CDA-programma voor /ongeren campagne van Bij het ontbijt... Vis uit Petteplas overgezet in Gouwe Albert Grooten trots op kandidatenlijst van D66 Jan Speetjens leidt de VVD Kerngroep werft nieuwe donateurs '1 t.’ I Carnaval met ouderen Politie pakt dievenbende Jeugddienst Werkstress centraal op thema- avond en cursus Vaccinatie- spreekuur voor Mekkagangers Rijn en Gouwe I I I I I I I I I I I PAGINA 17 WOENSDAG 28 JANUARI 1998 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Wie nu kiest voor een kennismakings- ■MHMH De campagneleider van de VVD in Waddinxveen, Jan Speetjens. (Foto: Ar chief - Victor van Leeu wen). Wie nu kiest voor een kennismakings- abonnement, ontvangt Rijn en Gouwe vier weken vóór zeven uur in de bus. Voor deze I vrijblijvende kennismaking betaalt u 14.25. afdelingsvoorzitter Al bert Grooten staat op de vijfde plaats van de D66- kandiaatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezin gen in Waddinxveen. Links oxa maart op Rijn en Gouwe. Naam: Adres: Plaats: landsprojecten in Tigray (Et hiopië) het beste te kunnen aanpakken. In deze weken zijn twee leden van de Kern groep in Ethiopië om zich te oriënteren hoe de projecten het beste kunnen worden uit gevoerd en op welke manier contacten kunnen worden ge legd met verenigingen en in stellingen ter plaatse en in Ethiopië. De beide Kerngroepleden zul len zoveel mogelijk materiaal verzamelen om voorlichting te kunnen geven aan de leer lingen op de scholen in Wad dinxveen. Op deze manier kan de be wustwording van de hulp aan de Derde Wereld - in dit geval rokkaanse infolijn (telefoon 0182-545602). pelijk werker van De Vier- stroom. Het doel van de cursus is te voorkomen dat mensen met werkstress ernstige psychi sche problemen krijgen. Ook deze cursus vindt plaats aan de Ronsseweg 225 in Gouda.. De eerste bijeenkomst is op dinsdag 3 maart van 19.30 tot 22.00 uur. De koste bedragen vijftig gulden. Belangstellen den kunnen meer informatie krijgen en zich aanmelden door te bellen: 0182-516422. WADDINXVEEN - In de Ontmoetingskerk (Groens- voorde) wordt zondagmid dag 1 februari om vijf uur een jeugddienst gehouden. Het thema is ’Laat kinde ren kind zijn’. Er zal veel gezongen en gemusiceerd worden. WADDINXVEEN - De Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB) heeft op verzoek van en in sa menwerking met de hengelsportvereniging Waddinx- veen (HSW) een visserijkundig onderzoek uitgevoerd in de Petteplas, waarbij ook naar de waterverontreini ging is gekeken. aan Ethiopië - op een juiste en deskundige manier wor den gebracht. De Kerngroep hoopt dat veel Waddinxve- ners een bijdrage zullen ge ven door storting op gironum mer 3560360. De afgedragen bijdrage aan NOVIB voor het project in Ethiopië bedroeg vorig 60.000 gulden, inclusief een gemeentelijke subsidie van ruim 54.000 gulden. De rest van het afgedragen bedrag is bijeengebracht door de Kerngroep. De kosten van voorlichting en administratie en dergelijke worden gefinan- cieerd uit ontvangen giften en donateursgelden. Waddinxveners die nog nade re inlichtingen wensen, kun nen zich in verbinding stellen met Louise Perbal, Poolster 13, tel. 0182-615718 (secreta ris) of met A. Both, Linden- gaarde 7, tel. 0182-613098 (penningmeester). zijn erg blij dat zij bereid was op een verkiesbare plaats te gaan staan want als VVD vinden wij het heel belangrijk dat de stem van jonge men sen in de Waddinxveense po litiek gehoord wordt*. Krista Brugman kreeg on langs landelijke bekendheid toen zij de hoofdprijs won van een opstelwedstrijd die uitge schreven was door de liberale fractie van het Europese Par lement. Samen met Maria Wientjens-van der Velden gaat zij die avond in discussie met de Waddinxveense jonge ren. Woensdagavond 18 februari om acht uur houdt de VVD ria