WADDINXVE Korfballers pakken punt milieu samen met economische groei HWZM ook in Zevenhuizen Voor mr. Bauke Zoodsma (D66) gaat (DËmgjgl Valentijnsdag bij Scouting St. Victor Koffieconcert De Zeven Muzen Bingo in 'De Boog' Twee workshops van 'Akasha' OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN EN MEDEDELINGEN WEEK N° BRIGITTE LEFERINK OXM WADDINXVEEN PAGINA 3 WOENSDAG 18 FEBRUARI 1998 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN R U B R E K 4 MAART GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VERGEET NIET TE STEMMEN VERGEET NIET TE STEMMEN Afval Ecostroom •5 WADDINXVEEN - ‘De uitstoot van verzurende stof fen,de vermesting en de hoeveelheid afval nemen alle maal af, hoewelde economie jaarlijks groeit. Hieruit concludeer ik dateconomische groei niet per definitie leidt tot een slechtermilieu*. cled kan worden of gebruik kan worden gemaakt vanmi- lieuvriendelijker materialen*. "ALS JE HET ZELF TE DRUK HEBT OM TE STEMMEN: MACHTIG DAN EEN ANDER" geschikt om met reiki kennis te maken, maarnatuurlijk ook voor mensen die er reeds bekend mee zijn. NR. 3 LIJST 3 GROEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN KIES VOOR DE TOEKOMST. STEM WO. BOUWZAKEN COLLECTE ROOSTER meer op ecostroom moeten- overschakelen. Dat betekent concreet meer zonne-energie en meerwindparken*. Het opwekken van ecostroom is voorlopig duurder dan het opwekkenvan gewone stroom, volgens het Energie bedrijf Midden-Holland.Mr. Bauke Zoodsma: ‘Windener gie, de goedkoopste vorm va- necostroom, kost bijvoorbeeld 7,9 cent meer dan het kwart je datongeveer normaal voor een kiloWattuur wordt be taald*. ‘De gemeente Waddinxveen moet het voorbeeld geven door te kiezenvoor ecostroom, in samenhang met een effec- WADDINXVEEN - ’Akasha’, centrum voor reiki,meditatie, en in tuïtieve ontwikkeling vande Waddinxveense Ank Mets (tel. 0182-612720), zal zowel op zondaglö, maandag 16 en dinsdag 17 maart als op zate- drag 11 en zondagl2 april de Reiki-l-workshop geven. De workshops bestaan uit vier dagdelen. Iedereen kan leren metbehulp van deze he- Ook het gebruik van alterna- tieveenergiebronnen, zoals zonnecollectoren moeten wor- dengestimuleercT, besluit mr. Bauke Zoodsma. WADDINXVEEN - Afgelo pen weekeinde haakte de- Waddinxveense scouting groep St. Victor met spel en plezier opbijzondere wijze in op Valentijnsdag, vooruitlopend op hun opendagen op vrijdag 27 en zaterdag 28 maart. CENTRALE ANTENNE INRICHTING WADDINXVEEN - Vrijdag avond 20 februari om acht uur wordt er in buurtcen trum ’De Boog1 (C. Huygens- laan) weer een bingo gehou den. Er zijn mooie prijzen te winnen. Mr. Bauke Zoodsma: ‘Nieuwe toepassingen vaneco-stroom moeten worden bevorderd. Ecostroom is schone, groen- eenergie. Ze wordt opgewekt alingmethode, bij lichamelij- uit onuitputtelijke bronnen als zon,water, biomassa en wind. Bij het opwekken van eco stroom komennauwelijks schadelijke stoffen vrij die de gehouden.Zij zijn bij uitstek natuur bedreigen*.‘Als we de balans van onze toekomst in ons voordeel willen laten- doorslaan, zullen we meer en GEMEENTELIJKE VERORDENINGEN treffer aantekenen en bracht met eenafstandstreffer de thuisploeg weer op voor sprong. Fiks benutteeen kans dicht bij de korf om de stand weer in evenwicht tebrengen (14-14). In de slotfase wisten beide ploegen de korf niet meer te vinden. Korbis kon van beide ploegen wellicht de meeste aanspraak makenop de overwinning, maar een gelijk spel was niet echt onverdiend. D66 vindt dat de gemeente stimulerend dient te werken- bij preventie van