5. Dominique Rammeloo, Moerkapelle; 6. Ginus Aalderink, Zevenhui zen; 7. Phons Decker, Moer kapelle en 8. Dick Verboom, Zevenhuizen. WADDINXVEEN - Bouwine Bergsma begint dezer da- Bouwine Bergsma heeft gen met een literaire leeskring in het centrum voor kunstzinnige vorming ’Kreater’ (Kerkstraat). 1 De j e e r Rijnlandstraat 4.2741 HZ Waddinxveen Tel. (0182) 61 61 19 harwa Fax (0182) 61 66 38 (2 straten achter het gemeentehuis) v a m J e leven lilKS Vivante, de nieuwe stijl L sfeerwinkel in woningtextiel en home decorating. y !rln!

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1998 | | pagina 13