Wientjens-van der Velden en Krista Brugman*. ‘Krista staat op onze verkie zingslijst en is met haar 19 jaar de jongste kandidaat in Waddinxveen voor de ge meenteraadsverkiezing. Wij WADDINXVEEN - ‘Wij zijn er klaar voor*, zegt de vice- voorzitter van het afdelingsbestuur van de VVD in Waddinxveen, Jan Speetjens. Samen met zijn campag- neteam heeft hij de voorbereidingen getroffen voor de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 4 maart. GOUDA Het Riagg organi seert een cursus ‘Omgaan met werkstress’ en daaraan vooraf gaand een thema-avond over werkstress. De thema-avond wordt gehouden op maandag 9 februari en is bedoeld voor mensen die last hebben van stress en mensen uit hun om geving. Op de bijeenkomst le ren de belangstellenden hoe ze aan de slag kunnen om de werkstress te verminderen. Het Riagg meldt dat uit een onderzoek gebleken is dat een op de acht a negen werkenden zich dikwijls mentaal opge brand en uitgeput voelt. Om gerekend naar Midden-Hol- land gaat het dan om tussen de acht- en negenduizend werk nemers. Op de avond houden een psycholoog en een maat schappelijk werker een inlei ding. De avond vindt plaats in het Riagg-gebouw aan de Ronsseweg 225 en duurt van 20.00 tot 22.00 uur. De bijeen- reiken. het een In het visserijkundig onder zoek zijn de soorten, de sa menstelling, de lengteop- bouw van de verschillende vissoorten, de groei en' de conditie van de gevangen vis nagegaan. Bodem- en water monsters werden genomen om eventuele vervuiling van de Petteplas te kunnen vast stellen. Naar aanleiding van eenzelfde gehouden onder zoek in december 1994 en de uitkomst van het nu gehou den onderzoek is besloten om enige honderden kilo’s vis van dezelfde lengte en ge wicht uit de Petteplas te ver wijderen. De overtollige vis is heruitgezet in de Gouwe. De Petteplas is een stadsvij ver. De lengte van het water is ongeveer 200 meter. De breedte is gemiddeld 125 me ter. De totale oppervlakte be draagt ongeveer 3 hectare. De gemiddelde diepte is 1,5 meter. Eigenaar van het wa ter en het visrecht is de ge meente Waddinxveen. Deze heeft aan de de hengelsport vereniging Waddinxveen het volledig visrecht verhuurd. Hierdoor mogen uitsluitend de ongeveer 800 leden van de vereniging in het Gouwedorp het water bevissen. Het be heer van de visstand is de taak van de vereniging. HSW is een hengelsportver eniging die is aangesloten bij de Federatie van Hengel- aandacht voor wijk- en buurtbeheer en voor het on derhoud van het openbaar groen*. Na de aanbieding van het verkiezingsprogramma wis selden jongeren en leden van het CDA-Waddinxveen, onder het genot van een hapje en een drankje, uit voerig van gedachten. Verschillende CDA-kandi- daten voor de gemeente raad en bestuursleden na men hieraan deel. Daarbij kwamen onderwerpen aan de orde als jeugd- en jonge renwerk, het asielzoekers centrum, gehandicapten zorg en de wijze waarop een verkiezingsprogramma wordt samengesteld. Alle jongeren keerden huis waarts met het programma en een informatiepakket van het CDJA, de jongeren organisatie van het CDA. De christen-democraten spreken van een geslaagd initiatief om, ook locaal, de politiek dicht bij de (jonge) burger te brengen. Waddinxveen - ‘Het enthousiasme onder de leden van D66 om zich kandidaat te stellen voor de gemeente raadsverkiezingen was deze keer erg groot. De schrif telijke stemming heeft een aantal kandidaten boven aan de lijst opgeleverd die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het besturen van onze gemeente. Wij zijn verheugd om deze kandidaten, waaronder een aantal nieuwe gezichten, te kunnen presenteren*. te bellen met: 0182-516422. Op 3 maart begint de cursus Om gaan met Werkstress voor mensen die stress ervaren op het werk en aan het werk zijn of korter