Leefbaarheid Waddinxveen is mijn grootste zorg Darten in Het Zuidhonk groeit in populariteit Ontwerp van Rahms wint beursprijs Hennepkwekerij in Moerkapelle opgerold Jongeren beloond 'i 1JL Info-avond kraamzorg r i Fietster gewond Gestolen uit auto's turncompetitie. Curses lezen oud schrift TOOS eerste in f De Klup zoekt vrijwilligers Tai Chi-lessen Nany Vogelaar Geslaagden B-diploma Winst voor 24 Januari heeft TOOS-gym- rinui rvvi nastiek deelgenomen aan de J K PAGINA 23 WOENSDAG 28 JANUARI 1998 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN het onont- midwintercompetitie aandacht vast van iedereen. Ik denk dat je nuchter moet vinger aan de financiële pols houden. Gelukkig is onze ei- Dat is bij haar in goede han den'. ‘Met de betreffende landbou wers moeten naar mijn ge voel acceptabele financiële de open variant met een mix van landbouw en recreatieve en Bato. Voor TOOS zette Marleen Heikens met 30,20 punten het beste resultaat neer, op de voet gevolgd door Sanne Grevenstuk met 29,85 punten. Dit resultaat leverde TOOS 4 punten op voor de competitie, waar ze nu na één wedstrijd op een gedeelde eerste plaats staan. die daar het gevolg van van ons dorp is dat waard'. Als na woensdag 4 maart Ti rus van der Torren één van In het Moerkapelse pand werd een professionele kwe kerij aangetroffen met in to taal rond de 4.500 hennep planten. Ook waren er ruim 150 lam-' pen opgehangen en werden de planten met behulp van een hydrosysteem voorzien van water en voeding. De loods was aan alle kanten geblindeerd, waardoor van buitenaf de activiteiten en de planten niet zichtbaar waren. De electriciteit die nodig was voor de kweek werd illegaal afgetapt. In de loods waren drie afzonderlijke ruimtes klant van het Waddinxveense bureau. Rahms en Partners verzorgt reclame, drukwerk en andere publiciteitsuitin gen voor de Nederlandse ves tiging van het bedrijf. Met die activiteiten (verricht voor honderd bedrijven in en buiten de Goudse regio) is het Waddinxveense reclame- en publiciteitsbureau geworden tot wat het nu is. Naar aanleiding van verzoe ken van opdrachtgevers is Rahms en Partners zich daarnaast ook gaan toeleg gen op het ontwerpen van beursstands en decors. Dit werd gezien als een logi sche aanvulling op de be staande activiteiten. In de toekomst voorziet het bureau op dit terrein verdere groei mogelijkheden. WADDINXVEEN - Op de Bouwvakbeurs in het Drentse Zuidlaren heeft de Waddinxveense onderneming Leitz Service de eerste prijs gewonnen met haar beursstand. t kan weer MOERKAPELLE - Donderdag 22 januari heeft de poli tie aan de Ambachtstraat in Moerkapelle een hennep kwekerij opgerold. De politie van IJssel en Gouwe was over de locatie getipt. Er werd op die plek inderdaad een hennepgeur waargenomen, waarna ’s morgens rond half acht de politie het pand binnenviel. waar de planten stonden. In een ruimte stonden ongeveer 1.400 kleine plantjes, in een andere ruimte 1.500 grotere planten en in de derde ruimte stonden ongeveer 200 plan ten klaar om geknipt te wor den en ongeveer 1.300 plan ten die al geknipt waren. In het pand was op het mo ment van de inval een 42-ja- rige man uit Rotterdam aan wezig. Deze man is aangehouden en verhoord. Hij ontkent met de kweek te maken te hebben. De planten zijn afgevoerd en zijn vernietigd. WADDINXVEEN - Meer dan 50 kinderen hebben meege daan aan de kleurwedstrijd van het schildersbedrijf Vis ser Zn. aan de Dorpstraat in Waddinxveen. De meest fantasierijke kunst werken werden de afgelopen periode ingeleverd. Het was daarom zeer moeilijk om hieruit een keuze te maken, maar na lang beraad is het dan toch gelukt. De hoofdprijs, een fraaie te- Als echte Waddinxvener kent Titus van der Torren de bo demgesteldheid en de proble- gemeenschap. Helaas zijn wij men die daar het gevolg