Centrumlied' voor 1 ANNE FRANK CENTRUM HEROPE K ill RH E CDA-avond over een veilig Waddinxveen 'pareltje' Raadhuis nog niet goed toegankelijk Stop met roken en te veel drinken' tot Hervormd Zuid zoekt nieuwe eigen dominee Rock-opera in St. Victorkerk meester en Wethouders schriftelijk gevraagd bij de genwordt in de rooms-katho- verbouwing van het gemeen- lieke St. Victorkerk (Zuidka- de) op velerverzoek door het Jongerenkoor uit Vleuten de rock-opera ’JesusChrist Su perstar’ opgevoerd. In het brons dl Bijeenkomst Indiëgangers S GPV Inkomensgrens uit den boze Vrijwillige terminale thuiszorg Rommelmarkt De Gouwebloem CVB-bank Treinbotsing in Boskoop Lezing over 'Art Nouveau' 10-jarig WKK Scholieren bouwen echte ophaalbrug LIJST 1 öcxfc - f' A RP WADDINXVEEN - Vrijdag avond 27 maart om half ne- Toen uiteindelijk werd beslo ten de ’C.A. van der Hooft- Staete’naast de huidige be jaardenwoningen te zetten Ds. Van Campen en zijn ge zin blijven aan de Pollux in de woowwijk Zuidplas wonen. Na vier jaar verbonden te zijn geweest aan dewijkgemeente Daar zijn de bewoners en gas ten mee blij En nu maar- gaan spelen en zingen in ’t huis Dan voelen wij alleen in hetcentrum ons thuis'. Het Anne Frank-centrum wordt voortaan beheerd en geëxploiteerddoor de nieuwe Stichting Ouderencentrum Waddinxveen (SOW), die- nauw is gelieerd aan de be staande Stichting Waddinx- veenseBej aardenhuisvesting (SWBH). Het complex is na een inten sief proces van overleg en- voorbereiding voor 1,6 mil joen verbouwd en opnieuw in gericht. Deze ingrijpende verbouwing (twee grote ’congreszalen’, ruimefoyer, biljartzaal, twee activiteitenruimtes, kantoor ruimtes (maakte in feite een definitief einde aan een ru moerige periode inhet begin van de jaren negentig toen het AF-centrum gesloopt zou- moeten worden voor de bouw van ouderenwoningen. 0182-594752of verdieptin de gevaren van al- cohol en tabak. Dat gebeurde in het kader van een aangeboden en ge- subsidieerdGGD-project. Gastdocente Marijke Koek kwam een aantal maal langs- voor het geven van voorlich- Vorige ting aan de scholieren. Waarom rook je? Om stoer te doen, omdat je het lekker vindt, voorde ontspanning, je voelt je alleen of misschien al leen voor degezelligheid om mee te doen met je vrienden? Zo zijn er volgens haar nog meer redenen te noemen om er tochvoor te kiezen te gaan roken. Hetzelfde geldt voor WADDINXVEEN - Op de vorige week dinsdagavond 10 februari gehouden CDA-ledenvergadering stond het thema’Veiligheid in Waddinxveen’ centraal. De bijeen komst werd voorgezeten door vice-voorzitster Brigitte Leferink en derde op de CDA-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 4 maart. WADDINXVEEN - Dinsdag middag 24 februari om twee uur houdt de Vereniging Oud-Militairenlndiëgangers (VOMI) voor de leden in Zuid- Holland-Noord haaijaarlijkse ontmoetingsmiddag in ge bouw ‘De Bron' te Alphen aanden Rijn (Troubadour- weg). De belangrijkste doel stelling van de vereniging is het behartigen van de ideële, materiële en immateriële be langen van deoud-militairen die in Indonesië gediend heb ben. Ook niet-ledenzijn har telijk welkom. Op deze mid dag worden de onderlinge contacten aangehaald en za- leen mooie film worden ver toond over een rondreis door Indonesië,voornamelijk door Sumatra en Java. Bij aan vang krijgen de bezoekers een kopje koffie of theeaange- boden. In de pauze zal er een verloting gehouden worden terbestrijding van de kosten. mening dat het overbrengen vanwaarden en normen in ge zin en samenleving alle aan dacht dienen te krijgen om een zo veilig mogelijke maat schappij te verwezenlijken. De Waddinxveense politie- groepschef