dan drie maanden met ziekteverlof thuis zijn. In acht bijeenkomsten wordt er antwoord gegeven op vragen als: waardoor raak ik zo ge stresst? Wat maakt me zo moe en wat kan ik er tegen doen? Hoe kan ik stress verminderen of vermijden? Hoe kan ik er voor zorgen dat ik die verant woordelijkheid minder voel? De leiding is in handen van Dat zegt D66-afdelingsvoor- zitter Albert Grooten. Hij staat zelf vijfde op de lijst voor de democraten en hoopt na de verkiezingen terug te komen als duo-raadslid in commissie II. Onze lijst wordt, zoals be kend, aangevoerd door raads lid Frans Bos, die de afgelo pen vier jaar veel ervaring op heeft gedaan. Frans Bos schuwt het debat niet en is daardoor vaak de katalysator van nieuwe discus sies. Hij zal de fak- Kel overnemen van Wim de Wit, die jongere kandidaten sen kans wil geven. Wim staat als lijst duwer op een zeven de plaats*. Bauke Zoodsma en Yvonne van Went, die op de tweede en derde plaats staan, zijn nieuwkomers. Zij combineren alle- oei bestuurlijke er varing, elk op hun eigen gebied, met een grote dosis enthousiasme en de wil om er iets van te maken. Marcel van Reede die eerst duo-raadslid was en nu raadslid is, doet veel achter grondonderzoek voor de frac tie en vormt zo een belangrij ke aanvulling op de andere kandidaten*. Albert Grooten zit vanaf 1995 in commissie II (onder meer onderwijs en sport) en heeft daar de behandeling van het gemeentelijk sportbeleids- plan meegemaakt. D66 heeft tijdens de behan deling in de gemeenteraad heel duidelijk aangegeven dat de grens van de bezuini gingen bereikt was. Het colle ge van B. en W. heeft toen ook besloten om de jaarlijkse ex tra tariefsverhoging met 5 procent die vastgelegd was in het collegeprogramma, te la ten vallen*. ‘Inmiddels wordt deze conclu sie gelukkig breed gedragen. Ook andere partijen vinden nu dat de komende jaren geen verhogingen van de ta rieven plaats mogen vinden*. Albert Grooten is zelf ook ac tief als recreatie-sporter bij de Waddinxveense sportclub Antilope (Alberdingk Thijm- laan) en bij tennisvereniging ‘Het verkiezingsprogramma ’Verantwoordelijk en Vrij’ is gedrukt en wordt volgende week verspreid onder de le den en andere belangstellen den, de folders liggen klaar, de affiches met onze lijsttrek ker Maria Wientjens-van der Velden kunnen deze week ge plakt worden op de borden die de gemeente Waddinx veen daarvoor beschikbaar heeft gesteld1. ‘Maar het belangrijkste bij de hele campagne is na tuurlijk het persoonlij ke contact met de Wad dinxveense kiezers. Daarom organiseren wij in februari tal van evenementen waar wij de Waddinxveners gaan ontmoeten*. Wij gaan dan natuur lijk onze actiepunten, zoals wij die in het ver kiezingsprogramma hebben vastgelegd, toelichten. Maar voor al ook luisteren naar onze kiezers. Hoe zij willen dat de WD- fractie in de gemeente raad de komende vier jaar zich zal opstellen?* ‘De hele maand febru ari laten wij iedere week als VVD van ons horen', onthult Jan Speetjens, directeur van het automatiseringsbe drijf Convenient BV aan de Noordkade in Waddinxveen. ‘We beginnen de maand met een klapper. Maandagavond 2 februari om acht uur hou den wij met alle zusterafde- lingen van de VVD in de Goudse regio een bijeen komst met als spreker Eer- ste-Kamerlid Hans Wiegel. Wij doen dat in de aula van de scholengemeenschap Co- menius aan de Lijstersingel in Capelle aan den IJssel'. ‘Dinsdag 10 februari houden wij in café Royal (Koningin Wilhelminaplein) een WD- politiek jongerencafé met on ze lijstrekster wethouder Ma ben en het sportbeleidsplan voorziet in criteria om voor subsidie in aanmerking te ko men*. De inhoudelijke discussies die vaak in een vroeg stadium plaats vinden in de raads commissie vindt Albert Grooten een goede zaak. ‘Alle fracties stellen