van in de ons achterliggende pe riode onzorgvuldig omge sprongen met voor Waddinx veen karakteristieke panden. Persoonlijk pleit ik daarom, binnen de bestaande moge lijkheden, voor een actiever beleid van de gemeente op len. Donderdag 5 februari kan men met styropor een mooi drie-dimensionaal schilderijtje maken. Op don derdag 12 en donderdag 19 februari maken de deelne mers een wit dierenbeeldje dat men daarna naar eigen smaak kan beschilderen. Op donderdag 5 en donder dag 12 maart kan men met kruiden en droogbloemen een geurend potje maken (leuk om aan iemand een persoonlijk cadeau te ge ven). Op donderdag 19 en donderdag 26 maart maakt men naar eigen believen een fraaie bloempot door deze met rubber stempels te voor zien van afbeeldingen. De deelnamekosten varië ren van f 12,50 tot f 17,50 zijn. ‘De aansluiting van het riool in de buitengebieden vormt daarbij een bijzonder probleem. Ik vraag mij ten zeerste af of het, gezien de enorme kosten, wel verstan dig is die buitengebieden aan te sluiten op het riool en of het waterschap niet veel te veel verlangt op dat vlak‘. ‘Wij zijn als VVD bepaald al geen voorstander van een baatbelasting. Voor de toe komst wordt de gemeente Waddinxveen echter nog eens opgezadeld met hoge kosten. Ik denk dat je ook op dat vlak een verantwoord en zuinig beleid dient te voeren'. ‘Door het gebruik van bij voorbeeld twee sceptictanks met over loop kies je voor een veel goedkopere en net zo goede oplossing, waarbij de bewoners van de buitengebieden niet op buitensporig hoge kosten gejaagd worden', aldus de Wad dinxveense landbou- wer-jurist van de WD. ‘De leefbaarheid van Waddinxveen is mijn grootste zorg. Een goe- i houden. GOUDA/WADDINXVEEN - Kraamzorg De Waarden houdt dinsdagavond 3 fe bruari om half acht een in- formatie-av,ond voor aan staande ouders in De Veste Interkerkelijk Centrum aan de .Ridder van Catsweg 300 in Gouda. Op deze avond vertelt een kraam- verzorgende over haar werk tijdens de kraambed- periode en vertelt een ver pleegkundige over de orga nisatie van het kraamcen- trum en de soorten en vormen van thuiskraam- zorg waar men als cliënt uit kan kiezen. Zy maakt belangstellenden ook weg wijs in de aan te schaffen benodigdheden voor de thuis- of ziekenhuisbeval ling en de verzorging van de nieuwe wereldburger. In de pauze kunnen de be zoekers een tafel met fol ders en boeken bekijken, is er een babyuitzet te be wonderen en de zogenaam de kraamspullen zijn aan wezig. Er is volop gelegen heid tot het stellen van vragen. Wie deel wil ne men en zich nog niet heeft opgegeven of nadere infor matie wil kan bellen met Kraamzorg De Waarden, tel. 0182-325555. Er werd gestreden tegen de (Woer den), CGV (Capelle aan de IJssel) en Pro Patria (Zoeter- meer). Over het algemeen werd er goed gepresteerd door TOOS in deze teamwed- WADDINXVEEN - In het I wijkgebouw Het Zuidhonk I (Zuidplaslaan) is er donder dagavond een dartavond, staan er hobbyavonden op het programma en wordt er een jeugdbingo-avond ge- 1 Donderdagavond 29 januari er in Het Zuidhonk wordt gedart. Deze WADDINXVEEN - Mr. Titus van der Torren is 40 jaar. De landbouwer-jurist van de Bredeweg in Waddinx veen is getrouwd en vader van vier kinderen. Hij is ook hoofdingeland. De fietsster kwam ten val. Zij liep een pijnlijk zitvlak op en een pijnlijke hand. Schildersbedrijf Visser Zn. (Dorpstraat) beloonde vijf kinderen voor hun deelname aan een kleur wedstrijd. per avond. De groep moet minstens uit acht deelne mers bestaan (maximaal 15, zodat ieder voldoende aan dacht krijgt). In verband met de inkoop van materialen kan men zich tot één week voor de be treffende avond opgeven bij Hanny de Vries, tel. 0182- 617889. In het boekje van het eerste kwartaal 1998 van de Stichting Wijkwerk De Zuidplas is vermeld dat de eerste