Adri Twigt nam de CDA-vergadering mee op een trektocht die de politieor ganisatie aan het onderne men is. Zo werd aan de Lima- weg een nieuw districtsbu reau betrokken. Verder is in Waddinxveen een aantal ge zamenlijke projecten in sa menwerking tot stand geko men met als doel door pre ventie gewelden criminaliteit te verminderen. Voorbeelden hiervan zijn het keurmerk Veilig Wonen’ samen met Woonpartners Midden-Hol- land, het project Veilige School’ met het Coenecoop College en het project ’Doe ef- fe normaal’ op de basisscho len. Adviezen aan de gemeen te over het jeugd- en jonge renwerk hebben geleid tot het inrichten van de skate- baan en de realisatie van de Jongeren Ontmoetings Plek- WADDINXVEEN - Zaterdag 28 februari van tien tot vier- uur wordt door de Stichting De Gouwebloem (Tollens laan) weer een rommelmarkt gehouden in het eigen ge bouw. Ook is er verkoop van- handwerken, hobbymateri- aal, gebak en oliebollen. Er is nog gelegenheid voor de ze rommelmarkt spullen in te leveren op maandag 23 febru ari, dinsdag 24 februari en woensdag 25 februari van 14.00-16.00 uur en op don derdag 26 februari van 09.00 tot 12.00 uur. WADDINXVEEN - De CVB Bank, in Waddinxveen verte genwoordigd door A. Jan- maat-Vreeswijk (tel. 0182- 393957), heeft voor al haar hypotheken de nieuwe rente variant ’CVB Stabielrente’ geïntroduceerd. CVB Stabielrente is gekop peld aan de gehele looptijd van de hypotheek. De cliënt bepaalt daarbij zelf de band breedte waarbij het de keuze heeft uit drie mogelijk heden. De nieuwe rentevaraiant kan gekoppeld worden aan alle- hypotheekvormen en alle hoofdsommen, dus ook die met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). bieden, kunnen zij een be- langrijkrustpunt zijn. De Vierstroom Thuishulpcen- trale zet ook vrijwilligers in terondersteuning van man telzorg van mensen met een chronischeziekte, handicap of dementie. Wie gebruik wil maken van de diensten van De Vier- stroomThuishulpcentrale of WADDINXVEEN - Leerlin gen van groep 8 van deprote- stants-christelijke Prins Wil lem-Alexanderschool inWad- dinxveen hebben zich in de afgelopen weken behoorlijk reiden op eenouderavond in de schoollocatie Oranjelaan. In groepjes gingen de kinde ren van de beide groepen 8 het podiumop om zich te pre senteren. ’The Gangsters’, ’Café Dendermonde’,’Kuch, hik’, ’Twee nette vrouwtjes’, ’Glaasje op, laat je rijden’en ’De nieuwe supersigaret’ wa ren de titels van de sketches dieopgevoerd werden. Dronkenlappen, kettingro kers en stoere groepjes kinde- renverschenen ten tonele. Er werd wat af gehoest om goed duidelijkte maken hoe ont zettend ongezond roken is. De leerlingen vermaakten hun ouders, maar daar bleef het nietbij. Na de pauze moest er een spel gespeeld worden. Doorde gemaakte stellingen werd iedereen aan het denken gezet. WADDINXVEEN - De wijk- gemeente Zuid van de Cen- traalHervormde Gemeente is voor de Morgensterkerk (Sterrenlaan) opzoek gegaan naar een nieuwe predikant. Zuid’s eerste wijkpredikant ds. M. van Campen, die vier dagen vande week verbonden was aan Hervormd Waddinx veen, is in plaats vanéén dag in de week nu full-time ver bonden aan de Christelijke- Hogeschool Ede. WADDINXVEEN - Ter gele genheid van de officiëleope- ning en het open huis van het heropende Anne Frank-cen- trum(Jan van Bijnenpad) heeft het bejaardenkoor ’An ne Frank’ eeneigen ’Cen trumlied’ geschreven. Het koor bracht dit lied ten gehore toen burgemeester FeddeJonkman en zijn echtge note, daarbij geassisteerd door voorzitterG. van Ringe- lenstein van de Stichting Ou derencentrum Waddinx veen,het vernieuwde complex als een concreet voorbeeld van ’bij