verzorgt I 1 Dobra Spolecnost1 uit Pelhrimov deel kamermuziekconcert PCW vindt dat gemeente geloofwaardig moet zijn s 2 p Ruime winst Korbis-jeugd Euro-avond in de Unie Expositie van Marry Ijzerman Zondagsoos gehandicapten Vrouwendag op 7 maart in Kreater B Vrouwen laten stem horen (31) COLOPHON MEDISCHE DIENSTEN KERKDIENSTEN Voor het CDA telt ieder mens. DORENDA GERTS MARIEN VERHULST s 5 2 GjUA WADDINXVEEN OXM WADDINXVEEN WMIMMI X f Haven- X Voor een zorgzaam en leefbaar Waddinxveen. 9.30 uur ds. M.A. v.d. Berg, Groot Ammersl7.00 uur ds. A.J. v.d. Herik, Moordrecht Arts: B. Glaser, Souburgh- laan 13, tel. 618742 D.A. van Doom, Prins Bern- hardlaan 65, tel. 614162 Weekblad voor Waddinxveen ten niet nakomt, slordig met definanciën omgaat, wettelij- 9.30 uur ds. C. van Schoonho ven,Hardinxveld-Giessen- daml7.00 uur ds. W. Ver boom, Waddinxveen De regeling ‘medische week- einddienst* is uitsluitendbe- doeld voor dringende geval len, waarvan de behande ling niet totde eerstvolgende werkdag kan wachten. Eucharistieviering op zater dag om 19.00 uur en opzon- dag om 11.15 uur (dit kan ook een woord- en communievie- ringzijn). 9.30 uur ds. E. Brinkl6.30 uur ds. E. Brink 9.30 uur leesdienstlö.OO uur ds. J.J. van Eckeveld 10.30 uur Evangelie studie- klassenll.20 uur Algemene vergadering 10.00 uur G. Bekx WADDINXVEEN - De Stich ting Vrouwenraad Waddinx- veenhoudt zaterdagmiddag 7 maart een bijeenkomst ter gelegenheid vande Interna tionale Vrouwendag 1998. 9.30 uur ds. T. Lekkerkerker, Edel7.00 uur ds. H. Visser, Katwijk 9.30 uur ds. C.A. den Hertog, Apeldoornl7.00 uur ds. C.A. den Hertog, Apeldoorn 10.00 uur samenkomst S Sï S jl.-il I v. MULLEM b.v. I Eucharistieviering op zondag om 9.30 uur (dit kan ookeen woord- en communieviering zijn). op zaterdag en zondag van 10.00 - 11.00 uur en vanl6.00 - 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afsprakengemaakt te worden. gedurende dezelfde uren als waarop er in hetweek- einde spreekuur wordt ge houden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallenbereikbaar. Voor aangifte van gevonden en verloren voorwerpen kan men zich in Waddinxveen wenden tot het bureau van het politiedistrict Gouwe en IJssel, Limaweg 35, Postbus 448, 2740 AK Waddinxveen, tel. 0182-621666. 10.00 uur Openbare toe- spraakll.00 uur Wachttoren bespreking De politiemensen van de re gio Hollands Midden zijn voor meldingendie ’zonder zwaailicht’ kunnen bereik baar onder telefoonnummer 0900-8384. D2 won bij Maassluis met 0-4. D3 speelde voor de tweede keer indeze compe titie tegen Nieuwerkerk gelijk (0-0). Zeer ruime winst noteerde Wl. De jeugdige spelers scoor- den maar liefst 32 keer en kregen erruim 27 tegen in Moordrecht bij IJsselvo- gels. W3 won eveneens zeer ruim. Bij De Bermen werd het 4-28. A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 0182-616801, J.Frin- king-Scholten, Gentiaan 6, Boskoop, tel. 0172-213898 18.30 uur ds. H.W. v.d. Brink, Den Haag caal de verzameldeliederen en hij heeft een grote liefde voor liedteksten. Maarten Hillenius studeerde aan het Sweelinck Conserva torium inAmsterdam en in Utrecht. Hij houdt zich voornamelijk bezig methet liedrepertoire, waarvoor