afval. De af valberg moet omlaag. Moge lijkhedenvan ondergrondse opslag van glas en papier, zo als bij enkeleandere gemeen ten al gebeurt, moeten ook in Waddinveen wordenonder- zocht. ‘Tevens moet het bedrijfsle ven worden aangespoord om haar eigenafval te beperken*, tiefbesparingsprogramma. meent mr. Bauke Zoodsma. ‘In verschillendegemeenten is bekend dat de overheid nauw samenwerkt met debe- drijven. In Waddinxveen kan ook beter en intensiever wor- densamengewerkt tussen mi- lieu-ambtenaren en bedrij ven*. ‘Bedrijven moeten hun eigen afvalstromen duidelijk in kaartbrengen. In samenwer king met de gemeente kan be keken worden of afval gerecy- energie-transformatie ZEVENHUIZEN - Met medewerking vande Huurdersbe- langenorganisatieWaddinxveen-Zevenhuizen-Moerkapelle is nu ook in Zevenhuizen een bewonerscommissie opge richt. Hierdoor hebben de huurders via de ‘bewonerscom- missieZevenhuizen* eveneens inspraak in het te volgen be leid van HWZM naar de verhuurder en andere instanties. De nieuwe bewonerscommissie gaat functioneren ten be hoeve van de huurders van Woonpartners Midden-Holland in Zevenhuizen. De vier kandidaten die zich inmiddels ver kiesbaar hadden gesteld zijn alszodanig ook gekozen om zitting te nemen in het bestuur. De esta’s hadden een nacht- spel en omdat op vrijdag de 13e niet altijd alles even goed gaat, kregen ze vervol- gensEHBO-les. Zo kunnen ze voortaan bevers te hulp schieten als zeweer eens brokken maken bij het bou wen van een wigwam. De ro- wans-sherpa’s beproefde hun geluk met salmiakbollen in VERGADERINGEN zorg voor de leefomgeving be horen diepgeïntegreerd te zijn in het bestaande beleid. D66 pleit daar alvele jaren voor', aldus mr. Bauke Zoods ma. ‘De gemeente moet een be langrijke rol spelen bij het stimulerenvan duurzaam ge drag van de burger. Duur zaamheid houdt in dat wezo- danig omgaan met ruimte en geld dat er geen milieuproble- menontstaan. Goede voor lichting en informatie is hier- bijonmisbaar*. ‘Waddinxveen is niet een ech te groeigemeente, maar er moet inieder geval worden gebouwd om te voorzien in de behoefte van deeigen bur gers'. ‘D66 vindt dat ruimtelijke di versiteit van het landschap- gewaarborgd moet zijn. Be wezen duurzame methoden, Dat zegt D66-kandidaat- raadslid mr. Bauke Zoods ma.Hij staat tweede op de lijst van D66 en verwacht na degemeenteraadsverkiezin- gen op woensdag 4 maart een raadszetel tekunnen inne men. Op dit moment is adspirant- volksvertegenwoordiger pen- ningmeestervan D66-Wad- dinxveen. Tevens was hij coördinator van het onlangs- vastgestelde verkiezingspro gramma ‘Het moet anders'. De milieu-paragraaf binnen het verkiezingsprogramma van dedemocraten is sterk ontwikkeld. Er wordt onder andere aandachtbesteed aan duurzaam bouwen en duur zaam wonen, het gemeente- lijkafval beleid en ecostroom. Het D66-kandidaat-raadslid heeft daarover een uitgespro- kenmening. ‘Milieu en de WADDINXVEEN - Korbis- korfbal heeft in de thuiswed strijd tegen Fiks (Oegstgeest) een gelijkspel weten tebeha- len. In een meer spannende dan goede wedstrijd stond er nahet eindsignaal 14-14 op het scorebord. Korbis kan zich alleen intheorie nog handhaven in de tweede klas se van het district. De Waddinxveners wisten de score te openen door een af- standsschotvan Frits Visser. De bezoekers reageerden door twee maal tescoren (1- 2). Jaco Wineke bracht de ploegen weer op gelijke hoog te met eenafstandstreffer. Het was opnieuw Frits Visser die van afstand 3-2 aan liet tekenen, gevolgd door een be nutte strafworp van Mark van