het op prijs om zo vroeg mogelijk bij nieuwe plannen betrokken te worden en ook D66 heeft daarbij een duidelijke in breng. Zo is mede op ons ini tiatief besloten om de bestrij ding van taalachterstanden top-prioriteit te geven in het nieuwe plan over onderwijs achterstand'. “Verder brengt de commissie binnenkort een bezoek aan Kreater om ter plaatse hun beleidsplan te bespreken. Di rect contact met betrokkenen is voor ons van groot belang*. Albert Grooten woont met zijn gezin bijna 20 jaar in Waddinxveen en is van het sportverenigingen ’De Rand stad’. De vereniging heeft het recht tot vissen in de meeste singels en vijvers in Wad dinxveen met inbegrip van het bedrijvenaprk Coenecoop en de waterpartijen en vij vers in het Gouwebos. Met ingang van dit jaar heeft de vereniging ook het vis recht verkregen in de singels en vijvers in de woonwijk Zuidplas, omzoomd door Piasweg, Sniepweg, Beye- rincklaan en Avondster. Met goedkeuring van de be sturen van De Algemene Zuid-Hollandsche Henge- laarsbond te ’s Gravenhage, De ’s Gravenhaagse Hengel sportvereniging te ’s Graven hage en de Goudse hengel- vereniging ’Viswaterpach- ting’ kunnen HSW-leden ook vissen in de Gouwe vanaf de Keersluis te Gouda tot aan de Oude Rijn te Alphen aan den Rijn met inbegrip van de Kromme Gouwe tot aan de Julianasluis te Gouda, als mede de Otwegse Wetering te Boskoop. Het HSW-lidmaatschap is aan te vragen op een aanmel dingsformulier dat bij de plaatselijke dierenwinkels afgehaald kan worden. Wanneer men de leeftijd van 15 jaar heeft bereikt, dient men ook in het bezit te zijn van de sportvisacte, uitgege ven door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) en te verkrij gen op het postkantoor. De Gouwe Smash (Warnaar- plantsoen). ‘Het zijn allebei gezellige ver enigingen, waar naast het sporten ook de sociale contac ten belangrijk zijn. Vooral voor Antilope is het sportbe leidsplan van groot belang, omdat wij dringend een nieu we accommodatie nodig heb- WADDINXVEEN - Woens dag 7 januari heeft de politie een 19-jarige en een 24-jari- ge man uit Waddinxveen aangehouden op verdenking van een groot aantal inbra ken en insluipingen. Twee dagen later is ook een 26-jarige man, eveneens uit Waddinxveen, aangehouden op verdenking van inbraken. Voorts zijn een 37-jarige en een 43-jarige man uit Gouda en nog een 26-jarige man uit Waddinxveen aangehouden op verdenking van inbraken. Deze laatste drie zijn inmid dels weer vrijgelaten. De 19-jarige man wordt ver dacht van dertien insluipin gen in woningen. Als hij daarbij werd betrapt, ge bruikte hij telkens de smoes op zoek te zijn naar iemand. Deze man wordt ook ver dacht van een aantal inslui pingen in kerken, waarbij goederen uit jassen werden gehaald. Verder worden de drie ande re aangehouden mannen on der andere verdacht van (be trokkenheid bij) 11 woning inbraken en 3 diefstallen van auto’s. Zij waren daarbij alleen of in wisselende samenstelling be trokken. De misdrijven wer den hoofdzakelijk gepleegd in Waddinxveen, maar ook in omliggende gemeenten. Twee van de drie aangehou den mannen hebben bekend een aantal misdrijven te heb ben gepleegd. De derde verdachte ontkent elke betrokkenheid, maar hij is in twee zaken met behulp van spiegelconfrontaties en bij een andere zaak met be hulp van een fotoconfronta- tie wel herkend door bena deelden. Dinsdag 20 januari tussen 17.25 en 18.30 is ingebroken in een woning aan de Mo- zartlaan. Een deur en een bovenlicht zijn geforceerd. Er worden sieraden en een geldbedrag vermist. Op dezelfde dag tussen 16.00 en 19.10 is ingebroken in een woning aan de Perkstraat te Zevenhuizen. Een raam is geforceerd en er wordt ver moedelijk een sieraad ver mist. Waarschijnlijk later op de dag is tussen 13.00 en 22.15 ingebroken in een