Kopieerpapier/ Prinlerpapier 5oo vei 9,95 2 voor 15,- Brievenbakjes Ordners vanal 3,95 CDA op bezoek in AZC Vrienden Souburg nu in vereniging 'Hulpdienst' gaat uit startblokken Waddinxveen in beeld voor kantoor van fusiewaterschap Jeugdkoor 'Vox Jubilans' bestaat 25 jaar r A/l. GERTS b.v. 1945 ALLES VOOR ÜW OPEL... Van Elswijk b.v. 30 januari Open huis Coene coop kalkhoven 3 voor 10," Lampionnen- optocht Wingerd UW TELEVISIEDOKTER •S 0182-613500 richt. inspraakmoge- pland CARWASH OPLAGE 14.500 EXEMPLAREN en in de toekomst.' uwmiwii1 24 uur service 3 maanden garantie Ook voor: video, radio, wasmachine, koelkast, enz.. Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. Zie ant- ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) _/Auto\_ snelservice HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2578 WOENSDAG 28 JANUARI 1998 INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen Voor al uw informatie Kon. Wilhelminaplein 6 - Waddinxveen Tel. (0182) 61 30 61 Fax (0182) 6191151 ming en op welke wijze denkt u uw standpunt daarbij naar voren te brengen? officieel Opel service-dealer Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 k Hazerswoude-Dorp V gemeen- hi B. en W.: Neen, de gebieds omvang van het nieuw te vor men waterschap heeft, gelet op de bij wet aan deze open bare lichamen opgedragen ta ken, geen noemenswaardige gevolgen voor de gemeente Waddinxveen en evenmin in vloed op bestuurlijke aspec- certen. Het eerste concert zal zijn op woensdag 25 maart. Dat is dan een tv-opname van het EO-programma ‘Neder land Zingt'. Op stille zaterdag 11 april is er het jaarlijkse passie- en Pasenconcert in Gouda en op maandag 13 Alhoewel wij het niet correct achten een waterschap te be stempelen als een ’commer cieel bedrijf, zoals u in uw brief stelt, kunnen wij u me dedelen dat een eventuele vestiging van een water- schapskantoor uiteraard zal geschieden tegen de gebrui kelijke voorwaarden, al naar gelang de locatiekeuze zowel naar de algemeen gangbare publiekrechtelijke en/of pri vaatrechtelijke regelgeving. het jeugdkoor veel concerten gegeven in heel Nederland. Hoogtepunten zijn elk jaar weer het traditionele concert op Tweede Kerstdag in de juni een jubileumconcert ge- B. en W.: Mede onder verwij zing naar ons antwoord op vraag 2 constateren wij dat wijzigingen in de schaal van waterschappen geen conse quenties hebben voor het ge- T’l l x 11 i tegenstelling tot gemeentelij ke, intergemeentelijke c.q. re- delingen c.q. schaal wijzigin- -- gemeenschappelijke, danwel deels ’overlappende’ D66: Heeft uw college inmid dels een aanvraag ontvangen voor een locatie voor nieuw bouw van een waterschaps- kantoor? Zo ja, hoe is hierop gereageerd? Is uw college van zins het nieuw te vormen wa terschap te accommoderen in de gêmeente en zo ja, tegen dezelfde voorwaarden als elk ander commercieel bedrijf? ontwikkeld die karakteris tiek is voor dit koor. met de eerste repetities onder Naast het jubileumjaar is dit WADDINXVEEN - Waddinxvener A.C. Jongejan is de voorzitter van het bestuur van de kersverse Vereniging Vrienden van Souburgh (WS), die deze maand voor de eerste keer in zorgcentrum Souburg (Prins Bemhard- laan) bijeen kwam. D66: Heeft de gebiedsomvang van het nieuw te vormen wa terschap gevolgen voor de ge meente Waddinxveen danwel invloed op bestuurlijke aspec ten van de gemeente? En zo ja, welke zijn die gevolgen en welk standpunt neemt uw college dienaangaande in? kerij. De meeste bewoners hebben al veel meege maakt. Velen hebben te ma ken met een traumatisch verleden. Er wonen zo’n 40 verschillende nationalitei ten bij elkaar, zodat het le ven op het centrum niet al tijd makkelijk is. Conflicten komen dan ook wel voor, zij het sporadisch.Op de CDA- bijeenkomst kwam ook een bewoner aan het woord, An tonio. Voor hem was het heel belangrijk dat hij zich in Nederland