detijd blijven’ in ge bruik stelde. Het ’Centrumlied’ bevatte de volgende tekstgedeelten: ‘In- Waddinxveen hangen de vlaggen weer uit De ge meente verschietvoor het centrum z’n kruit Het heeft wel een poos geduurd voordit besluit Maar nu zijn er toch met z’n allen uit De gasten die komen en gaan met el kaar Zij praten en spelen ge- zelligvandaag Ontmoeting en zingen of iets met de schaar Zo maak jekennis en steun je elkaar De tijd van verbouwen is hedenvoorbij kon het AF-centrumonder ar chitectuur van het bureau Visser Wijtman gaan wer- kenaan een nieuwe toekomst, gesteund door drie vaste krachten en een aantal vrij willigers. De actievoerende ouderen kregen gelijk en smaakten het genoegen dat na een pe riode van wikken en wegen gestreefd werd naar eenei- gentijds multifunctioneel centrum voor ouderenactivi teiten. Voorzitter Gerrit van Ringe- lenstein spreekt zelfs van ’eenpareltje’ en ’een hoek steen voor creativiteit, sport en spel ineen ongedwongen en passende omgeving’ waar iedereen in Waddinxveen trots op kan zijn. Hij beloofde overigens dat zijn stichtingsbestuur - huis baas vande Stichting Wad- dinxveens Welzijnswerk (SWW) met hunouderenacti viteiten en vrijwilligers - zich in de toekomst zalblijven in zetten voor nieuwe facilitei ten voor alle Waddinxveense- ouderen, waardoor het wonen en leven is het Gouwedorp fijn enuiterst plezierig is. De veiligheid in Waddinx veen werd belicht doorver trekkend CDA-Tweede-Ka- merlid Frans Jozef van der Heijden, politiegroepschef Adri Twigt en CDA-lijsttrek- ster Dorenda Gerts. Frans Jozef van der Heijden compli menteerde de plaatselijke CDA-afdeling met de eigen veiligheidsenquête. Hij con stateerde dat veel aanbeve lingen preventief en prak tisch van aard zijn, zoals ver zorging van het openbaar groen en behoorlijke straat verlichting. Ook merkte de landelijke volksvertegen woordiger op dat maatrege len van repressieve aard, zo als meer blauw op straat, ook alle aandacht dienen te krij gen, maar bemoeilijkt wor den door de reorganisatie van de politie. Deze reorganisatie is uitgevoerd zonder voldoen de geld, waardoorde moge lijkheden om de surveillance op straat uit te breiden zeer beperkt blijven. Volgens hem dienen hier meer middelen voorvrijgemaakt te worden. De christen-democraat is van WADDINXVEEN - Volgens het Platform Gehandicapten Waddinxveen (PGW) voldoet het vernieuwde gemeen- BOSKOOP - Door een botsing tussen een trein (uit derich- ting Alphen aan den Rijn) en een personenauto (uit derich- ting Hazerswoude) is zater dag voor een week even na hetmiddaguur in Boskoop een 27-jarige man uit het kwekersdorp om hetleven ge komen en twee nog onbeken de inzittenden zwaargewond- geraakt. Na de botsing belandde de auto dertig meter verder en- zwaarbeschadigd op zijn kop in een sloot onderaan de spoordijk.De drie mannelijke slachtoffers vielen onder de inzittenden vanhet voertuig, zo heeft de politie laten we ten. De Boskoopsevrijwillige brandweer verleende direct assistentie. Het ging om de stoptrein Al phen aan den Rijn-Gouda. De botsingvond plaats op een met knipperlichten beveilig de overweg aan hetPaddegat. In de trein zijn geen gewon den gevallen. De passagiers- zijn met bussen verder ver voerd. Het spoor was ter plekke ge stremd waardoor er enkele uren geentreinen tussen Gouda en Alphen aan den Rijn reden. De spoorwegen- hadden de trein rond kwart over twee zodanig gerepa reerd dat dezeverder kon en het baanvak weer vrij kwam. Reizigers werden totdie tijd met bussen vervoerd en lie pen een vertraging van een- half uur op. WADDINXVEEN - In het kader van het 10-jarig bestaan van de Waddinx veense Kunst