Verkiezingsdebat Bevers zoeken nieuwe leidsters Stille armoede bestijden is een belangrijke taak Sculptuur Reumafonds Volvo Truck Finance Vrouw voert PvdA aan Inbraken in woningen en scholen Kinder-aquarobic in schoolvakantie Teus Twigt: 'Dialoog soms ver te zoeken' Jongeren willen eigen plek en huis Jeugddisco in De Paddestoel bij de RTW-radio Ds. H.G. Abma in De Open Cirkel Inloopmiddag suikerzieken Brugkerk op RTW-radio Schaatsplanner Groene Hart 1998 verschenen 3 MU M MU PAGINA 15 WOENSDAG 18 FEBRUARI 1998 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN PvdA-gemeenteraadskandidaat leus Twigt is hoofd van bedrijfsadministratie bij Van den Berg Infrastructuren te Zwammerdam. vakantie deze activiteit weer voor de jeugd wordt georgani seerd. Iedere middag rond twee uur kunnen alle kinde ren die aan het vrijzwemmen zijn zonder extra kosten aan aquarobic deelnemen. Het Gouwebad is in de voor jaarsvakantie iedere dag van 10.00-17.00 uur geopend. Het is een instuif, dus aanmelden is niet nodig. Omdat de politieke partijen ook de vergaderingen van het platformbijwonen wordt ge hoopt dat het minimabeleid ‘hoog op de politiekeagenda1 blijft. schikbaar stellen, zodat de jeugd daarvan gebruik kan maken, zonder lid te hoeven zijn. Verder staat jongeren- Aquarobic voor kinderen tijdens de voorjaarsvakantie in (Foto: Gouwebad'de Sniep') en allochtonen, terwijl op één na allepolitieke partijen die in Waddinxveen actief zijn eenvertegenwoordiger bij het Gebiedsbeschrijvingen en fo to’s op de achterzijde van de kaart geven het beeld weer van het schitterende land- schap, dat er vanaf het ijs zo anders uitziet dan van de weg. Het platformwerd in juni vorig jaar opgericht als uit voering van eenaanbeveling van de armoedeconferentie die vorig voorjaar werdge- houden in het Anne Frank- centrum. Een groot aantal maatschap pelijke organisaties maken er deel vanuit. Kerken, het Hu manistisch Verbond, vakbon den, organisatiesvan platte- kent men hem als voorzitter van de woningbouwvereni ging. 3e raadskandidate is WADDINXVEEN - Het Gouwebad ’de Sniep’ (Sniepweg)’ komt elke middag met lessen kinder-aquarobic tijdens de schoolvakantie van volgende week. Al jarenlang wordt er in het Gouwebad door 150 volwas senen wekelijks deelgenomen aan één van de aquarobicles- sen. Deze activiteit is tijdens het vrijzwemmen ook eens een keer aankinderen aange boden. Zo’n 500 jongens en meisjes namen toen spontaan en en thousiast hieraan deel. Van daar dat tijdens de vooijaars- Dit beleid verdient in zijn ogen een dikke onvoldoende, onderwerpen zijn Het geschiedt volgens hem op een hautaine wijze, terwijl de meeste verenigingen het wa ter tot aan de lippen staat. Teus Twigt: ‘Steunverlening in de vorm van sportsubsidies zijn bijna tot nul geredu ceerd, de kantineverkopen zijn bepalend voor de levens vatbaarheid van de meeste WOERDEN/WADDINXVEEN tweede schaatsplanner Groene Hart is de verbeterde opvolger van de succesvolle schaatskaart van vorig jaar. De planner is een samenwerkingsproduct van het Bestuurlijk Platform Groene Hart en de KNSB. DEN HAAG/WADDINXVEEN - Het nog even op het Waddinxveense bedrijvenpark Coenecoop gevestigde Volvo Truck Finance is de eerste ’zakenvriend’ van het Nationaal Reumafonds. WADDINXVEEN - ‘Om interactief te kunnen besturen zul je als gemeente open moeten staan voor verschil lende meningen en goed kunnen luisteren. Op dit mo ment is echter de dialoog met de bevolking, groeperin gen en verenigingen