hij een speciale op leiding volgde.Hij trad op in tal van Europese steden en geeft elke zomer eenliedcur- sus in Portugal. De samen werking tussen Kees de Bruijn enMaarten Hillenius dateert van 1990. Het concert begint om acht uur. Kaarten a 15 gulden per stukzijn vanaf half acht in de Remonstrantse Kerk te koop. Voorhouders van een Pas 65+ en CJP geldt evenals voor leerlingen van Kreater een korting van een rijksdaalder. WADDINXVEEN - ‘Een geloofwaardige gemeente*. Dat ishet thema waarmee de Protestantse Combinatie Wad dinxveen (PCW) inWaddinxveen aan de verkiezings strijd deelneemt. Het is ook detitel van het verkiezings- Veel programma van de PCW voor de nieuwegemeenteraad. 10.00 uur leesdienst 18.00 uur leesdienst Triomfaterkapel, straat 10.00 uur drs. H. Bak- kerl8.30 uur dr. Göran Lars son LET OP 105 KORTING OP ZATERDAG s NIEUW BIJ: o WADDINXVEEN - Het Dl jeugdteam van Korbis- korfbalbehaalde zaterdag een ruime winst. Tegen hekkesluiter Thor werd- met 1-10 gewonnen. MOERKAPELLE - De Moer- kapelse kunstenares Marry- IJzerman exposeert aquarel len in ’De Bloemen Stulp’ aan de Dorpstraat in Moerkapel- le. Het is de vijfde expositie in deze bloemenwinkel. Marry IJzermanis sinds 1982 aan gesloten bij de Goudse teken en schildersclub' De Goudse Streek'. Het liefst werkt zij in de vrije natuur en dat komt duidelijk tot uitdrukking in haar werk, dat voornamelijk bestaat uit- landschappen in aquarel en bloemstillevens. F1 kan zaterdagmorgen kampioen worden. Het speelde nu met 5-5gelijk tegen Bolnes. Om half elf spelen zij in sporthal ’de- Dreef tegen Nieuwerkerk. Aan een gelijkspel hebben de Waddinxveners al ge noeg. WADDINXVEEN - Met het oog op degemeente- raadsverkiezingen B2 speelde verdienstelijk gelijk. In Bodegraven werd het 3-3 bij Vrienden schaar. BI won de thuis wedstrijd tegen Maassluis metl2-6, waardoor dit team op een derde plaats zou kunnen eindigen. WADDINXVEEN - Zondag middag 22 februari van twee totvier uur wordt in wijkge- bouw Het Zuidhonk (Zuidpla- slaan) een soosgehouden voor verstandelijk gehandicapten. Op deze middag worden er spelletjes gespeeld, muziek gedraaid enandere activitei ten gehouden om met elkaar een gezellige middagte heb ben. In Het Zuidhonk is er vrijdag avond 20 februari om acht uur weervrij-klaverjassen (géén competitie). De toe gangsprijs bedraagt f2,50 per persoon. te bereiken. De gemeente zoudaarbij ook het Perma nent Platform Armoedebe- strijdingWaddinxveen moe ten inschakelen. De PCW heeft hiervoor lOO.OOOgulden extra per jaar over.De PCW vindt de verkeersonveiligheid één van de grootsteproble- men van Waddinxveen. De PCW heeft dan ook veel geld overvoor de uitvoering van het in december vorig jaar in degemeenteraad aangeno men verkeerscirculatieplan: 2,5 miljoengulden per jaar. Daarnaast wil de PCW een 9.30 uur ds. A. v. Zoetermeerl8.30 A.W. van der Plas Vuuren, uur ds. Wel zou gebruik kunnen wor den gemaakt van de wettelij- kemogelijkheid het bedrijfs leven een iets hoger tarief in rekeningte brengen dan de bewoners. Een deel van het extra geld dat de PCW in haar program- mauittrekt, wil de PCW te rugverdienen door de ge- meentelijkeorganisatie effi ciënter