Kring (WKK), dat dit jaar wordt- gevierd, houdt freelance kunsthistorica en restau- ratrice ClaudiaThunnis- sen donderdagavond 19 fe- bruari om acht uur in de hervormdelmmanuëlkerk (Prinses Beatrixlaan) een dialezing over ’ArtNou- veau’. De toegang is gratis. Claudia Thunnissen stu deerde kunstgeschiedenis aan deRijksuniversiteit Leiden. Zij was werkzaam in het LeidsAcademisch Historisch Museum en do cente aan de Academie vanBeeldende Kunsten in Rotterdam en bij de Stich ting terBevordering van de Kennis van de Nederland se Bouwkunst en bij het- Kunsthistorisch Centrum te Amsterdam. Verder was ze redacteur en co-auteur van het ver zamelwerk TussenKunst en Kitsch’ en hoofdredac teur van het blad ’Antiek’. Sindseen aantal jaren heeft ze zich, naast kunst- encultuurhistorische pro jecten, verdiept in het res tauratievak. Sinds de jaren zeventig staat art nouveau weer in debelangstelling. Tegen woordig worden fabelach tige bedragen betaaldvoor een Tiffany-lamp, die in de jaren zestig nog bij het af- valwerd gezet. Het is zo’n honderd jaar geleden dat, op de drempel van eennieuwe eeuw, het verlangen naar een hoop gevend tijdperk vormkreeg in de nieuwe stijl ’Art Nou veau’. Kunstenaars, archi tecten, vormgevers en am bachtslieden uit de hele westerse wereld druktener een eigen stempel op. Victor Horta construeerde zijn huizen, René Lalique maaktesieraden die de na tuur ademden, bij de Wie ner Werkstatte was het- schaakbordpatroon troef en Gaudi liet zijn kleurige SagradaFamilia groeien. Claudia Thunnissen zal ’Art Nouveau’ in haar cul- tuur-historischverband plaatsen. Wat hebben bij voorbeeld William Morris en deArts Craftsbewe- ging, de Japanse kunst en de Middeleeuwsekathe- dralenbouw met art nou veau of Jugendstil te ma ken? WADDINXVEEN - week donderdag 12 februari was Debora Piets 12 jaar full time werkzaam als kraam verzorgster bij De Goudse Waarden. De Waddinxveense heeft ook veel Waddinxveense baby’s op de wereldgeholpen. De kraamverzorgster wordt door velen gewaardeerd. tehuis rekening te houden met mensen met een handi cap. Op verzoek van het plat form stelde een controleur van het Provinciaal Samen werkingsorgaan Gehandicap tenbeleid Zuid-Holland (PSG) vorig jaar oktober een onderzoek in naar een goede- toegankelijkheid. In het beoordelingsrapport van het PSG kwam naar vo ren dat enkele zaken nog ver betering en aanvulling be hoeven. Zo is de hefplateau- lift te smal en het hefvermogen te laag en zijn de veiligheidsbomen moeilijk te bedienen. Het advies is ge geven een nieuwe adequate plateaulift te installeren. Verder wordt één invaliden parkeerplaats bij het ge meentehuis wel erg weinig gevonden. De huidige par keerplaats moet trouwens ook vergroot worden en er zal belijning moeten komen. Ver der is gevraagd in de trouw zaal een ringleidingsinstalla- tie te installeren. Het Platform Gehandicapten Waddinxveen heeft tot doel de belangen te behartigen van mensen met een lichame lijke handicap in het Gouwe dorp. Samen met de gemeente wil het PGW meedenken over hoe men de Wet Voorzienin gen Gehandicapten (WVG), waarin de gemeente een zorgplicht is opgelegd voor het verstrekken van woon- en geïnteresseerd is in vrijwilli ge thuishulpkan bellen naar de Thuishulpcentrale, tel. 0182-594623. Voprvrijwillige terminale thuiszorg kan men bellen naar De Vierstroom Zorglijn, tel. 0182-594500. WADDINXVEEN - Leerlin gen van het Coenecoop Colle- gehebben buiten het eigen schoolgebouw aan de Dreef de door hengemaakte houten ophaalbrug voor het water sport- en natuurcentrum’Het Kollumertoord’ officieel over gedragen. Dat gebeurde tijdens een bij- tehuis (Raadhuisplein) nog