nog wel eens ver te zoeken4. in het Westland en Midden Delfland. Het kaartgedeelte geeft de kers wel zonodig doorverwij zen naar andere hulpverle ners of instanties. PvdA-gemeenteraadskandidaat Teus Twigt is hoofd van de i BV ‘Het platform bestrijdt de stille armoede door via kerke lijke enandere organisaties informatie te geven aan dé le den van hunachterban die misschien recht hebben op ondersteuning door dege- meenté', licht het platform toe. WADDINXVEEN - Het Permanent PlatformArmoedebe- strijding Waddinxveen, een groepering van een groot- aantal maatschappelijke organisaties, heeft de moge- lijkheidgekregen het gemeentebestuur te adviseren over het nieuweminimabeleid. schriften. Een gezellige ont moetingsplaats dus, die iede re avond geopend is en waar de jeugd zich thuis voelt. Daarvoor moet een locatie worden gekozen waar geen geluidsoverlast veroorzaakt kan worden. Ook niet als de bezoekers het centrum verla ten, zodat de omwonenden er geen last van zullen hebben. De aanwezige jongeren me nen dat hun ouders zeer ze ker belangstelling hebben in een dergelijk project en dat er een ‘stichting4 moet worden opgezet waar jongeren, oude ren, welzijnsinstanties en de gemeente in vertegenwoor digd zouden moeten zijn. Aandelen kunnen uitgegeven worden om de nieuwe stich ting meer financiële draag kracht te geven. Over de sportaccommodaties in Waddinxveen waren de jongeren in het algemeen te vreden. Wel werd de sugges tie gedaan dat de voetbalver enigingen hun velden be- ZEVENHUIZEN-MOERKA- PELLE - Sociaal-democrate Baradina Spekman is bij de Partij van de Arbeid (PvdA) in Zevenhuizen-Moerkapelle aanvoerster van de kandida tenlijst voor de gemeente raadsverkiezingen van woens dag 4 maart met een mix van nieuwe en bekende gezichten. Ze wordt gevolgd door Rob Fermont (2), Ellen Hagens (3), Henk Doomhein (4), Maarten Overweel (5), Ruud Huldy 6), Cor Fluit (7), Marij ke de Wilde (8), Martin van der Linde (9), Nel Klos (10), Hans Roos (11), Frans Schie- reck (12) en Pouw Hofman (13) Lijsttrekster Baradina Spekman (1954) heeft al eer der in de gemeenteraad van Zevenhuizen-Moerkapelle ge zeten. Vanaf haar 17e jaar is zij een actief lid van de locale PvdA-afdeling. De kernwoor den die bij haar passen zijn ’links’, ’fel’ en ’rood’. Tijdens vergaderingen van de programmacommissie wilde ze ook wel eens olie op de gol ven gooien als ze iets wat rus- De afgelopen uitzendingen van het politieke radiocafé op vrijdagavond stonden al in het teken van deze verkiezin gen. Afgelopen vrijdagavond was er onder leiding van Arja Mo lenaar en Pierre Linssen een debat tussen lijsttrekker Frans Bos en raadskandidaat Bouke Zoodsma van D66 en PCW-aanvoerder en wethou der Joop Neele en mr. Wie- brand Dijksterhuis van de PCW. Er werd gediscussieerd over de veiligheid en de leefbaar heid in Waddinxveen, over de zorg en aandacht voor jonge ren, ouderen, gehandicapten ber en 25 november (dus niet in juli en augustus), kunnen patiënten en belangstellen den praten met mensen van de ’Diabetes Informatie Post’. Diabetes of suikerziekte is een chronische aandoening en heeft daardoor grote in vloed op iemands leven. Le ren omgaan met diabetes an- wordt getracht aanpassingen dere dag. Het is een ziekte die iedereen, zowel de patiënt als de mensen in zijn of haar om geving, moeten leren erva ren. De Diabetes Vereniging Nederland heeft ruim 240 ’Diabetes Informatie Posten’ (DIP) verspreid over heel Ne derland opgezet. Tijdens de