te laten opereren. Uit overschotten vangrondexploi taties wil de PCW het spaar potje voor de aanleg van de- westelijke randweg vullen. Het PCW-programma ’Een geloofwaardige gemeente’ is doorgerekenddoor de finan ciële specialisten in het ge meentehuis. Er isvolgens de PCW sprake van een degelij ke financiële onderbou wing. Ook daarin wil de PCW geloofwaardig zijn. landen,veelal op een Gregori aanse grondslag. ’Dobra Spo- lecnost’ betekent’ goed gezel schap’ en die naam proberen de drie jonge vrouwen entwee mannen alleszins waar te maken. Vanaf 1990 leggen de Tsje chen zich toe op echte koor zang, zoalsdie op hun basis scholen al werd onderwezen. Zij brengen Amerikaanse en Afrikaanse spirituals, Re- naissdnce-muziek uitEnge'- land, Spanje, Italië, Neder land en Duitsland en folk songs.Het verleden oefent een grote bekoring op het vijf tal uit, maar zij geven een ei gentijdse interpretatie. Klara Zahalkova volgde een hbo-opleiding en is tevens fluitiste. Anderea Skardova studeert zang op het conser vatorium van JarslavJezek in Praag. Leona Korinkova volgt een pedagogische zangstudie op deZapadoceska Universiteit. Lubos Sedivy is lid van het Pilsensoperakoor. Frantisek Vratny was muziekleraar met zang alsspecialiteit. ’Dobra Spolecnost’ geeft re gelmatig concerten. Zij doen mee aaninternationale song festivals en treden regelma tig op voor detelevisie in Tje- chië. Eén keer in de maand komen zij bij elkaarin Pelhri- mov om samen te repeteren. Na de pauze is het podium in de Remonstrantse Kerk voor de in Waddinxveen geboren en getogen bariton Kees de Bruijn, op depiano begeleid door Maarten Hillenius. Zij brengen werken vanFrans Schubert en Johannes Brahms ten gehore. Kees de Bruijn studeerde aan de conservatoria van Amster dam en Den Haag en heeft les bij Pieter van de Berg. In 1993 was hijfinalist bij de Er na Sporenbèrg Vocalistenpre sentatie. AlsNeerlandicus publiceerde hij in Vondel Vo- veen kent een aantal voorzie ningen voor mensendie op of onder het minimum leven. I mensen maken daar echtemiet of te weinig ge bruik van.De PCW wil de pro blematiek van deze ’stille ar moede’ aanpakkendoor te ke regels niet handhaaft of proberen deze mensen beter eeninconsequent beleid voert.De PCW vindt dat God’s geboden ervoor zijn be doeld mensengelukkig te ma ken en in vrede met elkaar te leven. Het kan eensamenleving al leen maar goed gaan als hier mee rekening wordtgehou- den.Dit thema wordt uitvoe rig uitgewerkt in hetverkiezingsprogramma. Centraal staan daarin de be strijding van deonveiligheid, het verkeer, de armoede en het milieu.Om de betrokken heid van de burgers bij de po litiek te vergrotenwil de PCW half miljoen gulden per jaar dat de gemeente een jaarlijk se debat organiseert, waarin ge discussieerd wordt over een- actueel in de gemeente spe lend onderwerp.Over de uit komsten van zo’n burgerpanel zou de gemeen teraad eenrichtinggevende uitspraak moeten doen, in clusief de financi'eleconse- quenties.Een 24-uurs econo mie is slecht voor de samenle ving. Gevolgen andere stress, mensen die uit de boot vallen en minderaan- dacht voor elkaar.De PCW blijft daarom pleiten voor de zondag als rustpunt aan het- begin