den Brink. Nadat de Oegstgeestenaren terug wisten te komen tot 4- 3, scoordeWim Lebbing voor de Korbissers. Fiks trof twee maal achtereendoel en bracht de stand op 5-5. Wim Lebbing liet na een fraaie actie en op aangeven van YvonneBoomers via een doorloopbal 6-5 noteren. Voor rust vonden alleende bezoe kers nog een keer de korf en gingen beide ploegen met eengelijke stand de kleedka mer in. Na rust nam Korbis direct het initiatief. Esther Visser scoordetwee keer, respectie velijk door middel van een doorloop opaangeven van Mark van den Brink en met een afstandsschot. Yvonne Boomers was eveneens zuiver van afstand en scoorde 9-6. Het lukte de thuisploeg niet de voorsprong uit te bouwen. De gasten maakten het ver schil van drie doelpunten bin nen vijf minuten weer onge daan. Wim Lebbing had het vizier op scherp en bracht de Waddinxvenersopnieuw op voorsprong. Fiks zette de za ken weer recht door vrij snel 10-10 op het scorebord te la ten verschijnen. Frits Visser cello bij György Schiffer en JeanDecroos. Na het behalen van haar solis tendiploma legde zij zichtoe op het spelen van kamermuziek. Jarenlang maakt zij deel uitvan het Miranda- strijkkwartet, speelde in vele orkesten, trad opin binnen- en buitenland en geeft daarnaast ook nog les. technieken enmaterialen kunnen op grote schaal wor den toegepast. Dit kanbij voorbeeld met een premiere geling worden gestimuleerd1. ZEVENHUIZEN - Zon dagmiddag 22 februari om half eenwordt onder auspiciën van het cen trum voor cultuur encre- ativiteit De Zeven Muzen een koffieconcert gegeven door hetduo Romanza in de Vrijzinnig Hervormde Kerk aan de Dorpsstraat inZevenhuizen. De toe gang is gratis. Het duo Romanza wordt gevormd door Koos van Vliet op de piano enHan- ny de Jong op de cello. Zij zijn sinds 1996 een muzi kaal duo.Koos van Vliet studeerde piano bij Frans van Hoek en Elly Salomé. Na het afronden van zijn studie studeerde hij im provisatie encompositie bij George Stam. Naast een uitgebreide lesprak- tijkgeeft hij vele concer- ten. Hanny de Jong studeerde VERKIEZINGEN ke en geestelijkeproblemen, ondersteunende genezende hulp te bieden. Reiki-inloopavonden worden door ’Akasha’ maandelijks liet zijn derde treffer van af stand aantekenen( 11-10). Na de gelijkmaker door de bezoe ker was het Donja vanOtter- loo die Korbis wat meer lucht verschafte door twee maal vanafstand te scoren (13-11). Wederom had de ontvangen de ploeg moeite de voor sprong vast tehouden of uit te bouwen en liet de Oegstgees tenaren weer terugkomen in de wedstrijd. Wim Lebbing liet zijn vierde hetcasino. De volgende dag kregen de kabouters Love Ri ta en LoveLita op bezoek. Zij hadden hulp nodig met het maken van eenliefdesbrief en het toepassen van versier- trucks. Door de medewerking van de kabouters konden zij Valentijnsdagvieren met hun ’love’. Ook de gidsen waren op het liefdespad.Eerst buiten om het liefdespad te zoeken en later binnen omkussentjes te maken. De welpen en ver kenners schonken geen aan dacht aan Valentijnsdagen zo zaten ze in de (nieuwe) nes ten. De stam was Valentijn inieder geval niet vergeten. Zij hielden een romantische- videonacht. M W0 1het opheffen het vergroten VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN BEZWAAR VERLEENDE RECLAMEVERGUNNINGEN gevelreclame tegen de een enkelzijdige lichtbak Vb 'b 'b De Genestetlaan 10, 1 treurberk in de voortuin Opname in deze publicatie houdt uitdrukkelijk geen uitspraak de kwijt- 1 i en Gemeentehuis postadres telefax Ingevolge het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet maken burgemeester en wethouders bekend de volgende aanvragen te hebben ontvangen: De agendastukken liggen op werkdagen tijdens kantoor uren in de leeshoek van de publiekshal ter inzage. 