inloopmiddagen voor diabetespatiënten in het Groene Hart Ziekenhuis functioneert zo’n DIP. De ’Diabetes Informatie Post’ be staat uit vrijwilligers die spe ciaal zijn opgeleid vragen over diabetes te beantwoor den. Het zijn mensen die uit eigen ervaring spreken. Men kan er niet alleen terecht voor de praktische kant van het leven met diabetes, maar De pas uitgebrachte ook als het gaat om emotione le problemen door diabetes. De informatiepost biedt naast een deskundig advies ook begrip en een luisterend oor. Er worden overigens geen medische adviezen gege ven, maar men kan de bezoe- WADDINXVEEN - Het vori ge week dinsdagavond door de VVD-Waddinxveen in café Royal (Koningin Wilhelmina- plein) gehouden politiek jon gerencafé heeft zich in een behoorlijke belangstelling mogen verheugen. De liberalen werden verte genwoordigd door de lijst trekster Maria Wientjens- van der Velden, die als WD- wethouder (sinds 1996) onder meer sport, recreatie, onder wijs en cultuur in haar portefeuille heeft, en 19-jari- ge Zoetermeerse MEAO-scho- liere Krista Brugman, de jongste kandidaat op de plaatselijke WD-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 4 maart. De jeugd in het politiek jon gerencafé drongen sterk aan op de realisering van een plaatselijk jongeren ontmoe tingscentrum. Geen ontmoe tingsplaats onder een afdak in de open lucht, maar een werkelijk daarvoor geschikte ruimte met een geluidsinstal latie en ’s winters verwarmd, waar gepraat, ‘gepoold*, gebil jart en getafelvoetbald kan worden. Ook moet het een plaats zijn waar een glas ge dronken kan worden, binnen de daarvoor geldende voor- De schaatsplanner Groene Hart is gratis verkrijgbaar bij onder meer de kantoren van de VW’s, de gemeenten, de waterschappen en de ijsclubs in de regio. De in een oplage van 35.000 stuks gedrukte schaatsplan ner geeft programma’s en startpunten aan van de offi ciële KNSB-toertochten die binnen het Groene Hart wor den georganiseerd. Daarbij zijn ook gegevens vermeld van de informatiemogelijkhe den per telefoon en Teletekst en de bereikbaarheid van de startpunten per openbaar vervoer. Ter In Waddinxveen leven, net als in heel Nederland, veel- mensen op of onder het soci aal minimum. Naar schatting betrefthet in het Gouwedorp 2.000 tot 3.000 mensen. ‘Het is een schatting*, zegt een deelnemer aan het plat form,‘omdat misschien wel 50% van hen die recht hebben op eengemeentelijke uitke ring, huursubsidie of andere ondersteuning,daar geen ge bruik van maakt1. ‘Waar schijnlijk is dat het ge val door on bekendheid met demo gelijkheden, ingewikkel de procedu res en soms uit schaam te. Jehand ophouden vinden velen, vooral ouderen, in strijd met hunwaardigheid*. Deze ‘stille armoede* te be strijden is één van de taken van hetPermanent Platform Armoedebestrijding Wad- verenigingen en zaalhuren zijn gestegen tot ongekende hoogte*. PvdA-raadskandidaat Teus Twigt, zelf een enthousiast bridger, verbaast zich over het lange termijn denken van de gemeente Waddinxveen. ‘Over een eigen locatie voor de denksporten wordt al ja- ren nagedacht, maar er ko men geen oplossingen. Even tueel samengaan van voet balverenigingen in een win-win-situatie is ook al naar de volgende eeuw door geschoven*. Betrokkenheid bij jeugdacti- viteiten heeft bij Teus Twigt eveneens tot gevolg dat het jeugdbeleid van de gemeente zijn interesse heeft. ‘Wij gaan ervan uit dat de Partij van de Arbeid in de vol gende raadsperiode in het college van Burgemeester