niet aan alle eisen voor een goede toegankelijkheid van mensen met een handicap. Daarom is het nog wachten op de toekenning van het Internationaal Toegankelijkheids Symbool (ITS). Zuid heeft hij zich inmiddels in een in de Brugkerk (Kerk- weg-Oost) gehouden af- scheidsdienst losgemaakt van de Centrale Hervormde Gemeente van Waddinxveen. Het door wijkgemeente Zuid in de ontstane vacature uit- gebrachteberoep op ds. J.C. van Trigt heeft geen succes opgeleverd. De beroepen pre dikant koos Hervormd Olde- broek boven Hervormd Wad dinxveen. het drinkenvan alcohol. Waarom aan de drank? Bij voorbeeld bij verdriet of om- stoer te doen of als ontspan ning? De lessen maakten deel uit van de lessen wereldverken- ning (thema:gezondheid). Aan dit thema werkt school jaarlijks drie wekere Deles- sen gingen over verslaving, stoer doen voor anderen en betroken en drinken in de da gelijkse praktijk. Het is de bedoeling dat de kinderen door middel van de lessen eeneigen mening leren vormen over het gebruik van alcohol en tabak,zodat zij er bewuster mee omgaan in de toekomst. Niet alleen moesten de leer lingen de ouders vragen naar hungewoonten, maar ook moesten ze zich goed voor be ken (JOP). Adri Twigt meen de tennen zeggen dat de ver schillende partnersgezamen- lijk onderweg zijn naar een veilige en leefbare woonom geving. CDA-lijsttrekster Do renda Gerts vertelde in het kort wat haarpartij in de af gelopen jaren had gedaan aan de opdracht die bij het verkiezingsprogramma 1994- 1998 was meegeven om deze periode een belangrijk accent op de veiligheid in de Wad- dinxveensesamenleving te leggen. Het CDA heeft daar toe een enquête gehouden on der de Waddinxveense bevol king. Daaruit bleek dat een veilige leefomgeving belang- rijkis. Samenwerking tussen burgers, maatschappelijke organisaties en de overheid noemde ze essentieel om het veiligheidsbeleid meervorm te geven. ‘Een wijk- en buurt gerichte aanpak zal het meeste effect hebben', aldus de christen-democratische lijsttrekster Dorenda Gerts. Het eindrapport van deze CDA-enquête vond een breed draagvlak bij de andere par tijen. Op dit moment wordt er in de gemeentelijke stuurgroep In tegrale Veiligheid gewerkt aan een veiligheidsprofiel voor de gemeente Waddinx veen. GOUDA - De Vierstroom (kruiswerk en maatschappe- lijkedienstverlening) is be gonnen met het geven van vrijwilligeterminale thuis zorg. ’Thuis sterven’ is een wens die vaak geuit wordt door ernstigzieke mensen die bin nen korte tijd zullen overlij den. Voorpartners, familiele den en vrienden die deze zorg op zich nemen isde verzor ging vaak een zware taak. Vrijwilligers kunnen hier een uitkomst bieden. Daarom is DeVierstroom Thuishulpcen trale gestart met vrijwillige terminalethuiszorg in Mid- den-Holland. Negentien vrij willigers hebben de wegwijs cursus voor terminalethuis zorg gevolgd. Door hun hulp zijn mantelzorgers vaak be ter instaat de zorg vol te hou den. De vrijwilliger neemt tij delijk de taken van een man- telzorgerover, zoals eenvou dige lichamelijk verzorging en helpen bij etenen drinken. Maar vooral door ’er te zijn’, door voor zowel mantelzorger eenkomst in de Waddinx- veensesamenwerkingsschool voor voortgezet onderwijs. Daar werden nietalleen de scholieren, maar ook de spon sors van het project, Vanden Berg BV, Brain Ind. Prod. BV, Huurcenter Waddinx veen,Kraanbedrijf Nederhoff BV, gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel enValkenburg aanpassingen snel laat BV, in het zonnetje gezet. brengen, zodat met het ITS- schild op de gevel kan aan brengen. De rock-opera gaat over de laatste weken van het leven van JezusChristus. Men