jeugdbingo (een nieuwe activiteit) wordt ge houden op zaterdag 7 febru ari. Deze avond is in verband met het carnaval verscho ven naar vrijdag 6 februari en duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Het Waddinxveense Leitz Service won de eerste prijs voor zijn beursstand op Bouwvakbeurs in Zuidlaren, vormgege ven door Rahms en Partners (Staringlaan). GOUDA/WADDINXVEEN - ’De Klup’ is in Waddinxveen op zoek naar vrijwilligers voor vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een ver standelijke handicap. Er zijn voor hen in Gouda en omstreken sportclubs, gezel ligheidsclubs en soosmidda- gen. Voor deelnemers die op een gezellige avond ook nog wat willen leren zijn er cur sussen. Al deze activiteiten worden door vrijwilligers opgezet en begeleid, daarbij ondersteund door de beroepskrachten van De Klup. Voor nieuw op te starten acti viteiten en voor een paar be staande clubs worden leuke, spontane en enthousiaste mensen gezocht die het leuk vinden met andere mensen te werken. Voor de volgende clubs zijn vrijwilligers nodig. In Gouda zoekt de zwemklup een man voor het zwemmen en voor begeleiding in de he renkleedkamer. Voor de cur sus judo wordt uitgekeken naar een sterke judoka. Op de dependances in Wad dinxveen, Nieuwerkerk aan den IJssel (kinderclub) en Woerden is plaats voor leuke medewerkers. Als laatste zoekt men voor de cursus ko ken een smulpaap die voor de deelnemers lekkere dingen kan leren klaarmaken. Voor meer informatie kan men terecht bij Bas Koppers, De Klup Bloemendaalseweg 68, 2804 AB Gouda. De Klup is te bereiken op werkdagen van 9.00-17.00 uur. Charlotte Kodde keihard in het doel werd geslagen. Het Waddinxveense doel werd verdedigd door tweede doelvrouw Olga Schweins- berg, terwijl eerste keep Mar lies Kolker bewees ook in het veld haar mannetje te staan. In de tweede helft werd er weer na coord, zodat de eindstand 2-0 werd. De Er wordt een tas vermist, waarin onder andere papie ren zaten. Woensdag 21 janu- de WD-zetels in de Wad-* ari werd op de parkeerplaats gemeenteraad achter de supermarkt Albert Heijn (Koninging Wilhelmi- naplein) tussen 16.30 en 17.00 uur een auto openge broken door het inslaan van een portierruit. Er was geen zegt hij tot slot. buit. kenset, ging naar Janine van Velde. De vier rugzakken kwamen terecht bij Doreth Rijkaart, Tessa de Bruyn, Marc van Vliet en Rebecca Kooyman. WADDINXVEEN - Woens dagavond 21 januari vond een aanrijding plaats tussen een auto en een fiets op de Kerkweg-Oost-Kanaalstraat. Een 27-jarige fietsster uit Waddinxveen reed over de Kanaalstraat. Vanaf de Kerkweg-Oost kwam een 26- jarige Boskoopse automobi- of een ‘gezelligheidsspel'. In Het Zuidhonk wordt za terdagavond 31 januari om acht uur een bingo-avond gehouden. De prijzenpot be staat weer uit mooie prijzen. Er wordt naast de gewone rondes ook een superronde gespeeld. Wie zin heeft in een leuke avond met een kans op een mooie prijs moet deze avond naar Het Zuidhonk komen. Onder deskundige leiding van Jeannet Pieper houdt de Stichting Wijkwerk De Zuidplas een aantal hobbya vonden in Het Zuidhonk. Al le avonden worden gehou den op donderdag en duren van 20.00 tot 22.00 uur. Jeannet Pieper werkt graag met verschillende materia- genstelling tot voorgaande ja- ren werd er tot nu toe elke week gespeeld. Zaterdag 31 januari beginnen de wedstrij den om 10.00 uur met vriend schappelijke miniwedstrijd- jes. Vanaf 11.15 uur zijn er elftal wedstrijden, beginnend met meisjes Cl-Tempo ’34. Zon- volgd door CGV, Pro Patria dag 1 februari beginnen da mes 2 om 11.15 uur tegen Ba- rendrecht, daarna heren ve teranen tegen Alphen. Dames 1 ontmoet de tegen stander in Pijnacker. Het tweede herenteam gaat op bezoek in Naaldwijk bij hoc keyclub Westland. Meisjes Dl gaat op zondag naar Klein