en Wethouders vertegenwoor digd zal zijn. Waddinxveen is toe aan nieuw beleid*, besluit Teus Twigt. en een aantal verloot. De bedraagt is WADDINXVEEN - De locale RTW-radio besteedt deze maand met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 4 maart veel aandacht aan de plaatselij ke politici. WADDINXVEEN - Tij dens de vanavond (woens dag 18 februari) om acht uur te houden bijeenkomst van de hervormde ontmoe- tingskring De Open Cirkel in De Schaapskooi (Nesse) zal ds. H.G. Abma uit Gouda spreken over het onderwerp ’Gods berouw’. Hoe kan het dat God be rouw heeft, zoals op ver schillende plaatsen in de Bijbel te lezen staat? God weet toch alles? Waarom komt Hij dan wel eens op Zijn woorden terug? Aan de andere kant kun nen gelovigen ook zeggen dat hun gebed blijkbaar invloed heeft, waardoor God terugkomt van een eerder genomen besluit. Vroeger zei men: ‘God laat zich verbidden*. zicht in de partij. Zij is af komstig uit de milieubewe- ging en is werkzaam in de zorgsector. Verder staat Onder alle bezoekers wordt Moerkapelle-representant een cd-single en een aantal Henk Doornhein op de vierde andere prijzen verloot. De plaats en de econoom en vol- leybalcoach Maarten Over weel op vijfde plaats. ‘Tot nu toe betrof het advies van het platform aan de ge- meentealleen onderdelen van de uitvoering van het mini mabeleid, zoalshet meewer ken aan het gemeentelijk communicatieplan. Nu zal deinspraak het hele terrein van het minimabeleid betref fen, zowelde voorbereiding als de uitvoering*. ‘Dat is een wezenlijke uitbrei ding. Daarmee kan beter wordenin- gespeeld op de werkelij ke situatie, op de wer kelijke no den endus de armoede beter wor den bestre den. Dat was ook de bedoeling- van de decentralisatie van het minimabeleid door de rijksoverheidnaar de ge meenten'. Het Permanent Platform Ar- moedebestridjing Waddinx- vene draagtechter geen poli tieke verantwoordelijkheid en kan dus nietsbeslissen. ‘Dat is juist. Het platform is geen politieke partij, maar doorbij de opstelling van het beleid vanuit de praktijk ge- degenvoorstellen te doen zal de politiek alleen maar wor den geholpenbetere beslissin gen te nemen’. ronische reumapatiënten. Eenderde van de kosten van ziekteverzuim en arbeidson geschiktheid - ongeveer 17 miljard gulden per jaar - komt voor rekening van reu matische aandoeningen. Aangezien werkgevers zelf spatiënten, die op elke vierde verantwoordelijk zijn voor ziekte- en WAÖ-gelden, is de reumabestrijding voor hen ook van groot zakelijk belang. Omdat het Nationaal Reuma fonds nagenoeg zonder over- ‘The 1 met de disc- en Jeff draaien WADDINXVEEN - Tussen dinsdag 3 en donderdag 5 fe bruari is ingebroken in een woning aan de Brugweg. Er is een raam geforceerd en er wordt onder andere een vi deorecorder en een fototoestel vermist. In een woning aan het Distel veld is een poging tot inbraak gedaan tussen maandag 2 en donderdag 5 februari. Onbe kenden hebben geprobeerd een sluitnaad van een raam open te wrikken, maar door goede beveiliging is dit niet gelukt. In een woning aan de Spica heeft men donderdag 5 febru ari ook tevergeefs geprobeerd om binnen te komen. Dit keer door een sluitnaad van een raam open te wrikken. Zondagavond voor een week werd ingebroken in een wo ning aan de Koningin Wilhel- minasingel. Een videobox met 5 video’s werd ont vreemd. De politie hield daar voor een 29-jarige Waddinx veense aan. In de nacht van zondag op maandag voor een week werd door middel van