van de week. De win kels moeten op deze dag drugs daarom ookgesloten blij ven.De gemeente Waddinx- J.C. Oldenbandringh en J.C.H. van Dorst, Katten- singell7, Gouda, tel. 0182- 510958; Woubrechterf 42, Waddinxveen, tel.0182- 613112. Kleine huisdieren spreekuur voor spoedgeval len iederweekeinde volgens afspraak. J. Slager, Kerk weg-Oost 220, Waddinx veen, tel. 0182-612737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Emmastraat 29, Gouda, tel. 0182-518995 of dierenarts W.C.M. van den Heuvel, Pelmolenerf 59, Gouda, tel. 0182-511215). C. de Vos en B. de Vos-Kroeze, Prins Bemhardlaan 79, tel.0182-610462. 9.30 uur ds. J.G. van Til- burgl7.00 uur ds. J.G. van TilburgWoensdag 25 febru- aril9.30 uur ds. J.G. van Til burg A2 won in een spannende wedstrijd van Eureka met 10-9 waard oorhet team van Jan de Jong de vijfde plaats bereikte in huncom petitie. 10.00 uur ds. H. Onstein, Am- sterdaml7.00 uur ds. P.A.C. Bongers (SoW-vesperdienst) (in samenwerking met de Vrijzinnige Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 10.00 uur ds. J. Tromp, Lei den 10.00 uur ds. A.W. Davidse WADDINXVEEN - Op de vier achterliggende door het- centrum voor kunstzinnige vorming ’Kreater’ (Kerk straat) georganiseerde kamermuziekconcerten traden herhaaldelijkNederlandse musici met internationale faam op. Morgenavond(donderdag 19 februari) komt een buitenlands vocaal ensemble naarde Remonstrant se Kerk (Zuidkade): ’Dobra Spolecnost’ uitWaddinx- veens Tsjechische zusterstad Pelhrimov. Voor de pauze zingen de vijf leden liederen uit vele 9.30 uur ds. J.C. de Moorl7.00 uur SoW-vesper dienst in Immanuëlkerk Onderwerp voor die avond was de komst van de nieuwe Europesemunt. Over de Euro hield drs. A. Clarenburg, hoofd beleggen vande ABN AMRO Bank te Rotterdam, een boeiende lezing enbeant- woordde hij vragen. Na de pauze kon er dankzij een kleine programmawijzi- ging ook nogaandacht be steed worden aan ‘Beleggen in 1998'. Door deenthousiaste reacties kan worden terugge zien op een succesvolle avond. Kerkweg-West 5 Waddinxveen Tel. 10182) 6132 52. ovoaaivz ao o.mihon loi do m Het thema is dit jaar ’Duur zaam en leefbaar Waddinx veen’. Muziek,sprekers en een optreden van de Wad dinxveense toneelgroep’Toi- Toi’ met levende poppenkast wisselen elkaar af. Bezoekers (vrouwen en man nen) zijn welkom vanaf 13.00 uur in hetgebouw van het centrum voor kunstzinnige vorming ’Kreater’(Kerk- straat) waar tevens tal van organisaties zich in kraam- pjeszullen presenteren. De toegang is gratis en er is kinderopvang. Rond half vijf raadsverkiezingen op is hetofficiële programma af- woensdag 4 maart laten gelopen. Daarna is er gele genheid informeelmet elkaar na te praten. op initiatiefvan de Stich ting Vrouwenraad Wad dinxveen geregeld vrou wen hunstem horen om het belang van politiek voor vrouwen in politie- kefuncties te onderstre- pen. Er zijn tot nu toe 30 reac ties in het Weekblad voor W addinxveenversche- nen. Vandaag geeft Tr uus Fahrner-van Os, I zorgmanager vanhet zorgcentrum Souburgh (Prins Bemhardlaan), haar mening over’vrou- wen en politiek’. Zij heeft zich bijna dertig jaar in- tensiefmet ouderenzorg bezig gehouden. Truus Fahrner-van