woning aan de Akkerweg te Moerka- pelle. Een raam is gefor ceerd. Het is nog onbekend wat er wordt vermist. WADDINXVEEN - De Ka tholieke Bond voor Ouderen (KBO) houdt zaterdagmiddag 31 januari om twee uur in het Anne Frank-centrum (Jan van Bijnenpad) een gezellige feestmiddag met de Wad dinxveense carnavalsvereni ging ’De Gouweslobbers’. De muziek is in handen van Edwin Ruyer. Men mag ver- clusief koffie). Toegangskaar ten zijn aan de zaal verkrijg baar, maar ook op telefoonnummer 0182- 615825 of 0182-617758. In het Gouwedorp wordt drie VIB, de geadopteerde platte- dagen lang een huis-aan-huis 11- een folder verspreid waarin wordt weergegeven wat voor werk de Kerngroep doet en hoe zij denkt, in samenwer king met de Nederlandse ont wikkelingsorganisatie NO- GOUDA/WADDINXVEEN - De Gemeenschappelijke Ge zondheids Dienst (GGD) Mid- den-Holland houdt begin fe bruari een aantal speciale vaccinatiespreekuren voor pelgrims naar Mekka, zodat zij goed geïnformeerd en be schermd tegen infectieziek ten op reis kunnen gaan. Er zal voorlichting worden gegeven aan kleine groepjes door Berber en Marokkaans sprekende gezondheidsvoor- lichters. Voor de overige talen zal een beroep worden ge daan op het tolkencentrum te Rotterdam. Tijdens de voorlichting wordt gesproken over hygiënische maatregelen om ziekte te Tel.: (voor controle op de bezorging) Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar: Rijn en Gouwe, Afdeling Abonnementen, Antwoordnummer 10008, 2400 VB Alphen aan den Rijn. mmm r wauuMMttUHMNMuaaaaMaMaBaiauaaniMtsKB zoekers markt*. ‘Over de laatste da gen voorafgaand aan de verkiezingen van woensdag 4 zeg ik niets. Zaterdag 28 februari laten wij duidelijk merken dat wij als VVD er zijn. Hoe? Dat zeg ik niet. La ten alle Waddinxveners maar eens de lucht inkijken die dag*. Jan Speetjens ziet vol ver trouwen de uitslag tegemoet. ‘Natuurlijk gaan wij scoren die dag en komen met een flink aantal zetels de nieuwe raad binnen. Méér dan de vier zetels de we nu hebben*. ‘Daar doen wij met elkaar on- kleed komen, maar dit is niet ze uiterste best voor. Ik weet verplicht. De kosten bedra- heel zeker dat dat ons gaat gen 5 gulden per persoon (in lukken. De avond van woens dag 4 maart, als de stemmen geteld zijn, wordt voor de VVD een heel plezierige*, zegt Jan Speetjens tot slot. WADDINXVEEN - CDA- lijsttrekster Dorenda Gerts heeft woensdag 21 januari het verkiezingsprogramma van de Waddinxveense christen-democraten aange boden aan jongeren die dit jaar voor het eerst mogen stemmen. Tijdens de bijeenkomst be nadrukte de CDA-fractie- voorzitster dat stemmen een belangrijk democra tisch recht is. ‘Je maakt zichtbaar dat je interesse in je omgeving hebt. Bovendien is het, an ders dan velen denken, echt waar dat elke stem telt. Bij de verdeling van restzetels kan één stem bepalen welke partij er een zetel bij krijgt'. Dorenda Gerts - docente ge schiedenis - riep de Wad dinxveense jongeren op de verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen te vergelijken, zodat een be wuste keuze gemaakt kan worden. Het CDA wil hiermee een aanzet geven door het pro- Ik heb de afgelopen drie maanden geen proefabonnement gehad voorkomen en hoe te hande len bij reizigersdiarree. 