het openbre ken van een raam van de Ko ningin Beatrixschool (Zuid- plashof) ingebroken. Wegge nomen werd een radio. Bij de Kardinaal Alfrinkschool werd een poging gedaan in te breken. In de nacht van vorige week dinsdag op woensdag werd ingebroken in een woning dinxveen. aan de Perkstraat te Zeven huizen door het openbreken van de achterdeur. Weggenomen werden geld, twee telefoons en muziek- boxen. In dezelfde nacht werd in de zelfde straat ingebroken, ech ter nu door het openen van een raam. Weggenomen wer den een videorecorder en geld. Vorige week donderdag omst reeks 4.00 uur werd gepoogd landsvrouwen, ouderenbon- een raam open te breken aan den, vertegenwoordigers de Van Hasseltweg te Moer- vanuitkeringsgerechtigden kapelle. De bewoonster werd wakker waarna de twee daders op de loop gingen. Donderdagavond werd inge- platform hebben, broken door het forceren van een raam aan de achterzijde aan de Prinses Irenestraat. Weggenomen werden sie raden. Donderdag werd ingebroken aan de Souburghlaan door middel van het inslaan van een ruit. Weggenomen een vi deo, een camera en sieraden. Vrijdag 13 februari tussen 17.30 en 20.15 uur is er inge broken in een woning aan de Alpherwetering. Een slot is geforceerd. ‘Daarbij wordt erop gewezen dat het een recht betreft, waar menook aan heeft mee betaald. Geen gunst of bede larij. Verder wordthet voor lichtingsmateriaal van de ge meente ruim verspreid inW addinxveen* Zo liggen sinds enige weken bij alle huisartsen en apothe ken ende Openbare Biblio theek, allemaal plaatsen waaruitkeringsgerechtigden ook komen, voorlichtingsfol ders. Verder ishet platform bezig de begrijpelijkheid van de be- WADDINXVEEN - Vrijdag avond 20 februari van kwart tiger geformuleerd wilde heb- over zeven tot half negen ben, ‘want ik moet het ook houdt de wijk- en speeltuin- nog uitvoeren'. Op de tweede vereniging ‘De Paddestoel* plaats staat Rob Fermont. In (Lijsterbesstraat) de maande- Zevenhuizen-Moerkapelle lijkse disco voor de Waddinx veense jeugd van 9-14 jaar. De Waddinxveense drive-in- discotheek ‘The Flying Ellen Hagens, een nieuw ge- Dutchman' J de VVD jockey’s Ed vooral top-50-muziek en hou se. schaatswegen weer, waarop in principe goed geschaatst kan worden. Omdat de veiligheid van de schaatsers voorop staat, zijn in de planner uitsluitend de door de ijsclubs uitgestippel de routes en tochten opgeno men. In een aparte legenda staan de officiële vaarwegen die langdurig worden openge houden tijdens een vorstpe riode. De schaatsplanner is daarom zo praktisch, omdat thuis completering tochten kunnen worden uit zijn ook gegevens opgenomen gestippeld in een gebied, van aansluitende toertochten waar schaatsen zo’n beleve nis is. Behalve de ontelbare meren, riviertjes, kanalen en sloten kunnen vanaf de schaats ook unieke natuurgebieden wor den bezocht die anders ontoe- huisvesting hoog genoteerd gankelijk zijn, op hun wensenlijst. Gedacht kan worden aan goedkope etagewoningen of aanpassing van een bestaand gebouw met meerdere kamers en ge zamenlijke keukens. Het thans geldende puntenstelsel om inaanmerking te komen voor woonruimte is zeker niet in het voordeel van de jonge ren, omdat ze niet beschouwd worden als een ‘urgent geval1. Deze situatie en het ontbre ken van sociale gezelligheid heeft tot gevolg dat veel jon geren weg gaan uit Waddinx veen om elders te gaan wo nen. Later - als ze ouder zijn - ko men ze misschien nog wel weer eens terug. Eén van de aanwezigen zag ’t