ziet en hoort de intocht in Jeruza lem, detempelreiniging, het Laatste Avondmaal, het ver raad van Judas, deberechti- ging door Pontius Pilatus en de kruising op Golgotha. De activiteitencommissie van de St. Victorparochie heeft besloten vrij dag 15 mei een barbeque rondom de pastorie aan de Zuidkade tehouden en op zaterdag 20 juni een fancy- fair op dezelfdelocatie. Het kerkbestuur heeft voorts laten weten dat de onder het motto’Van blijvende waarde’ gevoerde actie Kerkbalans 1998 voor ditjaar f 220.720,- aan toegezegde kerkbijdra gen heeft opgeleverd. Dat is een stijging met 2% in vergelijking met 1997. Voor dezelfde actie Kerkba lans 1998 kwam bij de Cen trale Hervormde Gemeente van Waddinxveen f 435.000,- aan toezeggingenbinnen. Dat is een stijging van bijna 10% in vergelijking met een jaar geleden. I I Dat staat in de februari- nieuwsbrief van het Platform Gehandicapten Waddinx veen. Secretaris mevrouw G.A.J. Palingschrijft te hopen dat het gemeentebestuur de aan- vervoersvoorzieningen van gehandicapten, zo effectief en efficiënt mogelijk kan uitvoe ren. Het platform wordt door de gemeente betrokken bij het- gemeentelijk gehandicapten beleid, wat zich uitstrekt over verschillende terreinen zoals zorg, wo nen, arbeid, so- cialezekerheid, recreatie en voorlichting, zodat er met specifieke wen sen van mensen met een han dicap of chronisch zieken re- kening wordt gehouden. Het PGW probeert te bevor deren dat in Waddinxveen- overheidsgebouwen, scholen, kerken, gebouwen van medi sche en maatschappelijke dienstverlening, winkels, sportaccommodaties en we gen zoveel mogelijk toegan kelijk en bruikbaar worden gemaakt voor mensen met een handicap. In Waddinxveen, waar vol gens het PGW sprake is van een goede uitvoering van de Wet Voorzieningen Gehandi capten, moet volgens het platform overigens wel de in komensgrens voor een finan ciële tegemoetkoming van de vervoersvoorzieningen mini maal worden teruggebracht tot de ziekenfondsgrens. ‘Eigenlijk zou er helemaal geen inkomensgrens moeten zijn. Immers alle mensen met een handicap maken extra kosten vanwege hun handi cap', meent het PGW met als bestuursleden B.A. v.d. Wijn gaard (voorzitter), A.C.P.M. Tetteroo (penningmees ter), mevrouw G.A.J. Paling (secretaris), mevrouw M.C. v.d.Zwaluw-Wesseling (lid) en R.G. Petersen (lid). Het platform zegt vooral klachten te krijgen over de te lange wachttijden tussen de aanvraag en de levering van een voorziening. De wettelij ke termijnen van acht weken worden in Waddinxveen dan ook regelmatig overschreden. 2 Henk de Bas HKV sftp A WOENSDAG 18 FEBRUARI 1998 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PAGINA 11 1 PCWÏ a <1 PROTESTANTSE COMBINATIE WADDINXVEEN No. I lenheid van de heropening van het ver- Het beiaardenkoor Anne Frank bracht ter gelegenheid van de heropening van het ver nieuwde Anne Frank-centrum (Jan vanBijnenpad) het zelfgeschreven 'Centrumlied' ten ge hore. (Foto: Sjaak Noteboom) de PrinsWillem-Alexanderschool. Op een andere poster stond 'Ik ben geen bink als ik rook --- ----- (Foto: J. Snoeker) - p1 "Welvaart en welzijn" |||fe Wij denken dat niemand echt gebaat is bij een 24-uurs economie. In een jachtige tijd als de -(„O onze willen we pleiten voor de zondag als een ^Élites rustpunt aan het begin van de week. De winkels willen we op deze dag gesloten houden Hiermee voorkomen we ook oneerlijke concurrentie tussen grotere en kleinere ondernemers JK alszieke een luisterend oor te 'StoP met roken en te veel drinken' staat er op deze poster van één van de leerlingen van en drink'.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1998 | | pagina 11