Zwitserland. WADDINXVEEN - Met in gang van zaterdag 7 februari zal de Boskoopse Nanny Vo gelaar in dansschool Van der Lubbe (Sniepweg) wekelijks lessen gaan geven in Tai Chi- bewegingslessen. Het doel van deze lessen is ontspanning, houding- en be- wegingsbewustzijn, spierver- sterkend, evenwichtsbevor- derend en souplesse. Naast alle actieve lessen die Nanny Vogelaar al tien jaar in Waddinxveen geeft volgt zij nu de 3-jarige opleiding tot Tai Chi-docente in Utrecht. Tai Chi is een Chinese bewe gingskunst waarbij men de verdêdigingskant kan kiezen of zich kan richten op de ge- zondheidskant. Nanny Vogelaar richt zich op de laatste variant omdat dit meer in het verlengde ligt van haar andere lesactivitei ten en zij daar zelf ook het meeste voor voelt. De Tai Chi wordt van origine in ’vormen’ gegeven. Zo zul len de lessen niet door Nanny Vogelaar gegeven worden omdat zij daar nog niet aan toe is. Zij gaat een Tai Chi-be- weging als basis gebruiken en dat zelf aanvullen met an dere bewegingen. De bewe gingen worden zeer geconcen treerd uitgevoerd. ’Er is rust in de bewegingen en vanuit de beweging ont staat rust’. Bij deze lessen zal veel aandacht worden ge schonken aan houding- en be- wegingsbewustwording. Dat de bewegingen spierver- sterkend zijn voor vooral de benen kan men al vrij snel constateren omdat uitgegaan wordt van gezegde dat zegt ’de onderkant van het li chaam moet zo stevig zijn als een berg terwijl de bovenkant beweegt als een rivier’. Tenslotte wordt de souplesse bereikt door het aanleren van bijvoorbeeld de ’zachte’ bewe gingen van de armen, nek en schouders waardoor spannin gen die daar vast gaan zitten gesignaleerd kunnen worden. WADDINXVEEN - In het Gouwebad ’de Sniep’ (Sni- wepweg) is weer voor het B- diploma gezwommen. De be- oordelingscommisie bestond Wim van Minnen, Cock Slag- ter en Rob Hogerbrugge. Er waren deze keer 23 kandi- daatjes die allen zijn ge slaagd. De namen van de kinderen die hun B-diploma gehaald hebben zijn Kim Kruidenier, Denise Stalenberg, Melanie Visser, Chantal Hertog, San ne Abbekerk, Shanice Koot, Ingrid Moerman, Sharon Wil- lemstein, Dennis van Hoven, Daphne Terlingen, Jimmy Scheerder, Michiel Bom, Jel- co Wijsman, Vincent Dekker, Wietse Havenaar, Sebastiaan Breugem, Wilco Westerman, Manouck Mudde, Yessica Bolte, Corstian van wijk, Mark Kooiman, Lisa van der Kaats en Miijam van Wijk. nieuwe bedrijfsactiviteiten in Waddinxveen, maar zorg dat zij bij de bouw daarvan niet lijke geledingen vertegen- de pan wel eens uit kunnen een te dominerende plaats in- woordigt. Door lid te worden rijzen'. nemen en leg daarbij groene van de raad kan ik op die ma- ‘Kijk maar eens wat er ge- zones aan. De aanleg van het ‘Kijk maar eens wat er ge- nier ook mijn steentje bijdra- beurt bij het Gouwebos. Wij bedrijvenpark Coenecoop is gen'. ‘Natuurlijk maak ik van moeten daarom heel goed de goed gelukt en is een prima mijn juridische kennis regel- vinger aan de financiële pols voorbeeld hoe je met groen matig gebruik, maar mijn houden. Gelukkig is onze ei- moet omspringen'. voornaamste aandacht gaat gen lijsttrekker Maria Wien- Duidelijk is te merken dat Ti- toch uit naar mijn landbouw- tjens-van der Velden lid van tus van der Torren niet alleen bedrijf. Ik ben akkerbouwer, de commissie Raamplan beroepsmatig geïnteresseerd Daar ben ik trots op'. Bentwoud en kan zij de (fi- is in de groenvoorziening in verbouw voornamelijk nanciële) belangen van Wad- het Gouwedorp, maar dat het kandidaat-raadslid die zorg voor de leefbaarheid van Waddinxveen scherp in de gaten zal houden. Behoed zaam omgaan met de historie van ons dorp is hem als gebo ren en getogen Waddinxve ner op het lijf geschreven. “We kennen maar twee rijks- list die de fietsster geen voor- monumenten in ons dorp, de rang verleende. Brugkerk