'Droom wordt werkelijkheid niet in Het Zuidhonk' blijft te klein i ijl PARKET-, KURK EN LAMIN AATVLOEREN Wandelvierdaagse tweede week juni Belastingen betalen in acht termijnen Spuiterij is nog niet in gebruik DolfinG van der linde INTERIEURVERZORGING MODESHOW woensdag 4 maart (‘s middags en ‘s avonds) Gratis toegangskaarten verkrijgbaar in onze winkel. ALLES VOOR N UW OPEL... Van Elswijk b.v. officieel Opel service-dealer kalkhoven Modeshow in Huize Souburgh Gedegen vakwerk en kwaliteit Gunstige legkosten 7^5 Senioren Mode CDA-wethouder Jan Hielema geeft in het gemeentehuis debouwvergunning nieuwe winkelcentrum 'de Passage' aan deontwikkelaar en de belegger van ai CombinatieWaddinxveen. CARWASH Vraag vrijblijvend offerte aan A OPLAGE 14.500 EXEMPLAREN Gezellige en geheel verzorgde Hoofdredacteur: B.J. Woudenberg, Telefoon 0182- 61 55 94. Kantoor kanaalstraat 10, 2741 HH Waddinxveen, Postbus 372, 2740 AJ, Telefoon 0182- 63 03 32, Telefax 0182- 63 26 33. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. ONDERHOUD ALLE MERKEN DESKUNDIG ADVIES Burger Ook voor de inrichting van uw (thuis)werkplek! Reparaties ZELFSERVICE AUTOWASMACHINE STOFZUIGEN 10 WASPROGRAMMA’S geopend van maandag 8.00 uur t/m zaterdag 17.00 uur 24 uur per dag ZAuto snelservice MÉ/AutO snelservice ORGELS-PIANO’S KEYBOARDS Vo/op keus - Volop voordeel!! EENMALIG! alleen bij ons GRATIS* PROBEER- ABONNEMENT Verspreid over de pagina’s van deze krant vindt u alsnog de 14 letters die behoren bij de puzzel ”WIN EEN MAND VOL PROVIAND” van de advertentiepagina van het Kon. Wilhelminaplein van vorige week. Veel succes! Stuur het gevonden woord vóór 1 maart 1998 op naar: WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Postbus 372, 2740 AL Waddinxveen. Onder vermelding van: Win 'n mand vol cadeaus en proviand. STAATSLOTEN PRIMERA GROENENDIJK Koninginneweg 11D Boskoop o (0172) 23 07 17 HUIS-AAN-HUIS In Waddinxveen, Zevenhuizen en Moerkapelle 52e JAARGANG NUMMER 2581 WOENSDAG 18 FEBRUARI 1998 Bureaustoel ’’Magnos” in diverse kleuren leverbaar. Van fl. 499,00, voor fl. 410,00 b BURGERT. het snelle en persoonlijke adres voor: I voor het Ie Passage Ifoto: Sjaak Noteboom). A 1 Weekblad voor addinxveen D66 wil verleende M. NEELEMAN BV GROOT AANTAL k APK-KEURINGEN Twee andere medewerkers, die bij het verlenen van de eerste hulpbetrokken waren, werden met ademhalingspro blemen overgebrachtnaar het Goudse Groene Hart Zieken huis. (automaten werken op guldens en vijfgulden-munten) KERKSTRAAT 2 - 28, BODEGRAVEN TELEFOON (0172) 61 25 41 _/Auto\ snelservice Overtocht 23, 2411 BS Bodegraven Telefoon (0172) 65 08 71 Coenecoop 397, Waddinxveen, Tel. (0182) 61 47 14 (nieuw!) Kerkweg oost 183, 2741 HD Waddinxveen, tel. (0182)64 00 90. Email:neewad@freemail.nl INBRAAKBEVEILIGING een zaak van vertrouwen Het spuitwerk en het aan brengen van coatings, dat ten dele reedsbuiten de deur ge schiedde, zal voorlopig in z’n geheel doorderden worden verricht. Van den Berg bena drukt voorts dat het bedrijf over alle vereistevergunnin- gen beschikt en in geen enke le procedure zou zijngewik- keld. Tel. (0172) 58 96 97 Dorpsstraat 257 k Hazerswoude-Dorp Z •U betaalt alleen fl. 99.