veilig voelt. Hij beschouwt het centrum als een klein dorp, eigenlijk te klein voor zoveel verschil lende culturen. Antonio vond het fantastisch hoe ie dereen wil helpen. Met na me de 120 vrijwilligers uit Waddinxveen roemde hij. Dat blijkt uit de antwoorden van het college op vier schrif telijke vragen van D66-ge- meenteraadslid Frans Bos. Eerder, bij het ontstaan van het waterschap Gouwelanden (waarvan oud-WD-gemeen- teraadslid ing. C.M. Kroes dijkgraaf is), viel Waddinx veen af als vestigingsplaats van dat schap, omdat werd gekozen voor Alphen aan den Rijn. De schriftelijke vragen van D66-raadslid Frans Bos over de voorbereiding van een fu sie tussen de waterschappen Meer en Woude en De Gou welanden en het antwoord daarop van het college van Burgemeester en Wethou ders luiden als volgt. orde, zoals de gezondheids zorg en het onderwijs.Na de discussie werd een rondlei ding gehouden over het cen trum. Antonio liet spontaan zijn kamertje zien, waar hij met iemand die hij voor heen niet kende woont. In het centrum zijn twee- en vierpersoonskamers, waar mensen die elkaar niet ken nen en ook vaak een ver schillende religieuze en cul turele achtergrond hebben, moeten samenleven.Na de rondleiding langs de school, de recreatieruimte, de crèche en de keuken sloot Dorenda Gerts de bijeen komst af. Zij bedankte de AZC-directie voor haar uit leg, waaruit duidelijk be trokkenheid met het werk en de bewoners van het cen trum bleek. Ook dankte de CDA-lijsttrekster het AZC voor de mogelijkheid die het CDA werd geboden voor de ze oriëntatie op het cen trum. Zij benadrukte dat bij het CDA de bereidheid be staat het voortbestaan van het AZC in Waddinxveen te verlengen, onder de oude voorwaarden en vanzelf sprekend na overleg met de omwonenden. Schilders- en behairgersbeclrijj' B. en W.: Neen, een aanvraag voor een locatie voor nieuw bouw van een waterschaps- kantoor hebben wij niet ont vangen. In de afgelopen maanden hebben echter wel, op initiatief van bestuurders van het waterschap De Gou welanden, enkele oriënteren de gesprekken plaatsgevon den, waarbij te kennen is ge geven dat Waddinxveen in beeld is als nieuwe vesti gingsplaats voor een nieuw waterschapskantoor en dat men mogelijke locaties, be staand danwel nieuw, wenst te bezien. Eerst eind decem ber 1997 zijn wij hieromtrent schriftelijk door het water schap de Gouwelanden be richt. Op de gedachte tot ves tiging van een waterschaps kantoor in Waddinxveen hebben wij positief gere ageerd. Wij zijn zondermeer verheugd over de mogelijke komst van het waterschaps kantoor in onze gemeente, onder andere met het oog op de werkgelegenheid. Op uw vraag of wij van zins zijn het nieuw te vormen wa terschap te accommoderen in de gemeente kunnen wij der halve in beginsel bevestigend antwoorden. Een en ander zal echter afhankelijk zijn van de uiteindelijke locatie keuze. ‘De hoge kwaliteit die Sou burgh biedt in de verzorging en de verpleging koppelen wij direct aan het welzijn van on- ze bewoners. De leefomge- Vrienden van Souburgh bij- ving hoort daar zeker bij. Nu WADDINXVEEN Vrijdagavond 30 janu ari van zes uur tot half tien presenteert het Coenecoop College, sa menwerkingsschool voor VBO, MAVO, HAVO en VWO, zich aan de Dreef in Wad dinxveen aan nieuwe leerlingen, hun ouders en andere belangstel lenden. In het kader van een bijzonder project bou wen leerlingen van bouw- en metaaltech- niek 4 VBO samen een brug met een beweeg baar gedeelte van zes meter. De brug zal worden geplaatst over een water van een YM- CA-locatie bij het Lau- rensmeer in het Friese Kollumeroord. Vanmiddag (woensdag 28 januari) werden op de schoollocaties in Waddinxveen en in Boskoop de leerlingen uit groep 8 van de ba sisscholen ontvangen voor een rondleiding. Het programma om vatte een beeld van een halve schooldag, ’snufïellesjes’ en een ’snuffeldisco’. (bestuurlijke) belangen. Wij