helemaal zitten om terug te komen als hij ‘65* zou zijn. Aan het eind van het politiek jongerencafé van werd een oproep gedaan om zich aan te melden voor de di verse mogelijkheden van vrij willigerswerk in club, buurt- een cd-single werk en sportverenigingen, andere prijzen De gemeente is bereid hiertoe toegangsprijs cursussen te organiseren. f 1,50. teur van Volvo Truck Finance krijgt het beeldje persoonlijk overhandigd vanwege de snelle en spontane reactie bij de start van het project. algemeen Volvo Truck Finance is ruim tien jaar geleden opgericht met als belangrijkste doel het ondersteunen van de Neder landse Volvo-dealers. Naast financieringen in de vorm van financiële leasing en huurovereenkomsten is Vol vo Truck Finance aanbieder van speciaal op de transpor teur samengestelde repara tie- en onderhoudsovereen- komsten, verzekeringen en andere aanverwante produc ten zoals wegenbelasting. In het kader van deze nieuwe vriendschap krijgt Volvo-di- recteur Fred Hietbrink vol gende week donderdagmid dag 26 februari om twee uur uit handen van fondsdirecteur drs. J. de Sa- vornin Lohman het eerste exemplaar van de sculptuur ’Saamhorigheid’ aangeboden. Het Nationaal Reumafonds is sinds kort aan de weg gaan timmeren met de actie ’Za kenvrienden van het Natio naal Reumafonds’ om speci fieke projecten in het be drijfsleven te financieren ten bate van de reumapatiënt. Omdat de allereerste gift van Volvo Truck Finance kwam krijgt het Waddinxveense be drijf ter symbolisering van de band tussen het Nationaal Reumafonds, waarvan konin gin Beatrix beschermvrouwe is, de sculptuur ’Saamhorig heid’ van kunstenares Corry Ammerlaan. GOUDA/W ADDINXVEEN - Nederland telt 1,4 miljoen ch- Woensdagmiddag 25 februari van twee tot vier uur begint in het patiëntenservicebu reau van het Goudse Groene Hart Ziekenhuis (St. Jozeflo- catie, tel. 0182-566324, tij dens kantooruren) een reeks inloopmiddagen voor diabete- l..1 11 11 1 woensdag van de maand ge houden zullen worden. Tijdens de vrij toegankelijke inloopmiddagen, die verder dit jaar worden gehouden op 25 maart, 22 april, 27 mei, 24 heidssteun werkt en tot nog juni, 23 september, 28 okto- toe grotendeels afhankelijk is van particuliere giften en do naties zijn de ’zakenvrienden’ in het leven geroepen. Het doel is om specifieke pro jecten op het gebied van voor lichting aan Arbo-diensten en huis- en bedrijfsartsen. Met financiële steun van zowel het midden- als kleinbedrijf ren omgaan als het grote bedrijfsleven gaat niet van de ene op de lx i 1 x 1 .1 TT x 1_ x op de werkplek te realiseren, bijvoorbeeld een aangepast toetsenbord van de computer. Het (langer) aan het werk houden van de reumapatiënt is niet alleen in het belang van de reumapatiënt zelf, maar zal ook de werkgevers enorme bedragen besparen. Elke donatie van minimaal 1.000,- in het kader van het nieuwe project wordt met een sculptuur beloond. De direc- WADDINXVEEN - Zon dagmorgen 22 februari wordt dewekelijkse ker- kuitzending van de locale RTW-radio verzorgd doorde Centrale Her vormde Gemeente van Waddinxveen. Om negen I uur wordt begonnen met een programma voor de jongsteluisteraars. Na de kerkdienst vanuit de Brugkerk (Kerkweg- Oost),waarin ds. E.F. Vergunst uit Ridderkerk voorgaat,- wordt erklas- sieke muziek gedraaid. In de componistenserie is Haydn voor de laatste maal deethergast. Naast wat wetenswaardighe den over de componist kunnende luisteraars ook naar zijn muziek luiste ren. Om ongeveer 