- voor administratie- en handllngskosten. Philips Diga GSM telefoon: GRATIS Entreekosten fl. 108,69: GRATIS Abonnement 1 jaar fl. 419,-: GRATIS Overal in Nederland bereikbaar: GRATIS First Choice Worldwide garantie: GRATIS Ook telefoneren in het buitenland: JA Drie nummers bellen voor half geld: JA U leest het goed! Voor slechts fl. 99. Maar let op: OP=OP Wacht niet langer, maar profiteer zolang het nog kan. J JJ houdt h«t .Impel j Het Mobiele Netwerk eed ptt tel. com Dorpstraat 38, Waddinxveen, (0182) 61 23 73. Zijde 3, Boskoop, (0172) 21 25 44. rapport afgerond. De raad kent het nog niet. Voor Maria Wien- tjens-van der Velden was dat aanleiding het bestuur van de Stichting Wijkwerk De Zuid- plas, dat al zo veel jaren wacht te, nog langer in onzekerheid te laten. Al meer dan een halfjaar wacht de vereniging na het laatste gesprek. De PvdA vroeg op basis van informatie van het stichtinsbestuur aandacht voor de verbouw van Het Zuidhonk. Drs. Aad van Holsteijn maakte zich ook zorgen over de vrijwil ligers. Zij worden aan het lijn tje gehouden en kunnen hun werk niet doen op de manier die zij willen. Maria Wientjens-van der Velden heeft daarop beloofd in maart met het accommoda- tieonderzoek te komen en voor stellen te doen voor het gebruik van ruimten in Waddinxveen. Deze toezegging deed zij op grond van zware druk uit de raadscommissie. Dat betekent echter dat een definitief ant woord voor de wijkbewoners in Zuidplas nog wel even op zich zal laten wachten. ter nog niets te merken. Nadat de gemeenteraad geld beschik baar heeft gesteld zijn de mi lieunormen voor wijkgebouwen opgeschroefd. Dat betekent dat clubhuizen aan veel strengere normen voor geluidsoverlast moeten voldoen dan voorheen. In Het Zuidhonk worden ’s avonds activiteiten voor jonge ren gehouden. Dat betekent, dat er veel meer aan geluidsiso latie moet worden gedaan. Op het moment dat er wordt ver bouwd moet er aan de normen worden voldaan. Voor het ge meentebestuur betekende dat dat er voor Het Zuidhonk onvol doende geld beschikbaar ge steld was. Het stichtingsbe stuur zag met leden ogen aan, dat de hele verbouw van het ge bouw op de lange baan werd ge schoven. Dat werd in de loop van vorig jaar duidelijk in een gesprek van het stichtingsbe stuur met een delegatie van het college. WD-wethouder Maria Wientjens-van der Velden gaf aan, dat zij niet van plan is veel extra geld in Het Zuidhonk te steken voor activiteiten die misschien ergens anders onder dak gebracht kunnen worden. Er liep in die tijd een accommo- datieonderzoek. Aan welke za len en accommodaties is be hoefte en wat is er beschikbaar. De mogelijkheid de voormalige Prof. Kohnstamm-MAVO te be nutten legde extra gewicht in de schaal. Het externe bureau heeft al enige tijd geleden het Bij ons te koop t/m maandag 23 februari voor de trekking van dinsdag 24 februari. was‘,aldus de vertegenwoordi gers van de Passage Combina tieWaddinxveen tegen Jan Hielema, die volgens burge meester FeddeJonkman zijn politieke leven letterlijk heeft verbonden aan ’dePassage’. De eerste paal voor ’de Passa ge’ zou in mei van dit jaar ge slagenkunnen worden. Met de eerste fase is tien maanden ge bouwd.Tijdens de bouw blijven de bestaande (deels te ver plaatsen (winkels geopend. De opening van ’de Passage’ is voorzien in maart2000. Tegen het verlenen van de bouwvergunning kan door de bevolkingnog vijf weken be zwaar worden gemaakt. In dien geen bedenkingenschrif ten worden ingediend, is de bouwvergunningonherroepe- Dit