hebben ons dan ook geen me ning gevormd met betrekking tot de voorgenomen fusie. Op uw vraag of wij inspraakmo gelijkheden hebben kunnen wij bevestigend antwoorden. De opheffing en instelling van waterschappen is gere geld in de Waterschapswet. Ingevolge deze wet wordt een ontwerpbesluit tot opheffing of instelling van een water schap, danwel tot vaststelling of wijziging van een regle ment voor een waterschap, door Gedeputeerde Staten ge zonden aan alle, geheel of ge deeltelijk binnen het gebied van het desbetreffende wa terschap gelegen gemeenten en gelijktijdig gedurende een termijn van vier weken voor een ieder ter inzage gelegd. Binnen genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk bedenkingen naar voren brengen. Of en zo ja, op welke wijze wij een standpunt in bedoelde procedure naar voren zullen brengen kunnen wij uiter aard eerst beoordelen na ken nisneming van een ontwerp besluit respectievelijk daar aan ten grondslag liggende overwegingen. De Stichting Waddinx- veens Welzijnswerk is hier over zeer verheugd. Jan Korving, teamleider van de stichting: ‘Het is een goede zaak dat de gemeente ons verzoek heeft gehonoreerd'. ‘We kunnen nu een aantal mensen gaan helpen met zaken als meegaan naar de dokter of ziekenhuis, bood schappen doen of een wan delingetje maken en helpen bij een hobby, maar ook met kleine reparaties als het repareren van een ka potte steker of het vervan gen van een lamp'. Uiteraard is er sprake van een goede afstemming met de werkzaamheden die ’Thuiszorg’ verricht en de werkzaamheden van de ’hulpdienst’. ‘Er zijn duidelijke afspra ken gemaakt met ’De Vier- stroom’ (kruiswerk en maatschappelijke dienst verlening). Het mag na tuurlijk niet zo zijn dat on ze vrijwilligers straks het werk van mensen van de ’Thuiszorg’ gaan doen, want dan zijn we verkeerd bezig', meent Jan Korving. Jan Oomes, coördinator van het hulpdienstproject: ‘We kunnen eindelijk van start met het project. We zijn nu al driekwart jaar bezig met de voorbereidin gen, maar zonder de finan ciële steun van de gemeen te konden we niet echt be ginnen. Dat is gelukkig voorbij'. Coördinator van de 'hulpdienst', Jan Oomes (links op de foto), overlegt met twee vrijwilligers over een hulp vraag. WADDINXVEEN - De gemeenteraad van Waddinx veen heeft positief gereageerd op het verzoek van de Stichting Waddinxveens Welzijnswerk (SWW) om te komen tot een ’hulpdienst’ in het Gouwedorp en de daarvoor benodigde financiële middelen be schikbaar gesteld. Het zilveren jeugdkoor 'Vox Jubilans' met rechts dirigent Jan Mulder. (Foto: Jan Oskam). gebeurt en worden elk voor jaar uitgenodigd voor een j aarvergadering. Bij de receptie van Souburgh ligt de brief van Truus Fahr- ner met alle informatie en een formulier, waarop men zich als lid kan aanmelden en desgewenst contant kan beta len. Het bankrekening num mer is 38.68.24.118, ten na me van Vrienden van Sou burgh. ‘Elk bedrag, hoe klein ook, is goed voor een steentje, een een takje of een bloem in de nieuwe tuin. Al die elementen samen maken een tuin en een besloten ruimte voor de verpleegafde- ling voor oudere Waddinxve- ners, die het verdienen hun levensavond in de best moge- Sou- lijke omgeving door te bren- burgh introduceert en de ge- gen', zegt Truus Fahmer. B. en W.: Neen, de inhoud van het besprokene en de in houd van de door u te berde gebrachte besluitenlijst zijn ons niet bekend. Volledig heidshalve vermelden wij dat wij omtrent een voorberei ding van een fusie tussen de beide waterschappen eerst eind december 1997 door het waterschap De Gouwelanden schriftelijk in kennis zijn ge steld. Daarvoor is echter reeds sprake geweest van in formele, mondelinge bericht geving. Daarbij is ons ken baar gemaakt dat in het licht van de voorgenomen fusie werd gezocht naar een nieu we, geschikte vestigings plaats voor een nieuw onder komen