Os: ‘In alle lagen van de sa menleving moetplaats zijn voor zowel mannen als vrouwen. Zeker in de- politiek'. ‘Wat ik echter heel be langrijk vind is dat voor al naar’kwaliteit’ wordt j gekeken. Total quality management is een mus tin de zorg en ook in de gemeentelijke politiek'. ‘Wie aan die kwaliteit vanuit zijn of haar eigen deskundigheideen bijdra ge kan leveren aan het te voeren beleid, kan zowel manof vrouw zijn1. ‘Maar wel de juiste per soon op de juiste plaats. En vrouwenkunnen door het uitbrengen van hun stem daaraan in belang- rijkemate bijdragen'. Het samenwerkingsverband van SGP, HervormdeKiesver- eniging, RPF en GPV heeft nu met 5 zetels de grootste- fractie in de Waddinxveense gemeenteraad.De PCW is ook in het college van Burge meester en Wethoudersverte- genwoordigd in de persoon van Joop Neele, die vor de eerstemaal de kandidaten lijst voor de gemeenteraads verkiezingenop woensdag 4 maart aan voert. De combina tie van vier politieke partijen is positief over hetbloeiende verenigingsleven in Wad dinxveen. Veel mensen zijn- daarbij actief betrokken en vinden hierin een zinvolle- tijdsbesteding. Dat is goed voor de Waddinxveense sa menleving alsgeheel.Toch doen zich volgens de PCW ook in Waddinxveen ontwik kelingenvoor die verontrus tend zijn. Er is in toenemen de mate sprake van(gevoe- lens van) onveiligheid, alcohol- en drugsgebruik, maar ookvan armoede.De PCW vindt dat de gemeente lijke overheid deze problema tiek moetaanpakken door het initiatief te nemen bij het voeren van eendiscussie over normen en waarden die in de samenleving minimaalmoe- ten gelden.Dat kan de over heid echter alleen als zij zich zelf houdt aannormen die zij de burgers wil voorhouden. De gemeente is nietgeloof- waardig als zij gedane belof- sparen voorde aanleg van een terugkerend grootpubliek westelijke randweg. Als de politiek dezebedragen niet uittrekt, blijft de gemeente nog tientallen j arenzitten met een onverantwoord grote verkeersproblematiek, vindt de PCW. De gemeentelijke overheid moet volgens de PCW het goede voorbeeld ge ven voor milieubewust ge drag. Daarom stelt de PCW voor dat degemeente over- zijnonder schakelt op ’groene’ energie. Dit zou ook moeten gelden voor de openabre verlichting. Hiervoor trekt de PCW150.000 gulden per jaar extra uit. Gebruik van versla vende middelen als alcohol, en tabak iseen bedrei ging van de gezondheid. Daarom wil de PCW dit ge- bruikmet alle middelen te gengaan.De PCW is vierkant tegen de mogelijke vestiging van eencoffeeshop in Wad dinxveen. Dit zou het gebruik van drugs alleenmaar stimu leren. De PCW trekt extra geld uit voor de opvang van verslaafden en voor preven tieprojecten. Gezien het al hoge belasting- niveau in Waddinxveen wil de PCW hettarief van de on roerende zaakbelasting voor 'de inwoners nietverhogen. WADDINXVEEN - De ABN AMRO Bank (Passage) heeft vorigeweek dinsdagavond 10 februari voor haar particulie re cliënten een informatie-bij- eenkomst gehouden in hotel- cafe-restaurant ’DeUnie’ (Kerkweg-Oost). I PAGINA 7 WOENSDAG 18 FEBRUARI 1998 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN ZONDAG 22 FEBRUARI 4 al uw stoomgoed Bethelkerk, Bilderdijklaan