besluit werd later door de gemeenteraad bekrachtigd. Er is door de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor uit breiding van de opslagruimte, aanpassen van de frituurinstal- latie en aanpassing van het sa nitair. Voor de gemeenteraad was de ze investering geen discussie punt. Toen had de gemeente snel iets moeten doen, de PvdA. Van enige bouwactiviteit is ech- WADDINXVEEN - De woonwijk Zuidplas moet nog langer wachten op de verbouw van het wijkgebouw Het Zuidhonk (Zuidplaslaan). Die mededeling heeft welzijnswethouder Maria Wientjens-van der Velden (VVD) op de laatste verga dering van haar commissie gedaan. WADDINXVEEN - Vorige week kregen alle Waddinx- veensebelastingplichtigen een brief van het gemeente bestuur, waarinhen wordt verzocht de gemeentelijke belastingen voor 1998automatisch van de bank- of giro rekening te laten afschrijven. zaterdag 23 mei van 10.00- 14.30 uur en zaterdag 6 juni van 10.00-14.30 uur in de kantine van Ber Fair-voetbal. Na-inschrijving op dinsdag 9 juni tussen 17.00 en 18.00 uur is ook mogelijk, doch dan JJ 1-_1 JZ* 7,50 respectievelijk f 8,50. Evenals vorig jaar zal op dinsdag tot en met donderdag sluit dat verbouwd kan worden, worden gestart tussen 18.00 - - en 18.30 uur, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen de 5- en de 10 km-lo- pers. Afhankelijk van de wandel- snelheid is de finish tussen 19.00 en 20.30 uur. Op de slotavond (vrijdag 12 juni) zal worden gestart om 18.30 uur door de 10 kilome- ter-lopers, terwijl de 5 km-lo- pers om 19.00 uur zullen ver trekken. De aankomst op het evenemententerrein aan de Dreef wordt verwacht om on geveer 19.30 uur, waarna de gezamenlijke intocht, bege leid door diverse muziekkorp sen, zal plaatsvinden. Het was dinsdagmiddag 27 januari toen zich om kwarto- ver twee een geweldige explo sie voltrok in de spuiterij van de Waddinxveense machine fabriek aan de Henegouwer- weg.In de getroffen spuiterij bevond zich toen één mede werker, diemet brandwonden en hoofdletsel direct werd overgebracht naar hetAcade- misch Ziekenhuis te Utrecht. De spuiter is inmiddels weer thuis. Gehoopt wordt dat het- peld. Maar ook het wijkgebouw bleek te klein. De peuterspeel zaal heeft voor vijf ochtenden een deel van het gebouw ge huurd. Deze ruimte is maar Ingeschreven kan worden op zeer beperkt voor andere activi- teiten beschikbaar. De ruimte die resteert voor wijkactivitei- ten is beperkt. Voor de actieve wijkvereniging veel te beperkt. Al zo’n zes jaar probeert de Stichting Wijkwerk De Zuid- plas te verbouwen. Na veel vij- bedragen de inschrijfgelden f ven en zessen nam het college van Burgemeester en Wethou ders drie jaar geleden het be- genezingsproces zodanig zal verlopen dat er op de lange termijngeen blijvend letsel zal zijn. PvdA-fractievoorzitter drs. Aad van Holsteijn had daar grote moeite mee. Zuidplas was en is een snel groeiende wijk. Bij de bouw van de wijk is er een sportzaal en een wijkgebouw gekomen. Die was op dat mo ment berekend op de verwachte of groei van de wijk. De woonwijk groeide echter sneller dan ver wacht. Dat is duidelijk te zien bij de basisscholen. Daar zijn vulde formulieren en betaling de noodlokalen op elkaar gesta- van schrijfformulier zal worden Automatische incasso houdt in de Waddinxveensesituatie in dat het belastingbedrag in acht termijnen