08.30 - 14.00 uur 08.30 - 12.30 uur 19.00 - 20.30 uur De Centrale balie Publieksvoorlichting is dagelijks geopend van 08.30 -14.00 uur (vrijdag 12.30 uur). Daarna kunt u voor informatie terecht bij de receptie. De receptie is dagelijks geopend van 08.30 - 17.00 uur (op vrijdag tot 16.30 uur). Ingevolge het bepaalde in artikel 4.5.3c van de Algemene Plaatselijke Verordening maken burgemeester en wethouders bekend de volgende aanvragen te hebben ontvangen: VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN/INGESTEMDE MELDINGEN Samenwerken aan een samenleving waarin mensen betaalde arbeid, zorgtaken en vrijwilligerswerk kunnen combineren. BINNENGEKOMEN KAPAANVRAGEN AAD VAN HOLSTEIJN Kunt u zelf niet stemmen? Bel voor machtiging: BINNENGEKOMEN BOUWAANVRAGEN/INGEDIENDE MELDINGEN SPREEKUREN Burgemeester en wethouders alleen secretaresses. Sociaal raadsvrouw op werkdagen (behoudens de woens dagen) van 09.00 tot 12.30 uur of na telefonisch afspraak. 22 februari tot en met 6 maart Leger des Heils Naast Peuleyen 136, 2 essen A. Paulownastraat 23, 1 berk in de voortuin Parkeerplaats bij Groensvoorde 9, 1 es Alpherwetering nabij nummers 1-11, 14-20, 61-67 en 84-88, 13 bomen (deze worden vervangen) Oostpolderweg nabij nummers 161, 47-53 en 86-94, 8 bomen (deze worden vervangen) Acaciastraat 29, 1 boom in de voortuin (deze wordt vervangen) Meidoornstraat 31,42 en 50, elk 1 boom in de voortuin (deze worden vervangen) Prunusstraat 27, 39, 41 en 49, elk 1 boom in de voortuin (deze worden vervangen) Op de huis-aan-huis verspreide kandidatenlijsten voor de ver kiezingen van de leden van de gemeenteraad van Waddinxveen is in de voornaam (roepnaam) van de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid, de heer A.J.P van Holsteijn, abu sievelijk een letter te veel vermeld. Zijn voornaam luidt Aad en niet Aard zoals is vermeld. Gerstakker 40, het oprichten van een berging Prinses Irenestraat 11, het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woning Prinses Irenestraat 14, het gedeeltelijk veranderen en hef vergroten van een woning Burgemeester Trooststraat 3, het opheffen Bovengenoemde aanvragen zijn opgenomen in het Openbaar Register, dat op werkdagen tussen 08.30 uur en 12.30 uur voor eenieder ter inzage ligt bij de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. in omtrent de definitieve besluitvorming. Evenmin kan in dit stadium een bezwaarschrift worden ingediend tegen een voorgenomen veiling. Wel kunt u in dit stadium uw bedenkingen kenbaar maken bij de afdeling Voorbereiding werken en Verkeer. OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS Alle afdelingen elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. In de middag kunt u alleen terecht op afspraak. OPENINGSTIJDEN AFVALSTATION, Zuidelijke Rondweg 250 Voor afgifte (grof)vuil en K.C.A. elke werkdag van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. OPENINGSTIJDEN AFDELING PUBLIEKSZAKEN Balie voor Burgerlijke Stand, Burgerzaken, Reis- Rijdocumenten: maandag tot en met donderdag vrijdag dinsdag- en donderdagavond Raadhuisplein 1 (0182) 624624 Postbus 400, 2740 AK Bredeweg 15, het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woonhuis Jan Dorrekenskade-Oost 98, het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woning Oostpolderweg 14, het oprichten van een