1 Aansluitend volgt een indivi dueel vaccinatieadvies. De benodigde vaccinaties wor den direct toegediend en zo- Postcode: nodig wordt er een vervolgaf spraak gemaakt. Afspraken maken voor deze I spreekuren kan telefonisch, dagelijks van 09.00 tot 12.30 uur, via de algemene infolijn - (telefoon 0182-545631) en op dinsdagen van 10.00 tot 11.00 uur via de Berber-Ma- begin af aan actief geweest om het voorzieningenniveau en de leefbaarheid te helpen verbeteren. Eerst als be stuurslid van de bewoners- vereniging Overtoom-Molen- ring in de Oostpolderwijk. ‘Wij hebben, na overleg met de gemeente, de eerste 30 km zone van Waddinxveen ge kregen om de wijk verkeers veilig te maken. De bewo- nersvereniging bestaat nog steeds en heeft vorig jaar zijn 15-jarig bestaan gevierd'. Daarna beheerde hij de por tefeuille technische zaken binnen het bestuur van de Stichting voor Katholiek On derwijs St. Victor. ‘In overleg met de gemeente hebben wij toen veel ach terstallig onder houd voor de scho len kunnen weg werken*. Albert Grooten is naar Waddinx veen gekomen vanwege zijn werk bij de voormalige NKF Kabel BV aan de Noordkade en werkt nu weer in Delft. Hij was betrokken bij de onderhandelingen over het sociaal plan dat is opge steld voor de slui ting van de fa briek en het af slanken en overplaatsen van de kantoorafdelingen. Albert Grooten: Vooral de sluiting van de fabriek heeft veel mensen pijn gedaan, maar het niveau van de 55- plus-regelingen was gelukkig redelijk goed. Helaas is op die locatie een groot distributie centrum gekomen met daar door onnodig veel vrachtver keer door het centrum*. ‘D66 is voorstander van het zoveel mogelijk uitplaatsen van industrie naar gebieden aan de rand van de gemeente, zoals het nieuwe distripark aan de Al 2*. In zijn werk is Albert Grooten betrokken bij de modernise ring van het telefoonnet van PTT Telecom. ‘Er worden nu plannen ont wikkeld om nieuwe huisaan- sluitingen klaar te maken voor de toekomst, zodat de koperdraadjes later pro bleemloos door glasvezels vervangen kunnen worden*. ‘Tussen de telefooncentrales liggen al glasvezelkabels. Het toenemende gebruik van in ternet en vooral de behoefte aan bewegende beelden op de computer versnelt deze ont wikkeling*, besluit Albert Grooten. WADDINXVEEN - De Kerngroep Ontwikkelingssamen werking Waddinxveen begint volgende week een grote actie voor het werven van donateurs en het verkrijgen van meer financiële bijdragen vanuit de bevolking. een thema-avond voor oude ren in de Waddinxveense sa menleving in het Anne Frank-centrum. WD-wet- houder Maria Wientjens-van komst is gratis. Belangstellen der Velden heeft in haar por- den kunnen zich opgeven door tefeuille onder andere het ou derenbeleid. Jan Speetjens: ‘Zij is dus uit stekend op de hoogte. Het be grip ouderen is niet ééndui dig. Daarvoor is de groep veel te divers samengesteld qua leeftijden, woonomstandighe den en inkomens. Voor de WD loopt als een rode draad in de discussie over het oude renbeleid het begrip zorg op maat. Daar willen wij die avond graag over discussië ren*. ‘Als op vrijdag 27 fe bruari de weekmarkt gehouden wordt is de Koert Velders, psycholoog van WD natuurlijk daar het Riagg en een maatschap- aanwezig. Wij gaan op allerlei manieren de marktbezoekers nog eens nadrukke lijk herinneren aan onze deelname aan de raadsverkiezingen. Alle kandidaten van onze lijst zullen daar aanwezig zijn en gaan dan graag in discussie met de be- van de gramma uit te Kernbegrippen uit CDA-program zijn: zorgzame samenleving, vei ligheid en een leefbaar en schoon Waddinxveen. Om deze begrippen te verduide lijken gaf Dorenda Gerts enkele voorbeelden. ‘Het CDA wil maatregelen om de veiligheid en het vei ligheidsgevoel van Wad dinxveners te bevorderen. Repressieve maatregelen, maar zeker ook preventie ve. Meer blauw op straat. In dit kader noem ik ook de verkeersveiligheid. Het CDA kiest voor veiligheid boven doorstroming*. ‘Als voorbeeld van zorg zaamheid noem ik het be vorderen van de maat schappelijke participatie van ouderen, jongeren en mensen die buiten de boot zijn gevallen of dreigen te vallen. Hienbij is ook een be langrijke taak weggelegd voor vrijwilligers. Een schoon Waddinxveen bete kent onder andere meer I Vi 'SS:

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1998 | | pagina 17