voldaan kan worden. Indien geen automa tische incasso wordt afgege ven, moethet belastingbedrag in twee termijnen betaald worden. Bij de brief van de gemeente zit een toelichting waarin preciesbeschreven staat hoe automatische incasso werkt plus eenmachtigingskaart en een retourenveloppe. In verband met administra tieve verwerking moet de- machtigingskaart binnen 14 dagen terug worden gestuurd aan degemeente. In opdracht van de gemeente verwerkte het Waddinxveen se bedrijfEuromail de verzen ding. De afdeling Financiële Het bestuur van Het Zuidhonk voelt zich door de WD-wethou- der in de kou gezet. Zij krijgen geen duidelijk antwoord en krijgen het gevoel dat sommige groepen jongeren, waar nu al het nodige voor wordt georgani seerd, misschien elders zullen worden ondergebracht. Het idee, dat daar vrijwilligers voor te vinden zouden zijn, kunnen zij niet onderschrijven. Het lijkt welhaast onmogelijk zo’n voorziening zonder profes sionele krachten te laten draai en, als zo’n activiteit niet in een wijkactiviteit past. Dorpstraat 39 - Waddinxveen Telefoon (0182) 61 22 98 snelservice Coenecoop 397, Waddinxveen. Tel. (0182) 61 4714 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag. 8.00-18.00 uur (donderdag tot 21.00 uur) 1 zaterdag 8.30-17.00 uur (werkplaats tot 12.00 uur) Voor drie van de vier avonden is het comité er reeds in ge slaagd dagsponsors aan te trekken. Dat zijn meubelspe- cialist Gebr. Bakker Zoon, Gouwebad ’de Sniep’ en de Rabobank Waddinxveen. Uit zendbureau Start voorziet de wandelaars onderweg van een tractatie. Zij mochten na enige uren- weer naar huis en hebben en kele dagen later hun werk- zaamhedenweer hervat. De schade aan het bedrijfsge bouw en de inventaris bleef beperkttot de spuiterij be perkt. Inmiddels zijn repara ties in gang gezeten verloopt alles naar wens, aldus de di rectie van Van den BergWad- dinxveen BV. Met uitzonde ring van het spuiten konden de dag na de gebeurtenisalle bedrijfsactiviteiten worden hervat, zodat hierin geen stagnatie wordt ondervon den. Het is Frans Bos opgevallen dat de pleziervaarde ’s zo mers welvanaf het water naar de gezellige terrassen aan de Nesse kunnen kijken, maar dat er geen mogelijk heid is om aan te leggen. ‘Dat is heel jammer. Tussen Gouda en de insteek bij de Otweg inBoskoop kan en mag men nergens aanleggen. Be halve dat het extragezellig is, kan het ook geld in het laatje brengen voor deondernemers aan de Nesse en omgeving*. Ook over de exploitatie heeft WADDINXVEEN - De tweede wandelavondvierdaagse, die voor de eerste maal in 1997 werd gehouden en een groot succes werd, wordt dit jaar door het comité ‘Wad dinxveen wandelt4 gehouden van dinsdag 9 tot en met vrijdag 12 juni. Hans Verkerk Keukens heeft deze week een spectaculaire Half Geld actie! Als u binnen twee jaar een keuken nodig heeft en nu koopt, krijgt u van Hans een echte Kroon keuken voor de helft van de door de leverancier aanbevolen adviesprijs! Daarnaast heeft Hans vele keukens die voor SUPER opruiming prijzen verkocht worden. Kom nu snel echt geld verdienen en vraag naar de snelle beslis- serskorting. Wij garanderen u de beste keuken en het beste ontwerp voor de beste prijs! DONDERDAG EN VRIJDAG KOOPAVOND GWIWWZ [WW TER AAR A STOBBEWEG 19 - 0172-605882 (INDUSTRIETERREIN BOVENLAND) WESTKANAALWEG 100 - 0172-604441 ALPHEN A/D RIJN GOUWESTRAAT 60A - 0172-476672 GOUDA JOUBERTSTRAAT 34 - 0162-525077 WOERDEN STR. V. GIBRALTAR 10 - 0348-481136 De bedoeling van D66 is dat het geen luxe haven wordt- met permanente ligplaatsen voor jachten van gefortuneer- deplaatsgenoten, maar dat het een passantenhaven wordt. Dedemocraten denken daar door passerende schippers vanpleziervaartuigen naar het Gouwedorp te kunnen lokken.