erfafscheiding van funderings- van funderings- gebreken Burgemeester Trooststraat gebreken De Visserhoeve 37, het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak Vondellaan 17, het gedeeltelijk veranderen en van een woning Heuvelhof 4, het plaatsen van een dakkapel op het voorgevel- dakvlak Sinds 1 januari 1998 is de exploitatie van het Waddinxveense kabelnet overgedragen aan kabelexploitant Casema. De telefoonnummers voor informatie en storingen zijn daardoor ook veranderd. In de gemeentegids 1998 staat bovendien in de advertentie van Telekabel een foutief storingsnummer ver meld. De juiste telefoonnummers zijn: voor storingen (van 08.30 - 23.00 uur): 0252-217553; voor informatie/aanvragen 070-3951097. Noteer deze telefoonnummers en bewaar ze bij uw televisie. Coenecoop 715, het plaatsen van noordoostgevel Zuidplaslaan 430, het plaatsen van tegen de noordoostgevel na afspraak via de Het register van verleende bouwvergunningen en meldingen waarmee' is ingestemd ligt ter inzage bij de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Informatie omtrent beschikkingen is verkrijgbaar onder telefoonnummer (0182) 624831. Tijdens bovenstaande vergaderingen kunnen niet-leden gebruikmaken van het spreekrecht. Over de regels die daar bij gelden is in het gemeentehuis een brochure verkrijgbaar, i NIEUW UITVOERINGSBESLUIT SUBSIDIEVERORDENING PROJECT OPHEFFING FUNDERINGSGEBREKEN EN WONINGVERBETERING Eenieder die meent rechtstreeks in zijn/haar belang te zijn getroffen door verlening van een - hiervoor genoemde - verleende beschikking, kan gedurende een termijn van zes weken na de dag van verzending/uitreiking van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Informatie over de beschikkingen is verkrijgbaar bij de desbetreffende afdeling. GEMEENTERAAD op woensdag 25 februari 1998, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis De burgemeester maakt bekend dat burgemeester en wethouders voornemens zijn medewerking te verlenen tot het gedeeltelijk veranderen en het vergroten van een woning op het perceel Oranjelaan 16. Het verzoek om medewerking te verlenen ligt met ingang van 19 februari 1998 gedurende twee weken, tijdens werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, voor eenieder ter inzage bij de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Gedurende deze termijn kunnen door eenieder schriftelijk bedenkingen naar voren worden gebracht bij burgemeester en wethouders. Informatie Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken, doorkiesnummer 624706. Stemmen bij volmacht Het stemmen bij volmacht kan nu alleen nog door middel van overdracht van de ontvangen oproepingskaart aan een gemachtigde. Zowel volmachtgever als gemachtigde moeten daarvoor het desbetreffende, op de oproepingskaart van de volmachtgever voorkomende formulier ondertekenen, waarna de kaart aan de gemachtigde ter hand wordt gesteld. Beiden moeten wel in hetzelfde stemdistrict als kiezer zijn geregistreerd; de gemachtigde kan bij deze methode de volmachtstem alleen uitbrengen in dat stemdistrict en boven dien uitsluitend gelijktijdig met het uitbrengen van zijn/haar eigen stem. Geef uw kaart pas aan een ander mee, nadat u zelf heeft ingevuld wie u machtigt tot het uitbrengen van uw stem. Uitoefening kiesrecht door personen die in dienst betrekking zijn Iedere werkgever wordt er aan herinnerd dat hij, op grond van artikel J10 van de Kieswet, verplicht is te zorgen, dat iedere kiezer die bij hem in dienstbetrekking is, de gelegenheid krijgt zijn stem uit te