11.20uur krijgt tot be sluit de jeugdevangelist Henk van Dam het woordover de jongeren cultuur. WADDINXVEEN - De be vers, de jongste gemengde speltak voor kinderen van 5-7 staande folderste vergroten, jaar van scouting Sint Victor, zijn op zoek naar nieuwe lei ding. Op dit moment bestaat de groep uit 13 bevers (maxi maal 16) en 4 leidsters. De opkomsten zijn op vrijdag avond van half zeven tot acht uur in het scoutingclubhuis aan de Jan Willem Frisoweg. Aangezien twee leidsters de bevers binnenkort gaan ver laten, is de scoutinggroep op zoek naar enthousiaste men sen vanaf 18 jaar die het team van de bevers willen versterken. Wie het leuk vindt om elke week afwisselende activitei ten te ondernemen met de be vers, leuke programma’s te organiseren en eens per jaar een paar dagen op kamp te gaan moet echt eens komen kijken. Buiten de gezelligheid die de leidsters er aan kunnen bele ven, kunnen ze bovendien een heleboel ervaring opdoen. Gouwebad 'de Sniep'. Voor meer informatie kan men contact opnemen met be- verleidster Valerie Helmond (tel. 0182- 615077) of met groepsbege- leidster Jolanda Schroten (tel. 0182-611853). Aan het woord is Teus Twigt, kandidaat-gemeenteraadslid voor de PvdA. Hij is een geboren en getogen Waddinxvener en kleinzoon van oud-wethouder en loco- burgemeester Maarten Schouten. Teus Twigt is 42 jaar, ge huwd, heeft twee kinderen en is werkzaam bij Van den Berg Infrastructuren BV te Zwammerdam als hoofd van de bedrijfsadministratie. Interactief besturen, één van de uitgangspunten in het Pv- dA-programma voor de ge meenteraadsverkiezingen van woensdag 4 maart, spreekt Teus Twigt enorm aan. Hij brengt dit zelf in de prak tijk als oudercoördinator bij de voetbalvereniging Wad dinxveen, waar hij tevens jeugdbegeleider. Ook is hij lid van de wijkraad van de Zee heldenbuurt. ‘Praten met mensen, een mening vormen en gezamenlijk tot een oplos sing komen, ook al is de uit komst niet altijd voor ieder een bevredigend*, is het pa rool van Teus Twigt. ‘Je moet echter niet oeverloos blijven discussiëren, maar na aanhoren van standpunten uur zullen de lijstaanvoer- knopen doorhakken, ook al ders Maria Wientjens-van zijn deze in sommige gevallen impopulair*. ‘Burgemeester Fedde Jonk man, een uitstekende keus, riep in zijn nieuwjaarstoe spraak op tot meer betrok kenheid. De stimulering hier van zal echter vanuit de poli- i en niet alleen in verkiezingstijd*. voor de gemeente- Betrokkenheid bij het voet- raadsverkiezingen met de vijf balgebeuren van Teus Twigt fractievoorzitters gekeken heeft ook tot gevolg dat hij worden wat er de afgelopen het sportbeleid binnen de ge- vier jaar terecht is gekomen meente kritisch volgt, van de verkiezingsbeloften van 1994. Als er waarover de luisteraars vra gen willen stellen kunnen ze van te vo ren contact opnemen met Ar ja Molenaar, tel. 0182- 619031. Ook kunnen er tij dens de uitzending vragen worden gesteld (tel. 0182- 610379). en minderheden en over ver keer, cultuur en het financië le beleid. Komende vrijdagavond 20 fe bruari tussen negen en tien zullen de lijstaanvoer der Velden (WD), Dorenda Gerts (CDA) en drs. Aad van Holsteijn (PvdA) in de studio aan de Staringlaan debatte ren onder leiding van Aija Molenaar en Matty Duister- hof. Vrijdagavond 27 februari zal tiek moeten gebeuren er in het laatste politieke ra- 11 diocafé voor de gemeente- - Platform praat mee (Foto: PvdA)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1998 | | pagina 15