van het nieuw te vor men waterschap, hieromtrent ook ons woord op vraag 4. De ’hulpdienst’ gaat verder op zoek naar mensen die het leuk vinden om op vrij willige basis klusjes uit te voeren. ‘We hebben al een aantal mensen die zich hiervoor hebben opgegeven, maar we kunnen zeker nog wel wat aanvulling gebruiken*, aldus Jan Oomes. ‘Mensen moeten vooral niet denken dat ze niets te bie den hebben. Elke vorm van hulp, hoe klein ook, kan zeer waardevol zijn*. Ook mensen die hulp nodig hebben kunnen zich nu aanmelden. Alle aanvragen komen eerst bij Jan Oomes terecht die beoordeelt of de aanvraag past binnen de doelstelling van het project. Als dat goed zit, zoekt hij een vrijwilliger die de ge vraagde hulp kan bieden en brengt de mensen met el kaar in contact. Mensen die graag als vrij williger actief willen wor den bij de ’hulpdienst’ of mensen die hulp nodig heb ben kunnen contact opne men met de Stichting Wad dinxveens Welzijnswerk, telefoon 0182-615555 of 0182-631932. Volgende week zaterdag 7 februari is er open dag in het vernieuwde en ver bouwde Anne Frank-cen- trum (Jan van Bijnenpad). Op die dag zal er een aantal vrijwilligers aanwezig zijn om informatie over de ’hulpdienst’ te geven. horst. Op 13 december 1972 volgde de eerste uitvoering. Dit was ter gelegenheid van de opening van het gebouw ‘De Hoeksteen* (Esdoom- laan). Nu een kwart eeuw later is het jeugdkoor uitgegroeid tot een volwaardig jongerenkoor april in Amersfoort. Verder met zo’n 50 leden van 15 tot staan er nog concerten ge- 27 jaar. pland in Puttershoek meentelijke bestuur, zulks in In de afgelopen 25 jaar heeft Gouda, Woudenberg en na- t__x ji-1 L-- tuurlijk Waddinxveen. Om het 25-jarig bestaan niet gionale en provinciale herin- ongemerkt voorbij te laten gaan zal er zaterdagavond 20 gen, waarbij veelal sprake is van geven worden in de hervorm de Bethelkerk (Bilderdijk- laan). Nieuwe leden zijn bij het jeugdkoor van Vox Jubilans' altijd welkom. Iedereen die 15 jaar of ouder is en van zin- gen houdt wordt elke woens- ven. Diverse tv- en cd-opna- dagavond verwacht in de her vormde Rehobothschool (Sperwerhoek). Voor meer in formatie kan men bellen met Maijonneke de Bas (tel. 0182-612773) of Ton Willem Burger (0182-633475). D66: Is uw college bekend met de inhoud van het be sprokene onder agendapunt 8 van de vergadering van het college van dijkgraaf en heemraden van het water schap Meer en Woude van 4 november 1997 en de als ver trouwelijk aangeduide be sluitenlijst van die vergade ring? WADDINXVEEN - Het Waddinxveense college van Bur gemeester en Wethouders heeft zich weliswaar nog geen mening gevormd over de voorbereiding van een fusie tussen de waterschappen ’Meer en Woude’ en ’De Gouwelanden’, maar wil het nieuwe waterschap wel graag binnen de gemeentegrenzen in een bestaand of nieuw kantoor huisvesten, onder andere met het oog op de werkgelegenheid. WADDINXVEEN - De jaarlijkse lampionnenop tocht van de Stichting De Wingerd ter gelegenheid van de 60e verkjaardag van koningin Beatrix wordt in Groenswaard 3 en 2 gehouden op vrijdag avond 30 januari om kwart over zeven. Gestart wordt er vanaf het grasveld aan de Win gerd in Waddinxveen- Noord. De muzikale lei ding is in handen van de scoutingband uit Bo skoop. Lampionnen zijn er te koop vooraf de op tocht op het Wingerd- veld. Het CDA hield het maande lijkse grootfractiebe- raad ditmaal niet in het gemeentehuis, maar in het asielzoe kerscentrum aan de Zuidelijke Rondweg waar ook de recreatie ruimte met biljarttafel werd bezocht. (Foto: CDA-Waddinxveen). WADDINXVEEN - Het maak, fitness, kapsalon, grootfractieberaad van het kinderopvang en fietsenma- CDA werd maandagavond 19 januari niet in het ge meentehuis, maar in het asielzoekerscentrum (AZC) gehouden. Het overleg stond hoofdzakelijk in het teken van de gang van za ken aan de Zuidelijke Rond weg.De