en het Remonst- rantse kerkje aan de Zuidka- ling hield en houdt terecht de bestemmingen. Zo had de ag- de. Gelukkig wordt dat kerk- rarische sector uitstekend als je ook voor allerlei andere ac- landschapsbeheerder kunnen tiviteiten gebruikt zoals zijn en constateren dat het optreden'. concerten en tentoonstellin- Bentwoud er zal komen'. Als echte Waddinxvener kent gen'. ‘Zo komt dat ten goede ‘Voor de omliggende plaatsen Titus van der Torren de bo- van de hele Waddinxveense is die recreatieve bestem ming in de komende eeuw noodzakelijk. Terecht heeft - riode onzorgvuldig omge- WADDINXVEEN - Dinsdag onze WD-fractie het ’ja, sprongen met voor Waddinx- 20 januari tussen 16.00 en mits’-principe gehanteerd. Ik TOOS eerste in veen karakteristieke panden. 16.45 is ingebroken in een au- maak mij echter om maat- vvlJiv Persoonlijk pleit ik daarom, to die geparkeerd stond aan schappelijke, recreatieve en binnen de bestaande moge- de Juliana van Stolberglaan. financiële redenen wel zorgen TUmCOItipeTll 16» lijkheden, voor een actiever De dieven zijn vermoedelijk 1 beleid van de gemeente op via een onafgesloten achter- WADDINXVEEN - Zaterdag dat gebied. De geschiedenis klep in de auto gekomen. l| tumcompetitiewedstrijd in nOCKCySlGrS de F-poule te Woerden. De Waddinxveners behaalden de WADDINXVEEN - Zondag eerste plaats. speelde het eerste dames- TOOS werd in deze poule ver- team van de hockeyclub Wad- tegenwoordigd door Melanie dinxveen een met 2-0 gewon- Marchand, Hanneke nen wedstrijd tegen Leiden 3. In de midwintercompetitie over de ontwikkeling van het een en ander'. ‘Met name de finaciële aspecten. Niet zo zeer over de kosten van de aanleg. Die zullen wel groten deels door het Rijk voor hun rekening genomen worden. Mijn zorg gaat uit naar de on derhoudskosten. Die zouden GOUDA/WADDINXVEEN - De ’Stichting Vrienden van Archief en Librij’ houdt met ingang van donderdagavond 5 februari een beginnerscur sus paleografie (lezen oud schrift) in het gebouw van de Streekarhciefdienst aan de Groeneweg 30 in Gouda. Voor deze cursus zijn nog en kele plaatsen beschikbaar. De cursus omvat ambtelijk taalgebruik en schrift uit de periode 1680-1780. De groepsgrootte is minimaal 10 en maximaal 16 personen. Er worden wekelijks 12 les sen gegeven van 2 uur (inclu- siéf koffiepauze) op donder dag van 19.00 tot 21.00 uur. Het cursusgeld bedraagt f 150,- per persoon. Bovendien zal bij voldoende belangstelling een zelfde cur sus op woensdagavond wor den gehouden, te beginnen op 4 februari. De cursusleider is Jac. Piepenbroek, werkzaam als studiezaalmedewerker bij de Stichting Streekarchief dienst Hollands Midden, waarbij ook Waddinxveen is aangesloten. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de Streek archiefdienst Hollands Mid den, Groeneweg 30, 2801 ZC Gouda, tel. 0182-521821 of 0182-516135, telefax 0182- 516135. Bij de komende gemeente raadsverkiezingen staat Ti tus van der Torren als vierde op de lijst van de Waddinx veense VVD. De liberaal is geen onbekende in het Gou wedorp. Hij kent de plaatse lijke situatie op zijn duimpje. Als hoofdingeland van hoogheemraadschap van Schieland, voorzit ter van de kerkenraad van de Remonstrants Gereformeerde Ge meente en als eigenaar van een akkerbouwbe- drijf aan de Bredeweg weet hij waar hij over praat. ‘Het is heel erg makke lijk om kritiek te leve ren, te vertellen hoe an deren het moeten doen en hoe Waddinxveen be stuurd moet worden. Dat is niet mijn hou ding. Daarom vind ik het zo leuk de komende vier jaren raadslid te worden en zo mee te werken aan de ontwik keling van Waddinx veen'. ‘Dat is voor mij geen vrijblij vende zaak. Daar wil ik graag tijd voor vrij maken. Ik kijk daarom met veel plezier naar mijn werkzaamheden in de gemeenteraad van Waddinx veen uit', laat hij