Voor de praktijk van de huisartsen Glaser, Van Heel,Siemons, Voskamp en Wilms (groep II) heeft dienst: Dienstdoende apotheek: ZATERDAG 21 EN ZONDAG 22 FEBRUARI De Morgenster, Sterrenlaan Mededeling: Ontmoetingskerk, Groens- voorde NR. 1 LIJST 3 NR. 6 LIJST 3 Redactie-adres: Kanaalstraat 10 Postbus 372 2741 HH Waddinxveen Telefoon: 0182 - 63 03 32 Telefax: 0182 - 63 26 33 GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT) Kruiskerk, Passage GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Crabethstraat, Gouda BAPTISTENGEMEENTE ICHTHUS Gebouw Kreater, Kerkstraat GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN KIES VOOR DE TOEKOMST. STEM VVD. Kunt u zelf niet stemmen? Bel voor machtiging: KIES VOOR DE TOEKOMST. STEM WD. Kunt u zelf niet stemmen? Bel voor machtiging: NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk, Kerkweg-Oost CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERK BOSKOOP Kerkgebouw Nieuwstraat 79 RAFAEL GEMEENSCHAP WADDINXVEEN Het Nieuwe Trefpunt,Sta tionsstraat s x ix x r Boskoop (0172) 23 08 56. Waddinxveen (0182) 61 67 83 of 61 78 67 3 ROOMSKATHOLIEKE KERK St. Virtorkerk, Zuidkade Spreekuur waarnemend huisarts Aanvraag visites JEHOVA'S GETUIGEN Koninkrijkzaal, Burgemeester Trooststraat Openingstijden: Maandag t/m Vrijdag 08.30 - 17.00 uur. Dienstdoende verloskundi ge: Hervormde Stichting'De Rank', Zuidkade 59 (Rem. Kerk) Klachten bezorging: Donderdag voor 17.00 uur. Kanaalstraat 10. 2741 HH Waddinxveen Telefoon 0182 - 63 03 32 |Xx - --1/-I - --R- Boskoop (0172) 23 08 56. Waddinxveen (0182) 61 67 83 of 61 78 67 OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Merturiusweg: BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Truus Fahrner-vanOs. De Hoeksteen, Esdoornlaan Uitgave: Dagblad van Rijn en Gouwe BV, Raoul Wallenbergplein 9, Postbus 12400 AA Alphen a/d Rijn De in Waddinxveen geboren en getogen bariton Kees de- Bruiin vult met pianist Maarten Hillenius de tweede helft van netprogramma van het Kamermuziekconcert in de Re monstrantse Kerk aande Zuidkade. Weekeinddienst dierenarts: CHRISTELIJK AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat Immanuëlkerkgemeen te, Prinses Beatrixlaan Voor de praktijk van de huisartsen Alberts, Van denBrule, Van der Linde, Van Vliet en Vroom (groep I) heeft dienst:@tekst:Arts: P.J.E. v.d. Linde, Souburgh- laan 15, tel.632222 Het vocaal ensemble 'Dobra Spolecnost' (GoedGezelschap) uit Waddinxveense Tsjechische zusterstad Pelhrimovtreeat morgenavond (donderdag 19 februari) om acht uur op in deRemonstrantse Kerk aan de Zuidkade. REMONSTRANTSE GEMEENTE EVANGELISCHE GEMEEN TE PAROUSIA GOUDA Aula Joh. Calvijn-MAVO, Win terdijk GEREFORMEERDE KERKEN Ontmoetingskerk, Groens- voorde Samen gezicht geven aan g U belt; wij halen en brengen -j al uw stoomgoed g tegen vergoeding van slechts f5,- Uw gordijnen gehaald en gebracht. Afhalen en ophangen van gordijnen is ook mogelijk tegen kleine vergoeding. Kleding reparaties In maart 25% korting op het reinigen van losse kleden. 10% korting op zaterdag geldt alleen in de winkel. Samen gezicht geven aan

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1998 | | pagina 7