adjunct-directrice van het AZC, mevrouw M. Utermark, hield een korte inleiding. Zij vond het een interessant verzoek van het CDA om het maandelijkse grootfractieberaad een keer bij het AZC te houden.Deze periode is een spannende voor het asielzoekerscen trum. Op 1 april loopt het contract tussen de te Waddinxveen en het Cen traal Orgaan Opvang Asiel zoekers (COA) af.De vraag is of het AZC door kan gaan in Waddinxveen, omdat de financiën een probleem kunnen vormen. In ieder geval is er op dit moment veel opvang nodig. Het Waddinxveense centrum zit helemaal vol, mede veroor zaakt door het feit dat de doorstroming knelpunten kent. De taak van het centrum is de mensen een dak boven het hoofd te bieden, zonder enige luxe. Veel werk op het centrum wordt gedaan door de bewoners zelf: schoon- Rotterdamse Doelen en het passie- en Pasenconcert op stille zaterdag in de Goudse Sint Janskerk. Deze jaarlijkse concerten worden samen met de Her vormd Gemengde Zangver eniging *Vox Jubilans' gege- T- -- 1 mes hebben het jeugdkoor landelijke bekendheid gege ven. Ook voor het nieuwe jaar staan er weer concerten ge pland in het hele land. Ook buiten ’s landsgrenzen, zoals Duitsland en Frankrijk, heeft het jeugdkoor enkele concerten gegeven. De laatste elf jaar wordt het koor gediri geerd door Jan Mulder. Mede onder zijn leiding heeft het .Jeugdkoor een eigen ‘sound* WADDINXVEEN - Dit nieuwe jaar is een jubileumjaar voor het jeugdkoor Vox Jubilans'. Het is namelijk 25 jaar geleden dat het Waddinxveense koor werd opge- ten van de gemeente. me de 120 vrijwillig! roemde Na deze bewoner sprak een vrijwilligster uit CDA-kring een kort woord. Zij betuigde haar respect voor de bewo ners om met zoveel culturen op zo’n kleine plaats en met zo weinig privacy te kunnen leven. Zij ervaart het wer ken op het centrum als een verrijking.In de discussie, die geleid werd door CDA- fractievoorzitster en lijst- trekster Dorenda Gerts, kwamen verschillende as pecten van het leven in het asielzoekerscentrum aan de D66: Hoe heeft het college een mening gevormd aan gaande de voorgenomen fu- sie? Heeft u leiding van dirigent H. Brink- jaar ook het jaar van veel con- lijkheden op de besluitvor- In augustus of september 1972 begon het jeugdkoor Secretaris is mevrouw E. de jaar. Leden krijgen informa- Bas-Asscheman en penning- tie over hetgeen met hun geld meester W.H. van der Ham men, beiden eveneens wo nend in het Gouwedorp. Mevrouw G. Fahmer-van Os, zorgmanager van zorgcen trum Souburgh, is lid van het bestuur van de vereniging. Naar een vijfde bestuurslid wordt nog gezocht. De voor keur gaat uit naar een fami lielid van een bewoner of cliënt van Souburgh, met hechte wortels in Waddinx veen. De oprichtingsacte van de vereniging is op 4 december plantje, 1997 bij het notariaat in Waddinxveen gepasseerd. Tr uus Fahmer-van Os heeft in middels een brief verstuurd aan familieleden van bewo ners, andere particulieren en bedrijven, waarin zij de Ver eniging Vrienden van F adresseerden vraagt dona teur te worden. Bewoners, hun familieleden en anderen vormden al een kring die via de Stichting dragen gaven voor zaken die bijdragen aan voorzieningen, ontspanning, uitstapjes en andere activiteiten voor de bewoners en cliënten van het zorgcentrum, die niet uit de gewone middelen kunnen worden betaald. Uiteraard zal de vereniging in nauw overleg met de direc tie van zorgcentrum Sou burgh opereren. Het lidmaat schap van de vereniging kost minimaal vijftien gulden per Weekblad voor Waddinxveen Coenecoop 397, Waddinxveen, Tel. (0182) 61 47 14 (nieuw!) Tel. (0182) 61 26 73 St. Victorstraat 52a Fax 63 23 23 Waddinxveen Kantoorboekhandel ■Ijexpert TTZxr,», r» r-x 1 r z-x /-4zx-r-» x TX /-I ZX Ir C’T Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 - Fax (0182) 52 29 26 -i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1998 | | pagina 1