brengen, voorzover dit niet kan geschieden buiten de vastgestelde arbeidstijd en mits de kiezer daardoor niet meer dan twee uur verhinderd is zijn arbeid te verrichten. Overtreding van dit voorschrift kan worden bestraft met hechtenis of een geldboete. Boskoop,(0172) 23 08 56. Waddinxveen (0182) 61 67 83 of 61 78 67 Samen gezicht geven aan Op de agenda o.a.: Voorstel tot schadevergoeding aan de heer D. van Wichen, Piasweg 17 te Waddinxveen. Voorstel 1e begrotingswijziging 1998. Voorstel tot het van toepassing verklaren van Stemmen elders Een kiezer die in een ander stembureau zijn/haar stem wil uit brengen dan het stembureau waarvoor hij/zij een oproepkaart heeft ontvangen, kan hiervoor nog een verzoek indienen. Dit kan t/m 27 februari 1998. De kiezer moet dan onder overlegging van de ontvangen oproepingskaart, in persoon verschijnen bij de balie van de afdeling Publiekszaken. De oproepingskaart wordt dan meteen omgezet in een kiezerspas. De kiezer aan wie een kiezerspas is verstrekt kan uitsluitend met deze pas aan de stemming deelnemen. Indien de kiezerspas verloren raakt kan geen nieuwe worden verstrekt. 27 februari 1998: laatste dag indiening mondelinge verzoeken om in een stembureau naar keuze (in Waddinxveen) te mogen stemmen. Opname in deze publicatie houdt uitdrukkelijk geen uitspraak in omtrent de definitieve besluitvorming. Evenmin kan in dit stadium een bezwaarschrift worden ingediend tegen een voorgenomen bouwplan. VERZOEK OM MEDEWERKING scheldingsnorm van 100% voor de afvalstoffenheffing, de onroerende zaakbelasting en de hondenbelasting. Voorstel tot eerste wijziging van de Legesverordening 1998. Voorstel tot vaststelling van een begrotingswijziging. Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op grond van artikel 2, lid 2 van de Subsidieverordening project opheffing funderingsgebreken een nieuw "Besluit indiening aanvragen voor een bijdrage in de kosten van het opheffen van funderingsgebreken en woningverbetering" hebben vast gesteld. Dit besluit is van toepassing op 184 geselecteerde panden. Het besluit heeft betrekking op nieuwe regels omtrent de periode waarbinnen aanvragen voor het verlenen van een bijdrage voor het treffen van voorzieningen kunnen worden ingediend. Het uitvoeringsbesluit ligt voor eenieder op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur ter inzage en tegen betaling van kosten verkrijgbaar bij de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Het uitvoeringsbesluit treedt in werking op de achtste dag na deze bekendmaking. Het rooien van bovengenoemde bomen en houtopstanden heeft geen gevolgen voor aantasting van natuur-, landschap-, of dorpschoon, als bedoeld in artikel 5.4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling Voorbereiding werken en Verkeer. Oproepingskaarten verkiezingen De P.T.T. heeft inmiddels de oproepingskaarten bezorgd voor deelname aan gemeenteraadsverkiezing op 4 maart 1998. De kiezer die op de dag van de kandidaatstelling (20 januari 1998) in het kiezersregister van de gemeente Waddinxveen is opgenomen en nog geen oproepingskaart heeft ontvangen, wordt verzocht contact op te nemen met de afdeling Publiekszaken van de gemeente Waddinxveen, doorkies nummer 624706. 624680 Publieksvoorlichting 624622 Inst. Sociaal Raadslieden - Meldpunt discriminatie 624767 Afval; ophalen grofvuil, informatie en klachten 624500 Gouwebad "De Sniep" Sniepweg 13d 612570 Andere belangrijke telefoonnummers in de gemeentegids

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1998 | | pagina 3