‘Bovendien‘, zegt D66- lijstaanvoerder en gemeente raadslid FransBos, bedenker van het plan, ‘zou een jacht- haventje een extrastimulans kunnen zijn voor de ontwik keling van de Nesse enomge- ving. Een jachthaven maakt een horeca-boulevard nogle- vendiger*. Spoorstraat 17-29 2801 BA Gouda Tel. (0182) 51 80 55 Fax (0182) 52 29 26 WADDINXVEEN - Woens dagmorgen 4 maart om tien uurverzorgt textielon derneming Dolfing uit Bo degraven eenmodeshow voor senioren in zorgcen trum Souburgh (Prins- Bernhardlaan). In deze show wordt zowel dames- als herenkleding getoond. Tevenszijn verkrijgbaar speciale rolstoelcape’s en ondergoed. Deverkoop is gelijk na de show tot onge veer drie uur. De route over de Piasweg, die vorig jaar door een aantal lo pers als onveilig werd erva ren, is aangepast en wel zo danig dat de 5 km-lopers deze weg niet meer zullen bewan delen. Tevens zullen er, ten einde de veiligheid van de wandelaars te waarborgen, langs de gehele route meer verkeerbrigadiers worden in gezet dan vorig jaar het geval was. De organisatie legt er de na druk op dat tijdens de route de aanwijzingen van de vrij willigers en politie door de wandelaars dienen te worden opgevolgd en tevens wordt een ieder verzocht geen vuil op straat achter te laten. Het comité ‘Waddinxveen wandelt* roept een ieder we derom op tijdens de wandel- avondvierdaagse zo min mo gelijk met de auto naar het Be Fair-terrein (Wamaar- plantsoen) te komen in ver band met de beperkte par keergelegenheid. Het par keerterrein bij Be Fair-voetbal zal worden afge sloten om de veiligheid van de lopers bij start en finish zoveel mogelijk te waarbor gen. De inschrijfgelden bedragen f 5,50 per persoon in school- of groepsverband (tien personen of meer). Voor individuele in schrijvers komen de kosten Aan de avondvierdaagse wordt weer een loterij gekop peld. De eerste avond zal bij het verkrijgen van het eerste startstempel ten behoeve van iedere loper een lot worden overhandigd, welk lot elke avond kans geeft op een prijs. De uitslagen van de trekking zullen iedere avond na de fi nish in de kantine van Be Fair-voetbal bekend worden gemaakt. Voor nadere informatie kan men zich wenden tot coördi nator L. Willemstein, Wilgen horst 42 (tel. 0182-618200) en het secretariaat mevrouw P. van Bergen, Coenecoop 447 (tel. 0182-631957) en me vrouw M. Goudriaan, Peppel- horst 28 (tel. 0182-616782). jachthaven Noordkade WADDINXVEEN - D66 wil dat de gemeente Waddinx- veeneen jachthaventje gaat aanleggen aan de Noordka de, op de plaatswaar nu nog de loswal is gelegen. Voor de weegbrug zal dan eenandere plaats moeten worden gezocht. De democraten gaat ditbinnenkort in het ge meentehuis (Raadhuisplein) voorstellen. Frans Bos zijn ideeën/Bij de jachthaven zullen sanitair en een afvalstation moetenwor- den aangelegd. Aanleg en on derhoud kosten uiteraard geld, maardat is met de ha vengelden terug te verdie nen1. Ik denk niet aan dure haven kantoren en een