weten. ‘Daarbij is het naar mijn idee noodzakelijk dat een gemeen teraad allerlei maatschappe- tjens-van der Velden lid van de commissie Bentwoud en kan zij de (fi- ‘Ik verbouw voornamelijk nanciële) belangen van Wad- aardappels. Dat is een prima dinxveen in de gaten houden, teelt. Sinds ongeveer 1800 zijn we hier al in Waddinx veen gevestigd, zij het aan vankelijk eerst als houtzage rij- en handel. Rond 1880 werd het bedrijf in zijn huidi- regelingen getroffen worden, ge vorm gevestigd'. Ik blijf het jammer vinden ‘Als landbouwer ben je van- dat gekozen is voor een geslo- zelfsprekend sterk geïnteres- ten Bentwoud in plaats voor seerd in de ontwikkeling van het Bentwoud. Die ontwikke- Land bouwer-jurist mr. Titus van der Torren van de Bredeweg staat op de vierde plaats van de VVD- kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezin gen in Waddinxveen. (Fo to: Victor van Leeuwen). Het ontwerp van de in het oog springende beursstand was gemaakt door het reclame- en publiciteitsbureau Rahms en Partners (Staringlaan). In haar rapport lichtte de ju ry toe waarom zij zo onder de indruk was van de Leitz- stand. ‘De beursstand was open en uitnodigend (’Je loopt er binnen voordat je er erg in hebt’), mooi vormgegeven én zag er schoon en verzorgd uit', aldus de jury. De onderscheiding is een be kroning van de hechte sa menwerking tussen Leitz Service en Rahms en Part ners. Leitz, wereldwijd de toonaangevende producent van precisiegereedschappen voor machinale hout-, alumi nium- en kunststofbewer- king, is al jaren een trouwe dinxveense gaat bezetten is het duidelijk: de leefbaarheid van Wad dinxveen gaat hem ter harte. Marchand, Hanneke van ‘Dat is voor mij de grote uit- Buuren, José Droge, Marleen daging de komende vier jaar', Heikens, Sanne Grevenstuk, spelen de teams tegen andere Anne Fennema en Rosanna tegenstanders. Leiden komt van Bruinessen. Het was uit in de derde klasse en voor hen de eerste competi- Waddinxveen in de vierde tiewedstrijd van het seizoen, klasse. F Vanaf het eerste fluitsignaal verenigingen Bato domineerden de Waddinx veense dames het spel. Ze be vonden zich voortdurend op de speelhelft van Leiden. In de 30e minuut werd een strafcorner genomen die door strijd, waarin niet het indivi duele maar het teamresul- taat bepalend was voor de uitslag. Met name op de brug maar ook op de vloer werd uitste kend gepresteerd. Op beide toestellen werd een eerste plaats in de wacht gesleept. Ook bij de sprong werd een een strafcorner ges- eerste plaats behaald, hoewel er niet echt goed gesprongen werd door de meiden. Op de balk lieten de turnsters veel duurt nog twee weken. In te- punten liggen. Gelukkig werd er door de an dere verenigingen ook niet goed gepresteerd op dit on derdeel waardoor TOOS, met slechts een geringe achters tand, een derde plaats be haalde. Het totaalklassement werd door TOOS gewonnen, ge- de combinatie tussen wonen en werken is noodza kelijk. Mensen moeten het fijn vinden in Waddinxveen te wonen. Dan zijn goede nieuwe activiteit wordt snel groenvoorzieningen onont- populairder. De avond heerlijk'. wordt opgesplitst in twee ‘Er moet ruimte zijn voor delen. Van 19.00 tot 20.00 uur komt de jeugd aan bod. Daarna spelen de volwasse- nen tot 22.30 uur dit aan trekkelijke spel. De kosten bedragen f2,50 per persoon. Ook wat betreft de indeling van de avond kan er worden gekozen uit een competitie «wonnen. In i wordt donderdagavond avond gehouden. (Foto: Evert Hardendood). f Het darten wordt tnet de dag populairder door dat Nederland de wereldkampioenschappen heeft ge- wijkgebouw Het Zuidhonk (Zuidplaslaan) lerclagavond 29 januari weer een dart- u. 013 verkozen door het vekbied Aannemer van Elsevier bedrijfsinformatie

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1998 | | pagina 23