havenmees ter, maaraan een eenvoudig systeem met parkeermeters. We zouden een prijsper uur, per dagdeel, per etmaal en per nacht kunnen vaststel len. De passant doet zijn geld in een parkeermeter van dezelf de soortals in Gouda op het Stationsplein staan*. ‘En als we in de Passage be taald perkeren invoeren, zal er tochcontrole moeten ko men. Die controleur kan de parkeermeter van dejachtha- ven meteen meepakken,* stelt Frans Bos. ‘Geen luxe toestanden, geen hekken, geen onnodig inge- wikkeldezaken, maar een paar stevige aanlegsteigers, een paar toiletten,een paar glas- en afvalbakken en een parkeermeter, dat is alles. Zo’n plan kan haalbaar zijn en voegt een waardevol ele ment aan de aantrekkelijk heid van Waddinxveen toe*. WADDINXVEEN - J. van den Berg Zn. Waddinxveen BVaan de Henegouwerweg, dat installaties voor de dro- geprocesindustrie vervaardigt, draait op de spijterij na weer volopsinds de explositie in de spuiterij van drie weken geleden. lijk. De procedure voor de eventueel bij het college van B. en W. in tedienen bezwaar schriften is gebaseerd op de Algemene WetBestuursrecht (AWB). De raadscommissie voor de bezwaar- en be roepschriften neemt debe- zwaarschriften in behandeling en brengt advies uit aan B. en W. Het college beslist uiteinde lijk. In afwachting van de be slissing op de bezwaarschrif ten bestaatbij protesterende burgers de mogelijkheid bij de fungerendpresident van de ar rondissementsrechtbank Be stuursrecht te DenHaag een voorlopige voorziening aan te vragen. Indien de rechter dit toekent, betekent dit veelal schorsing vande bouwvergunning. WADDINXVEEN - Vorige week woensdagmiddag 11 fe- bruarirond lunchtijd heeft ver trekkend CDA-wethouder Jan Hielema metenig officieel ver toon de bouwvergunning voor het nieuwewinkelcentrum ’de Passage’ uitgereikt aan Passa ge CombinatieWaddinxveen. ’Een droom is werkelijkheid geworden*, zei hij tegen depro- jectontwikkelaar en de beleg ger. Jan Hielema, die wasver- gezeld door burgemeester Fed- de Jonkman en PCW-wethouder JoopNeele, gaf aan dat hij in 1986 al in het plaatselijk CDA-blad hadbe- toogd dat de huidige Passage de beste plek was voor een nieuwwinkelcentrum. ‘Ja, wij moeten toegeven dat de Passage-locatie uw idee en PersoneleDienstverlening van de gemeente verwerkt zelf de binnengekomenmach- tigingskaarten. Onroerende zaakbelasting en rioolheffing kunnen in acht termijnenvoldaan worden. De enige uitzondering zijn belastingbedragenvanaf ƒ3.500,-. Dit bedrag moet ui terlijk in twee keer betaald- worden. Het betreft hier voor namelijk bedrijven. De belastingaanslag wordt in maart verzonden. Indien niet gekozenis voor automatische incasso, worden twee accept girokaartenmeegezonden. Eind mei moet het bedrag op de gemeenterekening zijnbij- geschreven. Bij automatische incasso is de laatste inning inde maand november van dit jaar. OPENINGSTIJDEN: donderdags van 10.00 tot 18.00 uur vrijdags van 10.00 tot 18.00 uur zaterdags van 10.00 tot 16.00 uur. rolstoelvriendelijke winkel op f 6,50 per persoon. Het co mité ‘Waddinxveen wandelt* beschouwt tien mensen meer als een groep. Inschrijving vindt plaats door overlegging van volledig inge- de startgelden. Een in opgenomen in een nog huis aan huis te verspreiden infor- matieboekje. 'T

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1998 | | pagina 1